Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν
2005

Επιστροφή

Φεβρουάριος 2005

Φεβρουάριος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 25ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου, ἐπεσκέφθη τό Κατηχητικόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς μαθητάς αὐτοῦ, τό δέ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὑπό τοῦ Μουσικοῦ Συγκροτήματος "Βόσπορος" δοθεῖσαν συναυλίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 26ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, τό δέ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοικήσεως Δράμας ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Taksim Ξενοδοχείῳ "Intercontinental", ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 27ης ἰδίου, καθ᾿  ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, οὕς προσεφώνησεν ὁ Πατριάρχης.
Ἐν τῷ τέλει τῆς ὡς ἄνω Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου        Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν μέχρι τοῦδε Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ Πανοσιολ. κ. Στέφανον.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. κ. Χερουβείμ Μεστούσην καί Φίλιππον Χαμαργιάν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου, Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί Σεραφείμ Παπαθανασίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Παπανικολάου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἑρμολάου Μασσαρᾶ, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊσταμενον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς παροικίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Κασσιανόν Νότην, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Paul Poudade, νέον Πρέσβυν τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω Ἐξοχ. Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παπαστεργίου, Νομάρχην Πιερίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Δερμίση, Δημοσιογράφου-ἐκδότου, καί Δημητρίου Δήμου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Καλλιοντζῆν, Νομάρχην Καβάλας, ἐπί κεφαλῆς 12μελοῦ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Εὐμοιρίδην, Νομάρχην Δράμας, ἐπί κεφαλῆς 25μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καραμῆτσον-Τζιρᾶν, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Los Angeles, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Α. Παντζοπούλου, στελέχους τῆς Πρεσβείας τῆς      Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Dimov, Γενικόν Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀδριανουπόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆσον Γεωργιτσόπουλον, Δήμαρχον Καλαμπακίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάμπρον Κανελλόπουλον, Πρόεδρον UNICEF τοῦ Τμήματος Ἑλλάδος- π. Ὑπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. Δάφνης καί τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Νταϊφᾶ, μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὡς ἄνω ὀργανισμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Kevin Featherstone, Καθηγητήν τοῦ London School of Economics.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
50μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἰμβρίων Μακεδονίας-Θράκης, ὑπό τήν προεδρείαν του Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πολίτου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Esat Suvarierol, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γ. Χαρτοματσίδην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γρηγόριον καί Πέτρον Παπαεμμανουήλ, αὐταδέλφους, μουσικούς, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐκ Δράμας.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλεωνόραν Οὐλίκ, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Νάνη, ἐξαιτησαμένους τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἀρραβῶσιν αὐτῶν.
35μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ὄλγας Ε. Τζούλιου, Γεν. Διευθυντρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Παππᾶν, ἐκδότην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πρόδρομον Ὀξύνογλου καί Σταῦρον Κουλάκογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Σεπτῇ Πατριαρχικῇ ἀναθέσει, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος ἐξεπροσώπησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς ἐν Ἀθήναις γενομένην ἐκδήλωσιν, τῇ 23ῃ τ. μ., καθ᾿  ἥν ἡ Ἑλληνική Ἑταιρεία Προστασίας καί ἀποκαταστάσεως ἀναπήρων παίδων ἐτίμησε τούς κατά τήν τελευταίαν ἑξαετίαν Εὐεργέτας αὐτῆς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Α´  τῇ τάξει τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Ἐφέσου κ. Χρυσόστομος, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Ὡσαύτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τό ἀπό κοινοῦ παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου καί τῆς Διακονίας τῆς Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων γεῦμα, ἐν τῷ ἐν Βαθυρρύακι ἑστιατορίῳ "Fuat Paşa", τήν Κυριακήν, 27ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Τόν Μακ. Πατριάρχην Βαβυλῶνος τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν κ. Emmanuel Delly τόν Γ´, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Basel Yaldo, ἐκ Βαγδάτης, συνοδευομένους ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. François Yakan καί Ἐντιμ. κ. Faruk Terzihan, Προέδρου τῆς ἐνταῦθα παροικίας αὐτῶν.
22μελῆ ὅμιλον ἐκ τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων τῆς Ἀθωνιάδος  Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Δαυΐδ καί Μοναχῶν κ. Νικοδήμου καί κ. Ταξιάρχου, καί  Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Μακρῆ, Καθηγητοῦ.
Τήν Ἑλληνικήν ἀποστολήν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος Μαγείρων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παππᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τό παρατεθέν ἐπιμνημόσυνον δεῖπνον (μακαριάν) εἰς μνήμην τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν κ. Paul Karataş, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ αὐτῶν, τήν Τετάρτην, 23ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τό τελεσθέν τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιεπισκόπου, ἐκ τοῦ ἐν Harbiye ΡΚαθολικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σπυρίδωνος Μαρίνη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Ἰωάννου Βλάχου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Χρυσοστόμου, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης, ἐπί κεφαλῆς 40μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Τζίλο, Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Andrea Santoro, διακονοῦντα ἐν Τραπεζοῦντι. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Βρεττόν, Βουλευτήν-μέλος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντινιᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Δυεθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Δικτύου Δήμων Ἑλλάδος, Τουρκίας, Βουλγαρίας, ἐκ Σαπῶν Δ. Θράκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
25μελῆ ὅμιλον Τουριστικῶν Πρακτόρων ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Νικολάου, Διευθυντοῦ τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου "Ἀμαθοῦς".

