Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας Καὶ Μελίτης

Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἰταλίας ὑπέρτιμος καί
ἔξαρχος Νοτίου Εὐρώπης
κ. Γεννάδιος

17.01.1971

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Νοτίου Εὐρώπης, κ. Γεννάδιος (κατά κόσμον Τσαμπίκος Ζερβός), ἐγεννήθη εἰς Κρεμαστήν Ρόδου τήν 8ην Ἰουλίου 1937. Τά ἐγκύκλια γράμματα διήκουσεν εἰς τήν Δημοτικήν Σχολήν τῆς γενέτειρας αὐτοῦ, ἐσυνέχισεν εἰς τήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν, ἐσπούδασε καί τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ κατά Χάλκην Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ, ἐξ ἧς καί ἀπεφοίτησε τό 1961. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 16ην Ἀπριλίου 1960, Πρεσβύτερος τήν 28ην Ἀπριλίου 1963, τήν δέ 12ην Φεβρουαρίου 1967 διωρίσθη Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας ὑπό τοῦ Μητροπολίτου αὐτῆς Χρυσοστόμου. Τήν 14ην Ἀπριλίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἔλαβε παρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου τοῦ Α' τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ὑπηρέτησε μεταξύ τῶν ἐτῶν 1961-1996 ὡς Διάκονος, Πρεσβύτερος καί Ἐπίσκοπος ἐν τῇ ἱστορικῇ ἐκκλησίᾳ τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει ἐν Νεαπόλει. Συνεπλήρωσε τάς σπουδάς αὐτοῦ εἰς τό Πανεπιστήμιον Νεαπόλεως, παρακολουθήσας Κοινωνιολογίαν καί Ψυχολογίαν, καθώς καί εἰς τήν Ποντιφικήν Θεολογικήν Σχολήν Νοτίου Ἰταλίας, ὅπου ἀνεκηρύχθη Διδάκτωρ Θεολογίας, ἀφοῦ ὑπέβαλεν ἐναίσιμον διατριβήν, μέ θέμα: «Ἡ προσφορά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν». Τήν 26ην Νοεμβρίου 1970 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Κρατείας, μέ ἕδραν τήν Νεάπολιν. Κατά τό μακρόν διάστημα τῆς ἐν Ἰταλίᾳ διακονίας αὐτοῦ ἀνέπτυξε ἀξιόλογον ἐκκλησιαστικόν, πνευματικόν καί κοινωνικόν ἔργον, τό ὁποῖον ὑπῆρξε αἰτία ὅπως τιμηθῇ μέ τό παράσημον τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας. Συμμετέσχεν εἰς πολλά ἐπιστημονικά συνέδρια καί ἐκκλησιαστικάς ἀποστολάς καί ἐκδηλώσεις ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Αὐστρίας καί Ἰταλίας. Ἐδίδαξεν, ἐπί μίαν δεκαετίαν, Πατερικήν Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστημιακόν Ἰνστιτοῦτον τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Βάρῃ. Ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνώδευσε τά ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρας Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἀπό Ἰταλίας εἰς Θεσσαλονίκην καί ἐτιμήθη διά τοῦ χρυσοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ὁ Δῆμος Ρόδου ἐτίμησεν αὐτόν διά τοῦ Χρυσοῦ Μεταλλίου τῆς Πόλεως, λόγῳ τῆς μεγάλης αὐτοῦ προσφορᾶς πρός τούς Ροδίους καί Δωδεκανησίους φοιτητάς, καί γενικῶς πρός τούς ὁμογενεῖς σπουδαστάς. Τήν 26ην Αὐγούστου 1996 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Ἰταλίας, ἐνθρονισθείς εἰς τόν ἱστορικόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων Βενετίας τήν 27ην Ὀκτωβρίου 1996. Κατά τά ἔτη τῆς θεοφιλοῦς ποιμαντορίας του, ἳδρυσε 20 νέας ἐνορίας καί τέσσαρας νέας μονάς, ηὔξησε τόν ἀριθμόν τῶν κληρικῶν καί μοναχῶν καί ἐπανασύστησε τήν «Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνίδων Εὐγενῶν Μοναχῶν», φροντίσας διά τήν ἀνακαίνισιν αὐτῆς. Ἐπέτυχε τήν ἀπόκτησιν ἱερῶν ναῶν εἰς τάς πόλεις Ρώμη, Βολωνία, Ἀλήσιον (Λέτσε), Τουρῖνον, Ρίμινι, Κατάνη, Βάρη και Τάραντα, καθώς καί τήν σύναψιν σχέσεων καί συνεργασίας τῶν δύο σπουδαίων Κοινοτήτων Βολωνίας καί Ρώμης καί συνετέλεσεν ὅπως διά τῶν συνεχῶν ποιμαντορικῶν αὐτοῦ περιοδειῶν ἀνά τήν Ἰταλίαν καί τάς νήσους αὐτῆς, ἀποκτήσῃ ἡ ἱστορική καί ἱεραποστολική αὕτη Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κῦρος, παρρησίαν καί προβολήν καθ' ἅπασαν τήν Ἰταλικήν Χερσόνησον. Διά τῶν ἀόκνων αὐτοῦ ἐνεργειῶν ἐπέτυχε τήν ἀναγνώρισιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας ὡς Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου τῆς Ἰταλικής Δημοκρατίας (16 Ἰουλίου 1998). Τόν Μάρτιον τοῦ 1999 ἀνεκηρύχθη Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑποβαλών διδακτορικήν διατριβήν μέ θέμα: «Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι τῆς Καμπανίας ἀπό τῆς Ἁλώσεως μέχρι τῆς ἑνώσεως τῆς Ἰταλίας καί τόν Γκαριβάλδη».Ὁ εἰρημένος Μητροπολίτης δίδει διαλέξεις, ὁμιλίας, ἀρθρογραφεῖ καί γνωρίζει, ἐκτός τῆς μητρικῆς του γλώσσης, τήν λατινικήν, Ἰταλικήν καί Ἱσπανικήν.

Ονομαστική: 17 Νοεμβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.ortodossia.it/

Ἱδρύθη διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τήν 5ην Νοεμβρίου 1991. Τόν Μάρτιον τοῦ 2005 ὑπήχθη εἰς αὐτήν καί ἡ χώρα τῆς Μελίτης (Μάλτα). Ὁλόκληρος δέ ἡ Μητρόπολις περιλαμβάνει τήν Ἰταλίαν, τήν Μελίτην καί τόν Ἅγιον Μαρῖνον.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας ἀνεγνωρίσθη ὡς Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου τοῦ Ἰταλικοῦ Κράτους, διά Προεδρικοῦ Διατάγματος τήν 16ην ᾿Ιουλίου 1998. Μετά τήν ἱστορικήν ταύτην ἐπιτυχίαν ὑπεγράφη ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ Μητροπολίτου ἡ Intesa (Συμφωνία - Concordato), ἡ ὁποία πρέπει νά ψηφισθῇ ὑπό τοῦ Ἰταλικοῦ Κοινοβουλίου, διά νά λάβῃ Νομικήν ἰσχύν. Ἡ ψῆφος τοῦ Κοινοβουλίου θά δώσῃ ἰδιαίτερα προνόμια εἰς τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν, ἀνάλογα πρός ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔχει ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία.

