Μήνυμα

Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «REACTION, Youth for the Prevention» Παγκόσμιον Ἡμέρα Μνήμης τῶν Θυμάτων τῶν Ὀδικῶν Συγκρούσεων (19 Νοεμβρίου 2016).

Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Μαρίῳ Σ. Σταύρου, Προέδρῳ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «REACTION, Youth for the Prevention», τέκνῳ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, χάριν, εὐλογίαν καὶ ἔλεος παρὰ τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ ἡμῶν.

«Μέγα, ἀδελφοί, ὅπλον εὐχὴ Ἐκκλησίας· μέγα τεῖχος, ἀδελφοί, πρὸς Θεὸν εὐχὴ συμφωνίας,... κοινῶς καὶ ἐκτενῶς ὑπὲρ τῶν ἐν ἀνάγκαις ἀδελφῶν ἡμῶν προσευξώμεθα» (Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου, Λόγος εἰς τὴν Ἀγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν, εἰς Μητροπολίτου Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονυσίου, «Πατερικὸν Κυριακοδρόμιον», τόμ. Β΄, Ἀθῆναι 1969, σελ. 9-13), συνιστᾷ ἐκ τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ ἐμπειρίας ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου. Τοῦτο καλῶς γνωρίζοντες οἱ χριστιανοὶ εὔχονται διὰ τῶν αἰώνων καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ ὑπὲρ ἀλλήλων, ἰδίᾳ δὲ ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων, ὡς αἰσθανόμενοι τὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, ζώντων καὶ τεθνεώτων.

Διὸ ἡ ἡμετέρα Μετριότης πατρικῶς συγχαίρει τῇ ἐντίμῳ Διοικήσει τῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «REACTION, Youth for the Prevention» διὰ τὴν ὡραίαν πρωτοβουλίαν τῆς ἐκδηλώσεως Μνήμης τῶν θυμάτων τῶν ὁδικῶν συγκρούσεων, τόσον διὰ τῆς τελέσεως Ἱεροῦ Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν κατὰ τὸ Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου τρ. ἔτους, εἰς τὸ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὅσον καὶ διὰ τῆς μεταφορᾶς τῆς «Φλογὸς τῆς Ἐλπίδος» ἐκ Κωνσταντινουπόλεως εἰς Ἀθήνας καὶ εἰς Λευκωσίαν, μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας αὐτοῦ.

Διὰ μὲν τῆς μεταφορᾶς τῆς φλογὸς θὰ ἐνθυμώμεθα οἱ νῦν ζῶντες τὸν μαρτυρικὸν θάνατον τῶν μακαριστῶν θυμάτων τῶν ὁδικῶν συγκρούσεων καὶ θὰ προβληματισθῶμεν διὰ τὴν λῆψιν τῶν ἀναγκαίων μέτρων πρὸς μείωσιν τοῦ κατ᾿ ἔτος ἀριθμοῦ αὐτῶν, διὰ δὲ τῶν προσευχῶν μας ἀναθέτομεν τὴν μνήμην αὐτῶν εἰς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, συγχωροῦντα ὡς πολυέλεος πάντα τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ σφάλματα τούτων.

Ἡμεῖς δέ, συμμετέχοντες εἰς τὸ βαρὺ πένθος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, οἵτινες ἀπώλεσαν αἰφνιδίως τοὺς ἠγαπημένους των εἰς τραγικὰ ὁδικὰ δυστυχήματα, καὶ εἰς τὸν πόνον καὶ τὴν ἀγωνίαν ὅσων συνανθρώπων μας ἐτραυματίσθησαν βαρέως εἰς τοιαῦτα συμβάντα, δὲν θὰ παύσωμεν νὰ δεώμεθα ἐκτενῶς ὑπὲρ πλουσίας παρὰ Θεοῦ ἐνισχύσεως καὶ παραμυθίας τῶν πρώτων, καὶ ταχείας ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας καὶ ἀποθεραπείας τῶν τραυματιῶν.

Εἴθε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ φωτός, νὰ φωτίζῃ πάντας τοὺς ἰθύνοντας καὶ τοὺς ὑπευθύνους τῶν ἁρμοδίων φορέων, ὥστε πάντες νὰ ἑνώσωμεν τὰς δυνάμεις ἡμῶν καὶ νὰ συστρατευθῶμεν εἰς κοινὸν ἀγῶνα διὰ τὴν διαφώτισιν τοῦ λαοῦ καὶ τὴν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν ὁδικῆς κυκλοφορίας, ὥστε τὰ θύματα τῆς ἀσφάλτου νὰ περιορίζωνται ὅσον εἶναι δυνατὸν καὶ καθ᾿ ἕκαστον ἔτος, ἀρχῆς γινομένης ἀπὸ τοῦ παρόντος, καὶ ὁλονὲν καὶ ὀλιγώτεροι ἀδελφοὶ ἡμῶν νὰ θρηνοῦν τὴν ἀπώλειαν τῶν φιλτάτων συγγενῶν των εἰς ὁδικὰ δυστυχήματα καὶ νὰ πενθηφοροῦν διὰ βίου των.

Εὐχόμενοι ὑμῖν πλουσιόδωρον τὴν εὐλογίαν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ἐν καρποφορίᾳ εὐαγγελικῶν ἔργων, δεόμεθα καὶ ἡμεῖς ἐκ τῆς Βασιλευούσης καθηκόντως, λέγοντες μετὰ πάντων ὑμῶν «Αἰωνία καὶ μακαρία ἡ μνήμη πάντων τῶν ἀδίκως ἀπολεσθέντων ἐν ὁδικοῖς ἀτυχήμασιν ἀδελφῶν ἡμῶν».

Ἡ δὲ χάρις τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν εἴη μετὰ τῆς ὑμετέρας Ἐντιμότητος καὶ ὅλων τῶν μελῶν τοῦ ὑμετέρου μὴ κερδοσκοπικοῦ ὀργανισμοῦ.

,βις΄ Νοεμβρίου γ΄