ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Κρατείας κ. Ἀνδρέας

Κρατείας κ. Ἀνδρέας

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίκοπος Κρατείας
κ. Ἀνδρέας

13.12.2005

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίκοπος Κρατείας κ. Ἀνδρέας (κατὰ κόσμον Bogdan Peshko) ἐγεννήθη τῇ 27ῃ Ἀπριλίου 1972 ἐν Οὐκρανίᾳ. Μετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του ἐνεγράφη τῷ 1989 εἰς τήν Θεολογικὴν Ἀκαδημίαν τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τῷ 1993. Κατὰ τὸ ἔτος 1994-1995 ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (τῆς Καρπαθο-Ῥωσσικῆς Ἐπισκοπῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) ἐν Johnstown, Pennsylvania, τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀμισσοῦ κ. Νικολάου (Smishko). Κατὰ τὰ ἔτη 1995-1999 ὡλοκλήρωσε τὸ πρόγραμμα τῆς ἐν Κιέβῳ Θεολογικῆς Ἀκαδημίας. Τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2000 ἡ Θεολογική Ἀκαδημία τοῦ Κιέβου ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τὸ πτυχίον Master Θεολογίας μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ παρουσίασιν τῆς πτυχιακῆς ἐργασίας ὑπό τόν τίτλον «Ἱστορικολειτουργικὴ ἔρευνα ἐπὶ τῶν παραδόσεων ἐγκαθιδρύσεων καὶ χειροτονιῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ». Τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2001 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σκοπέλου Vsevolod (Maidanski) εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Volodymyr ἐν Σικάγῳ. Τῇ 29ῃ Σεπτεμβρίου 2003, προήχθη εἰς Ἀρχιδιάκονον. Τῇ 25ῃ Σεπτεβρίου 2005 ἐχειροτονήθη ἱερομόναχος, χειροθετηθείς ἡγούμενος. Τῇ 22ᾳ Νοεμβρίου 2005 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Μητροπολίτῃ Εἰρηνουπόλεως κ. Κωνσταντίνῳ διά τάς ἀνάγκας τῶν ἐν Μ. Βρεταννίᾳ Ὀρθοδόξων Οὐκρανικῶν Παροικιῶν, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κρατείας. Σήμερον ὑπηρετεῖ εἰς τήν ἐν Καναδᾷ Οὐκρανικήν Ἐκκλησίαν

Ονομαστική: 30 Νοεμβρίου