ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ REUTLINGEN (Τρίτη, 30 Μαΐου 2017).

Ἱερώτατε καὶ προσφιλέστατε ἀδελφὲ ἐν Χριστῷ καὶ συλλειτουργὲ Μητροπολῖτα Γερμανίας κύριε Αὐγουστῖνε,
Ἱερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
Σεβασμιώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν,
Εὐλογημένοι Ἱερατικῶς Προϊστάμενε τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ καὶ πάντες οἱ συμπροσευχόμενοι λειτουργοὶ τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου τοῦ Κυρίου,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εὐλογημένοι Ὀρθόδοξοι ὁμογενεῖς, προσφιλὴς ἐνταῦθα κληρουχία τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,

Συνεχίζοντες τὴν ἱερὰν πρὸς τὸν κόσμον πορείαν μας, ἀπὸ τῆς ὑψηλῆς θέσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ διαδόχου Ἁγίων προκατόχων μας, εὑρισκόμεθα σήμερον εἰς τὴν πόλιν σας, τὸ Reutlingen, καὶ μεταφέρομεν εἰς ὅλους σας ἀπὸ τὸ Ἱερόν μας Κέντρον ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀγάπην, στοργήν, ἐνδιαφέρον καί εὐλογίαν ἀποστολικὴν καὶ Πατριαρχικήν.

Ἡ ἀποτυπωμένη εἰς τὰ λάμποντα πρόσωπά σας χαρὰ εἶναι καί ἰδική μας προσωπικὴ χαρά, καθώς καυχώμεθα πρωτίστως διὰ τὸ βιούμενον γεγονὸς τῆς συναντήσεώς μας μαζί σας, δεύτερον δὲ διότι διαπιστώνομεν τὴν ἀρτίαν καὶ ἀκμάζουσαν ὀργάνωσίν σας ὡς ἑνιαίου Ὀρθοδόξου λήμματος ἐν Γερμανίᾳ, τό ὁποῖον μαρτυρεῖ τὴν ἀγάπην σας πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν. Εἰς τὴν ὀργάνωσιν αὐτὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας ὡς ἀμπέλου εὐκληματούσης μὲ πολλὰ ἱερὰ κλήματα, μὲ Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Ἱδρύματα, πρὸ παντὸς ὅμως μὲ ἐκλεκτὰς καὶ ἀφωσιωμένας εἰς τὴν ἀμώμητον Ὀρθόδοξον πίστιν μας ψυχάς, ἐν πιστότητι πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῆς ἱερᾶς ταύτης ἀναδενδράδος της εἰς τὴν μεγάλην καὶ εὐημεροῦσαν αὐτὴν Χώραν, μεγάλη καὶ ἀνεκτίμητος εἶναι ἡ ἰδική σας προσωπικὴ συμβολή, ἀδελφὲ τιμιώτατε καὶ φίλε ἐκ παλαιοῦ ἐκλεκτέ, ἅγιε Γερμανίας κύριε Αὐγουστῖνε, καθ᾿ ὅλην τὴν διαρρεύσασαν μακρὰν ἐπὶ τριάκοντα καὶ ἑπτὰ συναπτὰ ἔτη ποιμαντορίαν σας, ἀλλὰ καὶ πρὸ αὐτῆς, ὡς εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ γνωρίζωμεν καὶ νὰ ἀναγνωρίζωμεν προσωπικῶς, τιμῶντες κατ᾿ ἀξίαν τὴν δόκιμον προσφοράν σας αὐτήν. Σημειοῦμεν μόνον κατὰ τὴν ἱερὰν αὐτήν στιγμήν, ὅτι καθ᾿ ὅλον τοῦτο τὸ μακρὸν χρονικὸν διάστημα διηκονήσατε ὡς ἀδελφὸς καὶ ὡς γνήσιος ποιμήν, εἰς τόπον καὶ τύπον τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, τὸν λαόν, ἐκδαπανώμενος καθ᾿ ἡμέραν εἰς πάντας τοὺς τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς δραστηριότητος, δι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπαναλαμβάνομεν πρὸς ὑμᾶς προσωπικῶς τὸν ἀποστολικὸν λόγον: "δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν" (Ρωμ. β΄, 10). Καὶ σεῖς εἰργάσθητε καὶ ἐργάζεσθε καὶ θὰ καρποφορῆτε, δεόμεθα τοῦ Κυρίου, ἐπὶ μήκιστον τὸ ἀγαθόν, τὴν ἐλπίδα, τὴν σωτηρίαν, τὴν ζωήν, τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπόδειξιν τῆς καυχήσεως τοῦ Πατριάρχου διὰ τὸν ἀδελφὸν καὶ συνοδίτην αὐτοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ Μητροπολίτην Γερμανίας, ἀποτελεῖ καὶ ὁ Ἱερὸς αὐτὸς Ναός, εἰς τὸν ὁποῖον ἀπόψε προσευχόμεθα, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, καί ὁ ὁποῖος εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατασταθεὶς κάλλος διὰ τῆς γενομένης ἀνακαινίσεως καὶ διὰ τῆς τελεσθείσης ἱερᾶς ἀκολουθίας τοῦ ἁγιασμοῦ, παραδίδεται καί πάλιν εἰς ὅλους σας, ἀγαπητοὶ Ὀρθόδοξοι ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, διὰ νὰ προσφέρετε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, "τὰς αἰνέσεις καὶ τὰς δοξολογίας σας πάσας ἀκαταγνώστως" εἰς τὸν δεδοξασμένον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν γενόμενον ἄνθρωπον δι᾿ ἡμᾶς καὶ μόνον κραταιὸν καὶ ἰσχυρὸν κυβερνήτην τοῦ παντός, τὸν μόνον δυνάμενον νὰ γνωρίζῃ φιλανθρώπως τὴν ἀδυναμίαν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ νὰ ἀνταποκρίνεται πάντοτε εἰς κάθε ἀνάγκην καὶ αἴτημά μας ἐν εὐχαριστίαις ἀπευθυνόμενον πρὸς Αὐτόν.

