Response

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΛΟΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Χριστούγεννα 2016).

Παναγιώτατε πάτερ καί Δέσποτα!

1) Ὑπόσχομαι κατά τά Πατριαρχικά εἰθισμένα καί ἐν ὀνόματι τῶν διαπλασάντων μοι δασκάλων ἐντεῦθεν τε καί ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὅτι θά ὑπηρετήσω τό Πατριαρχικό Ἀναλόγιο, τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τήν τάξη καί τήν παράδοση, ὅση μοί δύναμη. Μοῦ εἶναι ἀδύνατο νά λησμονήσω Παναγιώτατε, ὅσα διδάχθηκα πλάϊ στόν Νικολαΐδη, Ἀστέρη, Χαριατίδη, Ἑμμανουηλίδη καί παπᾶ Τσινάρα. Σύν ταῖς μουσικαῖς μου γνώσεσιν ἀπό τόν ἀείμνηστο δάσκαλο κυρό Δημήτριο Σουρλαντζῆ, τοῦ ὁποίου οἱ συμβουλές ἀκόμα ἠχοῦν στ' αὐτιά μου. Ἐπίσης εὐχαριστῶ, δέν πρέπει νά λησμονήσω, καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς, καί τούς δασκάλους καί δασκάλες μου ὀρθοφωνίας στή Θεσσαλονίκῃ καί στήν Αὐστρία, μή ξεχνώντας βέβαια καί τίς συμβουλές τοῦ ἀσθενοῦντος Πρωτοψάλτου, ὅτι "ὁ ἄνθρωπος πού ἀσχολεῖται μέ τή φωνή του δέν διανοεῖται τόν 21ο αἰῶνα νά μή γνωρίζει πῶς νά τήν ἐκφέρει καί πῶς νά τήν στηρίζει". "Ἡ σωστή γνώση τῆς φωνῆς προσθέτει", ἔλεγε, "αὐτοπεποίθηση στόν καλλιτέχνη".


2) Σᾶς ὀφείλω ὅμως Παναγιώτατε καί μία ἐξομολήγηση. Ὅταν στίς 29 τοῦ περασμένου Νοέμβρη μοῦ κρατούσατε δυνατά τό χέρι γιά νά μήν μπορέσω νά ἀντιδράσω καί νά κάμω ὑπακοή, στή μέση τοῦ ἐπισήμου Πατριαρχικοῦ Σας Γραφείου ποτέ δέν θά ξεχάσω ἐκείνη τή φάση. Ἔπρεπε ἄλλωστε αὐτό νά κάμω, ἐνόσῳ ἐπέμενε τό χέρι Σας κρατώντας με δυνατά γιά νά μήν ἀντείπω.


3) Πρέπει ὅμως καί νά σημειώσω ὅτι παράλληλα καί ἀμέσως φρόντισα νά πάγω καί στόν ὑπέργηρο καί σεβαστό μου δάσκαλο, τόν συμπαθέστατο Λαμπαδάριο, γιά νά τοῦ ζητήσω τήν πολύτιμη εὐχή του καί τήν ἄδειά του νά τόν ἀντικαταστήσω στό ἀναλάγιο του. Καί ὁμολογῶ καί τόν εὐχαριστῶ καί ἀπό τή θέση αὐτή γιά τήν καλωσύνη πού μέ δέχτηκε καί μέ κάθισε ἀπέναντί του καί θυμηθήκαμε παλιές ὡραῖες στιγμές καί δακρύσαμε καί οἱ δύο. Καί μοῦ ἔδωσε τήν εὐχή του ἐγκάρδια, ὑποδεικνύοντάς με παράλληλα, ἀλλά καί ἐξορκίζοντάς με κατά κάποιο τρόπο, νά εἶμαι πιστός στό Ἀναλόγιο καί στόν Ἅγιο Θεό, ἄλλωστε ἔτσι ἀκριβῶς ἔκαμε κι' αὐτός, πού ἀνάξια ὑπηρετῶ τώρα καί 35 ἔτη. Ἔτσι λέγει ἡ τάξη καί ἡ παράδοση τῶν Πατριαρχικῶν Ἀναλογίων, ἀλλά καί ἡ ἠθική. Ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐγκάρδια καί πραγματική εὐχή καί ἄδεια τῶν παλαιοτέρων. Διαφορετικά τί ἀξίζουν ἀκόμα καί οἱ ὕψιστες θέσεις, δόξες καί τιμές! Αὐτές οἱ ὑποθέσεις δέν γίνονται πατῶντας σέ πτώματα, οὔτε προκαλώντας σέ κάποιους καί δή σέ δασκάλους μας καί προκατόχους μας στεναχώριες καί δάκρυα.

4) Πολλά χρεωστῶ καί στούς σεβαστούς μου κατά σάρκα γονεῖς, ἀλλά καί στούς παπποῦδες μου καί γιαγιάδες μου, πού τόσα χρόνια μέ κουβαλοῦσαν στό Πατριαρχεῖο, ἰδίως ὅταν ἤμουν μικρός, μέ κρύα, χιόνια καί βροχές, ἀλλάζοντας 2-3 λεωφορεῖα τότε, ποτέ μή προφασιζόμενοι κούραση καί ἀπασχόληση. Καθώς καί τήν οἰκογένειά μου πού ὑπομένουν τίς μουσικές μου μουρμοῦρες διαρκῶς μέρα καί νύχτα μέσα στά αὐτία τους στό σπίτι. Χωρίς βέβαια νά παραθεωρῶ καί τήν σώφρονα ὑπομονή καί ἐπιμονή τοῦ Θείου μου ἀπό μητέρα Ἅγίου Μύρων, κοντά στόν ὁποῖο ἔμαθα νά ὑποτάσσομαι καί νά ὑπομένω ἐφήμερες στεναχώριες. Δέν θἄπρεπε ἀπόψε νά ξεχάσω καί τόν τότε Ἀρχιδιάκονό μου, σήμερα Σεβ. Μητρ. Σεβαστείας κ. Δημήτριο πού ἀπλόχερα μοῦ ἔδιδε τό ψαλτικό μου.


5) Τέλος χωρίς νά θέλω νά μακρυγορήσω ὑπόσχομοι εἰσέτι μίαν φοράν πιστότητα στό καθῆκον μου καί στήν Ἐκκλησία, στήν τάξη καί στήν παράδοση, στό τυπικό καί στό ὕφος τῆς Μ. Ἐκκλησίας καί μάλιστα μέ τρόπο ζηλωτικό. Πρᾶγμα τό ὁποῖο νομίζω ἔκαμα μέχρι σήμερα καί θά συνεχίσω νά τό κάμω μέ τόν ἴδιο τρόπο καί στό μέλλον. Γιατί αὐτό τό πρᾶγμα ἄκουγα ἀπό μικρός ἀπ' τούς γέροντές μας μέσα στό Φανάρι. Πρῶτα ἀπ' ὅλα καί πάνω ἀπ' ὅλα ἡ τάξη καί ἡ παράδοση. Τί νά κάμω ἔτσι μεγάλωσα ἐδῶ μέσα! Ἄν άκοῦτε Παναγιώτατε καμιά φορά ὅτι ὁ Στέλιος "ἀντιδρᾶ" νά ξέρετε ὅτι εἶναι ἀπό τόν σεβασμό μου πρός τό Ἵδρυμα αὐτό, γιατί ἐγώ τό Φανάρι δέν τό ἀγαπῶ... ἁπλῶς, ἀλλά τό πονῶ καί τό λατρεύω.

6) Εὐχηθῆτε Παναγιώτατε πρεσβεῖες τῶν πολλά προσκομισάντων στά Πατριαρχικά Ἀναλόγια Πρωτοψαλτῶν, Λαμπαδαρίων καί Δομεστίκων καί ἰδίως Νικολαΐδη, Ἀστέρη, Χαριατίδη, Ἑμμανουηλίδη καί παπᾶ Τσινάρα, τοῦ ὁποίου τελευταίου καί ἕνα μεγάλο μέρος τῆς μουσικῆς συλλογῆς μοῦ δόθηκε ἀπό τήν μακαριστή πρεσβυτέρα του τήν Ἀφροδίτη, νά μέ καθοδηγοῦν γιά νά μήν παραπατῶ παραδοσιακά, ἐννοῶ σύμφωνα μέ τό ἐπανομαζόμενο Πατριαρχικό ὕφος καί ἦθος! Γιατί ἀλλοίμονο μας ἄν δέν ἔχουμε τήν εὐχή τους ἀπό ἐκεῖ πού ἀναπαύονται καί πρεσβεύουν πρός τόν Κύριο καί δέν βαδίζουμε στό δρόμο πού ἔχουν χαράξει, ἔχοντάς τους ὡς παράδειγμα γιά μίμηση. Ἐμεῖς εἴμαστε πολύ μικροί καί τιποτένιοι μπροστά τους γιά νά μήν τούς λαμβανουμε ὑπ' ὄψιν, πόσο μᾶλλον νά κάμουμε καί τήν κριτική τους.

7) Τό γε νῦν μόνο αὐτά ὑπόσχεται ὁ ἀπό δῶ καί πέρα ταπεινός Λαμπαδάριος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καί ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιά τήν προσωπική Σας ἐπέμβαση στήν ψαλτική μου σταδιοδρομία.

Ο ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ
Τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας
Στυλιανός Φλοῖκος.