Holy Metropolis Of Belgium

Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Βελγίου ὑπέρτιμος
καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν
καὶ Λουξεμβούργου
κ. Ἀθηναγόρας

22.06.2003

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας (κατὰ κόσμον Yves Peckstadt) ἐγεννήθη ἐν Γάνδῃ Βελγίου τὸ ἔτος 1962. Μετὰ τὰς λυκειακὰς σπουδὰς ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Γάνδης καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἦς ἀπεφοίτησε μὲ βαθμὸν ἄριστα. Μετεξεπαιδεύθη ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Ἰνστιτούτῳ Βοssey Ἑλβετίας. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὴν 12ην Νοεμβρίου 1989, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας καὶ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μετονομασθεὶς εἰς Ἀθηναγόραν. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Βελγίου ἕως τῆς εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίας του, τὴν 17ην Μαρτίου 1996, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος. Μετὰ ἑξάμηνον ἔλαβε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ τῷ ἀνετέθησαν τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου διὰ τὰς Γαλλοφώνους και Φλαμανδοφώνους Ἑνορίας, καθόσον συνειργάσθη πάντοτε μετὰ τοῦ Μητροπολίτου. Ἐδίδαξεν, ἐπὶ μίαν πενταετίαν, τὸ Ὀρθόδοξον θρησκευτικὸν μάθημα εἰς διάφορα Λύκεια τῆς Φλάνδρας. Τὸ ἔτος 1994 ἀνέλαβε τὴν παραγωγὴν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας εἰς τὸ Α´ Πρόγραμμα τῶν κρατικῶν σταθμῶν. Ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡρίσθη κατὰ τὸ ἴδιον ἔτος συνεργάτης τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τὸ ἔτος 1995, τῇ πρωτοβουλίᾳ του, ἱδρύθη ἡ Ἑνορία τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἰς Μπρύζ, τῆς ὁποίας καὶ διωρίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Τὸ ἔτος 2001 ἴδρυσε καὶ τὴν Ἑνορίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου εἰς Ὀστάνδη καὶ τὸ 2004 τὴν Ἑνορίαν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς Hasselt. Ἀπὸ ἐτῶν ὑπηρετεῖ ὡς Ὀρθόδοξος ὑπεύθυνος ἐφημέριος (Chaplain) τοῦ Διεθνοῦς Ἀεροδρομίου Βρυξελλῶν. Εἰς τὸ Βέλγιον τυγχάνει μέλος διαφόρων ἐπιτροπῶν οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος. Ἔλαβε δὲ μέρος εἰς Πατριαρχικὰς ἀντιπροσωπείας καὶ ἀποστολὰς καὶ εἰς Διορθόδοξα και Διαχριστιανικὰ Συνέδρια. Τὴν 13ην Μαΐου 2003 ἐξελέγη παμψηφεὶ Ἐπίσκοπος Σινώπης, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 22αν Ἰουνίου. Μητροπολίτης Βελγίου ἐξελέγη παμψηφεί τῇ 27ῃ Νοεμβρίου 2013.

Ταχ. Διεύθυνσις:
Avenue Charbo 71
1030 Brussels, Belgium
Τηλ. +32.2/736.52.78
Fax +32.2/735.32.64
Κιν: +32.475/351.301
Email: [email protected]
Προσωπικό email: [email protected]

Ονομαστική: 24 Ἰουλίου

Assistant Bishops:

Εὐμενείας κ. Μάξιμος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Εὐμενείας
κ. Μάξιμος

11.12.1977

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (κατά κόσμον Ἰωάννης Μαστίχης) ἐγεννήθη εἰς Στυλίδα Φθιώτιδος τήν 30ήν Σεπτεμβρίου 1935. Διήκουσε τά ἐγκύκλια μαθήματα εἰς τό Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Δήμου Στυλίδος. Ἐσπούδασε τρία ἔτη εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Λαμίας καί κατόπιν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἀποφοιτήσας τό ἔτος 1958. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Σχολῆς, τό ἔτος 1958. Ἀπό τοῦ Δεκεμβρίου 1958, ὑπηρέτησεν ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ρόττερνταμ Ὁλλανδίας μέχρι τῆς ἐκλογῆς του εἰς Βοηθόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Εὐμενείας, χειροτονηθείς τήν 11 Δεκεμβρίου 1977. Ἀπό τῆς 1ης Ἀπριλίου 1997, ἐγκατεστάθη εἰς Βρυξέλλας ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος ἔνθα ἐξακολουθεῖ νά προσφέρῃ τάς ὑπηρεσίας αὐτοῦ εἰς ἅπασαν τήν ἐπικράτειαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ταχ. διεύθυνσις:
Rogier Van der Weydenstraat 26 bus 4,
1000 Brussel, Belgium. Τηλ. +32.2-511.62.67.

Ονομαστική: 21 Ἰανουαρίου

Ἱστοσελίς: http://www.orthodoxia.be

Ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι' ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου καί περιλαμβάνει τάς χώρας τοῦ Βελγίου, Ὁλλανδίας καί Λουξεμβούργου.

Βέλγιον

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διά Νόμου (29-3-1985) δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ' ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τό Βασιλικόν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τό σχετικόν μέ τήν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἰς τό Α΄ κεφάλαιον, ἄρθρον 1 ἀναφέρει ἐπί λέξει: «Ὁ Μητροπολίτης - Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ' Ἡμῶν ὡς τό ἀντιπροσωπευτικόν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

Λουξεμβοῦργον

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλληνική Ἐνορία τοῦ Λουξεμβούργου ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Κράτους τοῦ Λουξεμβούργου τήν 31ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1997. Τόν μῆνα Ἰούνιον τοῦ 2004 ἐπεκυρώθη τροποποίησις  τοῦ Νόμου, μέ τήν ὁποία ἀνεγνωρίσθησαν ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Λουξεμβούργῳ ἡ Ρουμανική καί ἡ Σερβική Ἐνορία.

Ταχυδρομική διεύθυνσις: Son Eminence le Métropolite Panteleimon, Archevêché Ortho¬doxe Grec, Avenue Charbo 71, 1030 Bruxelles, Βelgique. Τηλ. 00.32.2/736.52.78, Fax: 00.32.2/ 735.32.64. E-mail: [email protected] 

Διοίκησις: Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Βρυξέλλαις. Ταχ. διεύθυνσις: Archevêché Orthodoxe Grec, Avenue Charbo 71 - 1030 Bruxelles, Belgique. Τηλ. 00.32.2/ 736.52.78, Fax: 00.32.2/735.32.64.E-mail: [email protected]  Ἱστοσελίς: www.eglise-orthodoxe.be 

Βοηθοί Ἐπίσκοποι:

1. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (11.12.1977). Ταχ. διεύθυνσις: Son Excellence Mgr. Maximos, Rue Roger van Der Weyden 26, bte 4 - 1000 Bruxelles. Τηλ. 00.32. 2/511.62.67 καί 00.32. 475 94 45 92.
2. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας (26.06.2003). Ταχ. Διεύθυνσις: Son Excellence Mgr. Athenagoras, Elizabetlaan 329, bte 51. B-8300 Knokke-Heist. Τηλ. 0032 475/351.301. Τηλ. & Fax 050/51.95.53.  E-mail: [email protected]
Πρωτοσυγκελλεύων: Πρωτοπρ. Σταῦρος Τριανταφύλλου. Διεύθυνσις: Avenue du Diamant 166, bte 5 - 1030 Bruxelles. Τηλ & Fax  00.32.2.736.86.59, καὶ  τηλ.  00.32.2.736 52 78.  E-mail: [email protected]
Ἀρχιδιάκονος: Ἐμμανουήλ Μαυρογιαννάκης. Διεύθυνσις: Rue Roger van der Weyden 26-1000 Bruxelles. Τηλ. 00.32.2-503.33.94. E-mail: [email protected]
Ἀρχιερατικός Ἐπόπτης διά τάς Γαλλοφώνους & Φλαμανδοφώνους Ἐνορίας: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας.
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: διά τάς Ἑλληνικάς Ἐνορίας: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης. Διεύθυνσις: Rue de Stassart 92 - 1050 Bruxelles. Τηλ. καί Fax 0032.2.502.2788. Kιν. 0032.496-10.44.60. E-mail: [email protected] 
Εἰσηγητής: Ἀρχιδιάκονος Ἐμμανουήλ Μαυρογιαννάκης.
Γραμματεῖς: 1. Οἰκονόμος Εὐάγγελος Ψάλλας. Διεύθυνσις: Avenue Hansen Soulie 111 – 1040 Bruxelles. Τηλ. 00 32 2 736 42 86. Email: [email protected]   
2. Ariane Lahou, εἰδικός διά τά θέματα τῶν Fabriques d' Eglises. Τηλ. 00322 732 22 61, 0032498576240. Email: [email protected]