Εἰς τὸ μυστήριον τοῦτο τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς καὶ τῆς διαφυλάξεως ἀπὸ πάσης ὁρατῆς καὶ ἀοράτου προσβολῆς τῶν προσευχομένων εἰς τόν Ἱερόν τοῦτον Ναόν ὑπὸ τοῦ περιλάμποντος αὐτὸν ἀνεσπέρου Φωτὸς τῆς Θείας Χάριτος, ἔχετε, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ τῆς πόλεως τοῦ Reutlingen, δύο ἰσχυροτάτους πρέσβεις, τὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου, τῆς ὁποίας "ἡ δέησις πολλὰ ἰσχύει πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου", καὶ τὸν ἑωρακότα μὲ τοὺς πηλίνους ὀφθαλμούς του τὸ Πανάγιον Πνεῦμα Προφήτην Πρόδρομον, τόν "ἔχοντα πολλὴν παρρησίαν" εἰς τὸ "πρεσβεύειν" καὶ "σώζειν" ἀπὸ κινδύνων καὶ ἐπιβουλῶν. Εἰς τὸ δοχεῖον τῆς Χάριτος, εἰς τὴν Παναγίαν μας, καὶ εἰς τὸν κήρυκα τῆς Χάριτος, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, ἀφιερώσατε εὐστόχως τὸν Ἱερόν σας Ναόν, τὸ καταφύγιον τῶν ψυχῶν σας.

