Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως

Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ

Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ

30.11.2013

Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, (κατά κόσμον Igor Getcha) ἐγεννήθη ἐν Μοντρεάλ Καναδᾶ τό ἔτος 1974, ἐκ γονέων Οὐκρανικῆς καταγωγῆς. Μετά τό πέρας τῶν ἐγκυκλίων σπουδῶν του, ἐπραγματοποίησε κύκλον ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Manitoba καί θεολογικῶν τοιούτων εἰς τό ἐν Winnipeg Κολλέγιον τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου καί εἰς τό ἐν Παρισίοις Ἰνστιτοῦτον τοῦ Ἁγ. Σεργίου, ἔνθεν ἔλαβε τῷ 1998 μεταπτυχιακόν δίπλωμα εἰδικεύσεως. Τῷ 2003 ἔλαβεν ἐκ τοῦ ἀνωτέρω Ἰνστιτούτου ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστήμιοu Παρισίων τό διδακτορικόν του δίπλωμα καί τῷ 2012 ἀνηγορεύθη Ὑφηγητής τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης ὑπό τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Lorraine ἐν Metz. Ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος ἐν Μοντρεάλ, τῷ 1996, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Winnipeg Βασιλείου, διακονήσας κατόπιν ἐν Παρισίοις. Τῷ 1998 ἐκάρη Μοναχός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ὁσ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ἐν Saint-Laurent-en Royans Γαλλίας καί τῷ 2003 ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων Γαβριήλ, ἐν Παρισίοις, λαβών ἀργότερον τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 2001-2008 ἐδίδαξεν εἰς τό Ἰνστιτοῦτον τοῦ Ἁγ. Σεργίου, τοῦ ὁποίου διετέλεσε καί Κοσμήτωρ (2005-2008). ᾽Από τῷ 2003 διδάσκει τῆν Λειτουργικήν Θεολογίαν εἰς τό Καθολικόν Πανεπιστήμιον Παρισίων. Τῷ 2009 ἐξελέγη Καθηγητής τῆς Λειτουργικῆς Θεολογίας καί τῆς Δογματικῆς, εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἔνθα διδάσκει ἕως τῆς σήμερον. Τῷ 2013 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγ. καί Ἱ. Συνόδου Τιτουλάριος Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ, τῆς χειροτονίας αὐτοῦ γενομένης τήν 30ήν Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 2013-2015 ἦτο Πατριαρχικός Ἔξαρχος τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως. Τό Νοέμβριον 2015 ἐξελέγη μόνιμος ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν.  Ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει συγγράψει πληθώραν μελετῶν καί ἄρθρων ἐπί θεμάτων Λειτουργικῆς Θεολογίας καί Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος. Ὁμιλεῖ τάς γλώσσας γαλλικήν, ἀγγλικήν, οὐκρανικήν, ρωσσικήν καί ἑλληνικήν.

Ονομαστική: 6 Μαΐου

Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι:

Κλαυδιουπόλεως κ. Μιχαήλ

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως
κ. Μιχαὴλ

08.10.1995

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Μιχαὴλ (Storojenko) ἐγεννήθη εἰς Χάρκωφ τῆς Οὐκρανίας τὸ ἔτος 1929. Τὸ 1943 ἀφίχθη εἰς Γαλλίαν. Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων, ἀποφοιτήσας τὸ 1953. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1957 καὶ ὑπηρέτησεν ἀπὸ τὸ 1965 ὡς Πρωτοδιάκονος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀλεξάνδρου Νεύσκυ Παρισίων, ἕως τὴν εἰς Πρεσβύτερον του χειροτονίαν, τὴν 25ην Μαΐου 1995, ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Εὐκαρπίας κ. Σεργίου. Τὴν 30ην Μαρτίου 1995 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ῥωσσικῆς Παραδόσεως, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κλαυδιουπόλεως, χειροτονηθεὶς τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 1995. Ἐξακολουθεῖ νὰ προσφέρῃ τὰς ὑπηρεσίας αὐτοῦ ὡς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων.

Ταχ. διεύθυνσις : 93, rue de Crimée, 75019 Paris, France. Τηλ. +33.237-379.661

Ονομαστική: 8 Νοεμβρίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον)

Ἱστοσελίς: http://www.exarchat.org/

Ταχ. διεύθυνσις: Son Eminence Gabriel, Archevêque de Comane, 12, Rue Daru – 75008 Paris (Τηλ. +33-0l 46 22 67 6l – Fax: +33-01 46 22 28 57). E-mail: [email protected]

Βοηθός Ἐπίσκοπος:

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Μιχαήλ (08.10.1995).
Ταχ. διεύθυνσις: Son Excellence l'Evêque  Michel de Claudiopolis 93, rue de Crimée 75019 Paris. Ὀνομαστήρια: 8 Νοεμβρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον).
• Conseil de l'Archevêché• Son Ém. l'Archevêque Gabriel de Comane. Son E. l'Évêque Michel de Claudiopolis. Membres élus: Archiprêtre André Drobot Mme Lydia D'Aloisio. Archiprêtre Eugène Czapiuk M. Serge Runge. Archiprêtre Lambert Van Dinteren M. Antoine Nivière. Protopresbytre Jean Gueit M. Michel Sollogoub. Archimandrite Syméon M. Alexandre Victoroff. Archiprêtre Alexandre Fostiropoulos M.Nikita Struve.
• Administration diocésaine• Secrétaire du Conseil de l'Archevêché: M. Michel Sollogoub. Trésorier: M. Alexandre Victoroff. 12, rue Daru tél/fax 01 46 22 38 91. 75008 Paris administration [email protected]
• Services Diocésains Orthodoxes (SDO)• Fournisseur de cierges et de matériel liturgique. 93, rue de Crimée 75019 Paris tél. 01 42 01 79 66. Gérant: M. Oleg Lavroff Secrétariat: Mme Catherine Wothe.
• Formation catéchétique diocésaine• Catéchèse en langue russe pour les nouveaux arrivants. Archiprêtre Wladimir Yagello (Responsable) tél/fax 01 46 21 01 02.

PAROISSES ET COMMUNAUTÉS.

FRANCE. ÎLE-DE-FRANCE 75-Paris.

Cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky. 12, rue Daru 75008 Paris tél. 01 42 27 37 34. Son Éminence l'Archevêque Gabriel (Recteur) tél. 01 46 22 67 61. 12, rue Daru fax 01 46 22 28 57­75008 Paris [email protected] Archiprêtre Anatole Rakovitch tél. 01 47 64 04 00. 12, rue Daru 75008 Paris. Archiprêtre Eugène Czapiuk tél. 01 47 63 87 62. 12, rue Daru 75008 Paris. Protodiacre André Svinarov tél. 06 19 15 99 30. 11, rue des moines 75017 Paris [email protected]
Paroisse de (dans la crypte de – célébration en français). 12, rue Daru 75008 Paris. Archiprêtre Alexis Struve tél. 09 50 74 69 43. 55, rue de Chatou 92700 Colombes port. 06 76 94 93 38. [email protected] Hiéromoine Élisée (Germain) tél. 01 55 37 93 16. 10, rue des Dardanelles 75017 Paris [email protected] Prêtre Daniel Cabagnols tél. 01 60 82 38 63. 2, rue de Verdun 91850 Bouray sur Juine port. 06 85 33 49 12. [email protected] Protodiacre Joseph Quemeraye tél. 01 30 38 64 92. 4, Les Châteaux Saint-Sylvère 95000 Cergy. Diacre Dominique Beaufils tél 01 30 54 39 95. 8, rue des Beynes 78450 Chavenay. port. 06 08 89 61 59. [email protected]
Paroisse Saint-Serge-de-Radonège. 93, rue de Crimée 75019 Paris tél. 06 98 46 32 81. Vicaire du Podvorié Saint-Serge. Son Excellence l'Évêque Michel. 93, rue de Crimée 75019 Paris. Archiprêtre Vladislav Trembovelski tél. 08 72 ­46 47 47. 8, rue Ferdinand Fabre 75015 Paris port. 06 78 83 40 74. [email protected] Diacre Alexis Milyutin. Centre "Istina", 45, rue de, 75013 Paris [email protected]
Église de -la-Très-Sainte-Vierge-au-Temple. 91, rue Olivier de Serres 75015 Paris tél. 06 45 73 50 13. Archiprêtre Nicolas Rehbinder tél/fax 01 69 31 07 29. 63, rue Léon Bourgeois - 91120 Palaiseau port. 06 07 96 60 70. [email protected] Archiprêtre Nicolas Ozoline tél: 01 42 06 23 80. [email protected]
Église de Saint-Séraphin-de-Sarov et de -la-Mère-de-Dieu. 91, rue Lecourbe 75015 Paris. Archiprêtre Nicolas Cernokrak (Recteur) tél. 01 47 72 75 04. 4, rue Garibaldi 92150 Suresnes port. 06 62 65 75 04. [email protected] Prêtre Christophe Levalois. 2, rue César Franck. 78100 Saint-Germain-en-Laye [email protected]
Église Notre-Dame-du-Signe (Znamenie). 87, boulevard Exelmans 75016 Paris tél. 01 46 51 92 25. Archiprêtre Wladimir Yagello (Recteur) tél/fax 01 46 21 01 02. 94, rue Thiers 92100 Boulogne port. 06 09 80 72 30. [email protected]

77-Seine-et-Marne

Église Saint-Séraphin-de-Sarov. 23, avenue de l'Etoile d'Or 77500 Chelles. Hiéromoine Élisée (Germain) tél. 01 55 37 93 16. 10, rue des Dardanelles 75017 Paris [email protected]
Église Notre-Dame-de-Kazan. Chemin du moulin de la roue 77950 Moisenay-le-Grand [email protected] Hiéromoine Ambroise (Nicoviotis) tél: 06 10 79 53 17 2 chemin du moulin de la roue - 77950 Moisenay [email protected]

91-Essonne

Église de de de Dieu. Rue Léo Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois tél. 01 60 15 11 40. Responsable laïc: Mme T. Chomcheff tél./fax 01 60 16 98 28. 8, rue Léo Lagrange 91700 Sainte Geneviève-des-Bois [email protected] Prêtre Daniel Cabagnols tél. 01 60 82 38 63. 2, rue de Verdun 91850 Bouray sur Juine port. 06 85 33 49 12. [email protected] Higoumène André Berega tél: 01 43 48 10 20. 34, boulevard de Charonne 75020 Paris port: 06 32 20 93 30. [email protected]

92-Hauts-de-Seine

Église du Christ-Sauveur Miséricordieux. 7-bis, rue du Bois 92600 Asnières tél. 01 47 93 33 99. Prêtre Romain Michine. 7-bis rue du Bois 92600 Asnières. Port. 06 85 71 88 72. [email protected]
Église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. 132bis, rue du Point du Jour tél. 01 46 21 43 95. 92100 Boulogne-Billancourt. Prêtre Vitaly Somov (Recteur) tél. 01 45 54 83 55. 88, rue de 75015 Paris.
Paroisse des Saints-Pierre-et-Paul. 43, Avenue du Plessis 92290 Châtenay-Malabry. Archiprêtre Michel Evdokimov tél. 01 46 60 16 29. 30, rue Jean Michaut 92330 Sceaux fax 01 43 50 28 03. [email protected]
Église Notre-Dame-Souveraine. 22, rue Alexis Maneyrol 92370 Chaville. Archiprêtre Jivko Panev 1663, avenue Roger Salengro - 92370 Chaville Téléphones: 01 41 15 28 72, 09 53 77 83 88 (fixe) ou 06 17 86 32 96 (portable) Courrier électronique: [email protected]
Paroisse Saint-Jean-le-Théologien. 14, rue du Père Brottier 92190 Meudon. Archiprêtre Serge Sollogoub (Recteur) port. 06 63 29 16 41. 4, Avenue Robert Schuman tél. 01 46 32 97 33. 92360 Meudon La Forêt tél. 08 71 70 97 33. [email protected] Archiprêtre Nicolas Lacaille tél. 01 30 90 21 92. 8, Place de l'Eglise 78680 Epone Port. 06 14 84 07 73. [email protected]

95-Val d'Oise

Église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. Maison de retraite tél. 01 34 50 43 50. 35, rue du Martray 95240 Cormeilles-en-Parisis. Archiprêtre Eugène Czapiuk tél. 01 47 63 87 62. 12, rue Daru 75008 Paris.
Paroisse de la Rencontre du Christ. 3, Chemin de la Grande Sente 95390 Saint-Prix. Prêtre André Krementzoff (Recteur) tél. 01 47 49 25 14. 10, rue Maurice Ravel 92500 Rueil-Malmaison [email protected].fr

ALSACE

Saint-Louis

Paroisse Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. 3, rue des Jardins 68300 Saint-Louis tél. 03 89 67 52 71. Archiprêtre Wladimir Schibaeff (Recteur) tél/fax 03 89 81 24 00. 1, rue des Pins 68740 Hirtzfelden. Diacre Igor Sporius tél. + 49 (0) 17 770 123 16. Am Bischofskreuz 5 D-79114 Freiburg - Allemagne.

Strasbourg

Communauté Saint-Jean-Cassien. Chapelle de la Rencontre, route du Rhin 67000 Strasbourg. Archiprêtre Basile Molnar tél. 03 88 37 96 93. 55, avenue des Vosges 67000 Strasbourg.

AQUITAINE

Biarritz

Église Saint-Alexandre-Nevsky et de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu. 8, avenue de l'Impératrice 64200 Biarritz tél. 05 59 24 16 74. Archiprêtre Alexis Struve tél. 09 50 74 69 43. 55, rue de Chatou 92700 Colombes port. 06 76 94 93 38. [email protected] Archiprêtre Georges Ashkoff tél. 05 59 24 16 74. 8, avenue de l'Impératrice 64200 Biarritz [email protected] Prêtre Maxime Khomenko tél: + 34 976 08 79 56. Avenida de las Torres 19/11D 50008 Zaragoza mobile: + 34 691 977 385. [email protected]

AUVERGNE

Vichy

Paroisse du Christ-Sauveur. 3, rue du Docteur Fouet 03200 Vichy. Archiprêtre André Fortounatto tél. 04 70 59 72 06. La Guinguette 03250 Chatel-Montagne port. 06 85 07 20 55. [email protected] fax 04 70 59 79 14.

