Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν

Μάρτιος 2014

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, καί κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κέντρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν  καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰορδάνου Ν. Μαντζαρίδου, Ἠλιού Λουλούδα καί Χαραλάμπους Σεραφειμίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρυσόστομον Νάσσην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Θεοδώρου Γιάγκου, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως-Καθηγητήν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Δαλακούρα, Καθηγήτριαν τοῦ  Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Καλαμπάκας, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Κροκεῶν Λακωνίας, καί τοῦ 12ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς  εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντώνιον Κουζούνην, Πρόεδρον τῆς Ὀργανώσεως AHEPA, ἐκ Τέξας, Σάββαν Στεφανίδην, Βασίλειον Μωσαΐδην, μέλη αὐτῆς, καί Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Νετζίπογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κουζούλην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπουλούδαν, πρῴην Νεωκόρον τῶν Πατριαρχείων, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ διοργανουμένης  ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, μέ θέμα: «Ἡ Θεσσαλονίκη τῶν Ζωγράφων-Ἡ Θεσσαλονίκη τῶν Ποιητῶν», ὁμιλήσας  καταλλήλως.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς  Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας  ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου.
Παρέστη συμπροσευχόμενος πολυμελής ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βελιγραδίου, πρός οὕς ἀπηύθυνε λόγους πατρικῆς στοργῆς καί εὐλογίας.    
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Ρούσσης κ. Ναούμ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας,  ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ξάνθῃ ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους, Ἐπισκόπου Περιθεωρίου, καί ἐκ Θεσσαλονίκης, καθώς καί ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Σουφλίου καί τοῦ 4ου Λυκείου Κοζάνης, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισεν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Μαρτίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι Καθηγητῶν, Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γυμνασίου Ἄρτης, τοῦ 1ου Πειραματικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν, τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πυλαίας Θεσσαλονίκης,  τοῦ 3ου Γυμνασίου Παλλήνης Ἀττικῆς,  τοῦ 34ου καί τοῦ 40ου Δημοτικῶν Σχολείων Θεσσαλονίκης, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης, μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὡμίλησε πατρικῶς.
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Μαρτίου, καθ' ἥν ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Tomczewski, Θεολόγου, ἐξ Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, μετονομασθέντος εἰς Φιλόθεον.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωαννικίου Κουλιανοπούλου καί Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ξυριδάκη, Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γυμνασίου Ἐλευσῖνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Ἀντωνίου Καλιγέρη, ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου  Δημοτικοῦ Σχολείου Σουφλίου καί τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ν. Μουδανίων, οἱ γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐντιμ. κ. Στέφανος καί Εὐγεν. κ. Φλώρα, συγγενεῖς αὐτοῦ καί ἄλλοι προσκυνηταί.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας καί διένειμε τό ἀντίδωρον.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, παρουσιάσας τῇ Α. Θ. Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, τόν νεοχειροτονηθέντα  Διάκονον, ὁ ὁποῖος καί ὑπέβαλεν Αὐτῷ τήν εὐγνωμοσύνην του διά καταλλήλου ὁμιλίας, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας πατρικῶς τόν νέον Κληρικόν καί συγχαρείς  τούς παρισταμένους οἰκείους καί συμπολίτας αὐτοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις ἑστιατορίῳ Kıyı, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη τήν Κυριακήν, 30ήν Μαρτίου, εἰς τό πλησίον τοῦ Πατριαρχείου ἐκλογικόν κέντρον καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν τῶν δημοτικῶν Ἀρχόντων τῆς Πόλεως.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης.        