Διοίκησις: Ἕδρα: Ἡ Βενετία. Ταχ. διεύθυνσις: Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta, Castello 3422, Campo dei Greci, 30122 Venezia – Italia. Τηλ. +39-041.52.39.569, fax +39-041.52.27.016, διαδίκτ.: www.ortodossia.it, e-mail: [email protected]
Χειμερινή Ἕδρα: Ἡ Ρώμη. Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro in Palatino, Via San Teodoro 7, 00186 Roma.
Μητροπολίτης: Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Νοτίου Εὐρώπης,
Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης (τηλ. +39-328.06.03.141, e-mail: [email protected]).
Γραμματεία:  Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας καί Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαδάρος.
Γραφεῖον Βαπτίσεων-Γάμων:  Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης.
Γραφεῖον Τύπου: Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοσύγκελλος.
Στοιχεῖα Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους 2009–2010
α) Ἱεροί Ναοί – Ἐνορίαι: 76, β) Κληρικοί: 51 (Ὑποψήφιοι: 5), γ) Μοναχοί – Μοναχαί: 14 (Δόκιμοι: 2), δ) Χειροτονίαι πρεσβυτέρων: 3 – διακόνων: 2, ε) Βαπτίσεις: 390, στ) Γάμοι: 161.

Περιφερειακή Διοικητική Ὀργάνωσις

Ἀρχιερατικοί Ἐπίτροποι: I. Βενετίας καί Περιχώρων:…, IΙ. Κεντρικῆς Ἰταλίας καί Λατίου: Ἀρχιμ. Συμεών Κάτσινας, ΙIΙ. Καμπανίας: Ἀρχιμ. Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, ΙV. Τεργέστης καί Περιχώρων: Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μηλιάρης, V. Τοσκάνης καί Λιγουρίας: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, VI. Ἀπουλίας: Ἀρχιμ. Ἀρσένιος, VII. Λομβαρδίας καί Πιεμόντε: Ἀρχιμ. Θεοφύλακτος Βίτσος, VIII. Φλωρεντίας καί Περιχώρων: Ἀρχιμ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, IX. ᾿Εμιλίας-Ρωμανίας: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, X. Καλαβρίας: Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Σκορδίνος, XI. Σικελίας: Πρωτ. Ἰωάννης Φέστας, ΧII. Σαρδηνίας: Πρεσβ. Κυριακός, XIII. Ρίμινι, Μαρκῶν καί Ἀμπρούτσου – Μολίσε: Πρωτ. Σεραφείμ Κοράλλος.
Περιοδεύoντες Κληρικοί: Πρωτ. Οἰκ. Θρόνου Νικόλαος Ριμάουδος, Οἰκ.  Νικόλαος D'Amicο καί Πρεσβ. Παῦλος Σιάλες.
Ἐφησυχάζοντες Κληρικοί: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Τιμόθεος Μοσχόπουλος,  Ἀρχιμ. Δημήτριος Μακάρωφ καί Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπανικόλας.
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος. Γραμματεύς: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος. Μέλη: Πρωτ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Νικόλαος Ριμάουδος, Πρωτ. Σεραφείμ Κοράλλος, Πρεσβ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Διονύσιος Ἀρβανίτης, κ.κ. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Νικόλαος Μπάρκας, Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Νικόλαος Μακρῆς, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη.
Παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει λειτουργοῦν: Πνευματικόν Δικαστήριον, Ποιμαντική καί Φιλανθρωπική Διακονία, Ἐπιτροπή Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων καί Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων, Ἐπιτροπή Μεταφράσεως Λειτουργικῶν Βιβλίων, Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξου Νεολαίας, Ἐπιτροπή Ἑλληνορθοδόξων Μελετῶν καί Ἐρευνῶν ἐν τῇ Ἰταλικῇ Χερσονήσῳ, Ἐκπαιδευτική Ἐπιτροπή, Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Διαδικτύου καί Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Ἐκδόσεων.
Νομικὸς Σύμβουλος: Δρ. Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Ἄρχων Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Σύμβουλος ἀνακαινίσεων Μονῶν καὶ κατασκευῆς Ναῶν: Δρ. Giuseppe Buggè.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Μητροπολιτικὸν Ἰνστιτοῦτον Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σπουδῶν «Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» (εἰς φάσιν ἀναδιοργανώσεως): Ταχ. διεύθυνσις: Istituto Arcivescovile di Studi Teologici Ortodossi "San Gregorio Palamas", Via Romolo Gessi 19, 20146 Milano. Τηλ. +39-02.49.89.323.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης ἐκδίδει τὸ ἑβδομαδιαῖον φυλλάδιον «Ἡμέρα Κυρίου» (ἰταλιστί), τό ἑβδομαδιαῖον φυλλάδιον «Λόγος Κυρίου» (πολύγλωσσον), τό ἐτήσιον «Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιο» (ἑλληνιστί καί ἰταλιστί), καθώς καί διάφορα πατερικά καί ἐπίκαιρα κείμενα εἰς τήν Ἰταλικήν γλῶσσαν.
Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον Ἱερᾶς Μητροπόλεως: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa dell'Annunciazione, Via Romolo Gessi 19, 20146 Milano. Τηλ. +39-02.49. 89.323.

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ – ΕΝΟΡΙΑΙ
Ἀρχιερατική Περιφέρεια Βενετίας
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: ὁ Πρωτοσύγκελλος, τηλ. +39-328.06.03.141

ΒΕΝΕΤΙΑ – VΕΝΕΖΙΑ

1. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci, Castello 3422, 30122 – Venezia. Τηλ. +39-041.52.39.569 – fax +39-041.52.27.016. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, τηλ. +39-041.52.25.446, +39-328.06.03.141, e-mail: [email protected] Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαδάρος, τηλ. +39-041.52.85.391. Βοηθοί Ἐφημέριοι: Πρωτοπρεσβύτερος Βενιαμίν Μοράρου καί σταυροφόρος Πρεσβύτερος Ἀνατόλιος Μπίτκας.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τίθεται εἰς προσκύνησιν τό Ἱερὸν Λείψανον τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, τήν δέ Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά παλαιάν παράδοσιν, τίθενται εἰς προσκύνησιν τά Ἱερά Λείψανα, τά ὁποῖα, ἀπό τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος, φυλάσσονται ἐν τῷ Ἱστορικῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων.
* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Λειτουργοῦν ἑβδομαδιαίως συναντήσεις μαθητῶν δημοτικοῦ, γυμνασίου-λυκείου, φοιτητῶν πανεπιστημίου καί ἐνηλίκων. Ὑπεύθυνοι: ὁ Πρωτοσύγκελλος καί ὁ Πρωτοπρ. Νικόλαος.
* Ἔκδοσις: Εὐθύνῃ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου ἐκδίδεται ἡ διμηνιαία ἐφημερίδα «Ἅγιος Γεώργιος τῶν Ἑλλήνων» (ἑλληνιστί καί ἰταλιστί).
* Σχολεῖον Ἑλληνικῆς καί Ἰταλικῆς Γλώσσης διά ξένους (εἰς ἀνεξάρτητα Τμήματα): Λειτουργεῖ ἑβδομαδιαίως ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου.
2. Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου: Ταχ. διεύθυνσις: Cappella di San Nicola, c/o Cimitero Monumentale di San Michele, Reparto Greco-Ortodosso, Isola di San Michele, 30100 – Venezia.
3. Κοινότης Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας: Ταχ. διεύθυνσις: Comunità dei Greci Ortodossi, Castello 3421, 30122 Venezia. Τηλ-fax: +39-041.52.01.146. Πρόεδρος: Δημήτριος Ζαφειρόπουλος.
4. Μουσεῖον Εἰκόνων Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου: Ταχ. διεύθυνσις: Museo di Immagini Sacre, Castello 3422, 30122 – Venezia. Τηλ. +39-041.52.26.558. Τυγχάνει μία τῶν πλουσιωτέρων συλλογῶν βυζαντινῶν καί μεταβυζαντινῶν εἰκόνων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, προερχομένων ἐκ τοῦ παρακειμένου ἱστορικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων. Ἡ συλλογή, περιλαμβάνουσα καί ἄλλα ἱερά σκεύη καί ἄμφια, προερχόμενα ἐκ τοῦ νῦν Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἀριθμεῖ συνολικῶς ὑπέρ τά 100 ἐκθέματα.

