Πατριαρχικαί Ἀποδείξεις Χριστουγέννων

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2018). 12/24/2018
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2017). 12/19/2017
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2016). 12/22/2016
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2015) 12/24/2015
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2014) 12/21/2014
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2013) 12/24/2013
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις (2012) 12/24/2012
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις (2011) 12/24/2011
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2010 12/24/2010
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2009 12/24/2009
Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις (2008) 12/24/2008