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιατικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ,  καί Σπυρίδωνος Μπούρτζη, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρούσσης κ. Ναούμ, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Κίλε, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Boris Strahilov.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωαννίκιον Κουλιανόπουλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ξυριδάκη, Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, καί τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ.  
Τήν Ἐξοχ. κ. Τσαμπίκαν Ἰ. Ἰατρίδου, Βουλευτήν Δωδεκαννήσου τοῦ Κόμματος «Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες».
Τούς Μουσικολ. κ. Νικόλαον-Σταμάτιον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, καί Γεώργιον Κιοσέογλου, Γενικόν Γραμματέα αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Erkam Tufan, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας, καί Kudret Altındağ, Γενικόν Γραμματέα αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Σιουρούνην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τοῦ ἐξαδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Σιουρούνη, Σχεδιαστοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα.
Τόν Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον Sør-Hâlogaland κ. Tor Berger Jørgensen, ἐκ Νορβηγίας, μεθ̉ ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαβίδ Τζιουμᾶκαν, Γεν. Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, καί κ. Δημήτριον Χάνδακαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐξ Ξάνθης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Mustafa Farsakoğlu, Δήμαρχον Πριγκηποννήσων, ἀποχαιρετίσαντα Αὐτόν ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας του.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Hayri İnönü, ὑποψήφιον Δήμαρχον Σισλῆ τοῦ CHP, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Francesco d'Andria, Καθηγητήν - Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cafer Sait Okray, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara.
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Μαγδαληνήν Δάμδα καί Παναγιώταν Μούτσου - Ναλμπαντίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 27ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐπεσκέφθη τήν ἐν Γαλατᾷ ἔκθεσιν, «20 Δολλάρια, 20 Κιλά», ἔχουσαν ὡς θέμα τάς ἀπελάσεις τῶν Ἑλλήνων ἐκ τῆς Πόλεως τό ἔτος 1964.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 24ην Μαρτίου,  καθ' ὅν  ἔψαλε, κατ'ἔθος, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος προσκυ- νητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παλλάς-Ἀθηνᾶ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Καρανικόλα, καί  ἱκανός ἀριθμός  πιστῶν ἐντεῦθεν.
Τόν  θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου, ἐπί τῇ συμπληρώσει  50 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.      
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς πατρικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος.
β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 25ην ἰδίου.
Τόν  θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν  ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Robert Schuddeboom, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Peter Solej, Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου NAPS, ἐκ Μπρατισλάβας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Γεωργῆν, τέως Πρέσβυν-Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐρατοῦς Χατζησάββα, Ἐπικούρου Καθηγητρίας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sorin Moldovan, Πρόεδρον Νεολαίας τοῦ ἐν Ρουμανίᾳ Δημοκρατικοῦ-Φιλελευθέρου Κόμματος, καί Ἀνδριανόν Γιάννου, Διευθυντήν Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Τμήματος Νεολαίας τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Aytaç Atilla, ὑποψήφιον Δήμαρχον Νήσων τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «CHP», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Avedis Kevork Hilkat καί Abdurrahman Kücüksan.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sırrı Süreyya Önder, ὑποψήφιον Δήμαρχον τῆς Πόλεως τοῦ Δημοκρατικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος  «HDP», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Αἰκατερίναν Καγιαντελέν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Γεωργίου, Ἐκπαιδευτικούς, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν πρός τιμήν τοῦ Προξενικοῦ Σώματος καί τῆς Τουρκικῆς κοινωνίας ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 25ης τ.μ. .

