Ἱερὰ Μητρόπολις Τορόντο

Τορόντο κ. Σωτήριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Τορόντο
κ. Σωτήριος

27.01.1974

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο, κ. Σωτήριος (Ἀθανασούλας) ἐγεννήθη εἰς Λεπιανά Ἄρτης Ἠπείρου τό 1936. Ἐσπούδασε εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τῶν Ἀθηνῶν καί εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Μόντρεαλ, ἐξ οὗ ἔλαβε τό πτυχίον τοῦ Μαγίστρου τῆς Θεολογίας. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἐπιμελητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βοστώνης. Τήν 17ην Ἰουλίου 1962 ἐχειροτονήθη Διάκονος. Τό αὐτό ἔτος ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ἀναλαβών ἐκκλησιαστικήν διακονίαν εἰς τόν Καναδᾶν. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τήν 18ην Δεκεμβρίου 1973 καί ἐχειροτονήθη τήν 27ην Ἰανουαρίου 1974. Ὑπηρέτησεν ὡς ἀντιπρόεδρος τοῦ Χριστιανικοῦ Περιπτέρου τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως ΕΧΡΟ '67 στό Μόντρεαλ. Ὑπηρέτησεν ὡς μέλος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς (1968-1996) καί ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος (1996). Ὑπηρέτησεν ὡς μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο (1975-1978). Ἐπεσκέφθη τήν Κίνα (1981) μέ τό Καναδικόν Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν καί τήν Αὐστραλία μέ τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν (1982). Ὅταν ὡς Ἐπίσκοπος τοῦ Καναδᾶ ἀνέλαβε τά καθήκοντα του ὑπήρχαν μόνο εἴκοσι δύο Κοινότητες. Τώρα ὑπάρχουν ἑβδομήντα ἑπτά. Ἐπί Ἀρχιερατείας του ἡ Ἱερά Ἐπισκοπή καί τώρα Ἱερά Μητρόπολις ἵδρυσε: τάς Συνελεύσεις Νεολαίας (1980). Τάς Κοινωνικάς Ὑπηρεσίας (1984). Τά Μetahomes (1984), σπίτια πού παρέχουν πρόσκαιρον κατοικίαν καί διατροφήν εἰς ἀστέγους. Τήν μηνιαίαν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Πορεία» (1982). Τό Ἑβδομαδιαῖον Τηλεοπτικόν Πρόγραμμα «Ὀρθόδοξη Φωνή» (1990), τό ὁποῖον μεταδίδεται εἰς ὅλον τόν Καναδᾶ. Τήν Ἑλληνορθόδοξη Ἀδελφότητα (1987). Τήν Σχολήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς (1991). Τήν γυναικεία Ἱεράν Μονήν Παρηγορήτισσας (1993), στό Quebec. Τήν Ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Παιδεία στό Ontario (ἡμερήσια σχολεῖα, 1996). Τήν Ὀρθόδοξον Θεολογικήν Ἀκαδημίαν Τορόντο (1998). Τάς κατασκηνώσεις Ἱ. Μητροπόλεως (1998). Συνέγραψε καί ἐδημοσίευσε «Ὀρθόδοξη Κατήχηση» ἀγγλικά καί ἑλληνικά εἰς ἔμμετρον καί πεζόν λόγον. Ἐτιμήθη διά πολιτειακῶν διακρίσεων, τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τοῦ Φοίνικος τῆς Ἑλλάδος. Ἀνυψώθη εἰς Μητροπολίτην Τορόντο καί Ὑπέρτιμον καί Ἔξαρχον παντός Καναδᾶ τό 1996.

Ονομαστική: 6 Αὐγούστου

Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι:

Ἱστοσελίς: http://www.gometropolis.org/

Ἱδρύθη τό ἔτος 1996 δι' ἀποσπάσεως ἐκ τῆς μέχρι τότε Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς Βορείου καί Νοτίου. Περιλαμβάνει τήν Ὁμοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τοῦ Καναδᾶ.

Ἕδρα: Τορόντο. Ταχ. διεύθυνσις: His Eminence Metropolitan Sotirios, 86 Overlea Blvd (1 Patriarch Bartholomew Way), Toronto, Ontario M4H 1C6. Τηλ. 416-429.5757. Fax: 416-429.4588. Διεύθυνσις ἱστοσελίδος: www.gocanada.org E-mail: [email protected]
Βοηθός Ἐπίσκοπος: ὁ Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος (26.06.1999).
Ὀνομαστήρια: 9 Μαΐου.

