ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΝ (9 Σεπτεμβρίου 2016).

Μακαριώτατε καὶ προσφιλέστατε Ἀρχιεπίσκοπε Πεκίου, Μητροπολῖτα Βελιγραδίου καὶ Καρλοβικίου καὶ Πατριάρχα Σερβίας κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ζάγκρεμπ καὶ Λουμπλιάνας κύριε Πορφύριε,
Ἱερώτατοι ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατοι Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τῆς Κροατίας,
Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Ἡ παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ εὐγενῶς παρατιθέμενον ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ Μητροπολίτου κ. Πορφυρίου δεῖπνον τοῦτο, μὲ ἀφορμὴν τὴν ἔλευσιν ἡμῶν εἰς αὐτὴν πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὴν λειτουργικὴν ἐκδήλωσιν μνήμης, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 75 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ συγκροτήματος τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως ἐν Γιασένοβατς, ὑπογραμμίζει τὴν ποιμαντικὴν εὐθύνην τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ ἑνοποιῇ καὶ νὰ φέρῃ ἐγγὺς τοὺς διαφορετικούς, κατὰ τὴν φυλετικήν, πολιτιστικήν, κοινωνικὴν καὶ μορφωτικὴν κατάστασιν ἀνθρώπους, ἐπὶ τῷ τέλει ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τῆς κοινῆς μνήμης τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τῆς προετοιμασίας διὰ τὴν μόνιμον πατρίδα, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Συγχρόνως, ἡ ἡμετέρα παρουσία δίδει τὸ μήνυμα ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἐναντίον οἱασδήποτε μορφῆς ρατσισμοῦ, ἐθνικοῦ, κοινωνικοῦ, θρησκευτικοῦ καὶ φυλετικοῦ, καθὼς καὶ ἐναντίον οἱασδήποτε μορφῆς ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ τῆς οἱασδήποτε βίας.

Ἐλθόντες εἰς Ζάγκρεμπ διὰ νὰ τιμήσωμεν προσευχητικῶς τὰ εἰς τὸ Στρατόπεδον Γιασένοβατς ἀμέτρητα θύματα τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας, διαδηλοῦμεν συγχρόνως ὅτι οὐδέποτε θὰ παύσωμεν νὰ ὑποστηρίζωμεν οἱανδήποτε προσπάθειαν διὰ τὴν ἐξάλειψιν τοῦ μίσους καὶ τῆς ἐχθρότητος, ποὺ πηγάζουν ἐξ ἐθνοφυλετικῶν ρατσιστικῶν θεωριῶν, τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τῶν ὁποίων ἐβίωσεν ἡ ἀνθρωπότης, καὶ ἐβίωσαν καὶ συνεχίζουν νὰ βιώνουν δυστυχῶς καὶ σήμερον συγκεκριμένοι λαοί.

Τὰ τραγικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος δὲν πρέπει νὰ παραδίδωνται εἰς τὴν λήθην, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως, μὲ νηφαλιότητα, ὡριμότητα καὶ διάθεσιν αὐτοκριτικῆς, νὰ ἀποτελοῦν ἀφορμὰς προβληματισμοῦ, πρὸς ἀποφυγὴν ἐπαναλήψεως σφαλμάτων τοῦ παρελθόντος καὶ πρὸς δρομολόγησιν μιᾶς νέας πορείας, μιᾶς πορείας εἰρήνης, συμφιλιώσεως, συνδιαλλαγῆς καὶ διαλόγου. Οὕτω τὸ δραματικὸν παρελθὸν θὰ ἀποτελῇ ἀφορμὴν ἑνὸς καλλιτέρου μέλλοντος. Πιστεύομεν δέ, ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια ἔχει ἐπιτύχει τοῦτο, καταδικάσασα κάθε μορφὴν ναζιστικῆς ἢ ἄλλης θεωρίας βίας. Στόχος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ζοῦν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ, ὡς ἕνας λαός, ἐργαζόμενοι διὰ τὴν κοινὴν προκοπήν, θεωροῦντες τὴν οἰκουμένην ὡς κοινὴν πατρίδα, τὸ φυσικὸν περιβάλλον ὡς πολύτιμον κοινὸν κτῆμα, τοὺς πολιτιστικοὺς θησαυροὺς ὡς ἀνήκοντας εἰς ἅπασαν τὴν ἀνθρωπότητα. Αἱ οἱαιδήτινες διαφοραὶ μεταξὺ τῶν λαῶν οὐδόλως πρέπει νὰ ἐπιλύωνται διὰ τῶν ὅπλων καὶ τῆς βιαίας ἐπιβολῆς, ὅπως συχνάκις, δυστυχῶς, συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, ἀλλὰ εἰρηνικῶς.