Μαζὶ μὲ τοὺς ἀκοιμήτους πρέσβεις τούτους, ἔχετε καὶ τὰς ἰδικάς μας εὐχὰς καὶ προσευχάς, τοῦ Πατριάρχου σας, ὁ ὁποῖος πάντοτε προσεύχεται ὑπὲρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν ὀρθοδόξων, καθὼς καὶ τοῦ Ἱερωτάτου καὶ στοργικοῦ Ποιμενάρχου σας ἁγίου Γερμανίας, τοῦ μὴ διδόντος ὕπνον τοῖς βλεφάροις του διὰ τὴν κατὰ Θεὸν εὐημερίαν σας καὶ τῶν ἀγαπητῶν κληρικῶν σας. Ἐπὶ πᾶσι δέ, διότι εἶσθε σεῖς, οἱ ὁμογενεῖς Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ κεχαριτωμένοι πιστοὶ εἰς τὴν παράδοσιν καὶ εἰς τὰς ἀξίας τοῦ Γένους μας καὶ τῶν ἰδιαιτέρων ἠθῶν καὶ ἐθίμων τῶν τόπων τῆς καταγωγῆς σας, τὰ ὁποῖα ὀρθοδόξως τηρεῖτε καὶ μεταδίδετε ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν.

Ἔχοντες, λοιπόν, τὴν Κυρίαν Θεοτόκον καὶ τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τὸν μάρτυρα τῆς ἀληθείας καὶ μεσίτην τῆς Χάριτος, δὲν ἔχετε τίποτε νὰ φοβῆσθε, τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλέστατα, ἀπὸ τόν κόσμον καὶ τά τοῦ κόσμου καὶ τάς ἐπιβουλάς τῶν πειρασμικῶν καθ᾿ ἡμέραν καταστάσεων, διότι σεῖς, ἐδῶ εἰς τὸ Reutlingen, ἔχετε τοὺς μεγαλυτέρους πρεσβευτάς, ἀοράτους ἀλλὰ πάντοτε παρόντας καὶ θαυματουργοῦντας, οἱ ὁποῖοι καὶ εἰκονίζονται ὡς τὰ κατ᾿ ἐξοχὴν προεξάρχοντα πρόσωπα τῆς θείας οἰκονομίας καὶ πρότυπα σωτηρίας καὶ θαυματουργικῆς ἐπεμβάσεως εἰς ἰσοτίμους πρὸς τὴν Εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ εἰκόνας κάθε Ὀρθοδόξου Ναοῦ μας, ὅπως καὶ εἰς τὸν ἰδικόν σας ἐδῶ.

Μὲ τὴν βεβαιότητα αὐτήν, ἐπικοινωνοῦμε σήμερα καὶ μαζί σας, ἀδελφοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς πόλεως αὐτῆς καὶ ὁλοκλήρου τῆς μεγάλης αὐτῆς Χώρας, καὶ συμμεριζόμεθα τὴν ἑόρτιον χαρὰν τοῦ Ποιμενάρχου σας, προσφιλεστάτου ἀδελφοῦ ἁγίου Γερμανίας, τοῦ προσθέσαντος καὶ τὸν λίθον τοῦτον τὸν τίμιον εἰς τὸ ἱερὸν οἰκοδόμημα τῆς λαχούσης αὐτῷ Ἐπαρχίας, τὴν ἀνακαίνισιν δηλαδὴ καὶ λειτουργίαν τοῦ περικαλλοῦς τούτου οἴκου τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ εἰς τὴν περιοχὴν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν διακονεῖ καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀρίστης κ. Βασίλειος, ὁμογάλακτος ἀδελφὸς ἀπὸ τὴν Χάλκην, εἰς τὸν ὁποῖον ἐκφράζομεν τὴν Πατριαρχικὴν μας εὐαρέσκειαν καὶ τὸν ἀσπαζόμεθα ἀδελφικῶς. Ἐπίσης μοιραζόμεθα καὶ τὴν ἰδικήν σας χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, καὶ συγχαίροντες ὅλους σας καὶ τοὺς κοπιάσαντας κληρικούς σας, εὐχόμεθα ὁ Ναὸς αὐτὸς νὰ στεγάζῃ πάντοτε τοὺς πνευματικοὺς ἀναστεναγμούς, τοὺς καρδιακοὺς πόθους καὶ τὰς φιλοθέους ἐντεύξεις σας καὶ νὰ εἶναι δι᾿ ὅλους ἐσᾶς καὶ διὰ κάθε προσερχόμενον εἰς αὐτὸν ἐν πίστει: "λιμὴν χειμαζομένων, ἰατρεῖον παθῶν, καταφυγὴ ἀσθενῶν", οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τοῦ Κυρίου "ἀνοικτοὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς καὶ τὰ ὦτα Του προσέχοντα εἰς τὴν δέησιν τῶν ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ ἐν αὐτῷ εἰσιόντων καὶ ἐπικαλουμένων τὸ πάντιμον καὶ προσκυνητὸν Ὄνομά Του" (εὐχὴ ἐγκαινίων).

