Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν
2014

Νοέμβριος 2014

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ Α. ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ὡς προανηγγέλθη, ἡ Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀφίχθη τό Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου, εἰς τήν Πόλιν, ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς ὁποίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν  ὑπεδέχθη Αὐτόν συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τοῦ Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου. 

Τήν συνοδείαν τοῦ Πάπα ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι κ. Pietro Parolin, Πρωθυπουργός τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, κ. Leonardo Sandri, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Ἀνατολικῶν  Ἐκκλησιῶν, καί κ. Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Giovanni Angelo Becciu, Βοηθός παρά τῇ Πρωθυπουργίᾳ, ὡς καί ἕτεροι ὑψηλόβαθμοι κληρικοί καί λαϊκοί, στελέχη τοῦ Βατικανοῦ.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη εἰς τόν ἐν Harbiye ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου τελεσθεῖσαν θείαν λειτουργίαν ἐκ τιμητικῆς θέσεως.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή καί Δοξολογία
ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἀφίχθη εἰς τά Πατριαρχεῖα περί ὥραν 6:00 μ. μ..   

Εἰς τήν εἴσοδον τῶν Πατριαρχείων ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ὑπεδέχθη Αὐτόν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, περιστοιχιζόμενος ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν κωδώνων κρουομένων πανηγυρικῶς. Ἐκεῖθεν δέ οἱ δύο Προκαθήμενοι, προσκυνήσαντες εἰς τόν νάρθηκα, εἰσῆλθον ὁμοῦ εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἔνθα κατέλαβον τάς θέσεις Των. Ἀκολούθως ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ ἀφίξει τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου.   

Εἰς τήν ἐπίσημον ταύτην τελετήν ἐκτός τῆς συνοδείας τοῦ Πάπα παρέστησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς, ἅπαντες οἱ ἐνταῦθα Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου καθώς καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἐκκλησίαν Κύπρου, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί οἱ Γεν. Πρόξενοι ἐνταῦθα, κ. Ernesto Pfirter, τῆς Ἀργεντινῆς, κ. Luiz Henrique Pareira Da Fonseca, τῆς Βραζιλίας, κυρία Federica Ferrari Bravo, τῆς Ἰταλίας, κυρία Jutta Wolke, τῆς Γερμανίας, κ. Irakli Asashvili, τῆς Γεωργίας, κ. Tamás Torma, τῆς Οὑγγαρίας, κ. James Geary, τῆς Ἰρλανδίας, κ. Reuben Gauci, τῆς Μάλτας, κ. Veaceslav Filip, τῆς Μολδαβίας, κ. Shai Cohen, τοῦ Ἰσραήλ, κ. Leigh Turner,τῆς Μ. Βρεταννίας, κ. Robert Schuddeboom, τῆς Ὁλλανδίας, κ. Grzegorz Michalski, τῆς Πολωνίας, κυρία Adriana Octavia Ciamba, τῆς Ρουμανίας, κ. Alexey Erkhov, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Zoran Marković, τῆς Σερβίας, κ. Andrej Ferčej, τῆς Σλοβενίας, κ. Jozef Šesták, τῆς Σλοβακίας, κ. Pablo Benavides Orgaz, τῆς Ἱσπανίας, κ. Jens Odlander, τῆς Σουηδίας, κυρία Monika Schmutz Kirgöz, τῆς Ἑλβετίας, κ. Serhii Kravchenko, τῆς Οὐκρανίας, κ. Charles F. Hunter, τῶν Η.Π.Α., κυρία Christine Wendl, τῆς Αὐστρίας, κ. Lino Strangis, τῆς Αὐστραλίας, κ.  Igor Bely, τῆς Λευκορωσίας, κ. Henri Vantieghem, τοῦ Βελγίου, κ. Angel Angelov, τῆς Βουλγαρίας, κυρία Marta Nakic-Vojnovic,τῆς Κροατίας, κ. Ester Lauferová, τῆς Τσεχίας, καί κυρία Muriel Domenach, τῆς Γαλλίας.           

Ἐπίσης παρέστη ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος  Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἄλλοι ἐπίσημοι, οἱ τά πρῶτα φέροντες τῆς Ὁμογενείας, ἐκπρόσωποι τοῦ παγκοσμίου Τύπου, διεθνῶν εἰδησεογραφικῶν πρακτορείων καί τηλεοπτικῶν σταθμῶν, καί ἄλλων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπερπληρωσάντων τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν.

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν Πάπαν, καλωσορίσας ἀδελφικῶς Αὐτόν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀπήντησε δέ Οὖτος καταλλήλως.