BASSE-NORMANDIE

Colombelles

Église Saint-Serge et Saint-Vigor. Rue Raspail 14460 Colombelles. Adresse postale: 17 rue Guy Mollet 14460 Colombelles. Prêtre Pierre Argouet. La Bruyère - 14310 Tournay-sur-Odon. Téléphones: 02 31 73 19 08 (fixe) et 06 50 36 41 40 (portable). Courrier électronique: [email protected] Diacre Jean Drancourt tél. 02 31 80 42 32. 6, rue du Château 14210 Bouay [email protected]

BOURGOGNE

Bussy-en-Othe

Monastère de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu. 11, rue de la Forêt 89400 Bussy-en-Othe tél. 03 86 91 93 52. Supérieure: Mère Olga fax. 03 86 91 90 58. monastè[email protected]
Le Creusot
Église Saint-Alexandre-Nevsky. 1, rue de l'Abbé Perrot 71200 Le Creusot. Archiprêtre Eugène Czapiuk tél. 01 47 63 87 62. 12, rue Daru 75008 Paris.

BRETAGNE

Brest

Communauté Saint-Sauveur. Place Vauban 29200 Brest. Prêtre Pierre Argouet tél: 02 31 73 19 08. La Bruyère - 14310 Tournay-sur-Odon port: 06 50 36 41 40 [email protected]

Lannion

Communauté Sainte-Anne. Chapelle St Roch, Route de Trebeurden 22300 Lannion. Prêtre Maxime Lediraison tél. 02 96 47 81 31. Kernaven Koad Leger Bihan 22420 Tregrom port. 06 75 50 51 52. [email protected]

Rennes

Paroisse Saint-Jean-de-Cronstandt et Saint-Nectaire-d'Égine. 3, rue de la Crèche 35000 Rennes. Archiprêtre Jean Roberti tél. 02 99 30 79 33. 1bis, rue de la Crèche 35000 Rennes fax 02 23 42 45 79. [email protected] port. 06 60 70 02 84.

CENTRE

Montargis

Paroisse de la Sainte-Trinité. 54, rue Gaston Gaillon 45120 Chalette-sur-Loing. Higoumène André Berega tél: 01 43 48 10 20. 34, boulevard de Charonne 75020 Paris port: 06 32 20 93 30. [email protected] Protodiacre Alexandre Loskoff tél. 02 38 96 10 44. 4 route de l'étang 45290 Langesse. [email protected] Responsable laïc: Huguette Coneuf-Mironoff tél. 02 38 89 28 75. 451, rue du Carré Lieu-dit « Le Christ » 45200 Amilly.

Orléans

Paroisse du Christ-Sauveur. Chapelle du Campo Santo - rue Fernand Rabier 45000 Orléans. Prêtre René Boulet tél. 02 38 66 47 85. 2, impasse du Parc 45750 Saint-Pryve-Saint-Mesmin [email protected]

Tours

Paroisse Saint-Martin-le-Miséricordieux. 6, rue Eupatoria 37000 Tours 02 47 64 13 07 (répondeur). Prêtre Pascal Otabel Ngono tél 06 89 77 45 83. 14, rue Chaillon, Pavillion 14. 92390 Villeneuve-La-Garenne. [email protected]

CHAMPAGNE-ARDENNES

Mourmelon

Ermitage de Tous-les-Saints-de-la-Terre-Russe. 51400 Mourmelon le Grand tél. 03 26 66 03 75. Archiprêtre Georges Drobot (responsable) tél. 03 88 30 64 66. Résidence du Bois Vert 13, rue Kurnagel 67200 Strasbourg. Archiprêtre André Drobot (desservant) tél. 01 64 21 41 63. 1bis, rue Charles Fourrier 77500 Chelles.

Troyes

Paroisse Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. 8, rue de l'Isle 10000 Troyes. Adresse postale: 29, rue des Cumines, 10000 Troyes. Prêtre André Krementzoff tél. 01 47 49 25 14. 10, rue Maurice Ravel 92500 Rueil-Malmaison [email protected]

FRANCHE-COMTÉ

Belfort

Paroisse de la Ressurection-du-Christ. 15, rue du Berger 90000 Belfort tél. 03 84 90 00 63. Prêtre Alexis Meistermann 34, rue des Forgerons - 68420 Gueberschwihr Téléphone: 03 89 49 38 94 Courrier électronique: [email protected]

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Saint-Julien-des-Points

Skite Sainte-Foy. 48160 Saint-Julien-des-Points tél. 04 66 45 42 93. Hiéromoine Gérasime (Guescuel) [email protected]

LORRAINE

Metz

Communauté des Trois-Saints-Hiérarques. Couvent des soeurs de Sainte Chrétienne 60 rue Dupont des Loges 57000 Metz. Prêtre André Jacquemot tél. 03 87 52 61 31. 24, rue du Limousin 57420 Pouilly [email protected]

MIDI-PYRÉNÉES

Montauban

Communauté Notre-Dame-du-Prompt-Secours. Belpech 82130 L'Honor-de-Cos tél/fax 05 63 20 31 57. Higoumène Jean (Vezel) Rés. Ste Claire, Bat. A, Appt 2 - 4, rue Sainte Claire - 82000 Montauban Téléphones: 05 63 03 56 03 (fixe) et 06 85 53 23 01 (portable) Courriel: [email protected]

Toulouse

Église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge tél. 05 61 31 92 25. 302, avenue de la Grande-Bretagne 31300 Toulouse fax 05 61 31 92 26. Hiéromoine Serge (Pescay) tél. 05 63 68 78 37. 302, avenue de la Grande-Bretagne 31300 Toulouse port 06 81 68 03 38. [email protected] Diacre Joachim Berton tél. 05 63 40 08 22. 37 chemin de Renaudel 81370 Saint-Sulpice-sur-Tarn port 06 15 73 10 70. Diacre Henri Couloumies tél. 05 61 86 14 87. 10 rue du touch 31170 Tournefeuille port 06 84 52 93 53. [email protected]

NORD-PAS-DE-CALAIS

Lille

Église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. 3bis, rue Necker 59000 Lille. Prêtre Jean Maquart (Recteur) tél. 03 20 79 41 45. 108, rue du Commandant Bayart 59242 Genech.

PAYS-DE-LOIRE

Nantes

Paroisse Saint-Basile-le-Grand. 53, bd de la Beaujoire 44300 Nantes. Archiprêtre Lambert Van Dinteren (Recteur) tél. 02 72 02 95 50. 21 Impasse du Val de Sèvre 44200 Nantes port. 06 26 59 13 30 [email protected]
Monastère Saint-Silouane l'Athonite. Route du Grand Luce 72440 Saint-Mars-de-Locquenay tél. 02 43 35 95 12. Supérieur: Archimandrite Syméon Fax: 02 43 35 57 54. Prêtre Emmanuel Renard Tél. 02 43 00 34 65. La Ferme. Fontaine Daniel Fax: 02 43 00 25 75. 53100 St. Georges buttavent Courriel: [email protected]

POITOU-CHARENTES

Poitiers

Paroisse Saint-Hilaire. 77 Avenue de la Libération 86000 Poitiers. Prêtre Philippe Maillard tél. 05 49 90 85 48. 18, rue Résidence Renoir 86100 Chatellerault port 06 71 92 50 21. [email protected] Diacre Pierre Reydy tél. 05 49 21 31 19. 31, rue du Viroux 86530 Naintre port 06 81 24 73 39. [email protected]

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR.

Antibes

Église du Tous-les-Saints-de-la-Terre-Russe. Baie de Saint Roch 06600 Antibes. Archiprêtre Michel Philippenko tél. 04 93 96 14 68. 17 Bd Tzarévitch 06000 Nice port 06 74 18 45 06. [email protected]

Digne

Ermitage orthodoxe Saint-Jean. Hieromoine Serge (Vaes) port 06 09 28 46 39. Route des Clues de Barles 04000 Digne. (possibilité de laisser un message à Paris: 01 42 79 90 56).

