ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Συνάδων κ. Διονύσιος

Συνάδων κ. Διονύσιος

῾Ο Σεβ.
Μητροπολίτης Συνάδων
κ. Διονύσιος

15.09.1996

῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης Συνάδων κ. Διονύσιος (κατά κόσμον Χαραλάμπης Σακάτης), ἐγεννήθη ἐν Πριγκήπῳ Κωνσταντινουπόλεως τό ἔτος 1946, ὅπου ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον μόρφωσιν, ἀπό γονεῖς τόν Δημήτριον καί τήν Μαρίαν. ᾿Αργότερον ἐφοίτησεν εἰς τό γυμνασιακόν τμῆμα τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Τήν Θεολογίαν ἐσπούδασεν εἰς τήν ῾Ιεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἀπό τήν ὁποίαν ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1971. ᾿Εχειροτονήθη Διάκονος μετονομασθείς Διονύσιος. Διωρίσθη ᾿Αρχιδιάκονος καί ῾Ιεροκῆρυξ εἰς τήν ἐπαρχίαν Πριγκηποννήσων, ὑπηρετήσας ἐπί μίαν 18ετίαν. Τήν 1ην Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1989 ἐκλήθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου νά προσφέρη τάς ὑπηρεσίας του ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ ὡς Μέγας ᾿Αρχιμανδρίτης τῆς ῾Αγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης ᾿Εκκλησίας. ῾Η εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του ἐγένετο εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν τήν Κυριακήν πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1996 ἡ ῾Αγία καί ῾Ιερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε ᾿Επίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Συνάδων. Τῷ 2015 ἡ παλαίφατος καί περίπυστος Ἐπαρχία αὕτη ἐπανήχθη Συνοδικῶς εἰς τάς τάξεις τῶν Μητροπόλεων τοῦ Θρόνου, ἀναγραφεῖσα εἰς τό Συνταγμάτιον αὐτοῦ, κατασταθέντος οὕτω τοῦ Ἱεράρχου τούτου Μητροπολίτου αὐτῆς.

Ταχ. διεύθυνσις· Rum Patrikhanesi, 34 220, Fener, Haliç. İstanbul - Τürkiye.
Τηλ. +90-212-531.96.70-6.

Ονομαστική: 3 Ὀκτωβρίου