ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Λαμψάκου κ. Μακάριος

Λαμψάκου κ. Μακάριος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Λαμψάκου
κ. Μακάριος

03.11.1985

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος (Παυλίδης) ἐγεννήθη εἰς Γιαννιτσά τοῦ Νομοῦ Πέλλης τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1937, ὅπου ἐπεράτωσε τήν στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν (1947-1953). Τά ἐγκύκλια μαθήματα παρηκολούθησεν εἰς τὴν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστική Σχολή (1953-1959) καί ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κουτλουμουσίου (4.12.1955). Ἐσυνέχισε τάς σπουδάς του εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης (1959-1963) καί ἐχειροτονήθη Διάκονος (6.2.1961) εἰς τό Ναΐδριον τῆς Σχολῆς καί Πρεσβύτερος (19.5.1963) εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Ἰακώβου.

Μετά τήν ἀποφοίτησιν ἐπέστρεψε εἰς τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐν συνεχείᾳ ἐκλήθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας Ἀθηναγόρου καί ἐτοποθετήθη εἰς τήν νεοϊδρυθεῖσαν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Kingston Surrey, τήν ὁποίαν καί ὠργάνωσε καθώς καί τό Ἑλληνικόν Σχολεῖον. Ὑπηρέτησε μέχρι τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1969 καί συνώδευσε τόν Μητροπολίτην Φιλαδελφείας ὡς Πατριαρχικόν Ἔξαρχον εἰς τήν Αὐστραλίαν μέχρι τοῦ Νοεμβρίου τοῦ 1969. Διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Ἰακώβου καί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πατριαρχικός Ἐπίτροπος αὐτῆς (3.12.1971). Συνειργάσθη μέ τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτη Γερμανίας Ἰάκωβο διά τήν ἀναδιοργάνωσιν τῆς Μητροπόλεως καί τῶν Ἐνοριῶν εἰς νέας βάσεις, συμφώνως πρός τάς τότε ἀνάγκας τῶν μεταναστῶν. Ἐνεγράφη εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Βόννης καί παρηκολούθησε εὐρυτέρας θεολογικάς σπουδάς εἰς τήν Πατρολογίαν καί τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν. Τό 1980 διωρίσθη καθηγητής καί ἀπεσπάσθη εἰς τά Ἑλληνικά Σχολεῖα τῆς Γερμανίας.

Ἐπίσκοπος Λαμψάκου ἐχειροτονήθη τήν 3ην Νοεμβρίου 1985 ἐν Ζυρίχῃ ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Δαμασκηνοῦ καί ὑπηρετεῖ ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Ἑλβετίας, Προϊστάμενος προσωπικοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου καί Πνευματικός τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Διωρίσθη (2001) ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Διευθύνων τῆς Μητροπόλεως καί Προϊσταμενεύων τοῦ Πατριαρχικοῦ Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ τῆς Γενεύης.

Προσφέρει τάς ὑπηρεσίες του εἰς τό ποιμαντικόν καί τό εὐρύτερον πνευματικόν ἔργον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὅπως ἐπίσης καί εἰς τάς διορθοδόξους καί διεκκλησιαστικάς δραστηριότητας τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου. Ἐξεπροσώπησε τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς πολλάς οἰκουμενικάς ἐκδηλώσεις καί ἔλαβε μέρος εἰς πολλά θεολογικά συνέδρια.

Ονομαστική: 19 Ἰανουαρίου