Ἡ τελετή ἔληξε διά τῶν ψαλέντων Πολυχρονίων τῶν δύο Προκαθημένων, ἐν συνεχείᾳ δέ Οὗτοι ἀνῆλθον εἰς τήν αἰθουσαν τοῦ Θρόνου ἔνθα ἐγένετο ἡ παρουσίασις τῆς Ἱεραρχίας εἰς τήν Α. Ἁγιότητα,  καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον εἶχον κατ᾿ ἰδίαν συνομιλίαν. Ἐν τέλει ἡ Α. Ἁγιότης ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν. 

Τόν Πάπαν ἀναχωροῦντα συνώδευσεν ὁ Πατριάρχης ἔως τῆς ἐξόδου τῶν Πατριαρχείων.

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
TΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά τῆς δεούσης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί λαμπρότητος ἑώρτασε τήν ἱεράν Μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἐπί τούτῳ ἐλθόντος Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου.
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 29ης τ.μ., ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 30ήν λ. μ. Νοεμβρίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σικάγου κ. Ἰακώβου, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Κατά τήν ἄφιξιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἐν τῇ εἰσόδῳ ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος,  ὡς καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, οἵτινες καί ὡδήγησαν Αὐτόν εἰς τό Ἀντίθρονον, ἔναντι τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, ἔνθεν καί παρηκολούθησε  τήν Θείαν Λειτουργίαν.

Κατά τό «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους» ὁ Πάπας κατῆλθε τοῦ Ἀντιθρόνου καί ὁ Πατριάρχης ἐξῆλθε τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἀντήλλαξαν τόν ἀσπασμόν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.
Ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας, ἀπήγγειλε τήν Κυριακήν προσευχήν Λατινιστί.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος,  Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος,  Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος.

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Πανοσιολ. κ. Tatul Anuşyan, ἐκ μέρους τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filuksinus-Yusuf Çetin, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre, ὁ Αἰδεσιμολ. Χωρεπίσκοπος τῶν  Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐκπροσωπῶν αὐτήν, καί Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Κυριακός Λουκάκης, τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Juan José Arcuri, τῆς Ἀργεντινῆς, κ. Gianpaolo Scarante, τῆς Ἰταλίας, κ. Eberhard Pohl, τῆς Γερμανίας, κ. Irakli Koplatadze, τῆς Γεωργίας, κ. Gábor Kiss, τῆς Οὑγγαρίας, κ. Ken Thompson, τῆς Ἰρλανδίας, κ. Yosef Levi-Sfari, τοῦ Ἰσραήλ, κ. Ron Keller, τῆς Ὁλλανδίας, κ. Mieczyslaw Cieniuch, τῆς Πολωνίας, κ. Radu Onofrei, τῆς Ρουμανίας, κ. Karlov Andrey Gennadyevich, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Danilo  Vučetić, τῆς Σερβίας, κ. Milan Zachar, τῆς Σλοβακίας, κ. Rafael Mendívil, τῆς Ἱσπανίας, κ. Lars Wahlund, τῆς Σουηδίας, κ. Sergiy Korsunsky, τῆς Οὐκρανίας, κ. Klaus Wölfer, τῆς Αὐστρίας, κ. James Larsen, τῆς Αὐστραλίας, κ. Andrei V. Savinykh, τῆς Λευκορωσίας, κ. Marc Trenteseau, τοῦ Βελγίου, κ. Krasimir Tulechki, τῆς Βουλγαρίας, κ. Dražen Hrastié, τῆς Κροατίας, κ. Martin Lubojacky, τῆς Τσεχίας, κ. Ruben Madsen, τῆς Δανίας, κ. Fernando Varela Palma, τῆς Χιλῆς, κ. John Holmes, τοῦ Καναδᾶ, κ. Miko Haljas, τῆς Ἐσθονίας, κυρία Nina Vaskunlahti, τῆς Φιλλανδίας, κ. Laurent Bili, τῆς Γαλλίας, κ. Gran Taskovski, τῶν Σκοπίων, κ. Igor Bolboceanu, τῆς Μολδαβίας, κ. Jonathan Curr, τῆς Νέας Ζηλανδίας, καί ἡ κυρία Janet Douglas, ἐκ τῆς Πρεσβείας τῆς Μ. Βρεταννίας.

Παρέστησαν ἐπίσης Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, ἐκπρόσωποι τοῦ Τύπου, διεθνῶν εἰδησεογραφικῶν πρακτορείων καί τηλεοπτικῶν σταθμῶν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Πάπα προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις καί ἐν κατακλεῖδι ἐψάλησαν τά Πολυχρόνια τῶν δύο Προκαθημένων, οἱ Ὁποῖοι ἀντήλλαξαν ἀσπασμόν ἀγάπης καί εἰρήνης. 