Α΄ Ὀργάνωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο

Κεντρικαί Ὑπηρεσίαι:

Διοικητικός Βοηθός: Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Ἔλλες.
Ληξιαρχεῖον: Πρωτοπρ. Κων. Τσαγκάρης.
Γραμματεῖς:  Γ. Κόντου, Ὀρθοδοξία Ἰωαννίδου, Βασίλειος Ροκκᾶς,  Ἐλευθ. Μαρόπουλος, Τίνα Ἀθανασάκου.
Τμῆμα Οἰκονομικῶν: Ἐλευθέριος Μαρόπουλος.
Ἄρχοντες Πατριαρχείου:...
Διεκκλησιαστικές Σχέσεις: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Αὐγερόπουλος.
Ὁμοσπονδία Χορωδιῶν: Σοφία Γρηγοριάδου.
Σύνδεσμος Ἱερέων: Πρωτ. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος.
Στέγαι Ἀπόρων: Πρεσβ. Σταῦρος Μανιάτης.
Ἑλληνορθόδοξος Παιδεία Ὀντάριο: Τούλα Ρέππα.
Ἑλληνική Παιδεία: Σπῦρος Βολονάκης.
Ἑλληνορθόδοξος Ἀδελφότης Καναδᾶ:  Νταϊάνα Δρομπόλη.
Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν Καναδᾶ: Εὐθυμία Κουτσούγερα.
Κατασκηνώσεις Ἱ. Μητροπόλεως: Οἰκον. Ὀδυσσέας Δρόσσος, π. Θεολόγος Δρᾶκος.
Ἱεραποστολή: Βασίλειος Ροκκᾶς.
Ἐφημερίς «Ὀρθόδοξη Πορεία»: Συντάσσεται ὑπό Ἐπιτροπῆς: Ἀρχιμ. Ἰ. Δελῆς, Πρωτοπρ. Π. Αὐγερόπουλος, π. Ἠ. Δρόσσος, Γ. Κόντου, Σ. Βολονάκης, Ντ. Δρομπόλη.
Θρησκευτική Παιδεία: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μέντης.
Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς: 1. Παράρτημα Τορόντο: Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Ἐλλές, Οἰκον. Ὀδυσσέας Δρόσος, π. Κ. Παυλίδης. 2. Παράρτημα Χάμιλτον: Οἰκονόμος Δημήτριος Γιαννιοῦ. 3. Παράρτημα Μόντρεαλ: Πρωτοψάλτης Κωνσταντῖνος Λαγοῦρος. 4. Παράρτημα Winnipeg: Πρεσβ. Θ. Παρασκευόπουλος. 5. Παράρτημα London: π. Ἠ. Δρόσσος.
Κοινωνικαί Ὑπηρεσίαι: π. Χαρίδημος Σαρρῆς.
Τηλεοπτικόν Πρόγραμμα «Ὀρθόδοξη Φωνή»: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης.
Ὀρθόδοξος Θεολογική Ἀκαδημία Τορόντο: Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Διευθυντής: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Δελῆς. Γραμματεύς-Ταμίας: Eugenia West. Ἱδρυτές: Ἰ. Χριστοδούλου, Οἰκ. Κων. & Νίνας Κόλια, Νικόλαος καί Σοφία Κώγου, Οἰκ. Γαβριήλ Τσαμπαλιέρου, Τούλα Ρέππα, Κλεάνθης Μίσσιος.
Διεύθυνσις Νεολαίας: Πρεσβ. Δημήτριος Κουμαρέλλας.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - CUMMUNITIES

Canada - Alberta (ALTA)

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου, St. Demetrios Greek Orthodox Community, Calgary. Ταχ. διεύθυνσις: 1 Tamarac Crescent, S.W., (T3C 3B7), τηλ. (403) 249-8876. www.stdeme-trios­calgary.org. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Δημήτριος Ρούγας. Διάκ. Παναγιώτης Ρούγας.
2. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, St. George Greek Orthodox Community, Edmonton. Ταχ. διεύθυνσις: 10831 124th Street, (T5M 0H4), τηλ. (780) 452-7329. Fax: (780) 452-1455. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Ἰωάννης Καουκάκης.
3. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης, Greek Orthodox Community of Jasper. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 85, (T0E 1E0), Τηλ. (780) 852-4504. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Ἰωάννη Καουκάκη.