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τῆς ἀφυπηρετησάσης Διευθυντρίας αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Παπίνη-Φιλίππου, ὁμιλήσας καταλλήλως καί ἐκφράσας πρός αὐτήν τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Μαρτίου,  ἐχοροστάτησεν, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ Ἱερῷ Ἁγιάσματι Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, συμπροσευχηθέντων τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Σικάγου κ. Ἰακώβου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁμίλων μαθητῶν καί Καθηγητῶν ἐκ τοῦ Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, ἐξ Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, καί τοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθέντος μαθητικοῦ Συνεδρίου «Γ. Σεφέρης. Ἀπό τή Σμύρνη στήν Πόλη», καθώς καί ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος  κ.  Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἰερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης  ἀπηύθυνε πρός τούς ὡς ἄνω ἐκκλησιασθέντας πιστούς πατρικούς λόγους.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας  Μαρτίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Συνοδικοί Ἱεράρχαι, ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ  1ου  Γενικοῦ Λυκείου Κορδελιοῦ Θεσσαλονίκης,  τοῦ  4ου  Γενικοῦ Λυκείου Καρδίτσης καί τοῦ 3ου Λυκείου Κομοτηνῆς, καθώς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Καστορίας, ἐκ τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Λατσίτσαλη, ἡ Δημοτική χορῳδία Τρικάλων καί ἄλλοι προσκυνηταί.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης  καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 23ης ἰδίου.
Τῇ Α. Θειοτάτῃ Παναγιότητι συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος,  Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος,  Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀρβανιτόπουλος, Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανασίου Κυριαζῆ, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου, καί Γεωργίου Καλαντζῆ, Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων, καί Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, καί τῶν Εὐγενεστάτων μητρός καί αὐταδέλφης αὐτῆς, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Συλλόγου Σιδηροκαστρινῶν καί Περιχώρων Ν. Σερρῶν «ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαγεωργίου, μαθηταί καί Καθηγηταί ἐκ τοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθέντος ὡς ἄνω μαθητικοῦ Συνεδρίου, καθώς καί ἄλλοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Παρέστη ὡσαύτως καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Sør-Hâlogaland κ. Tor Berger Jørgensen, ἐκ Νορβηγίας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Σύλλογος Ροῦπελ ἐν εἰδικῇ τελετῇ ἀνεκήρυξε τήν Α.Θ.Παναγιότητα  ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτοῦ.        

Τήν μεσημβρίαν ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, παρεκάθησαν εἰς τόν Πατριαρχικόν ἄριστον, μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἔσχε συνεργασίαν μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἕξ Μαρμάρων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.        

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας  Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, Σικάγου κ. Ἰάκωβον, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, ἐπικεφαλῆς τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν Η.ΠΑ. Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐμμανουήλ Κεφαλογιάννην, πρῴην Ὑπουργόν-Βουλευτήν Ἡρακλείου τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τοῦ  Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας  κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, ἐξ Ἡρακλείου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Βήτα, Δικηγόρου.
Ὅμιλον Τούρκων Ἐπιστημόνων καί Ἐπιχειρηματιῶν, ἐντεῦθεν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Lütfi Çalık, Ὀδοντιάτρου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν ἐτησίαν συνάντησιν τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαγεωργίου, τό Σάββατον, 22αν Μαρτίου.

*  *  *

Χθές, Τετάρτην, 19ην τ.μ. Μαρτίου, τό ἑσπέρας ἐπέστρεψεν ἐκ τῶν ἑβδομαδιαίας διαρκείας διακοπῶν Αὐτοῦ ἐν Αὐστρίᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Σήμερον τήν πρωΐαν ὁ Πατριάρχης μεταβάς εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ μαθητικοῦ Συνεδρίου «Γ. Σεφέρης. Ἀπό τή Σμύρνη στήν Πόλη» ὀργανουμένου, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Λυκείου καί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης, τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν Καθηγητῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἀμέσως μετά ταῦτα ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπιστρέψας εἰς τό Φανάριον, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς νέας,  ἀπό 1ης Μαρτίου, συνοδικῆς περιόδου, δι ἥν τό ἱερόν σῶμα ἀνενεώθη κατά τό ἥμισυ, ἤτοι κατά ἕξ μέλη. Αἱ συνοδικαί συνεδρίαι θά συνεχισθοῦν ἐπί τριήμερον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ χαρμοσύνῳ ἀγγελίᾳ τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν ἀπαχθεισῶν μοναζουσῶν τῆς Ἁγίας Θέκλης Μαλούλας Συρίας, ἀπέστειλε συγχαρητήριον Μήνυμα εἰς τήν Α. Θ. Μακαριότητα τόν Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννην Ι ́, εὐχηθείς ὅπως μή βραδύνῃ περισσότερον καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν κατ̉ Ἀπρίλιον 2013 ἀπαχθέντων Σεβ. Μητροπολιτῶν Χαλεπίου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας Παύλου καί τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας Yuhanna İbrahim.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 19ης Μαρτίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν  Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Μάρδαν, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Ἐχεδώρου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐγενίας Ἀβραμίδου, Διευθυντρίας.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς  Παρασκευῆς, 14ης Μαρτίου,
β) τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Β' Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας,  καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Συμεών Κεδίκογλου, Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί ὅμιλοι Καθηγητῶν, μαθητῶν καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, πρός οὕς ἡ Α. Σεβασμιότης ὡμίλησε καταλλήλως.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος, καί
γ) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης ἰδίου.