Ἀκολούθως, ἐξῆλθον ἐν πομπῇ ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, προπορευομένων τῶν Συνοδικῶν καί λοιπῶν Ἱεραρχῶν, τῆς συνοδείας τοῦ Πάπα καί τοῦ λοιποῦ Κλήρου, καί ἀνελθόντες εἰς τόν ἐξώστην τῆς Ἀρχιγραμματείας ηὐλόγησαν τούς ἐν τῷ αὐλογύρῳ πιστούς οἵτινες ἐχειροκρότουν καί ἐπευφήμουν Αὐτούς.

Ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὑπεγράφη ἐν συνεχείᾳ ἡ Κοινή Διακήρυξις τῶν δύο Προκαθημένων ἐνώπιον τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. 

Ἀκολούθως παρετέθη ἐπίσημον ἄριστον ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ πρός τιμήν τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, εἰς ὅ παρεκάθησαν οἱ συνοδεύοντες Αὐτόν Καρδινάλιοι, Ἐπίσκοποι, καί ἄλλοι κληρικοί, Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν, καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Οὕτως ἔληξεν ἡ ἱστορική πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα, προπεμφθέντος ἐκ τῶν Πατριαρχείων ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, μετά πάσης τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος.

Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ προέπεμψε τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐκ τῆς αἰθούσης ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως, ἐκφράσαντα τήν βαθεῖαν χαράν καί ἱκανοποίησίν Του διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν πρός Αὐτόν τιμήν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Κουφαλλάκην,  Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν πρώτην ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου τοῦ Μουσικοσυνθέτου Ἰωάννου Μαρκοπούλου «Μνήμη ἐλευθερίας», ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν, τήν Τετάρτην, 26ην Νοεμβρίου.
β) Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τοῦ Βελγίου διοργανωθεῖσαν συναυλίαν Μπαρόκ Μουσικῆς, ἐν τῷ  ἐν Beşiktaş μεγάρῳ «Yıldız», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 27ης ἰδίου.
γ) Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Volkan Bozkır, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, δοθεῖσαν διάλεξιν μέ θέμα «Ἡ νέα στρατηγική ἐπικοινωνίας τῆς Τουρκίας μετά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως», ἐν τῷ  ξενοδοχείῳ «Grand Cevahir», τήν Τετάρτην, 26ην τ.μ..
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Ρεγγίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον κ. Ἀλέξιον Παπαδόπουλον καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Τζαννιδάκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Σοφίας, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Ξυδάκην, ἐκ Μυκόνου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Gayrettepe Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Κεχριώτην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, ὑποβληθέντα εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
 
*  *  *
 
Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πέτρου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου, ἀπολέσαντος πρό ἐτῶν τήν ζωήν του εἰς τραγικόν δυστύχημα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χαραλάμπην Ἀποστολίδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γεν. Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Vladimir Tolstoy, συνεργάτην καί Σύμβουλον ἐπί θεμάτων πολιτισμοῦ τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Vladimir Putin.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Ζοβέν, Στυλιανόν Κατσώνην καί Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν ὑπαλλήλων, καί τήν Εὐγεν. δίδα Αἰκατερίναν Παπαθανασάκη, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστόδουλον Καρανικόλαν, ἐξ Ἴμβρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης:
α) Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Yael Behar καί Yakar Allevici, τελεσθέντας ἐν τῇ Συναγωγῇ «Neve Şalom», τήν Κυριακήν, 23ην τ.μ. .
β) Διεβίβασε διά τοῦ  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος,  τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τόν ἐν τῷ ἐν  Göztepe Νοσοκομείῳ «Medical Park» νοσηλευόμενον Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ὁ Ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α. εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης Νοεμβρίου, ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Ἀντιπρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς κ. Joseph Biden ἐπεσκέφθη ἐπισήμως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον γενόμενος δεκτός μετά τιμῶν κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον, λίαν δέ ἐγκαρδίως ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μετά τοῦ Ὁποίου συνωμίλησε διά μακρῶν, ἐπί μίαν καί ἡμίσειαν ὥραν, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου καί τῶν Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ καί Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ. Τόν κ. Ἀντιπρόεδρον συνώδευον στενοί συνεργάται αὐτοῦ.

Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τόν Ἐξοχώτατον διά τά γενέθλια αὐτοῦ (20 Νοεμβρίου) καί τόν ηὐχαρίστησε δι᾿ ὅσα ἀγαθά περί Αὐτοῦ εἶπε κατά τήν πρό  τινων μηνῶν συνελθοῦσαν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, γενικώτερον δέ διά τό ἐνδιαφέρον του διά τήν  Ἐπαρχίαν ἡμῶν ταύτην καί δι᾿ αὐτόν τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Ἡ περαιτέρω συζήτησις περιεστράφη περί τήν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα εἰς τό Φανάριον καί τήν πρόσφατον ἐν Ἱεροσολύμοις συνάντησιν αὐτοῦ καί τοῦ Πατριάρχου, ὡς καί τήν ἐπακολουθήσασαν συνάντησιν αὐτῶν ἐν Βατικανῷ ὁμοῦ μετά τῶν Ἐξοχ. Προέδρων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης• τήν κατάστασιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τήν Οὐκρανίαν• τήν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης• τόν ἐκδοθέντα νέον νόμον ἐν Ἀμερικῇ περί μεταναστεύσεως• τήν συμμετοχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν καταγγελίαν τῆς συγχρόνου δουλείας καί τῶν παρεμφερῶν αὐτῇ φαινομένων καί τό προετοιμαζόμενον νά ὑπογραφῇ ἐν Ρώμῃ σχετικόν κείμενον (Global Freedom Network) κ. ἄ. .

Διαρκούσης τῆς συζητήσεως προσῆλθε καί ἡ σύζυγος τοῦ Ἀντιπροέδρου Εὐγεν. Δρ. Jill Biden, ἐλήφθησαν φωτογραφίαι (τά ἀναμνηστικά δῶρα ἀντηλλάγησαν διά τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τήν προτεραίαν) καί, κατά τήν ἀναχώρησιν τοῦ ζεύγους Biden, οὗτοι προσεκύνησαν εἰς τόν Πατριαρχικόν Ναόν, τῇ συνοδείᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου,  Ὅστις καί προέπεμψεν αὐτούς εἰς τήν εἴσοδον τῶν Πατριαρχείων.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Νοεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μουχλίδου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, καί τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ζαβράκη, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. αὐτῶν Ναοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Μπακογιάννην, Περιφερειάρχην Στερεᾶς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κοσιώνη, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Παρασκευήν, 21ην  Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, Κληρικοί ἐντεῦθεν, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος ἐνταῦθα, Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1964 καί 1974, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη» καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί Σερρῶν, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Χρηστάκη Ζωγράφου, Ἱδρυτοῦ τοῦ Ζωγραφείου, μνησθείς καί τῶν εὐεργετῶν, διδαξάντων καί διδαχθέντων ἐν αὐτῷ. Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Τό ἑσπέρας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, παρέστη εἰς τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου διοργανωθεῖσαν προβολήν τοῦ ντοκυμαντέρ «Τότε οἱ νεκροί πεθαίνουν, ὅταν τούς λησμονοῦν», περί τοῦ Κοιμητηρίου Σισλῆ, ἐν τῷ συνεδριακῷ κέντρῳ «Lütfi Kırdar».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐκ τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἐν Η.Π.Α., ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐπιστρεφόντων ἐκ προσκυνήματος αὐτῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Θεολόγου Χρυσανθακοπούλου, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, καί τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Shevchenko καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἄννης, ἐκ Ρωσσίας.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Victor Tvircun, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐνταῦθα Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης.
Τήν Εὐλαβ. κ. Κυριακήν Δ. Ἀναγνωστοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Πρόκου, Αἰκατερίναν Χρυσοπούλου καί Αἰκατερίναν Ντούσα, ἐξαιτησαμένας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Γιουμουρτᾶν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀντώνιον Λαμπίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, Φοῖβον Κουβαρᾶν, Γεν. Γραμματέα, Θεμιστοκλῆν Παχόπουλον, πρῴην Πρόεδρον, καί Νικόλαον Βασιαγεώργην, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Δημητρᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Φιλλανδίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον φοιτητήν Κωνσταντῖνον Ἀντ. Στέλιαν, εἰς τόν ὁποῖον ἐπεδαψίλευσε τήν πατρικήν εὐλογίαν καί εὐχήν Του διά ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Νοεμβρίου, καθ᾽ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ 2ου Γεν. Λυκείου Χίου «Λιβάνειο», πιστοί ἐκ Γιαννιτσῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αὐγερινοῦ Ἠλία, καί ὅμιλος Ξεναγῶν ἐκ Κρήτης. Ἐν τῷ τέλει ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τροχαίων ἀτυχημάτων ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς παγκοσμίου ἡμέρας μνήμης αὐτῶν.
β) Ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἱ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πολυάριθμοι προσκυνηταί ἐκ Λίνδου Ρόδου καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί  ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου καί Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Περιφερείᾳ Βοσπόρου. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς κατά τό λῆγον ἔτος, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ὁ Πατριάρχης καί ὁ κ. Ὑπουργός. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, ἐκ τῶν ἐφημερίων  αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Χατζηαναστασίου καί Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια, ἐκ τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον,  παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ διά τάς ἀνάγκας τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην.
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Μπαρναούλ καί Ἀλταΐ κ. Σέργιον καί Γκορνοαλταΐσκ καί Τσεμάλ κ. Καλλίστρατον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Ζακάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ προαγωγῇ του εἰς Ἄρχοντα Α’ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Χριστοδουλάκην, πρῴην Ὑπουργόν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Μαχαίρα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θωμᾶν Σαββίδην, Καθηγητήν ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Καλογέρου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μάριον Κάτσικαν, Μάριον Κοσμίδην, Ἀθανάσιον Μανώλην καί Χαράλαμπον Καραθάνον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. Δίδας Μυρτώ Σωφρονίου, Ἑλένην Σκούπα καί Ἑλένην Μπούμπα, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, διεβίβασε καταλλήλως τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τόν ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Νοσοκομείῳ «Memorial» νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Στέλιαν.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 14ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης, ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ.  Γεωργίου Καλαντζῆ, Γεν. Γραμματέως Θρησκευμάτων, Πρέσβεων κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, ἐν Ἀγκύρᾳ καί κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, καί ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων.
Ὁ κ. Ὑπουργός ἔσχε μακράν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί ἀπασχολούντων τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν θεμάτων, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ὁ Ἐξοχώτατος καί οἱ σύν αὐτῷ παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν καί κατά τήν ἀναχώρησίν των προσεκύνησαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τήν Ἐξοχ. κ. Beate Merk, Ὑπουργόν Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων καί Τοπικῶν Σχέσεων τῆς Κυβερνήσεως τῆς Βαυαρίας, συνοδευομένην ὑπό ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου  καί τῆς ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Γερμανίας.
Τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν ἐνταῦθα Ὁμογενειακῶν Σχολείων ἐπί τῷ νέῳ σχολικῷ ἔτει, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιολτζόγλου, Συμβούλου Ἐκπαιδεύσεως.
Τούς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην, καί  κ.  Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Πολυπληθῆ ὅμιλον δρομέων-μελῶν τῶν Συλλόγων Μαραθωνοδρόμων Πτολεμαΐδος, Γιαννιτσῶν καί Θεσσαλονίκης, συμμετεχόντων εἰς τόν διοργανούμενον ἐν τῇ Πόλει Μαραθώνιον. 
Τὀν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομβόπουλον, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «Ἠχώ», ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 14ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῶν ἔργων τοῦ κ. Abit Güner, ἐν τῇ ἐν Nişantaşı αἰθούσῃ «İdil», τήν Πέμπτην, 13ην τ.μ. . 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ester Lauferová, Γεν. Προξένου τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ἐν Γαλατάσαραϊ ἐκθεσιακῷ χώρῳ «Cezayir», αὐθημερόν.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ζαχαρίου Κ. Μπαντουβᾶ, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τήν Παρασκευήν, 14ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τήν Αὐστρίαν