British Columbia (B.C.)

4. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης, Greek Orthodox Community Kamloops. Ταχ. διεύθυνσις: c/o C.D. Konstantinos Eglesos, 1730 North River Drive, (V2B 7N7). Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Δημητρίου Παρτσάφα.
5. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Metamorphosis Greek Orthodox Community of Kitimat-Terrace. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 68, (V8C 2G8). Τηλ. καί Fax: (250) 632-3221. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Εὐαγγέλου Ἀραβαντινοῦ.
5α. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης Kelowna:  c/o B. Gambouras 791 Springrose Way V1W 3M1. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ π. Κων. Τσιόλα.
6. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης Greek Orthodox Community of Penticton. Ταχ. διεύθυνσις: 3935 Lake Side Road, Site 7 Comp. 4, RR2. (V2A 6J7). Ταχ. διεύθυνσις: 1265 Fairview Drive, τηλ. (250) 493-1023 καί 493-5239. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Εὐαγγέλου Ἀραβαντινοῦ.
7. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Koimisis Tis Theotokou, Greek Orthodox Community, Prince George. Ταχ. διεύθυνσις: 511 Tabor Blvd, (V2M 6W7), τηλ. (250) 564-2766. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Θεοδώρου Gove.
8. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Sts. Constantine & Helen Greek Orthodox Community of Surrey and Fraser Valley. Ταχ. διεύθυνσις: 13181-96th Avenue V3V 1Y2. Tηλ. (604) 496-5099. Fax: (604) 498-8098. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Κωνσταντῖνος Τσιόλας.
9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, St. George Greek Orthodox Community, Vancouver. Ταχ. διεύθυνσις: 4500 Arbutus Street, (V6J 4A2), τηλ. (604) 266-7148. Fax: 266-7140. E-mail: [email protected] Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Δημήτριος Παρτσάφας.
10. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, St. Nicholas Greek Orthodox Community Vancouver. Ταχ. διεύθυνσις: 4541 Boundary Street, (V5R 2N5), τηλ. (604) 438-6432. Fax: 438-6400. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Εὐάγγελος Ἀραβαντινός.
11. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης Ὑπαπαντῆς, Ypapanti Greek Orthodox Commu¬nity of Victoria and Vancouver Island. Ταχ. διεύθυνσις: 4648 Elk Lake Drive, Victoria, (V8Z 5M1). Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Κωνσταντῖνος Καλτσίδης. Tηλ. 250-479-9391.

Manitoba (MAN)

12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου, St. Demetrios Greek Orthodox Community, Winnipeg. Ταχ. διεύθυνσις: 2255 Grant Avenue, (R3P 0S2), τηλ. (204) 889-8723. Fax: 837-4340. E-mail: [email protected] Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Θ. Παρασκευόπουλος.

New Brunswick (N.B.)

13. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, St. Nicholas Greek Orthodox Community, St. John. Ταχ. διεύθυνσις: 33 Dorchester Street, (E2L 3H7), τηλ. (506) 642-1258. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Θεόδωρος Εὐθυμιάδης.

Newfoundland (NFLD)

14. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης, Greek Orthodox Community of Newfoundland and Labrador. Ταχ. διεύθυνσις: St. John's, P.O. Box 6302, Station C, (A1C 5X3), τηλ. (709) 579-0612. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Θεοδώρου Εὐθυμιάδη.

Nova Scotia (N.S.)

15. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων, Sts. Anargyroi Greek Orthodox Community, Glace Bay. Ταχ. διεύθυνσις: 15 Marconi Street, (B1A 2P2), τηλ. (902) 849-9554. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Θεοδώρου Εὐθυμιάδη.
16. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, St. George Greek Orthodox Community, Halifax. Ταχ. διεύθυνσις: 38 Purcell's Cove Road, (B3N 1R4), τηλ. (902) 479-1271. Fax: 479-1425. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Παναγιώτης Μαρόπουλος.

Ontario (ONT.)

17. Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ – Ἁγίου Νεκταρίου, Holy Cross - St. Nectarios Greek Orthodox Community, Barrie. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 453, (L4M 4T7), τηλ. (705) 726-9875. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Γεώργιος Παπάζογλου.
18. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος, Holy Trinity Greek Orthodox Community, Belleville. Ταχ. διεύθυνσις: 6550 Harder Drive, (K8P 1H2), τηλ. (613) 968-3327. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Anatoliy Bandura.
19. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης, Prophet Elias Greek Orthodox Community, Brantford. Ταχ. διεύθυνσις: 475 Park Rd North, (N3R 7K8), τηλ. (519) 759-3180. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Κων. Μαρίνου.
20. Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, Analipsis Greek Orthodox Community, Brockville. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 1521, (K6V 6E6), τηλ. (613) 345-4696. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. John Jillions.
21. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου, St. Nektarios Greek Orthodox Community, Chatham. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 34A, (N7M 5K1), Tηλ. (519) 354-7914. Fax: (519)­ 354-7915. Ἱερατ. Προϊστάμενος:  Αἰδ. Βασίλειος Σταυρόπουλος.
22. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης, Greek Orthodox Community of Cornwall. Ταχ. διεύθυνσις: 436 2nd Street West, (K6J 1H1), τηλ. (613) 345- 4696. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. John Jillions.
23. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης, St. George Greek Orthodox Community, Guelph. Ταχ. διεύθυνσις: 50 Dovercliffe Rd Unit 11, N1G 3A6, τηλ. (519) 837-2585. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Βασιλείου Σταυρόπουλου.
24. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου, St. Demetrios Greek Orthodox Community, Hamilton. Ταχ. διεύθυνσις: 22 Head Street, (L8R 1P9), τηλ. (905) 529-9651. Fax: 529-7094. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Δημήτριος Γιαννιοῦ.
25. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Koimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Community, Hamilton. Ταχ. διεύθυνσις: 233 East 15th Strect, (L9A 4G1), τηλ. (905) 385-9815. Fax: 385-3446. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Θεολόγος Δράκος.
26. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Koimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Community, Kingston. Ταχ. διεύθυνσις: 121 Johnson Street, (K7L 1X9), τηλ. (613) 546-9841. Fax: 546-1084. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Χρυσόστομος Ἀχιλλέως.
27. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Sts. Peter & Paul Greek Orthodox Community, Kitchener. Ταχ. διεύθυνσις: 527 Bridgeport Rd. East, (N2K 1N6), τηλ. (519) 579-4703, Fax: 579-8392. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Κωνσταντῖνος Χατζῆς.
28. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος, Holy Trinity Greek Orthodox Community, London. Ταχ. διεύθυνσις: 131 Southdale Rd W. (N6J 2J2). Τηλ. (519) 438-7951. Fax: 438-6834. E-mail: [email protected] Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Ἠλίας Δρόσσος.
29. Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος, Ἁγίας Ἄννης καί Ἁγίας Παρασκευῆς, Sts. Panteleimon, Anna & Paraskevi Greek Orthodox Community, Markham. Ταχ. διεύθυνσις: 11359 Warden Avenue, (L6C 1M9), τηλ. (905) 887-7311. Fax: 887-0611. E-mail: [email protected] Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Ὀδυσσεύς Δρόσσος.
30. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιού, Prophet Elias Greek Orthodox Community, Mis¬sis¬sauga. Ταχ. διεύθυνσις: 1785 Matheson Blvd East, (L4W 1V2), τηλ. (905) 238-9491. Fax: 238-5943. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Παναγιώτης Μέντης.
31. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας, St. Barbara Greek Orthodox Community, Missis-sauga. Ταχ. διεύθυνσις: 7295 McLaughlin Road (North of Derry Road). Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 42275, 128 Queen Street South, (L5M 4Z4), τηλ. (905) 564-0079. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Χρῆστος Καβάδας.
32. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, St. George Greek Orthodox Community, North Bay. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 203, (P1B 8H2), τηλ. (705) 566-1059. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Φιλοθέου Allison.
33. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου – Ἁγίου Γερασίμου – Ἁγίου Νεκταρίου, Evangelismos, Sts. Nectar­ios and Gerasimos Greek Orthodox Community, Oshawa. Ταχ. διεύθυνσις: 261 Bloor Street, East, (L1H 3M3), τηλ.-Fax (905) 728-5965. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Xριστόφορος Κουλουλιᾶς.
34. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Koimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Community, Ottawa. Ταχ. διεύθυνσις: 1315 Prince of Wales Drive, (K2C 1N2), τηλ. (613) 225-8016. ext. 222. Fax: 225-9947. E-mail:[email protected] Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Ἀλέξανδρος Μιχαλόπουλος.
35. Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Κοινότης, Greek Orthodox Community of Pembroke. Ταχ. διεύθυνσις: c/o John Psarras, 526 Alfred Street, (K8A 3L7), τηλ. (613) 735-5995. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Ἀλεξάνδρου Μιχαλοπούλου.
36. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος, Holy Trinity Greek Orthodox Community, Peterborough. Ταχ. διεύθυνσις: 406 Parkhill Road East, (K9L 1C1), τηλ. (705) 740-2724. Ἱερατ. Προϊστάμενος• Αἰδ. Κυριάκος Wegner.
37. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης, St. Katherine Greek Orthodox Community, St. Catherines. Ταχ. διεύθυνσις: 585 Niagara Street, (L2M 3P6), τηλ. (905) 685-3028. Fax: 685-3024. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Δημήτριος Τζανετέας.
38. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου, St. Demetrios Greek Orthodox Community, Sarnia. Ταχ. διεύθυνσις: 1299 Murphy Road, (N7S 2Y7), τηλ. (519) 542-1142. Fax: 542.9754. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Δημήτριος Μουσελίμης.
39. Ἱερός Ναός Ἁγίας Σκέπης Agia Skepi Greek Orthodox Community, Sault Ste. Marie.  Ταχ. διεύθυνσις: 138 Roth Road RR1, Goulais River, Ont. (P0S 1E0). Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Χριστοφόρου Mantle.
40. Παρεκκλήσιον Ἁγίου Χαραλάμπους, St. Charalambos Chapel, Smithville. Ταχ. διεύθυνσις: P.O. Box 375, Smithville, Ontario (LOR 2AO), τηλ. (905) 957-3083. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Δημητρίου Τζανετέα.
41. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, St. Nicholas Greek Orthodox Community, Sudbury. Ταχ. διεύθυνσις: 486 Ester Street, (P3E 5C4), τηλ. (705) 522-5181. Fax: 522-5999. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Φιλόθεος Allison.
42. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος, Holy Trinity Greek Orthodox Community, Thunder Bay. Ταχ. διεύθυνσις: 651 Beverly Street, (P7B 6N2), τηλ. (807) 344-9522. Fax: 807-768-7625.  Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Νικόλαος Ταμπάκης.
43. Ἱερός Ναός Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, Holly Resurrection Greek Orthodox Commu¬nity. Ταχ. διεύθυνσις: 138 Roth Road, RR1, Goulais River, (P0S 1E0). Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Χριστοφόρου Mantle.
44. Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ, Holy Cross Greek Orthodox Community, Windsor. Ταχ. διεύθυνσις: 65 Ellis Street, East, (N8X 2G8), τηλ. (519) 252-3435, Fax: 252-5924. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Σταῦρος Χατζῆς.