ΠΑΔΟΥΑ – PADOVΑ

Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐνορία Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Clemente, Piazza dei Sigori, 35100 Padova. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται ἑκάστην β´ Κυριακήν τοῦ μηνός, ὑπό τῶν ἐν Βενετίᾳ Κληρικῶν (τηλ. +39-041.52.39.569).

ΤΡΕΒΙΖΟ – TREVISO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπὸ ὀργάνωσιν): Ὑπεύθυνος: σταυροφόρος Πρεσβύτερος Ἀνατόλιος Μπίτκας (+39-329.29.22.124).

ΜΕΛΙΤΗ

Ἕδρα: Ἡ Βαλλέτα
Γενικός Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βαλλέτας καί Περιχώρων: ...
Ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου: κ. Παντελ. Μαϊράγκας. Τηλ.: +356-21.22.03.36, fax +356-21.23.79.52.

ΒΑΛΛΕΤΑ – VALLΕΤΤΑ

1. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου: Ταχ. διεύθυνσις: Greek Orthodox Cathedral of St. Giorge, 83 Merchants' Str., Valletta Malta. Ἐφημέριος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξανδρος ᾿Ιωακείμ.
Ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου:  κ. Παντελ. Μαϊράγκας. Τηλ.: +356-21.22.03.36, fax +356-21.23.79.52.
2. Ἑλληνική Ὁρθόδοξος Κοινότης Ἁγίου Γεωργίου: Ταχ. διεύθυνσις: Greek Orthodox Community of St. Giorge, 10 Nelson Flats, Dinngli Circus, Silema Malta. Τηλ.: +356-21.23.35.728. Προέδρος: Γεώργιος Σκληβανιώτης.

I. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Κεντρικῆς Ἰταλίας καὶ Λατίου

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας, τηλ. +39-327.88.48.417

ΡΩΜΗ – RΟΜΑ
1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro in Palatino, Via San Teodoro 7, 00186 Roma. Τηλ. – fax: +39-06.67.86.624. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας (+39-327.88.48.417, e-mail: [email protected]). Ἱεροδιάκονος: Βλαδίμηρος Λάιμπας. Ὁ ναός οὗτος εἶναι τοῦ 6ου μ.Χ. αἰῶνος, ἀποτελεῖ δέ ἱστορικόν ἀρχαιολογικόν μνημεῖον καί παρεχωρήθη τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης τόν Μάϊον τοῦ ἔτους 2000, κατόπιν ἀόκνων προσπαθειῶν, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μέ τό Ποντηφικόν Συμβούλιον τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, ἐπισήμου αἰτήσεως αὐτοῦ πρός αὐτό, εὑρών μάλιστα καί τό πρόσωπον διά τήν ἀνακαίνισιν τῆς μεγαλοπρεποῦς ἐκκλησίας, μέσῳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μεφαλοπούλου, τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Γ. Λιβανοῦ. Τά ἐγκαίνια αὐτῆς ἐτέλεσε τήν 1ην Ἰουλίου 2004 ἡ Α. Θ. Παναγιότης.
2. Προσκύνημα Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως: Ἐκκλησία Ἁγίου Ἁποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Ταχ. διεύθυνσις: Santuario Greco-Ortodosso di Sant'Andrea Apostolo, Via Sardegna 153, 00187 Roma. Τηλ. – fax: +39-06.48.18.820. Ἀντιπρόσωπος Ι. Μητροπόλεως: Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας. Ἡ Ἐκκλησία ὠνομάσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου «ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ», πρός τιμήν τοῦ Ἱδρυτοῦ αὐτῆς ἀοιδίμου Mεγάλου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου.
3. Ἱερός Ναός Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου (Κοινότης τῶν Ὀρθοδόξων Ρουμάνων): Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa Romena di Santo Stefano, Viale Giorgio Morandi 84, 00155 Roma. Τηλ. - fax +39-06.228.35.67. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Πόπα (Τηλ. +39-339.38.97.508). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Λουκιανός Inchingolo. * Μερίμνῃ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου λειτουργοῦν: α. Σχολεῖον Ἰταλικῆς Γλώσσης, β. Κοινωνική Διακονία διά Ρουμάνους μετανάστας, γ. Ἐνοριακή Ἔκδοσις "Glasul Bisericii".
4. Γεωργιανή Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁποστόλου Ἀνδρέου: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa Georgiana, c/o Santuario Greco-Ortodosso di Sant'Andrea Apostolo, Via Sardegna 153, 00187 Roma. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Γεώργιος Κακίτσε (τηλ. +39-347.92.04. 949).
5. Σερβική Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa Serba di San Sabba, c/o Via Cristoforo Colombo, 22/12, 00048 Nettuno (RM). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Zoran Djurovic (τηλ. +39-349.538.52.48, e-mail: [email protected]).

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΡΕRUGΙΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γερασίμου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Gerasimo, Via Benincasa 1, 06123 Perugia. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκονόμος Γεώργιος Κακίτσε (τηλ. +39-347.92.04.949). * Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Ἑκάστην Κυριακήν.

ΑΚΟΥΪΛΑ – L'AQUILΑ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Cappella Universitaria, Piazza Santa Margherita, 67100 L'Aquila. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται ἅπαξ τοῦ μηνός. Ἐφημερεύων: Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Κάτσινας. Ὑπεύθυνος: Σταμάτιος Παπασάββας (τηλ. +39-347.45.17.474).

ΑΛΑΤΡΙ – ALATRI

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικοδήμου: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa di San Nicodimo, c/o Chiesa di San Giuseppe, 03011 Alatri (FR). Ἐφημέριος: Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Πόπα (Τηλ. +39-339.38.97.508).

ΚΑΣΣΙΝΟ – CASSINO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπό ὀργάνωσιν): Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Γρηγορᾶς (τηλ. +39-320.68.28.953).

II. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Καμπανίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, τηλ. +39-081-55.19.448

ΝΕΑΠΟΛΙΣ – ΝΑΡΟLΙ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa dei SS Pietro e Paolo, Via San Tommaso d'Aquino 51, 80133 Napoli. Τηλ.-fax: +39-081.55.29.906. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀντωνόπουλος (τηλ.-fax οἰκίας: +39-081-55.19.448). * Ποιμαντική καί Ἐκκλησιαστική Διακονία Σλαβοφώνων καί Ρουμανοφώνων: Ὑπεύθυνος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος.
2. Ἐκκλησία καί Ἀδελφότης τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa e Confaternita dei SS Pietro e Paolo dei Nazionali Greci, Via San Tommaso d'Aquino 36, 80133 Napoli. Τηλ./fax +39-081.55.13.421. Ἐπίτροποι: Διονύσιος Ἀρβανίτης, Πασχάλης Μαρτιάδης, Δημήτριος Παυλίδης καί Κωνσταντῖνος Παπαευθυμίου. Ἔφορος: Χρῖστος Ἰωάννου. Γραμματεύς: Παναγιώτης Ντούνας. * Ἑλληνικόν Σχολεῖον: Λειτουργεῖ εἰς τό Μέγαρον τῆς Ἐκκλησίας καί Ἀδελφότητος.
3. Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου: Ταχ. διεύθυνσις: Cappella Greco-Ortodossa dei SS Pietro e Paolo, c/o Cimitero Monumentale del Poggio Reale, 80100 Napoli.
4. Εὐκτήριος Οἶκος ΝΑΤΟ: Ταχ. διεύθυνσις: Elemento Ellenico, Forze Alleate Sud Europa, Viale della Liberazione, 80124 Bagnoli (Napoli). Ὑπεύθυνος ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς εἶναι ὁ ἐν Νεαπόλει Ἱερατικῶς Προϊστάμενος.

ΜΑΡΤΣΙΑΝΙΖΕ – MARCIANISE

Ὀρθόδοξος Οὐκρανική Ἐνορία Ἁγίας Σοφίας: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa
Madonna delle Grazie, 81025 Marcianise – CE. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἀνδρέας Γρηγορᾶς (τηλ. +39-320.68.28.953).

ΑΟΥΛΕΤΤΑ – AULETTA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Γενεσίου τῆς Θεοτόκου: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di Santa Maria, 84031 Auletta – SA. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, κατά τάς μεγάλας ἑορτάς, ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Ἀντωνοπούλου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Παναγίας (τηλ.-fax οἰκίας: +39-081-55.19.448).

ΣΑΛΕΡΝΟ – SALERNO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπό ὀργάνωσιν): Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀντωνόπουλος (τηλ.-fax οἰκίας: +39-081-55.19.448).

III. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Τεργέστης καί περιχώρων

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης, τηλ. +39-347.811.69.65

ΤΕΡΓΕΣΤΗ – TRIESΤΕ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου καί Ἁγίας Τριάδος: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola e SS Trinità, Riva Tre Novembre 7, 34121 Trieste. Τηλ. +39-040.36.83.20. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης (Τηλ. +39-347.811.69.65).
2. Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Ἀποστόλων: Ταχ. διεύθυνσις: Cappella dei SS Apostoli, Cimitero Greco-Orientale, Via della Pace 3, 34124 Trieste. Τηλ. +39-040.81.42.17. Τό συγκρότημα τοῦ ὅλου Κοιμητηρίου ἀποτελεῖ ἐθνικόν μνημεῖον.
3. Κοινότης Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων: Ταχ. διεύθυνσις: Comunità Greco-Orientale, Riva Tre Novembre 7, 34121 Trieste. Τηλ. +39-040.63.56.14 - fax +39-040.63.48.30. Πρόεδρος: Kοσμᾶς Κοσμίδης.
* Ἑλληνικόν Δημοτικόν Σχολεῖον, Τμῆμα Ἑλληνικῆς Γλώσσης διά Ξένους, Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον - Βιβλιοθήκη: Στεγάζονται εἰς τό Κοινοτικόν Μέγαρον, τό ὁποῖον εἶναι καθημερινῶς ἀνοικτόν διά τό κοινόν.
* Ἑλληνικός Ξενών «Φιλοξενία»: Ταχ. διεύθυνσις: Ospizio Greco "Philoxenia", Via Mazzini 3, 34121 Trieste. Τηλ. +39-040.34.81.644.

ΟΥΝΤΙΝΕ – UDΙΝΕ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, Chiesa di San
Vicenzo, c/o Casa della Missione, Via Marangoni 105, 33100 Udine. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου Μηλιάρη (Τηλ. +39-347.811.69.65).

ΙV. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Τοσκάνης καί Λιγουρίας
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Ἀθηναγόρας Φασίολος, τηλ. +39-338.64.39.390

ΛΙΒΟΡΝΟΝ – LIVORNO

1. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (ἐν τῷ κοιμητηρίῳ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης «Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἀδελφότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος»). Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa della Dormizione della Madre di Dio, c/o Cimitero Monumentale Greco-Ortodosso, Via Marco Mastacchi 227, 57100 Livorno. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος (τηλ. +39-338.64.39.390).
Βάσει τοῦ ὑπ' ἀριθ. 934/30 Ἰουνίου 1959 Διατάγματος τοῦ Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, ὑπεύθυνον διά τήν ἐξασφάλισιν τῶν οἰκονομικῶν προϋποθέσεων πρός διατήρησιν τῆς ἑλληνορθοδόξου λατρείας ἐν Λιβόρνῳ εἶναι τό ἐν Βενετίᾳ «Ἑλληνικόν Ἰνστιτοῦτον Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Σπουδῶν», εἰς τό ὁποῖον καί περιῆλθεν ἅπασα ἡ περιουσία τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἀδελφότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος Λιβόρνου.
2. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίας Τριάδος: Εὑρίσκεται εἰς τό βόρειον τμῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τό ὁποῖον εἶναι ἱστορικῶς γνωστόν ὡς Cappella τῶν οἰκογενειῶν Ροδοκανάκη καί Μαυροκορδάτου. Ἀφιερώθη εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα εἰς ἀνάμνησιν τῆς κατεδαφισθείσης τῷ 1953 ἱστορικῆς καί περικαλλοῦς ὁμωνύμου ἑλληνορθοδόξου ἐκκλησίας (1757).

ΓΕΝΟΥΑ – GΕΝΟVΑ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου καί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola e dell'Annunciazione, Via Casaregis 50/1, 16129 Genova. Τηλ.-fax +39-010.55.33.156, e-mail: [email protected] Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Νοταράγγελος-Γιαννέτος (τηλ. οἰκίας: +39-010.81.29.46).
* Τμῆμα Ἑλληνικῆς Γλώσσης διά Ξένους: Διδάσκει ὁ Ἱερ. Προϊστάμενος.
2. Ἱερόν Κοιμητηριακόν Παρεκκλήσιον Ἁγίων Πάντων: Ταχ. διεύθυνσις: Cappella di Tutti i Santi, c/o Cimitero Monumentale di Staglieno, Reparto Greco-Ortodosso, Piazzale Resasco, 16100 (Genova).