Χθές, Τρίτην, 11ην τ.μ. Νοεμβρίου, περί τό μεσονύκτιον, ἐπέστρεψεν ἐξ Αὐστρίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ὁ Ὁποῖος παρέστη καί ὡμίλησε κατά τόν ἐπίσημον ἑορτασμόν, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βιέννης, τῆς 50ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente μέ σκοπόν τήν συμβολήν εἰς τήν ἱεράν ὑπόθεσιν τῆς καταλλαγῆς καί τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν διῃρημένων χριστιανῶν.

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Μακ. Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν Αἰγύπτου κ. Θεόδωρος, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ Kurt Koch ἐκ μέρους τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα καί πλεῖσται ἄλλαι προσωπικότητες ἐκ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί ἀκαδημαϊκοῦ κυρίως κόσμου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἀφίξεως Αὐτοῦ εἰς τήν αὐστριακήν πρωτεύουσαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῆς ἐν αὐτῇ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Χρυσούλας Ἀλιφέρη, τῇ συμμετοχῇ τοῦ παρεπιδημοῦντος Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Γεροντοπούλου, τοῦ Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας, τῶν Πρέσβεων τοῦ Βατικανοῦ, τῆς Ρωσσίας καί τῆς Σερβίας καί ἄλλων προσωπικοτήτων, ἐνῶ τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης ἐπεσκέφθη τόν Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Hasan Göğüş, ὅστις καί παρέθεσε πρόγευμα διά τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, 7ης Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Πρόεδρος τῆς Αὐστριακῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Heinz Fischer πρός τιμήν τῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων διά τήν ὡς ἄνω ἐπέτειον τοῦ Pro Oriente, ἀπαντήσας ἐκ μέρους ὅλων τῶν ὑψηλῶν συνδαιτυμόνων εἰς τήν ἐγκάρδιον πρόποσιν τοῦ κ. Προέδρου.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό κεντρικόν κοιμητήριον τῆς Βιέννης ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ παρουσίᾳ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ.

Ἀκολούθως ἐπραγματοποιήθη ἐπίσκεψις εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον Carnuntum Κάτω Αὐστρίας, ὅπου μετά τήν ξενάγησιν ἐγένετο προσευχή ὑπέρ τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως καί τῶν θυμάτων τῆς θρησκευτικῆς βίας, ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί ἡ ἡμέρα ἔληξε δι᾿ἐπισήμου δείπνου ἐν τῷ αὐτῷ χώρῳ.

Τό Σάββατον, 8ην Νοεμβρίου, τήν πρωΐαν ὁ Πατριάρχης καί οἱ μετ᾿Αὐτοῦ παρέστησαν εἰς προσευχήν-δοξολογίαν ἐπί τῇ ἑορταζομένῃ ἐπετείῳ τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente, μεθ᾿ ἥν ἐγένετο ἐπίσημος ἑόρτιος ἐκδήλωσις ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ὅπου ὁ Πατριάρχης ἦτο ὁ κύριος ὁμιλητής. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν στενῷ κύκλῳ ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βιέννης Σεβ. Καρδιναλίου Δρος Χριστοφόρου Schönborn.

Ἡ ἑπομένη, Κυριακή, 9η ἰδίου, ἦτο μεγάλη ἡμέρα διά τήν Ἱ. Μητρόπολιν Αὐστρίας διότι αὕτη, διά χειρῶν τοῦ χοροστατήσαντος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, παρέλαβεν ἐπισήμως τόν εἰς αὐτήν παραχωρηθέντα, οὐχί ἁπλῶς πρός χρῆσιν ἀλλά κατά κυριότητα, ὑπό τοῦ Τάγματος τῶν Redemptoristen, ἱ. ναόν ἐν τῇ πόλει Leoben, ὅστις θά ἀποτελέσῃ τό λειτουργικόν καί πνευματικόν κέντρον τῆς συσταθησομένης γερμανοφώνου ἐνορίας δι᾿ ὅλους τούς ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς προελεύσεως.

Ἐγένοντο συγκινητικαί ἑκατέρωθεν ὁμιλίαι καί ὁ Πατριάρχης παρέλαβε συμβολικῶς τάς κλεῖδας τοῦ ναοῦ, ηὐχαρίστησε τούς ΡΚαθολικούς διά τήν ἔμπρακτον τοιαύτην ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης των πρός τούς ὀρθοδόξους ἀδελφούς των καί συνεχάρη τόν συμπροσευχόμενον Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον διά τό ἀπόκτημα τοῦτο τῆς κατ᾿αὐτόν Ἐπαρχίας.

Τό ἑσπέρας ἐν Βιέννῃ ἡ Ἱ. Μητρόπολις παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τῇ συμμετοχῇ τῆς συνοδείας Αὐτῆς, τοῦ ἐν Βιέννῃ διακονοῦντος Σέρβου Ἐπισκόπου κ. Ἀνδρέου, τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων Ἑλλάδος καί Κύπρου, τῆς ἐν Salzburg Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Προέδρων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων Βιέννης. Κατ᾿ αὐτό ἤγειρε πρόποσιν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἀπήντησεν ὁ τιμώμενος Πατριάρχης.

Τήν Δευτέραν, 10ην τ.μ., μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, ἤγε τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας ὅστις καί ἐλειτούργησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος παρά τό ὅτι ἦτο ἐργάσιμος ἡμέρα. Εἰς τό τέλος προσεφώνησε καί συνεχάρη αὐτόν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί προσέφερεν αὐτῷ ἀναμνηστικά δῶρα, ἀπήντησε δ᾿ ἐν βαθείᾳ συγκινήσει ὁ ἑορτάζων, ὅστις καί ἐδεξιώθη τούς τιμήσαντας αὐτόν ἐν ἑστιατορίῳ πλησίον τῆς Βιέννης.