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Φεβρουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 20ῆς ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ, ὑπαντηθέντα δ᾿  ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐξ ὀνόματος Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Ἰωάννην, ἐκ Φιλλανδίας. 
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φώτιον Λιάκον, Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θεόδωρον Θεοδώρωφ, ἐπί κεφαλῆς 10μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελίκο Τυρνόβο Βουλγαρίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικόλαον Alford, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἁγιοπαντελεημονίτας Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Ἱερολ. Διάκονον κ. Κορνήλιον, Οἰκονόμον τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ρωσ-σικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Καλαμάρην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μουτσόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Δεπουτάτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐθυμίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Χρῆστον Κοντοβουνήσιον, νέον Πρέσβυν τῆς        Ἑλλάδος ἐν Καζακστάν καί Κιργιζιστάν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λίντας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἄννης Λουΐζας καί Σεβαστιανοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Ἰωάννην Chomakov, Δήμαρχον Φιλιππουπόλεως Βουλγαρίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Piskov καί τῆς Εὐγεν. κ. Krasimira Mitkova, Ἀντιδημάρχων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Dimov, Διεθυντοῦ τοῦ Πρωτοκόλλου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Ἐλλογ. δίδων Ἁγνῆς Ν. Νικολαΐδου, ἐκπαιδευτικοῦ, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, καί Εὐθαλίας Νανᾶ, Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου "Λυμπέρη", ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Λυμπέρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐστάθιον Ταυρίδην καί Βασίλειον Εὐμολπίδην, ἐκ τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Uğur Hüküm, δημοσιογράφον, ἐκ Παρισίων, εἰς τόν ὁποῖον ἔδωκε συνέντευξιν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Κοντόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κλεόπαν Νικόλαον, κτηματομεσίτην, ἐκ Λονδίνου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Serkan Sadak, φοιτητοῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Serra Tar, φοιτήριαν, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Hülya, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κίλε, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ραφαέλλας Πέρεζ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Ν. Σεβσέβμε, φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Πουλογιαννόπουλον, τεχνολόγον ἀκτινολογίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης, Καθηγητρίας Ἀγγλικῆς φιλολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, "Κοινήν Πορείαν" πρός τάς Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 16ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Σεργίου Velichkin, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, δοθεῖσαν διάλεξιν μέ θέμα "Ρωσσία-Τουρκία: νέα πορεία", ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Σεραφείμ Στεργίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας, καί κ. Φιλάρετον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τοπλοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Peter Wehr, νέον ἱερέα τῆς ἐνταῦθα Γερμανικῆς παροικίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zviad Kvatchantiradze, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Γλυκερίαν Μπίσμπα, φοιτήτριαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Δέσποιναν Β. Ἀντωνοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ ἐν Taksim Ἀρμενοκαθολικῷ Νοσοκομείῳ "Surp Agop" νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Ἑλένην Καρακάσογλου, Ἰατρόν, εὐχηθείς αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατά τάς ἡμέρας 11-13 Φεβρουαρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τελευταίαν συνεδρίασιν τῆς "Θρησκευτικῆς καί Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς", τῆς προετοιμαζούσης τό ΣΤ´  Διεθνές Οἰκολογικόν Συμπόσιον, τό ὁποῖον θά συγκληθῇ κατά τό προσεχές θέρος εἰς τήν Κασπίαν Θάλασσαν, ὑπό τήν κοινήν αἰγίδα Αὐτοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. Ἐξοχ. κ. Κόφι Ἀννάν, προσφωνήσας τούς συνέδρους κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς συναντήσεως αὐτῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Φεβρουαρίου, ἐνῶ τήν Κυριακήν 13ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ.    Ἀθηναγόρας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μοναχαί, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Ἀναστασιάδης, Πρόεδρος τοῦ "ΔΗ.ΣΥ.", μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Ἀναστασιάδης, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Κώταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Χαλκίδος, καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῶν Χρήστου Ταμουρίδου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Καραγιάννη, Δημοσιογράφον, ἐκ Φραγκφούρτης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν παρουσίασιν τῆς φωτογραφικῆς συλλογῆς ὑπό τόν τίτλον "Panorama of İstanbul-1878", ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, τό Σάββατον, 12ην Φεβρουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν Τετάρτην, 2αν Φεβρουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Β´ , ἐνώπιον τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, δεηθείς ὡσαύτως καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου τοῦ Ε´.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη·
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, κατά τόν ἐνταφιασμόν τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Καραμανλῆ, προσφιλοῦς πατρός τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ἐν τῇ Πρώτῃ Σερρῶν, τήν Παρασκευήν, 4ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Στεφάνου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τήν Κυριακήν, 6ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χερουβείμ Μεστούση, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ὀρέστου Λουρίδου, Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Α´  Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν, τήν Παρασκευήν, 4ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἐπιστήμης καί Ἐρεύνης ("Bilim ve Araştırma Vakfı") σύσκεψιν μέ θέμα τόν διαθρησκειακόν διάλογον, τήν Τρίτην, 1ην ἰδίου.

*  *  *