Marseille

Paroisse Saint-Hermogène. 100, avenue Clot Bey 13008 Marseille tél. 04 91 77 41 95. Archiprêtre Jean Gueit (Recteur) tél. 04 42 22 25 05. Place Jean Moulin 13320 Bouc Bel Air fax 04 42 22 28 63. [email protected] port. 06 13 55 51 62. Diacre Claude Le Gouadec tél. 04 90 58 09 61. 12, rue Eugène Pelletan 13140 Miramas.

Nice

Cathédrale Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. Avenue Nicolas II 06000 Nice tél. 04 93 96 88 02. Archiprêtre Jean Gueit (Recteur) tél. 04 42 22 25 05. Place Jean Moulin 13320 Bouc-Bel-Air fax 04 42 22 28 63. [email protected] port. 06 13 55 51 62. Archiprêtre Michel Philippenko tél. 04 93 96 14 68. 17 Bd Tzarévitch 06000 Nice port 06 74 18 45 06. [email protected] Père Igor Koritskiy Tél 06 82 44 11 83 22 rue de Jussieu 06000 Nice [email protected]
Église Sainte-Alexandra et Saint-Nicolas. 6, rue de Longchamp 06000 Nice tél. 04 93 87 97 04. rattachée à la Cathédrale et desservie par le clergé de la Cathédrale.
Église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. Cimetière Orthodoxe de Caucade tél. 04 92 26 12 60. 78, avenue Sainte Marguerite 06200 Nice. rattachée à la Cathédrale et desservie par le clergé de la Cathédrale.
Maison de retraite - 34, Avenue Caravadossi 06000 Nice tél. 04 93 96 14 68. rattachée à la Cathédrale et desservie par le clergé de la Cathédrale.

Saint-Raphaël.

Église du Saint-Archange-Raphaël. 65, avenue Victor Bontemps 83700 Saint Raphaël. desservie par le clergé de la Cathédrale de Nice. Marguillier: Mme Lioudmila Trifonova-Romanovska tél. 04 94 95 94 36. 128, rue d'Aiguebonne Plage 83700 Saint Raphaël fax 04 94 19 27 30.

Toulon

Église de la Résurrection-du-Christ. 13, rue Centrale 83100 Toulon. Archiprêtre Jean Gueit (Recteur) tél. 04 42 22 25 05. Place Jean Moulin 13320 Bouc Bel Air fax 04 42 22 28 63. [email protected] port. 06 13 55 51 62.

RHÔNE-ALPES

Grenoble

Église de la Résurrection-du-Christ. 5, avenue de Vizille 38000 Grenoble. Prêtre André Drobot (Recteur) tél. 01 64 21 41 63. 1, bis, rue Charles Fourrier 77500 Chelles.

Lyon

Paroisse de Saint-Alexis-d'Ugine et Sainte moniale martyre Marie. La Chardonnière. 65 Grande Rue - 69340 Francheville. Site web: www.paroisse-sts-alexismarie.fr. Archiprêtre André Fortounatto (Recteur) tél. 04 70 59 72 06. La Guinguette 03250 Chatel-Montagne fax 04 70 59 79 14. [email protected] port. 06 85 07 20 55. Diacre Richard Vaux. 4, rue Louis Touchagues - 69450 Saint Cyr au Mont d'Or Téléphones: 04 72 18 93 38 (fixe) et 06 22 94 33 68 [email protected]

NOUVELLES FONDATIONS

Montpellier

Communauté orthodoxe Sainte Hélène et de la Sainte Croix. Site: http://paroisse-stehelene-montpellier.blogspot.com/. Prêtre René Fouilleul Tél: 04 67 81 93 46. La Vigne. Route de la Fabrègue [email protected] 30120 Aveze. Pour tous renseignements: s'adresser au prêtre.

Quimper

Communauté du Saint apôtre Jacques, frère du Seigneur. Site internet: www.orthodoxequimper.fr. Chapelle de Cuzon. Rue de la Chapelle de Cuzon. 29000 Quimper. Prêtre Yannick Provost  3, rue du Docteur. Chauvel, Kerfeunteun, 29000 Quimper. Téléphones: 02 98 95 93 79 (fixe) et 06 08 54 72 96 (portable) [email protected]

Saint-Brieuc

Communauté de Saint-Brieuc. Chapelle du Saint-Esprit, rue Montesquieu, quartier du sépulcre 22190 Plérin. Adresse postale: 2 rue de l'Abbaye, 22100 Léhon. Site Web: orthodoxestbrieuc.blogspot.com. Prêtre Jean-Michel Sonnier 2 rue de l'Abbaye 22100 Léhon  Téléphones: 02 96 87 94 05 (fixe) & 06 89 42 77 67 (portable) [email protected]

Clairefontaine

Communauté Saint Alexis d'Ugine . 10, rue de Rambouillet 78120 Clairefontaine. Prêtre Jean Catteloin tél. 01 34 84 56 04. 10, rue de Rambouillet 78120 Clairefontaine. [email protected]

Compiègne

Communauté des Saints Dimitri et Marie et leurs compagnons. Eglise de Saintines, rue de l'église, 60410 Saintines. Prêtre Nicolas Kisselhoff 139, rue G Clémenceau - 60320 Béthisy St Martin [email protected]club-internet.fr

ALLEMAGNE

Düsseldorf

Paroisse des Saints-Archanges. Parochie zu den Heiligen Erzengeln. Kirche des hl. Nikolaus von Myra,. 65, Werstener Feld 40591 Düsseldorf-Wersten tél. +49 211 731 333 8. Archiprêtre Peter Sonntag (Recteur) tél. +49 22 32 20 06 80. Römerstraße, 440d D-50321 Brühl fax +49 22 32 20 06 38. [email protected]

Stuttgart

Paroisse Saint-Alexandre-Nevsky

Gemeinde zu Ehren des heiligen und rechtgläubigen Fürsten Alexander Nevskij. Kapelle im Pragriedhof - Friedhofstraße D-70191 Stuttgart. Priester Johannes Kaßberger tél/fax +49 71 16 40 52 25. Max Gutenkunst Weg, 6 D-70437 Stuttgart. [email protected]

Albstadt

Communauté Saint Serge de Radonège. 42, Schloßstrasse 72461 Albstadt. Erzpriester Michel Buk tel. +49 7432 94 15 21. 42, Schloßstrasse 72461 Albstadt. [email protected]

ROYAUME-UNI

Canterbury (Kent)

Communauté de Saint-Théodore. Community of St Theodore. Worshipping in the memorial Chapel,. The King's School, Canterbury (Kent) CT1 2ES. Archpriest Alexander Fostiropoulos. c/o The Chaplains'Office, King's College London, The Strand, London WC2R 2LS. Tel + 44(0)20 – 7722 1663 e-mail: [email protected]
Chesterfield (Derbyshire). Paroisse de Saint-Cuthbert. Parish of St Cuthbert. Worshipping in the Eyre Chapel, Newbold Village, Chesterfield (Derbyshire). Archiprêtre Edwin Hunt tél. + 44 (0)1246 275 141. 4 Ardsley Road, Ashgate, Chesterfield, Derbyshire S40 4DG. [email protected] Diacre Ian Thompson tél. + 44 (0)1724 337 521. 259 Ashby Road, [email protected] Scunthorpe, North Lincolnshire DN16 2AB. ­

Combe Martin (North Devon)

Communauté de Saints-Siméon-et-Anne (rattachée à la paroisse d'Exeter). Community of St Simeon and St Anna. Worshipping in Touchstone, Shute Lane, Combe Martin (North Devon). Archiprêtre John Marks (Recteur) tél. + 44 (0)1271 883576. Touchstone, Shute Lane, Combe Martin, Devon EX34-OEU [email protected] Diacre Christopher Wallace tél. + 44 (0)1967 579. 32 Cnoc Uaine, Shielfoot, Acharacle, Argyll, Scotland, PH36 4JZ.

Dunblane (Pertshire, Scotland)

Communauté de Saint-Nicolas. Community of St Nicholas. Worshipping in Cameron Cottage, Laighill Loan, Dunblane (Pertshire). Prêtre Alexander Williams tél. + 44 (0)1786 822 750. Arranmhor, Laighill Loan, Ramoyl, Dunblane, Pertshire FK15 0BJ [email protected]

Exeter / Combe Martin (Devon).

Paroisse du Saint Prophète Elie. Parish of Saint Prophet Elias. Chapel of St Simeon and St Anne,. Touchstone, Shute Lane, Combe Martin, Devon EX34-OEU. Archiprêtre John Marks (Recteur) tél. + 44 (0)1271 883576. Touchstone, Shute Lane, Combe Martin, Devon EX34-OEU [email protected] Prêtre Nikanor Wilkins tél. + 44 (0)1884 232089. 77 Pinnex Moor, Tiverton, Devon EX16-6JZ. Protodiacre Peter Scorer tél. + 44 (0)1392 278585. 32 32 Barnfield Road, Exeter EX1-1RX [email protected]

Lewes / Newhaven (East Sussex)

Paroisse de la Nativité du Christ. Parish of the Nativity of the Christ. Church of St Thomas a Becket, Cliffe Hight Street, Lewes (East Sussex) BN7 2A. Archpriest Alexander Fostiropoulos. c/o The Chaplains'Office, King's College London, The Strand, London WC2R 2LS. Tel + 44(0)20 – 7722 1663 e-mail: [email protected] Prêtre Ian Wallis tél. + 44 (0)1273 553 230. 15 Barnett Road, Brighton, East Sussex BN1 7GJ [email protected]

Londres - Centre

Paroisse de la Dormition de la Mère de Dieu. Parish of the Dormition. St. Andrew Church,. Holborn, London. Prêtre Stephane Maïkovsky tél. + 44 (0)1582 623 939. 237 Luton Road, Harpenden, Herts AL5 3DE [email protected] Hierodeacon Alexandre Willis tel + 44(0)20 7586 6001. Flat 9, Avenue House e-mail [email protected] Allitsen Road. London NW8 7AX.

Londres - Clapham.

Paroisse Saints-Pierre-et-Paul. Parish of St Peter and Paulus. St. Peter Church,. Clapham Manor Street, Clapham, London SW4-6BX. Archpriest Alexander Fostiropoulos. c/o The Chaplains'Office, King's College London, The Strand, London WC2R 2LS. Tel + 44(0)20 – 7722 1663 e-mail: [email protected] Father Ian Page tel + 44(0)1923-239344. 21 Nascot Street. Watford. WD17 4YB.

Norwich (Norfolk)

Paroisse Saint-Jean-le-Théologien. Parish of St John the Theologian. St John the Sepulchre Church, Ber Street, Norwich (Norfolk). Archiprêtre Patrick Hodson (Recteur) tél. + 44 (0)1362-687031. Folly Acre, Swaffham Rd, Wendling, [email protected] Dereham (Norfolk) NR19-2AB. Deacon Julian Sadowski tel: + 44(0)1603 455273. 219 Unthank Road,. Norwich NR2 2PH [email protected]

Nottingham

Paroisse de Saint Aidan et Saint Chad. Parish of St Aidan et St Chad. Church of Transfiguration, Cromwell St, Carlton. Hiéromoine David (Gill) (Recteur) tél. + 44 (0)115-9622 351. 1 Malvern Court, 29 Mapperley Road, Nottingham NG3-5SS.

Oxford

Paroisse de l'Annonciation. Parish of Annunciation. 1 Canterbury Road, Oxford OX2-6LU. Father Séraphim Väntinnen-Newton tél. + 44 (0)1993-772834. 30 Oxlease, Witney, Oxon OX5-1RE [email protected]

Plas Geler (Carmarthenshire, West Wales)

Communauté de Saint-Celer. Orthodox Community, worshipping in in the Holy Well of St Celer. Plas Geler, Llandysul, Carmarthenshire.

St Albans (Hertfordshire)

Communauté. Orthodox Community, worshipping in Lady Chapel in St Albans Abbey. Father Stephane Maïkovsky tél. + 44 (0)1582 623 939. 237 Luton Road, Harpenden, Herts AL5 3DE [email protected]

Northampton

Community of St. Anne, the Mother of the Theotokos. Father Timoty Curtis tel + 44(0)7967 123471. 85, Clarence Avenue [email protected] Northampton NN2 6NY.

Scunthorpe (North Lincolnshire)

Paroisse de Saint-Cuthbert. Parish of St Cuthbert. Archiprêtre Edwin Hunt tél. + 44 (0)1246 275 141. 4 Ardsley Road, Ashgate, Chesterfield, Derbyshire S40 4DG. Diacre Ian Thompson tél. + 44 (0)1724 337 521. 259 Ashby Road, Scunthorpe, North Lincolnshire DN16 2AB [email protected]

Sheffield (South Yorkshire)

Paroisse de Saint-Cuthbert. Parish of St Cuthbert. Worshipping in the Crypt of Sheffield Cathedral. Archiprêtre Edwin Hunt tél. + 44 (0)1246 275 141. 4 Ardsley Road, Ashgate, Chesterfield, Derbyshire S40 4DG.

Tunbridge Wells

Communauté de Saint-Luc. Community of St Luc the Evangelist Tunbridge Wells. We celebrate at the Church of St. Mary The Virgin in Lamberhurst, Kent TN3 8DT. Priest responsible: Archpriest Alexander Fostiropoulos c/o The Chaplains'Office, King's College London, The Strand, London WC2R 2LS. Tel + 44(0)20 – 7722 1663 e-mail: [email protected]

Walsingham

Paroisse de la Transfiguration. Parish of Transfiguration. Scarborough Road, Great Walsingham (Norfolk). Father Christopher Knight tel + 44 (0)1328-820 108. Ford Cottage, The Hill Great Walsingham, Fakenham (Norfolk) NR22-6DR. e-mail: [email protected]
Chapelle Saint-Séraphim. St Seraphim's Chapel. Station Road, Little Walsingham (Norfolk) NR22-6DG.

Keswick

Parish of St Bega. Father John Musther tel + 44(0)1768 771230. 16 Greta Villas mobile + 44(0)7875 219 052. Keswick. Cumbria CA12 5LJ.
York. Saint Anna's House tel + 44(0)1904 626599. 33 Brownlow Street mobile +44(0)7867 561 368. York YO31 8LW e-mail: [email protected] Hegoumen Stephen (Robson).

Guildford

Community of the Holy Trinity. St Mary Church, Quarry Street, Guildford. Father Constantine Litvinenko tel +44(0)1483 450 759. 1, Wealdon Court mobile + 44 (0)7950 074 247. Guildford e-mail [email protected] Surrey GU2 8EQ. Deacon Alexei Nesteruk tel +44(0)2392 846372. 39 St John's Road e-mail [email protected] Havant. Hants PO9 3TR.

Leeds

Community of St Gregory the Theologian. Services held in the University Chaplaincy: Divine Liturgie, second Sunday of the month, 10.30 a.m. Priest: Father David Gill. Contact Giannis Kanatas, 7 Newlay Wood Roose, Horseforth, Leeds LS18 4LY. Tel: + 44(0)113 258 0544 ; e-mail: [email protected]

BELGIQUE

Anvers / Antwerpen.

Paroisse Saint-Georges-le-Tropéophore. Communauteit van de Heilige Georgios. 2, van Trierstraat 2018 Antwerpen. Prêtre Luc Gabriëls tél. +32 32 19 46 67. 2, van Trierstraat, 2018 Antwerpen [email protected]

Bruxelles

Église Saint-Pantéléïmon. 47, rue Démot B-1040 Bruxelles tél. 32 22 31 00 31. Hiéromoine Prokhor (Spassky) tél. 32 23 44 06 94. 22, rue Mont Saint Alban, 1020 Laeken. Diacre Paolo Perletti tél. 39 02 730503. Viale Stelvio 51/ter, 21052 Busto Arsizio (VA) port. 39 328 5676738. [email protected]
Église de la Sainte-Trinité et des Saints-Côme-et-Damien. 26, rue Paul Spaak B-1050 Bruxelles. Prêtre Christophe D'Aloisio Tél/fax: + 32 26 40 15 96 (heures de bureau). 126, Avenue du Parc 1190 Bruxelles Port.: + 32 477 58 41 30 c­[email protected]
Liège. Église Saint-Alexandre-Nevsky. 80, rue du Laveu B-4000 Liège tél. +32/ 42 53 03 08. Hiéromoine Guy (Fontaine) , Recteur tél. +32/ 42 52 06 35. 30b, rue des Grands Champs B-4420 Saint-Nicolas fax +32/ 42 29 55 79 [email protected] Prêtre Jean De Vaere tél. +32 23 84 17 18. 21, avenue Chanteclair B-1420 Braine-L'Alleud. Diacre Athanase Xamo. Rue de Hody, 24 - 4590 Ouffet (Belgique).

DANEMARK

Copenhague

Paroisse de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu. Gudsmoders Beskyttelse. Blomstervænget 10 – DK-2800 Kgs Lyngby. Prêtre Paul Sebbelov tél. + 45 38 87 36 96. Blomstervænget 10, DK-2800 Kgs Lyngby [email protected] Diacre Lazarus Christensen tél. +45 23 42 70 82. Lundtoftegade 28, 3 tv, DK-2200 København [email protected] Diacre Irakli Tsakadze tél: +45 20 61 89 60. Lille Højbrøndsstræde 3, 2.tv - 4000 Roskilde.
Communauté Saint-Sabbas. Eglise «Samuel», Thordagt 65, 2200 København. Higoumène Emilijan Mrdja. c/o Bojici – Jagtvej 118, 3 tv, DK-2200 København.

ITALIE

Brescia

Paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés. Parochia SS. Madre di Dio Gioia degli Afflitti. Chiesa: Piazzo del Mercato – Brescia. Prêtre Vladimir Zelinsky tél: +39-030.22.39.14. Via Republica Argentina 42 b, 25124 Brescia (BS) port. + 39 328.049.31.18. [email protected]

Busto Arsizio

Eglise de Saint Jean Chrysostome. Via Taormina ang. Via Giordano Bruno. 21052 Busto Arsizio (VA). Prêtre Boris Fuzek port. + 39 345. 642 42 46. Piazza San Sebastano 1, 21019 Somma Lombardo [email protected]

Demonte

Ermitage Sainte-Madeleine. Eremo della Santa Mirofora Maddalena tél/fax +39 0171 95104. Borgata Fedio I – 12014 Demonte (CN) [email protected] Madre Scolastica.

Florence

Église de la Nativité-du-Christ et Saint-Nicolas-le-Thaumaturge. Chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo e San Nicola. 8, Via Leone X, 50129 Firenze tél/fax +39 055 490 148. Archiprêtre Georges Blatinskiy Port. +39 348 326 88 98. 8, Via Leone X, 50129 Firenze [email protected]

Rome

Paroisse de Saint Nicolas le Thaumaturge. Prêtre Alexey Baïkov port: +39 320 889 41 05. Via Palestro 60, 00186 Roma [email protected] Archidiacre Vsevolod Borzakovsky tél: +39 06-86 32 12 35. Via Chisimaio 32 (sc. A int 13) 00199 Roma port: +39 320 889 41 05. [email protected] [email protected]

San Remo

Église du Christ-Sauveur, Sainte-Catherine et Saint-Séraphin-de-Sarov. Chiesa di Cristo Salvatore, Santa Caterina Martire e San Serafino di Sarov. Corso Nuvoloni, 2 18038 San Remo (Im) tél. +39 0184 53 18 07. Prêtre Sergio Mainoldi tél. +39-02.94111075. 1, Largo Mazzini, 20081 Morimondo (Mi) port: +39-320-5607132. [email protected] Prêtre Denis Baikov tél. +39 327-7055806. Corso Imperatrice, 64 Int. 1 18038 Sanremo (IM). [email protected] Marguillier: Hypodiacre Roberto Nobile tél. 39 0 184 532075. Via Borgo Ponente 18038 San Remo.

Vigevano

Eglise de la Protection de la Mère de Dieu. Via Madonna degli Angeli 34, 27029 Vigevano (PV).
Archiprêtre Sergio Mainoldi. 1, Largo Mazzini, 20081 Morimondo (Mi). tél. +39-02.94111075 port: +39-320-5607132. [email protected]

NORVÈGE

Oslo

Paroisse Saint Nicolas tel. +47 23 37 28 57. Hellige Nikolai Menighet www.ortodoks.com. (Box 9162 Grønland, N/0134 Oslo). Eglise st. Nicholas. Tvetenveien 13, N-0661 Oslo. Chapelle st. Nicolas. Kirkeveien 83, N-0364 Oslo. Archimandrite Johannes (Johansen) (Recteur) port. +47 472 71 396. Tvetenveien 13, N0661 Oslo [email protected] Prêtre Olav P Lerseth port +47 400 60 975. Korsvollbakken 27, N-0880 Oslo,. Hierodiacre Serafim (Sørensen). Hellige Trifon Skita, Skabland, N-2090 Hurdal port +47 934 39 016. Chantre. Stig Simeon Frøyshov [email protected]

Bergen

Communaute de l'Annonciation. Kirkeforeningen til Jomfru Marias Bebudelse. Communauté
dépendante de la paroisse d'Oslo. Desservie par l'archimandrite Johannes. Marguillier: Sturla Olsen. Areneset 18, N-5350 Brattholmen tel +47 50 33 0905. Lecteur: Ronald Worley port +47 957 95 088.

Bygstad

Chapelle de l'Academie Saint-Jean-le-Theologien. Johnsegardsakademiet. Johnsegarden,. Box 11, N-6977 Bygstad [email protected] Secretaire: Inger Johanne Enger tel 47 57 71 69 00. Fax 47 57 71 69 01. Port 47 924 27 287. Lecteur: Asbjørn Olav Flåm.

Hurdal

Skite Saint Tryphon. Hellige Trifon Skita www.ortodoks.org. Skabland, N-2090 Hurdal. Higoumen: Archimandrite Johannes (Johansen) +47 63 98 96 80. Hiérodiacre Serafim Sørensen.

Neiden

Communaute St Georges. Kirkeforeningen ved St. Georgs kapell i Neiden. Marguillier: Otto Borissen tel +47 78 99 61 20. Secrétaire: Mikit Ivanowitz.

Bodø

Communaute de la sainte Rencontre. Kirkeforeningen til Kristi frembærelse i Tempelet i Bodø. Lonni Lepp [email protected] Martinus Hauglid [email protected]

Stavanger

Paroisse de la Transfiguration. Kristi Forklarelses menighet. http://ortodoksstavanger.no/. Hellige Elisabeth kapell. Pedersgata 37, N-4013 Stavanger. Recteur: Archimandrite Johannes (Johansen). Marguillier: Thomas Wayne Brasel tel +47 975 43 042. Secretaire: Ingunn Irene Knutsen por +47 411 62 082.

Greipstad

St. Herman of Alaska Community. Tronstadvegen 6N-4645 Greipstad Father Christoforos Schuff.
Tronstadvegen, 6,. N-4645 Greipstadweb-page: www.hlherman.no e-mail: [email protected] hotmail.com Tel: +(47) 38 62 11 68. Mob: +(47) 936 06 154

PAYS-BAS

Breda

Paroisse des Saintes-Myrophores. Parochie van de Heilige Myrondraagsters. Vogelenzanglaan, 21 NL-4835 Breda. Prêtre Josef Sikora tél. +31 13 21 10 461. Piet Retiefstraat 43, 5025 CB Tilburg [email protected]

Deventer

Paroisse des Saints-Apôtres-Pierre-et-Paul. Parochie van de Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus. Korte Assenstrasse 13, NL-7411 JP Deventer tél. +31 57 06 01 272. Archiprêtre Theodoor Van Der Voort (Recteur) tél. +31 57 06 25 521. Metzelaarplein, 3 NL-7416 BV Deventer [email protected] Prêtre Willibrord Van Ulft tél. +31 06 24 313 524. Zaagjesingel 11, 2492 SM Den Haag [email protected]

Kollumerpomp

Chapelle Saint-Pantéléïmon. Kapel ven de Heilige Panteleimon. Brongersmaweg 15 NL-9293 LX Kollumerpomp tél. +31 511 45 18 38. Prêtre Nicolas Lucassen tél. +31 51145 18 38. Brongersmaweg 15 9293 LX Kollumerpomp [email protected]

Maastricht

Paroisse Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Servais. Parochie ven de Heilige Johannes Chrystostomos en de Heilige Servatius. Sint Maartenslaan, 37 NL-6221 AW Maastricht tél.+ 31 433 21 14 61. [email protected] responsable: Mère Marthe,. Sint Maartenslaan, 37, tél. +31 433 21 14 61. 6221 AW Maastricht [email protected]

Sint Hubert

Skite et Paroisse du Saint-Prophète-Élie. Skite en Parochie van de Heilige Profeet Elias tél. +31 485 45 20 36. Nimrod, 15 NL-5454 HG Sint Hubert [email protected] Hiéromoine Boris (Chapchal) tél. +31 485 45 20 36. Nimrod, 15, NL-5454 HG Sint Hubert port. +31 6 41 83 69 82. [email protected] Diacre Philip Turner tél: +31. 243.226.097. Diepvoorde 3101, 6605 GR Wychen mob: +31.6.14.190.150.

SUEDE

Stockholm

Eglise de la Transfiguration-du-Christ. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Birger Jarlsgatan 98,. 10432 Stockholm. Archiprêtre Angel Velitchkov. Birger Jarlsgatan 98,. 10432 Stockholm. Tel. 46 8 156316. [email protected]»yahoo.se. Ecole catéchétique auprès de la paroisse.

Borås

Carolii församlingshus. Skolgatan 1 50333 Borås. Communauté dépendante de la Paroisse de
Stockholm.

Göteborg

Landala kapell. 41262 Göteborg. Prêtre Bengt Hagström. Furuplatsen 8, 41321 Göteborg. Tel. 46 31 181244. [email protected] Prêtre Angel Velitchkov. Communauté dépendante de la Paroisse de. Stockholm.

Linköping

Eglise orthodoxe serbe St. Jean-le-Théologien. Stengatan 4, Linkoping. Communauté dépendante de la Paroisse de Stockholm.

Lun­d

Laurentiistiftelsens kyrka,. Kastanjeg. 19c 22456 Lund. Communauté dépendante de la Paroisse de Stockholm.

Örebro

Communauté St. Serge-de-Radonège. Kapellet vid Olaus Petri Kyrka. Storgatan 1, 70361 Örebro. Communauté dépendante de la Paroisse de Stockholm.

Uppsala

Goda Herdens kapell,. Ulleråkers sjukhuskapell, 75643 Uppsala. Communauté dépendante de la Paroisse de Stockholm.

Vavd

Skite monastique de l'Exaltation de la Sainte Croix du Seigneur. Responsable: Johanna Schönqvist. Vavd 229. 81965 Hållnäs, Suède. Tel. 46 294 30227. Prêtres responsables:. Angel Velitchkov et Bengt
Hagström.

Överkalix

Eglise de la Transfiguration et Saint Ambroise-d'Optino. Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka. Knusvagen 10 SE-95632 Överkalix. Prêtre Bengt Pohjanen. Tel. 46 926 775529. Fax 46 926 10830. [email protected]

MONASTÈRES ET ERMITAGES

FRANCE

Monastère de la Protection-de-la-Mère-de-Dieu. 11, rue de la Forêt 89400 Bussy-en-Othe tél. 03 86 91 93 52. Supérieure: Mère Olga.
Monastère Saint-Silouane l'Athonite. Route du Grand Luce 72440 Saint-Mars-de-Locquenay tél. 02 43 35 95 12. Supérieure: Archimandrite Syméon.
Ermitage de Tous-les-Saints-de-la-Terre-Russe. 51400 Mourmelon le Grand tél. 03 26 66 03 75. Archiprêtre Georges Drobot (responsable) tél. 03 88 30 64 66. Résidence du Bois Vert 13, rue Kurnagel 67200 Strasbourg. Prêtre André Drobot (desservant) tél. 01 64 21 41 63. 1bis, rue Charles Fourrier 77500 Chelles.
Skite Sainte-Foy. 48160 Saint-Julien-des-Ponts tél. 04 66 45 42 93. Hiéromoine Gérasime (Guescuel) [email protected]
Ermitage orthodoxe Saint-Jean. Hieromoine Serge (Vaes) port. 06 09 28 46 39. Route des Clues de Barles 04000 Digne. (possibilité de laisser un message à Paris: 01 42 79 90 56).

ITALIE

Ermitage Sainte-Madeleine. Eremo della Santa Mirofora Maddalena tél/fax 39 0171 95104. Borgata Fedio I – 12014 Demonte (CN) [email protected] Madre Scolastica.

NORVÈGE

Hurdal

Skite Saint Tryphon. Hellige Trifon Skita www.ortodoks.org. Skabland, N-2090 Hurdal. Higoumen: Archimandrite Johannes (Johansen) +47 63 98 96 80. Hierodiacre Serafim Sørensen.