Μετά ταῦτα ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας μέ τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην αὐτῆς ἔζησεν ἄλλην ἱστορικήν στιγμήν ὅταν μετέβησαν ἅπαντες ὁμοῦ εἰς τήν περιοχήν Sankt Andrä am Zicksee, ὅπου ἐπεσκέφθησαν τό δωρηθέν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν ἀγροτεμάχιον 76 στρεμμάτων πρός ἵδρυσιν Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς, μεθ᾿ ὅ ἐγένετο ἐν τῷ ἱ. ναῷ τοῦ χωρίου σύντομος δέησις, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἐν συγκινήσει ηὐχαρίστησε τήν τοπικήν κοινότητα καί τόν Ἐπίσκοπον τοῦ Eisenstadt κ. Aegidius Zsifkovics διά τήν μεγάλην χειρονομίαν αὐτήν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν ὑπ᾿ αὐτό Ἱ. Μητρόπολιν Αὐστρίας, εἰς τάς ἀόκνους προσπαθείας τοῦ ποιμενάρχου τῆς ὁποίας ὀφείλεται καί τό ἱστορικόν τοῦτο γεγονός. Ἀκολούθως ἅπαντες οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ὡς ἄνω ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου.

Ἡ Τρίτη, 11η Νοεμβρίου, ἦτο ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Αὐστρίαν. Κατ᾿ αὐτήν ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρέστη εἰς τήν πανηγυρικήν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Eisenstadt ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου ἐπί τῇ ἀγομένῃ μνήμῃ αὐτοῦ,  καθ᾿ ἥν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὁμιλήσας ηὐχαρίστησε καί πάλιν τόν Ἐπίσκοπον, τόν Περιφερειάρχην, τόν Δήμαρχον καί τόν λαόν τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς διά τήν δοθεῖσαν δυνατότητα ἀποκτήσεως ὀρθοδόξου Μονῆς ἐν Αὐστρίᾳ, ἥτις θά ἀποτελέσῃ πνευματικόν φάρον καί ἑστίαν μεταδόσεως τῶν θησαυρῶν τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος, ἅμα δέ καί γέφυραν ἐπικοινωνίας τῶν πιστῶν τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν. Καί ἐνταῦθα ὡς καί εἰς τάς ἄλλας ὁμιλίας τῶν ἡμερῶν τούτων ἐγένετο ἐκτενής ἀναφορά εἰς τήν ἐπικειμένην ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τόν Πατριάρχην παρεδόθησαν ἐπισήμως οἱ τίτλοι ἰδιοκτησίας τοῦ παραχωρουμένου οἰκοπέδου, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐλπίζεται ὅτι σύν Θεῷ συντόμως θά ἀρχίσῃ ἡ οἰκοδομή τοῦ Μοναστηρίου ἡμῶν τούτου εἰς τήν καρδίαν τῆς Εὐρώπης.

Μετά τό ἑόρτιον γεῦμα ἠ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς Βιέννην, ὅπου εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐδέχθη τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας Ἐξοχ. κ. Sebastian Kurz, γνωστόν διά τήν ἀγάπην καί τό ἐνδιαφέρον του διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τά ἅπερ ἀντιμετωπίζει προβλήματα.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν, πλήρης ἱκανοποιήσεως καί συγκινητικῶν βιωμάτων ἐξ ὅσων ἔζησε καί ἐδέχθη κατά τήν πενθήμερον παραμονήν Αὐτοῦ ἐν τῇ φιλοξένῳ καί πεπολιτισμένῃ Χώρᾳ τῆς Αὐστρίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 10ης Νοεμβρίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Σωσθενίου κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 7ην Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως              κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 8ην ἰδίου, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς τοῦ λήγοντος ἔτους, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐν τῇ ἰδιότητι αὐτοῦ ὡς αἱρετοῦ ἐκπροσώπου τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει Βακουφίων, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.   

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης τρ. μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 9ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τοῦ «Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέρα» διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «ADALI GRAND HOTEL HALİÇ TEPEBAŞI» μουσικήν ἐκδήλωσιν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 8ης Νοεμβρίου.
 
*  *  *
 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Βιέννην.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεχώρησε σήμερον, Πέμπτην, 6ην Νοεμβρίου, ἀεροπορικῶς εἰς Βιέννην,  προκειμένου νά συμμετάσχῃ εἰς τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ 50ετηρίδι ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐκεῖσε ἑδρεύοντος Ἱδρύματος  «Pro Oriente», ὡς καί νά παραλάβῃ ἐπισήμως παρά τῶν ὑπευθύνων τῆς τοπικῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας τάς πρός τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας δωρεάς ἑνός Ναοῦ καί ἑνός οἰκοπέδου πρός ἵδρυσιν Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς. 

Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀποτελοῦν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, ὁ Ἱερολ.  Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς, καί οἱ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Π. Κοκκινάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής Θεολογίας, καί κ. Κάρολος Ταρίνας, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων. 

Ὁ Παναγιώτατος προεπέμφθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ  Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, θά ἐπιστρέψῃ δέ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 11ης τρ. μ. .
     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ ὑπό τῆς «Εὐξείνου Λέσχης Ἀθηνῶν» δημιουργηθέντος  διαδικτυακοῦ τόπου «Pontos News», ἐν τῷ θεάτρῳ «Παλλάς», τήν Δευτέραν, 3ην Νοεμβρίου.
β) Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ  τῆς Θεοτόκου (Santa Maria Draperis) λειτουργίαν, ἐπί τῇ 25ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τῆς ἱδρυτρίας τῆς Ἀδελφότητος τῶν «Μικρῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ» Μαγδαληνῆς, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 6ης ἰδίου. 
γ) Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Kılıç, Δημάρχου Maltepe, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῆ ἑορτῇ τῶν Ἀλεβιτῶν «Aşure», αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ Σμύρνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hasan Tahsin Kocabaş, Ἀντιδημάρχου Σμύρνης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χρύσανθον Καρατζαφέρην καί κ. Γερμανόν Τσερπελῆν, τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἀντώνιον Κασσελάκην καί τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Θεοφύλακτον Μπαλιάκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σολτάτον, Ἀντιδήμαρχον Δελφῶν.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Μαρίας καί Θεοδώρας, τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, καί τούς Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Μηνᾶ, καί κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Ματούλαν Κουρουποῦ  καί Marie Cronier καί τόν Ἐλλογ. κ. André Bingelli, στελέχη τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐρεύνης καί Ἱστορίας Κειμένων, ἐκ Παρισίων.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Βαράκη, Καθηγήτριαν Νομικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has», μετά τῆς μητρός της Εὐγεν. κ. Κυριακῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Ζερβουδάκη, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Κατραντζῆν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nadin καί τοῦ θυγατρίου των Ὀλιβίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Γιωτᾶκον, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 3ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας καί  ἐπεσκέφθη  τόν Νομάρχην τῆς Πόλεως,  Ἐξοχ. κ.  Vasip Şahin, τόν ὁποῖον συνεχάρη ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του καί συνειργάσθη μετ᾽ αὐτοῦ διά θέματα σχετικά πρός τήν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα εἰς τήν Πόλιν ἡμῶν καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Νοεμβρίου, καθ᾽ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι προσκυνηταί ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Düsseldorf Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοφάνους Λάππα, οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν.   

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 2αν ἰδίου,  ὁ Παναγιώτατος προεξῆρχε τῆς ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορτασμῶν ἐπί τῇ 200ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκρίσεως ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ νέου Συστήματος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τελεσθείσης ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἀναφερθείς εἰς τάς προσωπικότητας καί τό ἔργον τῶν τριῶν Διδασκάλων, τῶν καί εἰσηγητῶν τῆς νέας μουσικῆς γραφῆς,  Μητροπολίτου Προύσης Χρυσάνθου Μαδυτινοῦ, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Γεωργίας, ὡς καί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας  ἐκδήλωσιν, καθ᾿ ἥν ὠμίλησε καταλλήλως. Προηγήθη ὁμιλία ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆ, Εἰδικοῦ Μουσικοῦ Ἐρευνητοῦ καί Φιλολόγου, καί ἐκτέλεσις ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χαρόβαν μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀχιλλίου Γρεβενῶν, τήν Κυριακήν, 2αν Νοεμβρίου.
β) Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου Θείαν Λειτουργίαν καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἐκδήλωσιν «τιμῆς τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν» τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 1ην ἀρξ. μ. Νοεμβρίου, καθ᾽ ἥν ἐκκλησιάσθησαν μέλη τῆς Ἐφορείας καί τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὡς καί τρόφιμοι τοῦ Γηροκομείου, πρός οὕς ἀπηύθυνεν ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας πατρικούς λόγους, καί ἠγίασεν αὐτούς ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός. 

Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 1ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, ἀπερχόμενον Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος καί νέον Ἐπίτροπον Μεταναστεύσεως, Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων καί Ἰθαγενείας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, ὡς καί ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἔσχε μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου συνομιλίαν ἐν ἐγκαρδίῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τά νέα του καθήκοντα. Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες ἔτυχον τῆς φιλοξενίας Αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 
Εἰς τόν Ἐξοχώτατον ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) ὀργανωθεῖσαν τακτικήν συγκέντρωσιν αὐτοῦ, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Σχολῇ Ταταούλων, τό Σάββατον, 1ην Νοεμβρίου.
 
*  *  *