ΠΙΖΑ – PISA

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Chiesa di San Bernardino, Via Carlo Cattaneo 145, 56100 Pisa. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νικολάου Παπαδοπούλου (τηλ.: +39-328.82.55.062).
V. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἀπουλίας
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος, τηλ. +39-349.394.10.22

ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ – BRINDISΙ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου: Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola, Via Indipendenza 31, 72100 Brindisi. Τηλ. - fax +39-0831.52.84.60. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος (τηλ. +39-349.394.10.22). Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Γιαννόκ­κολος (τηλ. +39-0831.58.37.10).

ΒΑΡΛΕΤΤΑ - ΒΑRLΕΤΤΑ

1. Ἱερός Ναός Παναγίας Κυρίας τῶν Ἀγγέλων: Ταχ. Διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa della Madonna degli Angeli, Via Madona degli Angeli, 70051 Barletta (BA). Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: ὁ Πρωτοσύγκελλος (τηλ. +39-328.06.03.141, e-mail: [email protected]). Ὁ ἱστορικός ἑλληνορθόδοξος Ναός τῆς Παναγίας Κυρίας τῶν Ἀγγέλων (1789) παραμένει ἀπό τό 1980 κλειστός. Ἀπό τό 1985 εὑρίσκεται εἰς χεῖρας τοῦ Δήμου Βαρλέττης, ὁ ὁποῖος καί ἀνεκαίνισεν αὐτόν καί τό Εἰκονοστάσιον αὐτοῦ, μετέφερε δέ, τάς ἀνεκτιμήτου ἀρχαιολογικῆς καί καλλιτεχνικῆς ἀξίας εἰκόνας, ἱερά σκεύη, ἄμφια καί λειτουργικά βιβλία τοῦ ναοῦ, εἰς τάς ἀποθήκας τοῦ Μουσείου τῆς πόλεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καταβάλλει μεγάλας προσπαθείας πρός ἐπανάκτησιν τῆς μεγαλοπρεποῦς καί ἱστορικῆς Ἑλληνικῆς ἐκκλησίας, ἐπισκέπτεται περιοδικῶς τήν πόλιν ταύτην καί συσκέπτεται μετ' ἀντιπροσωπείας τοῦ Δήμου Βαρλέττης. Ἡ ἐπαναλειτουργία τοῦ πνευματικοῦ ἑλληνορθοδόξου κέντρου, ἐν Βορείῳ Ἀπουλίᾳ, κρίνεται ἀναγκαία διά τό Γένος ἡμῶν, λόγῳ τῆς ὁλονέν αὐξανομένης τῆς παρουσίας τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν ἱστορικήν περιοχήν.
2. Κοινότης τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας «Παναγία Κυρία τῶν Ἀγγέλων»: Ταχ. διεύθυνσις: Comunità della Chiesa Greca Ortodossa della Madonna degli Angeli, Via Madona degli Angeli, 70051 Barletta (BA). Ἡ Κοινότης αὕτη ἀνεγνωρίσθη ὡς Νομικόν Πρόσωπον ὑπό τοῦ Βασιλείου τῶν Δύο Σικελιῶν, διά Βασιλικοῦ Διατάγματος τῆς 7ης ᾿Ιουλίου 1789, καί ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους διά Βασιλικοῦ Διατάγματος τῆς 19ης Μαρτίου 1891.
3. Ἑλληνορθόδοξον Κοιμητήριον: Ταχ. διεύθυνσις: Reparto Greco-Ortodosso, c/o Cimitero Comunale di Barletta, 70051 Barletta (BA).

ΒΑΡΗ - ΒΑRΙ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου: Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται εἰς τό Οἰκουμενικόν Παρεκκλήσιον (Piazza Giuseppe Massari, 70122 Bari). Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Εὐσταθίου (+ 39.3493941022).

ΑΛΗΣΙΟΝ – LECCE

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola, ex Chiesa di Gesù Bambino dell'Arciconfraternita della SS Trinità dei Pellegrini, Via Ascanio Grandi 3, 73100 Lecce. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τῶν Κληρικῶν τοῦ Βρινδησίου. Ὑπεύθυνος: Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη (τηλ. +39-0832.30.68.73).

ΦΟΒΑΙΑ – FOGGIA

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Cappella Arcivescovile di San Domenico, Via San Domenico, 71100 Foggia. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Νικοδήμου Kosovic. Ὑπεύθυνος: Ἐμμανουήλ Στρατάκης (τηλ. +39-333.98.04.854).

ΤΕΡΜΟΛΙ – TERMOLI

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa di San Timoteo apostolo, c/o Chiesa del Sacro Cuore, 86039 Termoli (CB). Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Νικοδήμου Kosovic. Ὑπεύθυνος: Ἐμμανουήλ Στρατάκης (τηλ. +39-333.98.04.854).

ΜΕZΑΝΙΕ – MESAGNE

Ὀρθόδοξος Ἐνορία: Διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Giuseppe, 72023 Mesagne (BR). Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τῶν Κληρικῶν τοῦ Βρινδησίου.

VI. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Λομβαρδίας καὶ Πιεμόντε

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσος, τηλ. +39-02.49.89.323

ΜΙΛΑΝΟΝ – ΜΙLΑΝΟ

1. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa dell'Annunciazione, Via Romolo Gessi 19, 20146 Milano. Τηλ. +39-02.49.89.323. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσος.

ΤΟΥΡΙΝΟΝ – ΤΟRΙΝΟ

1. Ἱερός Ναός Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista, c/o Cappella dell'Annunciazione dell'Opera Pia delle Orfane, Via delle Orfane 11, 10122 Torino, Τηλ. +39-011.43.10.130. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωσήφ Ρεστάνιος (τηλ. +39-340.61.89.209).
2. Ὀρθόδοξος Ἐνορία (ὑπό ὀργάνωσιν): Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Μάριος Κωστέας.

ΠΑΒΙΑ – ΡΑVΙΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀμβροσίου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di Sant'Ambrogio, Via Olevano 200, 27100 Pavia, e-mail: [email protected] Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μοϊόλης (τηλ. +39-347.08.45.836).

* Ποιμαντική καί Κοινωνική Διακονία «Ὁ Καλός Σαμαρείτης»: Ἱδρυτής: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται Φυλακάς, Νοσοκομεῖα καί ἄλλα Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα τῆς Βορείου Ἰταλίας, εἰδικευθείς δέ εἰς τήν ἱεράν ταύτην ἀποστολήν, εἶναι ἐντεταλμένος ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως εἰς τήν διακονίαν ταύτην.

ΒΕΡΤΣΕΛΛΙ – VERCELLI

Ἱερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Spiridione, Via Luciano Manara, 6, 13100 Vercelli. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Πέτρος Ἰνιάτ (τηλ. +39-347.04.84.534).

ΒΑΡΕΖΕ – VARESΕ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Giovanni Battista, 21020 Cheglio di Taino-VA. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωσήφ Ρεστάνιου (τηλ. +39-340.61.89.209).

VII. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Φλωρεντίας καί περιχώρων

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, τηλ. +39-328.82.55.062

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – FIRΕΝΖΕ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Jacopo, Borgo San Jacopo 34, 50125 Firenze. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος (Τηλ. +39-328.82.55.062).
* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Ἑκάστην Παρασκευήν.

ΣΙΕΝΑ – SΙΕΝΑ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Chiesa della Divina Sapienza, Via della Sapienza e delle Terme, 53100 Siena. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Νικολάου Παπαδοπούλου (τηλ.: +39-328.82.55.062).