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον:
Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδροι: οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Εὐμενείας καί Σινώπης. Γραμματεύς: Πρωτ. Σταῦρος Τριανταφύλλου. Μέλη: οἱ Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Παναγιώτης Μοσχονᾶς, Ἐλευθέριος Ἀνυφαντάκης καί οἱ κ.κ. Γεώργιος Κάρταλης, Γεώργιος Πέτρου, Γεώργιος Γιούργας,  Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γεώργιος Ἀλεξανδρῆς, Ἀβραάμ Ναλμπάντογλου, Κωνσταντῖνος Δημητρίου, Στυλιανός Κυμπαρίδης, Ἄλκης  Ἴστηρης, Γεώργιος Παντούλης.

Πνευματικόν Δικαστήριον:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδροι: οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Εὐμενείας καί Σινώπης. Γραμματεύς: ὁ Πρωτοσυγκελλεύων. Μέλη: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Ἀνυφαντάκης καί Οἰκον. Δημήτριος Σταματάκης.

Ἐπιτροπή Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων:

Πρόεδρος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης. Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Σταῦρος Τριανταφύλλου. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσ¬χονᾶς καί Οἰκον. Εὐάγγελος Ψάλλας. Μέλη: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Πρωτοπρ. Ἰγνάτιος Peckstadt, Οἰκον. Ἄγγελος Καμαλίδης, Οἰκον. Δημήτριος Σταματάκης, Σακελ. Παντελεήμων Νούσης.

Παιδαγωγική Ἐπιτροπή Ὀρθοδόξου Θρησκευτικοῦ Μαθήματος:

Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδρος• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης. Μέλη• Πρωτοπρ. Σταῦρος Τριανταφύλλου, Πρεσβύτερος Dominique Verbeke, Πρεσβύτερος Χριστοφόρος D' Aloisio, Πρεσβ. Εὐάγγελος Ψάλλας, Καθηγητής Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κ. Patrique Stange, κ. Constantin Zamfir. Νομικός Σύμβουλος: Μr. Maurice Van Stiphout.
Γραμματεία: Φλαμανδόφωνον Τμῆμα: Διεύθυνσις: Gravin Johannastraat 33-9000 Gent. Τηλ. καί Fax. 09/224.11. 35,  09/225.47.18. E-mail: [email protected]    Γαλλόφωνον Τμῆμα: Διεύθυνσις: Avenue du Parc 126 – 1190 Bruxelles. Τηλ. 0477-58.41.30, Fax: 02/6401596. E-mail: [email protected]

Ἐπιτροπή Ἐλέγχου διαχειρίσεως Ἐνοριακῶν Ταμείων:

Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης, Οἰκονόμος Δημήτριος Σταματάκης.

Ἐπιτροπή Ραδιοφώνου - Τηλεοράσεως - Τύπου: Ὑπεύθυνος: Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης.

Ἐπιτροπή Φοιτητικῆς μερίμνης:
Ὑπεύθυνοι• Πρωτ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς καί Διάκονος Κυπριανός Ποπέσκου.

Κήρυγμα θείου λόγου: Τόν θεῖον λόγον κηρύσσουν οἱ προσοντοῦχοι κληρικοί καί οἱ Θεολόγοι καθηγηταί.

Ἱερά Ἐξομολόγησις: Ὑπό τήν Ἐποπτείαν καί καθοδήγησιν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Εὐμενείας, βοηθουμένου ὑπό τῶν Πνευματικῶν κληρικῶν.

Θρησκευτική ὑπηρεσία ἀσθενῶν: Ἐπίσκεψις καί συμπαράστασις γίνεται εἰς ὅλους τούς
ἀσθενεῖς ὑπό τῶν ἐντεταλμένων ἱερέων καί ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Εὐμενείας.

Θρησκευτική ὑπηρεσία φυλακῶν: Ὑπεύθυνοι: κ. Zamfir Constantin, Mr. Alain Couty, πρεσβ. Katamashvili Gennadi καί ὁ διάκονος Ducan Markovic.

Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

α. Κεστεκίδειον Σχολεῖον: Στεγάζει τό Ἑλληνικόν Σχολεῖον Βρυξελλῶν, τό ὁποῖον περιλαμβάνει Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Joseph Claes 91, 1060 Bruxelles. Ὑπεύθυνος κτηρίου: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης.
β. Παπαδοπούλειον Πνευματικόν Κέντρον: Ταχ. διεύθυνσις: rue de Merode 146, 1060 Bruxelles. Τηλ. 02/538.06.85. Ὑπεύθυνος κτηρίου: Πρεσβ. Ἰωάννης Παπαγεωργίου.
γ. Ἐνοριακόν Κέντρον «Ἰωάννου καί Γεωργίας Κεστέκογλου»: Ταχ. διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 28, 1000 Bruxelles. Τηλ. 00322/512.19.13. Fax: 00322/511.29.62. Ὑπεύθυνος• Ἀρχιδιάκονος Ἐμμανουήλ Μαυρογιαννάκης.
δ. Κέντρον Ὀρθοδόξου Καταρτίσεως «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος». Στεγάζεται εἰς τό Κεστεκίδειον Σχολεῖον. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Joseph Claes 91, 1060 Bruxelles. Γίνεται θεολογική προετοιμασία τῶν ὑποψηφίων  νά διδάξουν τό ὀρθόδοξον θρησκευτικόν μάθημα εἰς τά Βελγικά Σχολεῖα. Ἡ διδασκαλία γίνεται εἰς τάς γλώσσας τοῦ Κράτους Γαλλικήν  καί  Ὁλλανδικήν.
Γραμματεία: 1. Φλαμανδόφωνον Τμῆμα: Ταχ. διεύθυνσις: Gravin Johannastraat 33 - 9000 Gent. Τηλ. καί Fax: 00329/2241135, 2254718. E-mail: [email protected]    2. Γαλλόφωνον Τμῆμα: Ταχ. διεύθυνσις: Avenue du Parc 126 –1190 Bruxelles. Τηλ. 0032477-58.41.30, Fax: 00322/6401596. E-mail:  [email protected]
ε. Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία. Ὑπεύθυνος• Πρωτ. Σταῦρος Τριανταφύλλου.
στ. Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας: Νικόλαος Ἀναστασιάδης, Ἄρχων Ἀκτουάριος (ἐν Ρόττερνταμ). Γεώργιος Κάρταλης, Ἄρχων Μ. Νομοφύλαξ (ἐν Βρυξέλλαις). Γεώργιος Πέτρου, Ἄρχων Ἔκδικος (ἐν Βρυξέλλαις). Γεώργιος Γιούργας, Ἄρχων Ὀστιάριος (ἐν Βρυξέλλαις). Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ἄρχων Νοτάριος (ἐν Βρυξέλλαις). Γεώργιος Ἀλεξανδρῆς, Ἄρχων Εὐταξίας (ἐν Βρυξέλλαις). Ἀβραάμ Ναλμπάντογλου Ἄρχων Ὑπομνηματογράφος (ἐν Βρυξέλλαις). Κωνσταντῖνος Δημητρίου, Ἄρχων Εὐταξίας (ἐν Ρόττερνταμ). Στυλιανός Κυμπαρίδης, Ἄρχων Ἱερομνήμων (ἐν Βρυξέλλαις).
ζ. Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον: Ἀπό τοῦ 2005 ὑπάρχει εἰς τάς Βρυξέλλας Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον. Cimitière de Schaerbeek, Rue d' Evere 4 - 1140 Evere. Τηλ. 00322 726 33 43. E-mail: [email protected]
η. Νομικοί Σύμβουλοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Δικηγόροι κ.κ. Χαράλαμπος Ἀποστολίδης, Νικόλαος Κορογιαννάκης καί Εὐθύμιος Μπουρτζάλας.
θ. Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Ἡγουμένη: Γερόντισσα Μαρία. Διεύθυνσις• Gruttoweg 7, NL 5725 RT Heusden Gem. Asten, Ὁλλανδία. Τηλ. 0031.49.356.04.21. E-mail: [email protected]  Website: www.orthodoxasten.nl  Ἐφημέριος• .....

Παρεκκλήσια Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου Γεωργίου
εἰς τό Ἐθνικόν Ἀεροδρόμιον Βρυξελλῶν.

