Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου Τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐν Σαμπεζύ Γενεύης

Τό Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἱδρύθη κατ’ Ἰούνιον τοῦ 1966. Οἱ σκοποί του, ὡς διαγράφονται εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Τόμον ἱδρύσεως, συνίστανται•

– Εἰς τήν πληροφόρησιν τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου τῆς Δύσεως, καί εἰδικώτερον τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, σχετικῶς πρός τήν ὀρθόδοξον λατρείαν καί τήν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν, παράδοσιν καί Θεολογίαν•

– Εἰς τήν ἐπί τόπου μελέτην τῆς Θεολογίας καί τοῦ πνευματικοῦ βίου τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν•

– Εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐπαφῶν μεταξύ τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν διά τοῦ τρόπου τούτου προώθησιν τῆς ὀρθοδόξου ἑνότητος•

– Εἰς τήν προαγωγήν τοῦ οἰκουμενικοῦ πνεύματος διά τῆς καλλιεργείας τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδοξίας πρός ἄλλας Χριστιανικάς Ἐκκλησίας καί Ὁμολογίας μέ στόχον τήν προώθησιν τῆς διαχριστιανικῆς ἑνότητος.

Προϊστάμενος τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας.
Διοικητικόν Συμβούλιον• Πρόεδρος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος. Ἀντιπρόεδρος• Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας. Μέλη• Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Λαιμόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων, κ. Ἀντώνιος Παπαϊωάννου, Ἄρχων Μαΐστωρ, κ. Ἐπαμεινώνδας Πανταζόπουλος, Ἄρχων Ἀσηκρήτης, κ. Ρήγας Περδίκης, Ἄρχων Εὐταξίας, Εὐγεν. κα Δωροθέα Λάτση.
Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Θεολογικῶν Μελετῶν καί προγραμματισμοῦ Συνεδρίων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος.
Διεύθυνσις Προσωπικοῦ• Ὁ Προϊστάμενος.
Λογιστήριον• Τηλ. +41 (0) 22-758.98.65. 
Τμῆμα Ἐκδόσεων καί Μεταφράσεων• Ὑπό τήν ἐπιστασίαν τοῦ Προϊσταμένου συνεργάζονται οἱ: Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μάξιμος Πόθος, κα Θεשּׁδώρα Νικολοπούλου. 
Ἔκδοσις τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου: «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ». Μηνιαῖον Δελτίον Εἰδήσεων (ἑλληνιστί καί γαλλιστί).
Βιβλιοθήκη τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου: Τηλ. +41(0)22-758.98.79. 
Βοηθητικόν προσωπικόν: κ. Agostinho Rego da Costa.
Ταχ. διεύθυνσις• Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecuménique, Chemin de Chambésy 37, CH-1292 Chambésy/GE. Τηλ. +41 (0) 22-758.98.60.  Fax  +41 (0) 22-758.98.61.
Ἱστοσελίς: www. centreorthodoxe.org

Ἱερός Ναός τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου τοῦ ἐν Σαμπεζύ τῆς Γενεύης Πατριαρχικοῦ Σταυροπηγίου.
Ταχ. διεύθυνσις• Chemin des Cornillons 12 , CH-1292 Chambésy/GE.
Μουσεῖον Χριστιανικῆς Τέχνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Ὑπεύθυνος: Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Ἰωάννης Γκερέκος, συντηρητής ἔργων τέχνης-μουσειολόγος.