Τήν Κυριακήν Β' Νηστειῶν, 16ην Μαρτίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γυμνασίου Κηφισίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δωροθέου Κιούση, καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν.  
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, Ἐκπαιδευτικός τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐνῷ οἱ μαθηταί τοῦ Σχολείου τῆς Κοινότητος παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Νεοχωρίου Ἄρτης.  

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί τοῦ Γραφείου Περιβαλλοντικῆς Ἀγωγῆς τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης ἡμερίδα, μέ θέμα: «Ἡ Παράδοσις ὡς ἐργαλεῖον εἰς τήν Περιβαλλοντικήν Ἐκπαίδευσιν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς ὡς ἄνω  Σχολῆς, τήν Παρασκευήν, 14ην Μαρτίου.      
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντου Σταμέλου, Σκηνοθέτου, μέ τίτλον: «Hello Anatolia», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ  Ἀρμενοκαθολικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολαρίνων ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην τῆς ἱδρυτρίας αὐτῶν Chiara Lubieh, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 12ης Μαρτίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοινότητος Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, κομίσαντας αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σταυρούλαν Κ. Κιούση, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ἐν Levent Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «İş Sanat Kültür Merkezi», τήν Πέμπτην, 13ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 11ης Μαρτίου,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ.  Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Παϊσίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Αὐστρίαν, πρός ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν. Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὅστις μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,  προέπεμψαν τόν Παναγιώτατον ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον ὀρθοδόξων φοιτητῶν ἐξ Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγόρου Κωνσταντινίδου.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμολ. κ. Steven Laduzinsky, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ.  John Kirk, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Νικολάκην, Ἄρχοντα Καστρίντσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Η.Π.Α. .  
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάσονα Γιαννάκην, Φοιτητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Bilgi.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου  κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,  κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γρηγορίου Συκῆ, πατρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καλυβίων Ἀττικῆς, τήν Δευτέραν, 10ην Μαρτίου.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 7ην Μαρτίου, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί ἐχαιρέτισε δι᾿ Αὐτοῦ τήν Σύναξιν ἐν τῇ Πόλει τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τούς ὁποίους προσεκάλεσεν εἰς τήν Ἄγκυραν διά νά τούς φιλοξενήσῃ καί περιποιηθῇ. Εἰς ἀπάντησιν, ὁ Πατριάρχης τόν ηὐχαρίστησε καί τῷ ἐδήλωσεν ὅτι τοῦτο εἶναι δυστυχῶς ἀδύνατον λόγῳ τοῦ φόρτου ἐργασιῶν τῆς Ἱ. Συνάξεως μέχρι καί τῆς Κυριακῆς, 9ης τ.μ., καί ἀπό τῆς πλευρᾶς Του προσεκάλεσε τήν Α. Ἐξοχότητα εἴτε εἰς τό ἐπίσημον δεῖπνον τοῦ Σαββάτου εἴτε εἰς τό γεῦμα τῆς Κυριακῆς ἀλλά ὁ κ. Ὑπουργός ἀπήντησεν ὅτι, παρά τήν ἐπιθυμίαν του, ἀδυνατεῖ νά συμμετάσχῃ λόγῳ τοῦ λίαν βεβαρυμένου προγράμματός του. Ἐν τῇ συναφείᾳ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐγνώρισεν εἰς τόν συνομιλητήν Αὐτῆς ὅτι οἱ Μακ. Προκαθήμενοι προετοιμάζουν μίαν Πανορθόδοξον Σύνοδον ἥτις, σύν Θεῷ, προγραμματίζεται νά συνέλθῃ ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐντός διετίας.

*  *  *