Κατὰ τὴν μακροτάτην ἱστορικήν του πορείαν τὸ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἀπέφυγε τὴν ἐμπλοκὴν εἰς πολιτικὰς καὶ ἄλλας διαμάχας, ἀπέφυγε  τὴν διάκρισιν τῶν ἀνθρώπων κατὰ φυλὰς καὶ ἔθνη, καὶ ἐνεστερνίσθη ὡς διαχρονικὴν ἀποστολὴν αὐτῆς τὴν πνευματικὴν διακονίαν τοῦ «γένους τῶν Χριστιανῶν». Οὕτω διηκόνησε λαοὺς καὶ ἔθνη πολλά, καὶ τὸν Ὑμέτερον Σερβικὸν λαόν, ἐν πνεύματι εὐαγγελικῆς ταπεινώσεως καὶ φιλαδέλφου ἀγάπης, μηδαμῶς ἐμφανίσασα δείγματα ὑπερβάσεως τῶν κεκτημένων δικαίων ἢ καὶ πολιτικῆς μορφῆς ἐπεμβάσεων, σεβομένη ἀείποτε τὰς τοπικὰς γλωσσικὰς καὶ πολιτιστικὰς παραδόσεις αὐτῶν, ὡς ἐπιμαρτυρεῖ καὶ ἡ δημιουργία μιᾶς ἀνεπαναλήπτου γραπτῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, μετὰ τὸν ὑπ᾿ αὐτῆς εὐαγγελισμὸν τῶν σλαβικῶν λαῶν, μὲ τὸ φωτιστικόν, ὑπερφυλετικὸν καὶ ὑπερεθνικὸν πνευματικὸν ἔργον τῶν ὑπὸ τοῦ ἐν ἁγίοις προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἀποσταλέντων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ σήμερον διαφυλάττομεν, ὡς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὰς τοπικὰς παραδόσεις καὶ τὰ ἤθη τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν προσωπικότητα ἑνὸς ἑκάστου συνανθρώπου, ὡς θεοπλάστου εἰκόνος. Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις μας δὲν ἀποτελεῖ οὔτε πολιτικὸν μόρφωμα, οὔτε φιλοσοφικὴν δοξασίαν, ἀλλὰ τὴν ἀποκαλυφθεῖσαν σωτήριον ἀλήθειαν, τῆς ὁποίας μόνον ἡ καλοπροαίρετος γνῶσις καὶ προσοικείωσις, τὴν καθιστᾷ πηγὴν αἰωνίου ζωῆς.

Εὐχαριστοῦντες ἀπὸ καρδίας ἅπαντας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα, ἀδελφὲ ἅγιε Σερβίας κύριε Εἰρηναῖε, ἐκφράζομεν τὴν εἰλικρινῆ χαράν μας διότι εὑρισκόμεθα μεταξὺ ἐκλεκτῶν φίλων, διακόνων τοῦ ἀγαπητοῦ λαοῦ τῆς Κροατίας, ἐργαζομένων ἀόκνως διὰ τὴν πρόοδον καὶ τὴν εὐημερίαν αὐτοῦ.

Ἐγείροντες τὸ κύπελλον ὑπὲρ τῆς ὑγείας σας, εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ εὐλογῇ ἕκαστον ἐξ ὑμῶν εἰς ἐπιτυχῆ ἐκπλήρωσιν τοῦ εὐθυνοφόρου ἔργου σας, καὶ νὰ σᾶς φωτίζῃ, ὥστε ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ νὰ συμβάλλητε οὐσιαστικῶς εἰς τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν ἐν ἀλληλοσεβασμῷ ὅλων τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου, τῆς ἠγαπημένης ἀλλὰ καὶ τοσοῦτον πολυτρόπως βασανισθείσης καὶ δοκιμασθείσης διαχρονικῶς ἱστορικῆς αὐτῆς Εὐρωπαϊκῆς γῆς.