Μή Κυβερνητική Ὀργάνωσις (ΜΚΟ) OECUMENICA

Ἡ Μή Κυβερνητική Ὀργάνωσις (ΜΚΟ) ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Οἰκουμενική» καί τόν διακριτικόν τίτλον ΟΕCUMENICA συνεστήθη τῇ 1ῃ Μαρτίου 2006, δυνάμει ἰδιωτικοῦ συμφωνητικοῦ, συναφθέντος μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως αὐτῆς καί κατατεθέντος εἰς τό Πρωτοδικεῖον Ἀθηνῶν, καί ἀποτελεῖ νομικόν πρόσωπον ἰδιωτικοῦ δικαίου, κοινωφελές, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος. Σκοπός αὐτῆς ἡ ἐνίσχυσις τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἀναπτυξιακοῦ ἔργου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέσῳ τῆς ἀναλήψεως δράσεων ἐπί τῷ τέλει τῆς παροχῆς βοηθείας πρός πληθυσμούς ἀναπτυσσομένων χωρῶν καθώς καί εἰς ἄλλας περιοχάς τοῦ πλανήτου, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη ἀναπτύξεως ἀναλόγων ἤ παρομοίων δράσεων. Αἱ δράσεις αὖται ἀναπτύσσονται ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ἱδρύατος Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀποσκοποῦν καί εἰς τήν ὑλοποίησιν καί τῶν στόχων αὐτοῦ. Διοικεῖται ὑπό τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν ἑταίρων, ὁριζομένων ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Σύνδεσμος μεταξύ ΜΚΟ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Γενική Συνέλευσις αὐτῆς ἀπαρτίζεται ἐκ τοῦ νομικοῦ προσώπου τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκπροσωπουμένου ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τῶν Ἐντιμολ. κυρίων Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀνδρέου Ζομπανάκη, Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου, Οἰκονομολόγου-Ἐπιχειρηματίου, Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Ἐπιχειρηματίου, καί Ἐλλογιμ. κ. Λουκᾶ Καρρᾶ, Δικηγόρου, μελῶν.

Τό ἐννεαμελές Διοικητικόν Συμβούλιον ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν: Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Προέδρου, κυρίων Γρηγορίου Σκαλκέα, Ἀντιπροέδρου, Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Γραμματέως, Κωνσταντίνου Ζαφείρα, Νομικοῦ-Ταμίου, καί Νικολάου Γκαργκάνα, Ἀνδρέου Ζομπανάκη, Μαρίου Μπέγζου, Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου καί Γεωργίου Παπαλιάρη, ὡς μελῶν.

Συμφώνως τοῖς ἄρθροις 10-12 τοῦ Καταστατικοῦ αὐτῆς συνεστήθησαν καί λειτουργοῦν αἱ κάτωθι ἐπιτροπαί:
Τεχνική Ἐπιτροπή: Νικόλαος Καλογερᾶς, Ὁμ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ἀθηνῶν, Πρόεδρος, Μιλτιάδης Ζαχαριάδης καί Γεώργιος Παπαλιάρης, μέλη.
Οἰκονομική Ἐπιτροπή: Κ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Θ. Ζαφείρας καί Ἀ. Ζομπανάκης, μέλη.
Ἐλεγκτική Ἐπιτροπή: Δημήτριος Πατεράκης, ὁρκωτός λογιστής, Πρόεδρος, Λουκᾶς Καρρᾶς καί Μιλτιάδης Χρονόπουλος, μέλη.
Διευθύνων• κ. Κωνσταντῖνος Πιπερόπουλος, (B.A. Hons Business Economics, University of Wolverhumpton, MA Risk Management Sheffield Hallam University). 
Νομική Σύμβουλος• κ. Κάτια Δημακοπούλου, δικηγόρος.
Λογιστήριον• κ. Χρῆστος Θέμελης, λογιστής.
Ταχ. Διεύθυνσις• OECUMENICA, Νοταρᾶ 131, 2ος ὄροφος, 185 36 Πειραιεύς. Τηλ. +210 9221160-1. Fax: +210 9221163. Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον (E-mail): [email protected] Website:  www.ecumenica. net