Toronto (ONT.)

45. Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων, All Saints Greek Orthodox Community. Ταχ. διεύθυνσις: 3125 Bayview Avenue, (M2K 1G2), τηλ­. (416) 221-4611. Fax: 221-6526. Ἱερατ. Προϊστάμενοι: Αἰδ. Γεώργιος Τόλιας.
46. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Annunciation Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 136 Sorauren Avenue, (M6R 2E4), τηλ. (416) 537-2665. Fax: 537-4175. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Παναγιώτης Αὐγερόπουλος.
47. Παρεκκλήσιον Ἁγίων Ἀναργύρων, Hellenic Home Chapel of Sts. Anargyroi. Ταχ. διεύθυνσις: 33 Winona Drive, (M6G 3Z7), τηλ. (416) 654-7700. Fax: 654-0943. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Χριστιανός Σοκοσάν.
48. Παρεκκλήσιον Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Hellenic Home Chapel of Sts. Cyrillos and Methodios. Ταχ. διεύθυνσις: 2411 Lawence Ave. E. (M1P 4X1),  τηλ. (416) 654-7700. Fax: 4168508664.  Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Χαρίδημος Σαρρῆς.
49. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Γρηγορούσης, Holy Trinity - Panagia Grigorousa Greek Orthodox Community. Ταχ. διεύθυνσις: 54 Clinton Street, (M6G 2Y3), τηλ. (416) 537-1351. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Κωνσταντῖνος Τσαγκάρης.
50. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Metamorphosis Greek Orthodox Community. Ταχ. διεύθυνσις: 40 Donlands Avenue, (M4J 3N6), τηλ. (416) 465-2345. Fax: 465-2684. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Χαράλαμπος Ἐλλές.
51. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Sts. Constantine & Helen Greek Orthodox Community. Ταχ. διεύθυνσις: 1 Brookhaven Drive, (M6M 4N6), τηλ. (416) 241-2470. Fax: 241-5395. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Ἀπόστολος Δράκος.
52. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου, St. Demetrios Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 30 Thorncliffe Park Drive, (M4H 1H8), τηλ. (416) 425-2485. Fax: 425-2954. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Κωνσταντῖνος Παυλίδης.
53. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, St. George Greek Orthodox Community. Ταχ. διεύθυνσις: 115 Bond Street, (M5B 1Y2), τηλ. (416) 977-3342. Fax: 977-3345. www.stegeorgestoronto.org. E-mail: [email protected]  Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Τριαντάφυλλος Πορφύρης.
54. Ἱερός Ναός Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, St. Irene Chrysovalantou Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 66 Gough Avenue, (M4K 3N8), τηλ. (416) 465-8213. Fax: 465-5839. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Σιαράπης.
55. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, St. John the Baptist Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 1385 Warden Avenue, (M1R 2S3), τηλ. (416) 759-9259. Fax: 759-2432. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Φίλιππος Φιλίππου.
56. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, St. John the Theologian Greek Ortho¬dox Church. 86 Overlea Blvd. (1 Patriarch Bartholomew Way), (M4H lC6), τηλ. (416) 429-5757. Fax: 429-4588. Ἱερατ. Προϊστάμενος:  Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Δελῆς.
57. Ἱερός Ναός Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, Resurrection of Christ Greek Orthodox Church: Ταχ. διεύθυνσις: 1 Patriarch Bartholomew Way, (M4H lC6), τηλ. (416) 429-5757. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Χαριδήμου Σαρρῆ.
58. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, St. Nicholas Greek Orthodox Community. Ταχ. διεύθυνσις: 3840 Finch Avenue East, (M1T 3T4), τηλ. (416) 291-4367. Fax: 291-5936. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Σπυρίδων Βιτουλαδίτης.
59. Ἱερός Ναός Τριῶν Ἱεραρχῶν, Sts. Three Hierarchs Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 30 Scarsdale Road, (M3B 2R7), τηλ. (416) 463-7222. Fax: 463-2971. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Ὀδυσσέως Δρόσσου.

Quebec (QUE)

60. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, St. Nicholas Greek Orthodox Church, Chomedey Laval. Ταχ. διεύθυνσις: 3780 Du Souvenir, (H7V 1Υ3), τηλ. (450) 973-3480. Fax: 973-1326. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Βασίλειος Τσαπραΐλης.
61. Ἱερός Ναός Τιμίου Σταυροῦ, Holy Cross Greek Orthodox Church, Chomedey Laval. Ταχ. διεύθυνσις: 4865 Du Souvenir, (H7W 1Ε1), τηλ. (450) 973-3773. Fax: 973-3754. Ἱερατ. Προϊστάμενος:  Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μοστράτος.
62. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Sts. Constantine & Helen Greek Orthodox Community, Dollard Des Ormeaux. Ταχ. διεύθυνσις: 20 Brunswick Blvd., (H9B 2N8), τηλ. (514) 684-6462. Fax: 421-6788. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Λάμπρος Καμπερίδης.

Montréal (QUE)

63. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου, St. George Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 2455 Cote, Ste. Catherine Road, (H3T 1A8), τηλ. (514) 738-3202. Fax: 738-5466. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Παναγιώτης Σαλατέλλης.
64. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Koimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 7700 De L' Epée Street, Park Ext., (H3N 2E6), τηλ. (514) 273-9888. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Νικόλαος Παπαγεωργίου.
65. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Evangelismos Greek Orthodox Church.  Ταχ. διεύθυνσις: 777 St. Roch Street, (H3N 2K3), τηλ. (514) 273-9767. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Παναγιώτης Παυλᾶκος.
66. Ἱερός Ναός Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, Archangels Greek Orthodox Community. Ταχ. διεύθυνσις: 11801 Elie Blanchard Blvd., (H4J 1R7), τηλ. (514) 334-6868. Fax: 334-6040. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Χαράλαμπος Τζίντης.
67. Ἱερός Ναός Ἁγίας Εἰρήνης καί Μαρκέλλης, St. Irene and St. Markella Greek Ortho¬dox Church. Ταχ. διεύθυνσις: 5390 St. Urbain Street, (H2T 2X1), τηλ. (514) 270-4513. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Νικόλαος Π. Ἀνδρέου.

Quebec City (QUE)

68. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Evangelismos Greek Orthodox Commu¬ni¬ty, Quebec City. Ταχ. διεύθυνσις: 17 Boul. Rene Leveque, East, (G1R 2A9), τηλ. (418) 523-8564. Ἱερατ. Προϊστάμενος: ....

St. Hubert (QUE)

69. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, St. John The Baptist Greek Orthodox Community, St. Hubert. Ταχ. διεύθυνσις: 4350 Montee St. Hubert, (J3Y 1V1), τηλ. καί fax (450) 676-4027. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Δεσύπρης.
70. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης, St. Marina Greek Orthodox Church, St. Hubert. Ταχ. διεύθυνσις: 5220 Grande Allee, (J3Y 1A1), τηλ. καί fax (450) 444-1976. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. Ἀντ. Ἀθανασιάδης.

Ville La Salle (QUE)

71. Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου, St. Dionysios Greek Orthodox Community, Ville LaSalle. Ταχ. διεύθυνσις: 7707 La Salle Blvd., (H8P 1Y5), τηλ. καί Fax. (514) 364-5442. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Ζήσης Ντερέκας.
72. Ἱερός Ναός Ἁγίου Εὐστρατίου, St. Efstratios Greek Orthodox Community, Trois Rivieras. Ταχ. διεύθυνσις: 1703, rue Plouffe (G8Z 2R4). Ἱερατ. Προϊστάμενος: ....

Saskatchewan (SASK.)

73. Ἱερός Ναός Ἁγίου Παύλου, St. Paul Greek Orthodox Community, Regina. Ταχ. διεύθυνσις: 3000 Argyle Road, (S4S 2B2), τηλ. (306) 586-6402. Fax: (306) 546-4275. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Αἰδ. Σπυρίδων Βανδῶρος.
74. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Koimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Community, Saskatoon. Ταχ. διεύθυνσις: 1020 Dufferin Avenue, (S7H 2C1), τηλ. (306) 244-2802. Fax: 306-249-9068. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Μιχαήλ Μιχαήλ.
75. Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς, Lifegiving Font Greek Orthodox Community, Swift Current. Ταχ. διεύθυνσις: 301 North Railway Street, East, (S9H 1C6), τηλ. (306) 773-3735. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Σπυρίδωνος Βανδώρου.
76. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων, Sts. Anargyroi Greek Orthodox Community, Yorkton. Ταχ. διεύθυνσις: 160 Betts Avenue, (S3N 1M5), τηλ. (306) 773-3735. Ἐξυπηρετεῖται ὑπό τοῦ Αἰδ. Σπυρίδωνος Βανδώρου.

Β΄ Ἱεραί Μοναί:

1. «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Monastery of Patrokosmas. Ἡγουμένη: Ὁσιολογιωτάτη Μοναχή Ἀλεξία. Μοναχαί 15. Ταχ. διεύθυνσις: 14155 Caledon King Town Line Rd, South, RR1, Bolton, Ontario, (L7E 5R7), τηλ. (905) 859-2474, Fax: 859-2505. Αἰδ. Mark Shram.
2. «Παναγία ἡ Παρηγορήτισσα», Monastery of Panagia of Comforter. Ἡγουμένη: Ὁ¬σιο¬λογιωτάτη Μοναχή Θέκλα. Μοναχαί 23. Ταχ. διεύθυνσις: 827 Chemin de la carrière, Brownsburg (Chatham), Quebec, (J8G 1K7), τηλ. (450) 533-4313 καί Fax: 533-1169.  Αἰδ. π. Ἰωάννης Γεραμοῦτσος.