VIII. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ἐμιλίας - Ρωμανίας

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, τηλ. +39-349.57.93.915

ΒΟΛΩΝΙΑ – ΒΟLOGΝΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Demetrio, Via dei Griffoni 3, 40123 Bologna. Τηλ. – fax +39-051.27.10.94, www.sandemetriobo.it. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαβασιλείου (τηλ. +39-349.57. 93.915), Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀνατόλιος Γκρίτσκιβ (τηλ. +39-338.87.72.387).
* Πνευματικόν Κέντρον: Διδάσκεται ἡ Ὀρθόδοξος Κατήχησις καί λειτουργεῖ Ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη.

ΠΑΡΜΑ – ΡΑRΜΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Greco-Ortodossa di San Nettario, Borgo della Posta 19, 43100 Ρarma. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Ντολεάνσκη (τηλ. +39-320.11.92.937).

ΡΗΓΙΟΝ ΕΜΙΛΙΑΣ – REGGIO EMILIA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Ἰώβ τοῦ Ποτσάεφ: Ταχ διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Girolamo della Confraternita dei SS Girolamo e Vitale, Via San Girolamo, 42100 Reggio Emilia. Ἐφημέριος: σταυροφόρος-Οἰκονόμος Δημήτριος Ναζάρωφ (τηλ. +39-348.49.19.289).

ΦΕΡΡΑΡΑ - FERRARΑ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di Santa Francesca, Via XX settembre 49, 44100 Ferrara. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, δίς τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀνατολίου Γκρίτσκιβ (τηλ. +39-338.87.72.387).

ΒΙΑΔΑΝΑ – VIADΑΝΑ (ΜΝ)

Ὀρθόδοξος Ἐνορία: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di San Pietro Apostolo, Via Roma 2, 46019 Viadana-MN. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, ἅπαξ τοῦ μηνός, ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ντολεάνσκη (τηλ. +39-320.11.92.937).

IX. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Καλαβρίας
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Σκορδῖνος,
τηλ. +39.0965.622.437, +39.368.755.6795

ΡΗΓΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ - REGGIO DI CALABRIA

1. Ὀρθόδοξος  Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ναός ᾠκοδομήθη πρωτοβουλίᾳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς καὶ Ἑλλήνων εὐεργετῶν, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἀφίξεως εἰς Ῥήγιον (ἄνοιξιν τοῦ 61) τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου μετὰ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ τοῦ ἀποστόλου Ἀριστάρχου (Πραξ. Ἀπ. 28, 13) καὶ τοῦ πρώτου αὐτοῦ κηρύγματος εἰς τὴν Ἰταλικήν Χερσόνησον.
Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa di San Paolo dei Greci, vico Sant'Anna, 89132 Reggio di Calabria. Τηλ. +39.0965.622.437. Διαδίκτυον: http://ortodossiromani.blogspot.com. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Σκορδῖνος (+39.368.755.6795 ).
«Ῥωμαίϊκες Συναντήσεις»: Μηνιαῖαι διαλέξεις διά τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν καί τήν παράδοσιν τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος.
Σχολεῖον Ἐλληνικῆς Γλώσσης.
2. Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου. Ταχ. Διεύθυνσις: Chiesa ortodossa, via Magna Grecia, Sott'argine Calopinaci, 89100 Reggio di Calabria. Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Δανιὴλ Καστρίτσιος (τηλ. +39.0965.55.191).
Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Λειτουργοῦν ἑβδομαδιαίως συναντήσεις μαθητῶν δημοτικοῦ καί ἐνηλίκων. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἐφημέριος.
Σχολεῖον Ἰταλικῆς Γλώσσης διὰ ξένους. Διδάσκαλος: Πρεσβύτερος Ἠλίας Ἱαρία (+39.392.210.9238).
3. Γαλλικιανόν (Gallicianò di Condofuri)
Ἱερός Ναός Παναγίας τῆς Ἑλλάδος. Πληροφορίαι: κ. Domenico Nucera, τηλ. +39.0965.727.091.
4. Ἱέραξ (Ἁγία Κυριακή) – Gerace
Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Giovanni Crisostomo (San Giovannello), 89040 Gerace (RC). Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἠλίας Ἱαρία, τηλ. +39.392.210.9238.
Ναΐσκος τοῦ 10ου αἰῶνος, κείμενος εἰς τό ἱστορικόν κέντρον τῆς πάλαι ποτέ ἀκμαιοτάτης ἀκροπόλεως καί ἐπισκοπῆς τῆς Ἁγίας Κυριακῆς (Ἱέρακος). Παρεχωρήθη τῇ Ὀρθοδόξῳ Μητροπόλει Ἰταλίας ὑπό τοῦ Ἰταλικοῦ Δημοσίου, ἀνακηρυχθείς εἰς Προσκύνημα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου. Πληροφορίαι: δρ. Giacomo Oliva. Τηλ. +39. 348.728.9909.
5. Πάλμαι - Palmi
Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Βλασίου (ἰδιωτικόν). Famiglia La Capria, τηλ. +39.0966. 223.48.

ΚΑΤΑΣΑΡΙΟΝ – CATANZARO

1. Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Βαρθολομαίου τοῦ Νέου. Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Aranceto, 88100 Catanzaro. Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Ραδέβιτς, τηλ. +39.328. 643. 5570.
2. Νεόκαστρον – Nicastro
Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου. Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa del Rosario, 88046 Nicastro (CZ). Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Ραδέβιτς, τηλ. +39.328. 643.5570.
3. Σκυλλάκιον - Squillace
Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Ἀκακίου (ἰδιωτικόν).

ΚΡΟΤΩΝ – CROTONE

1. Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου. Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa del Carmine, 88900 Crotone. Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Ραδέβιτς, τηλ. +39.328. 643.5570.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ – COSENZA

1. Ὁρθόδοξος Ἐνορία Παναγίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Santa Teresa, 87100 Cosenza. Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Ἀθάνασιος Μαρκάκης, τηλ. +39.0981.327.83 \ +39.349.280.9013.
2. Σλαβονεία (Schiavonea)
Ἱερὸν Παρεκκλήσιον Ὁσίου Φαντίνου τοῦ Νέου. Ταχ. διεύθυνσις: Cappella ortodossa, via del Mediterraneo, 87065 Schiavonea (CS). Ὑπεύθυνος: Οἰκονόμος Ἀθάνασιος Μαρκάκης, τηλ. +39.0981.327.83 \ +39.349.280.9013.

ΙΠΠΟΝΙΟΝ – VIBO VALENZIA

1. Ὁρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Ὀνουφρίου. Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa San Michele, 89900 Vibo Valenzia. Ὑπεύθυνος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Ραδέβιτς, τηλ. +39.328.643.5570.
X. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Σικελίας
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φέστας,
τηλ. +39-349.87.64.664

ΠΑΝΟΡΜΟΣ – ΡΑLERΜΟ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Marco di Efeso, Via Umberto Giordano 67, 90127 Palermo. Τηλ. +39-091.30.58.47, e-mail: [email protected] Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φέστας (τηλ. +39-349.87.64.664, Email: [email protected]). * Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Ἕκαστον Σάββατον.

ΚΑΤΑΝΗ – CΑΤΑΝΙΑ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Λέοντος Ἐπισκόπου Κατάνης: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa, c/o chiesa di S. Cristoforo minore, Piazza Spirito Santo, 95134 Catania. Τηλ. +39-095.45.88.63. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: .....

ΜΕΣΣΗΝΗ – ΜΕSSΙΝΑ

Ἑλληνορθόδοξος Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου τῶν Ἑλλήνων: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Greco-Ortodossa, c/o Chiesa Evangelica Valdese, Via Laudato 16, 98100 Messina. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης, Πνευματικός τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως (Τηλ. +39.340.34.51.478, +39-090.93.59.803).

ΜΥΛΑ – ΜILAZZO / ΒΑΡΚΕΛΛΩΝΗ – BARCELLONA

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίας Αἰκατερίνης: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa di Santa Caterina d'Alessandria, c/o Chiesa di San Giacomo, Lungomare di Milazzo, 98057 Milazzo – ME. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης (Τηλ. +39.340.34. 51.478, +39-090.93.59.803).

ΚΑΛΤΑΝΙΣΣΕΤΤΑ – CALTANISSETTA

Ἱερός Ναός Ἁγίου Καλογήρου: Διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Calogiro, Via Re di Italia, 93100 Caltanissetta (CL). Ἐφημέριος: Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Πατρίκολος (Τηλ. +39.347.094.72.33).

ΚΕΦΑΛΟΥ – CEFALÙ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία (εἰς φάσιν ὀργανώσεως). Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa della Madonna dell'Itria,  piazza Crispi 13, 90015 Cefalù (PA). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

ΡΑΓΟΥΣΑ – RAGUSΑ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ὁσίου Ὀνουφρίου (εἰς φάσιν ὀργανώσεως). Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

XI. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Σαρδηνίας
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρεσβύτερος Κυριακός, τηλ. +39-070.88.41.59

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΚΑΡΑΛΙΣ) – QUARTU SANT'ELENA (CA)

Ἱερός Ναός Ἀγίου Ἀποστόλου Θαδδαίου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Taddeo Apostolo, Via Cagliari 86/88, 09045 Quartu Sant'Elena (Cagliari). Τηλ. +39-070.88.41.59. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος:.... Ἱδρυτής καί πρῶτος Ἐφημέριος: Ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Γεράκης (†21.06.2001), ὅστις ἐδώρησε τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας τήν ἐκκλησίαν καί τήν ἱερατικήν κατοικίαν (Δεκέμβριος 1998), ὑποκινηθείς εἰς τοῦτο ἐκ τοῦ βαθυτάτου σεβασμοῦ καί τῆς υἱϊκῆς αὐτοῦ ἀγάπης πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Γεννάδιον.* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Ἕκαστον Σάββατον μετά τόν Ἑσπερινόν.

ΑΛΓΕΡΙΟΝ – ALGHERO

Ἱερός Ναός Ἀγίας Βαρβάρας: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di Santa Barbara, Via di Santa Barbara 2, 07041 Alghero (SS). Ἐφημέριος: ὁ Πρεσβύτερος Ἰωάννης Παβαλοάια (τηλ. +39-334.81.59.005). Ἡ ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἱστορικόν μνημεῖον.
XII. Ἀρχιερατική Περιφέρεια Ρίμινι, Μαρκῶν, Ἀμπρούτσου καὶ Μολίσε
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Κοράλλος,
τηλ. +39-338.34.70.707

ΡΙΜΙΝΙ – RΙΜΙΝΙ

1. Ἱερός Ναός Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου Νικολάου: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa dell'Ingresso della SS Madre di Dio al Tempio e di San Nicola, Via Emilia 1, 47900 (Celle) Rimini. Τηλ. – fax +39-0541.74.30.31. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφείμ Κοράλλος (τηλ. +39-338.34.70.707).
* Ὀρθόδοξος Κατήχησις: Λειτουργοῦν ἑβδομαδιαίως συναντήσεις μαθητῶν καὶ ἐνηλίκων.
2. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου: Ταχ. διεύθυνσις: Piazzale Cesare Battisti, 47926 Rimini. Ἑκάστην Πέμπτην πρωΐ, εἰς τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον, ἔνθα φυλάσσεται ἡ ἀριστερά χείρ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τελεῖται ὁ Παρακλητικός Κανών τοῦ Ἁγίου. Διά πρώτην φοράν ἐτελέσθη Ὀρθόδοξος ἀκολουθία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τήν 9ην Μαῒου 2009.
3. Ἑλληνικόν Στρατιωτικόν Κοιμητήριον: Ταχ. διεύθυνσις: Cimitero Militare Ellenico, 47036 Riccione (Rimini). Λειτουργεῖ δίς τοῦ ἔτους: α) τό Ψυχοσάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς καί β) ἑκάστην τελευταίαν Κυριακήν τοῦ Σεπτεμβρίου, ἔνθα τελεῖται τό Μνημόσυνον τῶν 117 Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, ὑπαξιωματικῶν καί ὁπλιτῶν, ἡρωϊκῶς πεσόντων κατά τήν μάχην ἐναντίον τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς πόλεως Ρίμινι.

ΟΥΡΒΙΝΟΝ – URΒΙΝΟ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου: Ταχ. διεύθυνσις: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa dei SS Sergio e Bacco, Via Raffaello 59, 61029 Urbino – PU. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Βίκτωρ Τσιλότση (τηλ. +39-320.07.16.770).

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – SAN MARINO

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ: Ταχ. διεύθυνσις: Chiesa Ortodossa di San Michele Arcangelo, Via San Michele, Località Serravalle (campeggio di S. Marino), Repubblica di San Marino. Ἐφημέριος• Πρεσβ. Γεώργιος Μπανταλούτας.

ΦΑΝΟ – FANO

Ὀρθόδοξος Ἐνορία: Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται, δίς τοῦ μηνός, εἰς τήν Cappella di San Patergnano, ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου Βίκτωρος Τσιλότση (τηλ. +39-320.07.16.770).

ΚΙΕΤΙ – CΗΙΕΤΙ

Ὀρθόδοξος Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης: Parrocchia Ortodossa, c/o Chiesa di Sant'Antonio in Chieti Scalo. Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Μάρα (τηλ. +39-327.811.68.41).

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

α) Ἀνδρῷαι

1. Ἱερά Μονή Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ, ἐν Καλαβρίᾳ: Τό Καθολικόν τῆς Μονῆς, τό ὁποῖον ἀνάγεται εἰς τόν 12ον αἰ., ἀνεκαινίσθη ἐσχάτως ὑπό τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Καλαβρίας. Τό Περιφερειακόν Συμβούλιον Καλαβρίας ἀνεκήρυξεν ὁμοφώνως «ἱεράν» τήν περιοχήν ταύτην, πρός διευκόλυνσιν τῆς ἐγκαταστάσεως Ἑλληνορθοδόξων μοναχῶν, καί ὁ Δῆμος Bivongi παρέδωκεν τήν Μονήν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, συμβάλλων οὕτως εἰς τήν προσπάθειαν ἀποκαταστάσεως τῶν αἰωνόβιων δεσμῶν μεταξύ τοῦ ἰταλοελληνικοῦ καί τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ. Πληροφορίαι: τηλ. +39.368.755.6795 \ 39.0965.622.437.
2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἐν Πιεμονδίῳ: Ταχ. διεύθυνσις: Sacro Monastero Ortodosso di San Basilio Magno, Via Comba Gavassa 3, 12036 Revello (Cuneo). Τηλ.-fax: +39-01.75.25.79.22. Ἡγούμενος: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Λίβιος (μοναχοί 2). Ἐφημέριος: Ἱερομόναχος Γαβριήλ. Ἡ Μονή, ἡ ὁποία εἶναι Ἰταλόφωνος, ἀνηγέρθη κατά τό 1992, τό δέ Καθολικόν αὐτῆς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Βασιλείου καί Βενεδίκτου. Αὕτη κεῖται ἐντός τῆς προστατευομένης περιοχῆς τῶν πηγῶν τοῦ ποταμοῦ Πάδου (Ρo), προσῆλθε δέ εἰς τούς κόλπους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπισήμως τό 1996. Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1998, ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Λίβιος ἐδώρησε τήν Μονήν, καί τούς περιβάλλοντας αὐτήν χώρους, εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν.
3. Ἱερά Μονή Ὁσίου Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου, ἐν Καλαβρίᾳ: Ταχ. διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso di San Elia, 89020 Melicuccà (RC). Τηλ.: +39.0966.33.28.11. Τήν φροντίδα ταύτης ἔχει ὁ Ἀρχιμ. Νεῖλος Βατοπαιδινός. Τό κτήριον τῆς Μονῆς εὑρίσκεται πλησίον τοῦ σπηλαίου, ὅπου ἠσκήτευσεν ὁ Ὅσιος Ἠλίας ὁ Σπηλαιώτης (9ος αἰών).
4.  Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος, ἐν Σικελίᾳ: Ταχ. διεύθυνσις: Sacro Metochio della Presentazione del Signore al Tempio, 98046 Santa Lucia del Mela – ME. Τηλ. +39-090.93.59.803, +39.340.34.51.478. Κτήτωρ καί μετοχιάτης: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης. 

β) Γυναικεῖαι

1. Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνίδων Εὐγενῶν Μοναχῶν: Ταχ. διεύθυνσις: Sacro Monastero di San Giorgio delle Nobili Monache Greche, Castello 3423/E, 30122 Venezia. Τηλ. – fax: +39-041.52.39.569. Τά θέματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τήν ἐκ νέου κανονικήν μοναστικήν ἐπαναλειτουργίαν αὐτῆς παρακολουθεῖ ὁ Πρωτοσύγκελλος. Ἡ Μονή στεγάζεται εἰς τόν γ´ ὄροφον τοῦ κτηρίου, ἔνθα εὑρίσκεται ἡ Ἱ. Μητρόπολις, παραπλεύρως τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων. Τό κτήριον ἦτο γνωστόν ἱστορικῶς ὡς «Μέγαρον Κοκκίνη». Ἱδρύθη τό 1599 ὑπό τοῦ πρώτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας, μέ ἕδραν τήν Βενετίαν, Γαβριήλ Σεβήρου καί διέθετε ἐσωτερικόν Παρθεναγωγεῖον, διελύθη δέ τό 1829. Αὕτη διαθέτει καί παλαιόν ἐσωτερικόν Παρεκκλήσιον, τιμώμενον ἐπ' ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦτο τελοῦνται συνήθως αἱ ἱεραὶ ἀκολουθίαι τῶν καθημερινῶν ἑορτῶν. Ἡ Μονή ἐπανιδρύθη ἐπισήμως τήν 8ην Μαρτίου 1998, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, φροντίδι τοῦ ὁποίου ἀνεκαινίσθη, τῇ συμπαραστάσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας, ὁ συνολικός αὐτῆς χῶρος, ἐπί τῷ τέλει ὅπως δεχθῇ ἐκ νέου τήν ἐγκαταβίωσιν Ἑλληνίδων ὀρθοδόξων μοναχῶν. Τήν 13ην Νοεμβρίου 1998, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ἑορτασμῶν τῶν 500 ἐτῶν τῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος, ἐπεσκέφθησαν τήν Μονήν καί περιηγήθησαν εἰς τούς χώρους αὐτῆς.
2. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί Ἁγίας Βαρβάρας, ἐν Μοντανέρ Τρεβίζου: Ταχ. διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso della Trasfigurazione del Signore e di Santa Barbara, Borgo Gava 5, 31010 Montaner di Sarmede (TV). Τηλ. – fax: +39-0438.58.21.08. Τά ἐκκλησιαστικά, πνευματικά καί λοιπά θέματα τῆς Μονῆς παρακολουθεῖ ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος. Καθηγουμένη: Σεβαστιανή μοναχή (μοναχαί 3), χάρις εἰς τὴν συνετήν αὐτῆς ποδηγεσίαν καὶ φροντίδα ἡ Μονή προοδεύει πνευματικῶς καί καρποφορεῖ. Ἡ Μονή λειτουργεῖ κανονικῶς ἀπό τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2000, ἐδωρήθη δέ, μετά τῶν παρακειμένων κτηρίων, τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, χάρις εἰς τήν ἀγαστήν συνεργασίαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ τοπικοῦ Συμβουλίου τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ  Μοντανέρ (Ἰανουάριος 2001).
3. Ἱερά Αὐτοκρατορική Μονή Ὁσίων Ἠλιού τοῦ Νέου καί Φιλαρέτου τοῦ Κηπουροῦ, ἐν Σεμινάρᾳ τῆς Χώρας τῶν Σαλλινῶν: Ταχ. διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso dei SS Elia il Giovane e Filareto l'Ortolano, 89020 Seminara (Reggio Calabria). Τηλ: +39-0966.31.73.61. καί +39.340.420.2531. Καθηγουμένη: Στεφανία μοναχή (μοναχαί 2). Ἡ Μονή ἱδρύθη τό πρῶτον ἐπί Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ, ἐγκαινιάσθη δέ ἐπισήμως τήν 30ην Ὀκτωβρίου 2005 ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, τοῦ ἁγιορειτικοῦ αὐτῆς Καθολικοῦ ἀνεγερθέντος δαπάναις τῆς περιφερείας Καλαβρίας, εἰς οἰκόπεδον τό ὁποῖον ἐδώρησεν ὁ τότε Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμοῦ Δρ. Santo Giuffré. Ἐν τῷ κτηρίῳ τῆς Μονῆς στεγάζεται τό Κέντρον Διακονίας Ὀρθοδόξων Μεταναστῶν, τό ὁποῖον τελεῖ ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγησιν καί φροντίδα τῆς Καθηγουμένης Στεφανίας μοναχῆς. Ἡ Στεφανία μοναχή εἶναι ἡ πρώτη Ὀρθοδοξος Καθηγουμένη, ἡ ὁποία ἀναλαμβάνει τήν ὑψηλήν αὐτήν ἐκκλησιαστικήν καί πνευματικήν διάκρισιν καί θέσιν ὕστερα ἀπό πολλούς αἰῶνας εἰς τήν ἱστορικήν καί ἔνδοξον ταύτην Βυζαντινήν περιοχήν.