Εἰς τό ἀεροδρόμιον τῶν Βρυξελλῶν ἀπεκτήθησαν κατάλληλοι χῶροι, οἵτινες διεσκευάσθησαν εἰς παρεκκλήσια τιμώμενα ἐπ' ὀνόματι•
1. Παρεκκλήσιον τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Gate A. Εἰς τόν τρίτον ὄροφον, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τήν ἔξοδο 42.
2. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Gate B. Εἰς τόν ἡμιόροφον (Mezzanine) τοῦ Ἀεροδρομίου ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπό τόν χῶρον ἐλέγχου τῶν διαβατηρίων.
Ὑπεύθυνος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας.
Ταχ. Διεύθυνσις: Aumônerie orthodoxe de l' aviation civile. Brussels Airport – case postale 25 – 1930 Zaventem. Τηλ. 00322/ 735.68.82, Fax 00322/735.68.95. Κιν: 0032475/351301. E-mail: [email protected]
Γραφεῖον: Local T4 6006 εἰς τόν ἡμιόροφον (Mezzanine) τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου.

ΕΝΟΡΙΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α΄ ΕΝ ΒΕΛΓΙῼ

1. Μητροπολιτικός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 34 - 1000 Bruxelles. Τηλ. 0032 2/512.19.13, Fax: 0032 2/511.29.62. E-mail: [email protected] telenet.be  E-mail: [email protected]  Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Σταῦρος Τριανταφύλλου. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue du Diamant 166, bte 5-1030 Bru¬xelles. Τηλ. & Fax: 00/32.2.736.86.59 καί  Τηλ. 00/32.2.736.52.78. E-mail: [email protected]  Ἐφημέριοι: Oἰκον. Εὐάγγελος Ψάλλας. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue Hansen Soulie 111-1040 Bruxelles. Τηλ. 02/736.42.86. E-mail: [email protected]    Πρεσβ. Ἰωάννης Παπαγεωργίου. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue de Stalingrad 28 – 1000 Bruxelles. Τηλ. 00322 512 92 00. Κιν. 0032486 99 83 30. Email: [email protected]  Διάκονος• Ἐμμανουήλ Χρυσάκης. Avenue de Stalingrad 28 – 1000 Bruxelles. Τηλ. 00322 502 78 60. Email: [email protected] 
2. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου. Ταχ. διεύθυνσις: Rue du Progrès 293-1210 Bruxelles. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Μοσχονᾶς. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue Gribaumont 3, bte 12 –1150 Bruxelles. Τηλ. 00322/732 07 09, κιν. 0032 473213718. E-mail: [email protected]  Διάκονος: Κυπριανός Popescu. Ταχ. Διεύθυνσις• Rue du Progrès 297-1030 Bruxelles. Τηλ. 00322/215 57 78, κιν. 0032496032941. E-mail: [email protected] 
3. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ταχ. διεύθυνσις: Rue des Etangs Noirs 48 - 1080 Bruxelles. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Σκευοφύλαξ Ζαχαρίας Μαλλιαράκης. Ταχ. διεύθυνσις: Rue des Etangs Noirs 48 - 1080 Molenbeek. Τηλ. 00322/411.67.16. E-mail: [email protected]  Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἀθανάσιος Καρατζογιάννης. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue Paul Hymans 124-1200 Woluwé-St-Lambert. Τηλ. 00322/6407338 καί 0032496 250463. E-mail: [email protected]
4. Ἱερός Ναός Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Ταχ. διεύθυνσις: Rue de Stassart 92 - 1050 Bruxelles. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Ἀποστολάκης. Ταχ. διεύθυνσις: Rue de Stassart 92 - 1050 Bruxelles. Τηλ. καί Fax: 00322/502.27.88, κιν. 0032496-10.44.60. E-mail: [email protected]
5. Ἱερός Ναός Ἁγίας Μαρίνης. Ταχ. διεύθυνσις: Avenue Charbo 71 - 1030 Bruxelles. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Δημήτριος Σταματάκης. Ταχ. διεύθυνσις: Chaussée de Louvain 434/bte 8, 1030 Bruxelles. Τηλ. 00322/734.43.47. E-mail: [email protected]
6. Ἱερός Ναός Ἁγίων Σιλουανοῦ καί Μαρτίνου. Ταχ. διεύθυνσις Ἱεροῦ Ναοῦ: Rue de Bosnie 75 - 1060 Bruxelles. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Athanase De Teux. Ταχ. διεύθυνσις: Rue de Bosnie 75 - 1060 Bruxelles. Τηλ. καί Fax 00322/537.51.80. E-mail: [email protected]
7. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀμβέρσης.  Ταχ. διεύθυνσις: Jan van Gentstraat 11-2000 Antwerpen. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Ἄγγελος Καμαλίδης. Ταχ. διεύθυνσις: Ter Rivierenlaan 153 - 2100 Antwerpen-Deurne. