ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννης

Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννης

Ὁ θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ
κ. Ἰωάννης

27.10.1991

Ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννης (Derewianka) ἐγεννήθη εἰς Ζίνκιφ τῆς Οὐκρανίας τὸ ἔτος 1937. Τὸ 1947 ἀφίχθη εἰς τὸ Βέλγιο. Ἐσπούδασεν εἰς τὸ Βελγικὸ Λιμβοῦργο. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὴν 20ὴν Ἰουλίου 1980 καὶ Πρεσβύτερος τὴν 19ὴν Σεπτεμβρίου 1982 ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Σωζοπόλεως κ. Ἀνατολίου. Ὑπηρέτησεν ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ Γὲνκ Βελγίου. Μετὰ τὸν θάνατον τῆς συζύγου του, ἐκάρη μοναχὸς τὸ 1989 καὶ ἐχειροθετήθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη τὴν 27 Ὀκτωβρίου 1991 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Mstyslav. Κατὰ Μάρτιον τοῦ 1995 ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Παρνασσοῦ κ. Ἰωάννης, κατόπιν σχετικῆς αἰτήσεως, ἐπέστρεψεν εἰς τὴν εὐχαριστιακὴν κοινωνίαν μετὰ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ γενόμενος δεκτός, ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Παρνασσοῦ.

Ταχ. διεύθυνσις : Azalealaan 2 bus 10, 3600 Genk, Belgium.
Τηλ. +32.89-382695

Ονομαστική: 7 Ἰανουαρίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον)