Holy Metropolis Of Didymoteichon, Orestias And Souflion

Damaskinos of Didymoteichon Orestias and Souflion

[This is not currently available in any other language]

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ροδόπης, κ. Δαμασκηνός (κατά κόσμον Μηνᾶς Καρπαθάκης) ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τῷ 1959. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἐκ τῆς Προτύπου Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Ν. Σμύρνης ἐσπούδασε Νομικά καί Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ἐξασκήσας τήν δικηγορίαν μεταξύ τῶν ἐτῶν 1982-1985. Τῷ 1985 ἐκάρη Μοναχός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἀσωμάτων Πετράκη καί ἐχειροτονήθη Διάκονος. Τῷ 1987 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ὑπηρέτησεν ἀρχικῶς μέν ὡς Ἐφημέριος, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας. Διετέλεσε Γραμματεύς (1985-1990) καί εἶτα Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1990-1998). Τῷ 1995 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Διαυλείας, ὡς Βοηθός παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν, καί τῷ 2009 Μητροπολίτης Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος. Ἐπεμελήθη τῆς ἐκδόσεως τῶν Συνοδικῶν Ἐγκυκλίων 1956-2000.

Feastday: 4 December

Ἱστοσελίς: http://www.imdos.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Διδυμότειχον, Τ.Κ. 683 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 25530): Μητροπολίτου: 22.900, Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου (25530) 22.901 – 22.902. Γραμματείας: 22901.  Fax: (25530) 22901. E-mail: [email protected]

Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτ. Κων. Γ. Σουργουτσίδης.
Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, Πρόεδρος. Μέλη: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀστεριάδης, Πρωτ. Παναγιώτης Σαββόπουλος, Μιχαήλ Πολυζωΐδης, Δικηγόρος, Γεώργ. Παπαγεωργιάδης, Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. Διδυμοτείχου, Χρῆστος Παπαδούδης, Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος. Γραμματεύς: Πρωτ. Κων/νος Σουργουτσίδης.
Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, Πρόεδρος. Μέλη: Πρωτ. Κων/νος Σουργουτσίδης, Πρωτ. Σταμ. Αὐτζιόγλου. Ἀναπλ. Μέλη: Πρωτ. Ἀθαν. Δανάκης, Πρωτ. Παναγ. Σαββόπουλος. Γραμματεύς• Ἀρχιμ. Χρ. Καμαργιάννης.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία• Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκλέπας. Λογιστήριον – Ταμεῖον• Πασχάλης Χατζάκης. Γραφεῖον Γάμων• Πρωτ. Κων/νος Σουργουτσίδης. Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Μητροπολίτου• Ἀρχιδιάκονος Δαμασκηνός Ἀλαζράϊ.  Ὁδηγός: Ἰωάννης Κολγκιώνης. Κλητήρ: Παναγιώτης Μανούσης.
Ἐνοριακοί Ναοί 103. Ἐφημέριοι•  Α΄ 22, Β΄ 15, Γ΄ 21, Δ΄ 44. Ἔγγαμοι 82. Ἄγαμοι 20, ἐξ ὧν Διάκονοι 2. Σύνολον 102. Συνταξιοῦχοι Ἱερεῖς 38. Ἐν ἀποσπάσει 4.

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: 1) Ἱ.Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου Δαδιᾶς Σουφλίου (17ος αἰών). Ταχ. διεύθυνσις: Σουφλίον, Τ.Κ. 684 00, τηλ. 25540-51.361. Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Ἐλπιδοφόρος Λημναῖος, τηλ. 6947061180. Ἐγγεγραμμένοι• 10. 2) Ἁγίας Σκέπης – Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Βύσσης (2011), 68001 Νέα Βύσσα.  Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Ἀστεριάδης, τηλ. 6947894145. Ἐγγεγραμμένοι• 5.

Ἁγιολογία

Τοπικαί Ἑορταί:
–  Ἐν Διδυμοτείχῳ:  τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Προστάτου τῆς πόλεως (18ῃ Ἰανουαρίου), τῆς Πεντηκοστῆς – ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς σωτηρίας τῆς πόλεως, ἥτις ἐπολιορκεῖτο ὑπό τῶν Σταυροφόρων τῷ 1205, τήν 28η Ὀκτωβρίου (πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Ναός Παναγίας Ἐλευθερωτρίας), «Ἐλευθερίων» πόλεως Διδυμοτείχου τήν τελευταίαν Κυριακήν ἑκάστου Μαΐου. – Ἐν Ὀρεστιάδι: τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Τήρωνος καί Στρατηλάτου (Α΄ Σάββατον Νηστειῶν), προστατῶν τῆς πόλεως καί τήν τελευταίαν Κυριακήν τοῦ Ἰουνίου, ἐπέτειον ἱδρύσεως τῆς πόλεως (1923). – Ἐν Σουφλίῳ: τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. –  Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῆ Δαδιᾶς Σουφλίου τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου).
Τοπικοί Ἅγιοι:  1. – Ὁ Ἅγιος Ἐθνοϊερομάρτυς Κύριλλος ΣΤ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ἐμαρτύρησε μέ ἀπαγχονισμόν εἰς τήν Ἀδριανούπολιν ὑπό τῶν Τούρκων τήν 18ην Ἀπριλίου 1821. Τιμᾶται τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ (ἐν Πυθίῳ καί Ὀρεστιάδι). 2. – Ὁ Ὁσιομάρτυς Ἰάκωβος ὁ Νέος μετά τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰακώβου Διακόνου καί Διονυσίου Μοναχοῦ. Ἐμαρτύρησαν εἰς Διδυμότειχον καί Ἀδριανούπολιν τήν 1ην Νοεμβρίου 1520. 3. – Ὁ Ἱεροδιάκονος Παρθένιος, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε διά λιθοβολισμοῦ ὑπό τῶν Τούρκων τήν 5ην Μαρτίου 1805. 4. – Δῆμος ὁ Ρουμελιώτης, ἐκ Μακρᾶς Γεφύρας, ἐμαρτύρησεν εἰς Σμύρνην τήν 10ην Ἀπριλίου 1763. 5. – Μιχαήλ ὁ Μαυροειδῆς, ἐξ Ἀδριανουπόλεως, ἐμαρτύρησε τῇ 10ῃ Μαρτίου 1495. 6. – Λουκᾶς ὁ Ὁσιομάρτυς, ἐμαρτύρησεν εἰς Σμύρνην τῇ 23ῃ Μαρτίου 1802. 7. – Χριστόφορος ὁ Ὁσιομάρτυς, ἐμαρτύρησεν τῇ 16ῃ Ἀπριλίου 1818 (ἤ κατ' ἄλλους τῷ 1808). 8. – Τιμόθεος ὁ Ὁσιομάρτυς,  ἐμαρτύρησε τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 1820. 9. – Ἀμμούν ὁ Διάκονος καί αἱ 40 Παρθένοι, μαθήτριαι αὐτοῦ (4ος αἰ). Ἐμαρτύρησαν εἰς τήν Ἀδριανούπολιν• μνήμη 1 Σεπτεμβρίου. 10. – Ἰωάννης ὁ Βατάτζης ὁ Βασιλεύς (13ος αἰ.). Κατήγετο ἐκ Διδυμοτείχου. Τιμᾶται τῇ 4ῃ Νοεμβρίου ἐν Διδυμοτείχῳ.
Ἱερά Λείψανα: α. – Τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Νέου καί τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰακώβου Διακόνου καί Διονυσίου Μοναχοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Διδυμοτείχου. β. – Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς• εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Σκέπης καί Ἁγ. Παρασκευῆς Νέας Βύσσης.

Ἐκκλησιαστική Τέχνη

1. Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Διδυμοτείχῳ. Φιλοξενεῖται τό γέ νῦν εἰς τό Πνευματικό Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Ἐλευθερωτρίας.
2. Ἡ πρώτη περί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου ἱστορική μαρτυρία εὑρίσκεται εἰς τά πρακτικά τῆς ἐπί Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Μεγάλου Συνόδου τό 879.
3. Ἱστορικά μνημεῖα: Ἐν Διδυμοτείχῳ• α) Τό βυζαντινοῦ ρυθμοῦ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. β) Τοῖχος παλαιᾶς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας μέ ἴχνη τοιχογραφιῶν πλησίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. γ) Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Παλαιοκαστρίτου, ὅπου ἐστέφθη αὐτοκράτωρ ὁ Ἰωάννης Καντακουζηνός καί ὁ ὁποῖος ἀνακαινισθείς κατέχεται ὑπό τῶν Ἀρμενίων. δ) Ὁ Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου, ε) ὁ Ἱ.Ν. Σωτῆρος Χριστοῦ, στ) Ὁ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θετοόκου.
– Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Μεταξάδων (17ος αἰ.), Ἱερός Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς Παληουρίου (17ος αἰ.), Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀλεποχωρίου (1728), Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Θεραπειοῦ (1895), Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Λαβάρων (1834), Ἱερός Ναός Παμμ. Ταξιαρχῶν Κορύμβου (1851), Ἱερός Ναός Ἁγ. Νικολάου Παταγῆς (19ος αἰ.). Ἱερός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Σουφλίου (μέσα 19ου αἰ.), Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου Σουφλίου (μέσα 19ου αἰ.)
Εἰκόνες περίπυστοι: Ἐν Διδυμοτείχῳ: Σωτῆρος Χριστοῦ καί Παναγίας Διδυμοτειχιτίσσης.  Ἐν Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Δαδιᾶς: Θαυματουργός εἰκών Παναγίας τῆς Δαδιᾶς.