ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Φιλομηλίου κ. Ἠλίας

Φιλομηλίου κ. Ἠλίας

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου
κ. Ἠλίας

12.05.2002

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Ἠλίας (Katre) ἐγεννήθη εἰς Sault Ste Marie, Michigan εἰς ΗΠΑ, ἐκ γονέων Ἀλβανικῆς καταγωγῆς. Τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ἀποφοιτήσας τῷ 1973. Ὑπηρέτησεν ὡς ἐπιμελητὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (1983-1988). Τῷ 1988 ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος καὶ ὑπηρέτησε τὴν κοινότηταν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἰς Las Vegas, NV. Ταὐτοχρόνως διωρίσθη Γενικὸς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῶν Ἀλβανικῶν Ὀρθοδόξων ἐν Ἀμερικῇ Κοινοτήτων. Τὴν 7ην Μαΐου 2002 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθὸς Ἐπίσκοπος παρὰ τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς, διὰ τὴν ποιμαντικὴν μέριμναν τῶν Ἀλβανικῶν Κοινοτήτων τῆς κατ᾽ αὐτὸν Ἀρχιεπισκοπῆς, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Φιλομηλίου. Ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ ἐτελέσθη τὴν 12ην Μαΐου 2002 ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου Ἀντωνίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος καὶ Σεβαστείας κ. Δημητρίου. Τῇ 2ᾳ Δεκεμβρίου 2010 διωρίσθη Ἡγουμενεύων τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου.

Address: Sacred Patriarchal and Stavropegic Orthodox Monastery of St. Irene Chrysovalantou, 36-04 23rd Avenue, Astoria, N.Y. 11105-1916.
Tel. +1-718-626.6225. fax: +1-718-626.7669.
--------------------------------------
6455 Silver Dawn Lane – Las Vegas, ΝV 89118, USA.
Τηλ. +1.702-365.1989

Ονομαστική: 21 Ἰουλίου