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν Γερμανίαν κατόπιν προσκλήσεως τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας διὰ νὰ τιμήσωμεν τὴν ἐπέτειον τῆς συμπληρώσεως πεντακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς Μεταρρυθμίσεως. Καὶ τὴν τιμῶμεν ὡς μίαν προσπάθειαν ἐπιγνώσεως ἀκριβῶς τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Τὴν τιμῶμεν οἱ Ὀρθόδοξοι καὶ διὰ πολλοὺς ἐπὶ μέρους λόγους, ἰδιαιτέρως ὅμως, διότι ὁ Λούθηρος καὶ οἱ πρωτεργάται τῆς Μεταρρυθμίσεως ἐστράφησαν ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας, καὶ μάλιστα πρὸς τὴν πρωτεύθυνον ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἐν ἀγάπῃ καὶ κατανοήσει προσεγγίσεως πρὸς πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί, πλέον συγκεκριμένως, πρὸς τοὺς ἀειμνήστους προκατόχους μας Πατριάρχας Ἱερεμίαν Β΄, τὸν Τρανόν, καὶ Κύριλλον, τὸν Λούκαριν, καὶ ἐζήτησαν διάλογον καὶ συνέργειαν "πρὸς λειτουργικὴν βίωσιν τοῦ μυστηρίου τῆς ἑνότητος", ἔστω καὶ ἂν αἱ τότε συνθῆκαι καὶ ἐξωτερικοὶ παράγοντες δὲν ἐπέτρεψαν τὴν συνέχισιν τῆς διαλογικῆς ταύτης συνεργασίας.

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, διαπρύσιος κῆρυξ καὶ πρωτεργάτης τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ἀνθρώπων καὶ τῆς διαρραγείσης ἑνότητος τῶν χριστιανῶν, συνεχίζει τὸν διάλογον τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀληθείας, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ πάντων τῶν θελόντων εὐσεβῶς καὶ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου ζῆν, ἀναλισκόμενον καθημερινῶς εἰς τὴν διακονίαν τῆς ἑνότητος ταύτης, παρὰ τὰς δριμείας "ἐφόδους" τῶν μὴ εἰδότων καὶ ἐπιπολαίως κρινόντων τὴν θείαν ἐντολὴν καὶ νυχθήμερον ἱκεσίαν τῆς Ἐκκλησίας "ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως". Τοῦτο τὸ ἀγαθὸν τῆς ἑνότητος, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, ἐπιδιώκομεν καὶ δι᾿ αὐτὸ ἐργαζόμεθα καὶ συνεργαζόμεθα καὶ μὲ τὴν ἀδελφὴν Εὐαγγελικὴν Ἐκκλησίαν ἐν Γερμανίᾳ, καθὼς καὶ μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν καὶ μὲ ὅλας τὰς Χριστιανικὰς Ἐκκλησίας καὶ Ὁμολογίας, πρὸς τοὺς παρόντας ἐκπροσώπους τῶν ὁποίων καὶ ἀπευθύνομεν θερμὸν Πατριαρχικὸν ἀδελφικὸν χαιρετισμόν.

Ἡ δὲ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πατρικὴ εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νὰ εἶναι πάντοτε μαζί σας, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἠγαπημένα.