ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος

Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σιδηροκάστρου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Μακεδονίας
κ. Μακάριος

16.12.2001

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας, κ. Μακάριος (κατά κόσμον Σωτήριος) Φιλοθέου ἐγεννήθη τό 1952 εἰς Λευκωσίαν Κύπρου. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Κύπρου τό 1972, ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τό 1976, ἐκ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τό 1980 καί Durham Ἀγγλίας τό 1983, ὅπου μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Πατρολογίαν. Τό ἔτος 1977 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό 1981 Πρεσβύτερος προχειρισθείς εἰς Ἀρχιμανδρίτην ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, πλησίον τοῦ ὁποίου ὑπηρέτησεν ἐπί δεκαεξαετίαν, ὡς ἀρχιδιάκονος αὐτοῦ, ἐπί τετραετίαν, ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως, Καθηγητής Μ. Ἐκπαιδεύσεως, Διευθυντής τοῦ Σταυριδείου Οἰκοτροφείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὠργάνωσε τοῦτο εἰς σύγχρονα πρότυπα, ὑπεύθυνος Νεότητος καί ὑπεύθυνος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου συντελέσας τά μέγιστα εἰς τήν διοργάνωσιν αὐτοῦ. Τό ἔτος 1991 ἀπεσπάσθη εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπηρετήσας εἰς τάς θέσεις, τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς Νεότητος καί τοῦ ὑπευθύνου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου συντελέσας τά μέγιστα εἰς τήν διοργάνωσιν αὐτοῦ. Ἐπίσης ὑπηρέτησεν ὡς Διευθυντής Προσωπικοῦ τοῦ Περιοδικοῦ Ἐκκλησία, Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Παραλλήλως ὑπηρέτησεν ἐπί ἕν ἔτος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀττικῆς καί ἐπί ἐννέα ἔτη ὡς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παύλου τῆς ὁδοῦ Ψαρρῶν Ἀθηνῶν, ἀνακαινίσας τοῦτον ἐκ βάθρων. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου ἐξελέγη τήν 14ην Δεκεμβρίου 2001, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον τήν 16ην του ἰδίου μηνός καί ἐνθρονισθείς εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ τήν 26ην Ιανουαρίου 2002.

Ονομαστική: 19 Ἰανουαρίου