SUEDE

Hallnas

Skite Exaltation de la Sainte Croix. Vavd 229 – SE-81965 Hållnäs. Sœur Joanna.
INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE: 93, rue de Crimée 75019 Paris tél. 01 42 01 96 10. [email protected] fax 01 42 08 00 09. Recteur de l'Institut Saint-Serge. Son Éminence l'Archevêque Gabriel. 12, rue Daru tél. 01 46 22 67 61. 75008 Paris fax 01 46 22 28 57. [email protected] Doyen de l'Institut Saint-Serge. Archiprêtre Nicolas Cernokrak. 93, rue Crimée 75019 Paris. Inspecteur: Archiprêtre Nicolas Ozoline. Responsable de la Formation Théologique par Correspondance:. Prêtre Jivko Panev [email protected] Librairie Saint-Serge tél. 01 42 01 19 13. [email protected]
LISTE DES DOYENNÉS. Doyenné de la Région Parisienne. Asnières, Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Chaville, Chelles, Clairefontaine, Compiègne, Cormeilles-en-Parisis, Meudon, Moisenay, Paris, Saint-Prix, Sainte-Geneviève-des-Bois. Doyen: Archiprêtre Eugène Czapiuk. Doyenné de l'Ouest de la France. Brest, Colombelles, Lannion, Nantes, Poitiers, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Tours. Doyen: Archimandrite Syméon. Doyenné du Centre de la France. Le Creusot, Grenoble, Lyon, Montargis, Orléans, Troyes et Vichy. Doyen: Archiprêtre André Fortounatto. Doyenné de l'Est de la France. Belfort, Metz, Mourmelon, Saint-Louis et Strasbourg. Doyen: Évêque Michel de Claudiopolis. Doyenné du Sud-Est de la France. Antibes, Digne, Marseille, Montpellier, Nice, Saint-Raphaël, Toulon, et Skite Sainte-Foy. Doyen: Protopresbytre Jean Gueit. Doyenné du Sud-Ouest de la France. Biarritz, Montauban, Toulouse. Doyen: vacant. Doyenné d'Allemagne. Albstadt, Düsseldorf, Stuttgart. Doyen: Archiprêtre Peter Sonntag. Doyenné de Belgique. Banneux, Bruxelles, Liège et Lille (France). Doyen: Archevêque Gabriel. Doyenné de Grand-Bretagne et d'Irlande. Ainwick, Cambridge, Canterbury, Chesterfield, Combe Martin, Dunblane, Exeter, Guilford, Keswick, Leeds, Lewes, Llandysul, London, Norwich, Northampton, Nottingham, Oxford, Saint-Albans, Scunthorpe, Sheffield, Turnbridge, Wells, Wallsingham, York. Doyen: Archiprêtre John Marks. Doyenné d'Italie. Brescia, Busto Arsizio, Demonte, Florence, Rome, San Remo, Vigevano. Doyen: Archiprêtre Sergio Mainoldi. Doyenné des Pays-Bas. Anvers (Belgique), Breda, Deventer, Kollumerpomp, Maastricht et Sint Hubert. Doyen: Archiprêtre Theodoor Van Der Voort. Doyenné de Scandinavie. Bergen (Norvège), Boras (Suède), Bygstad (Norvège), Copenhague (Danemark), Eskilstuna (Suède), Göteborg (Suède), Hurdal (Norvège), Linköping (Suède), Lund (Suède), Neiden (Norvège), Örebro (Suède), Oslo (Norvège), Överkalix (Suède), Stavanger (Norvège), Stockholm (Suède), Uppsala (Suède). Doyen: Archimandrite Johannes (Johansen).
CLERGÉ SANS AFFECTATION OU À LA RETRAITE. Évêque Paul de Tracheia. Monastère Saint-Antoine-le-Grand tél. 04 75 47 75 20. 26120 St-Laurent-en-Royans fax 04 75 47 72 13. Protopresbytre Boris Bobrinskoy tél/fax 03 86 91 97 31. 8, rue des Vignes 98400 Bussy-en-Othe [email protected] Archiprêtre Miron Boguzkij tél +47/ 46 69 71 27. Fjellveien 12, N-4380 Hauge i Dalane [email protected] Prêtre Constantin Moguilevsky tél. 01 60 16 96 62. 32, rue du Plateau 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Hiéromoine Grégoire (DesMarais) port. 06 70 49 58 54. c/o Les Petits Chanteurs de Lyon [email protected] 8, Place Saint-Jean 69005 Lyon. Archiprêtre René Dorenlot. 18, rue d'Hennemont 78100 St-Germain-en-Laye tél. 01 34 51 43 13. Archiprêtre Michel Fortounatto. Chargueraud tél. 04 70 59 37 35. 03250 Chatel-Montagne [email protected] Prêtre Jean Girard. «Maison carrée», place de l'Église. 26190 Saint-Laurent-en-Royans. Hiéromoine Kirill (Green) tél. 03 80 59 02 13. 58 A 1, rue Talant 21000 Dijon port. 06 07 35 97 57. (provisoirement détaché dans le diocèse serbe en France) [email protected] Hiéromoine Nicolas (Molinier) port. 06 82 22 11 77. Le Village, 26190 St-Laurent-en-Royans. Prêtre Théophile Pelgrims. Lode Sobrystraat 1 bus 2, B-1800 Vilvoorde. Archiprêtre Pierre Tchesnakoff tél. 02 99 56 56 79. Résidence Edilys BP20 2, allée de la Goélette. 35404 Saint-Malo Cedex.
CLERGE MIS A LA DISPOSITION DE L'ARCHEVEQUE. Hiérodiacre Alexis (Pecheff) port: 06 10 51 74 96. 15, rue de la Passerelle, F-92370 Chaville [email protected] gouv.fr. Hiérodiacre Athanase (Buk) port: 06 25 86 95 07. 12, rue Daru F-75008 Paris [email protected] Archiprêtre Basile Sevciuc. 38 boulevard de Charonne - 75020 Paris port: 06 83 69 23 54 Courriel: [email protected] tél/fax: 01 43 72 98 64.
ASSOCIATIONS CARITATIVES ET SOCIALES. Aide humanitaire pour les paroisses et les fraternités de Russie. 12, rue Daru 75008 Paris. Responsable: Hélène Bobrinskoy tél. 01 42 41 27 19. ACER-Russie (aide sociale à la Russie) tél. 01 42 50 53 46. 91, rue Olivier de Serres 75015 Paris fax 01 42 50 19 08. www.acer-russie.org [email protected] Responsable: Alexandre Eltchaninoff. Montgolfière (Association d'aide aux demandeurs d'asile). tél. 01 43 55 01 06. 5, rue de Charonne 75011 Paris fax 01 47 00 52 01. Responsable: Tatiana Morozov. Zemgor (Maison de retraite) tél. 01.34.50.43.50. 35, rue du Martray 95240 Cormeilles en Parisis fax 01.39.78.49.22. [email protected] AOAPAR (Association Œcuménique d‘Accompagnement pour Personnes Agées et Réfugiés). 176 rue de Grenelle 75007 Paris. maisons à Cannes, Saint-Raphaël, Le Perreux (en région parisienne). Maison de retraite «Les Gabres» tél. 04 97 06 35 00. 15, Avenue Maréchal Juin 06400 Cannes. Directrice: Mme Eliane Gérardin. Maison de retraite «l‘Hermitage» tél. 04 94 95 00 48. 580, Avenue Léo Lagrange 83700 Saint-Raphaël ou 04 94 95 03 95. directeur: M. Georges Bacquet. Maison de retraite «Croix-Rouge-Russe» tél. 04 92 26 12 60. 34, Avenue de Caravadossi 06000 Nice. directeur par intérim: le président M. Serge.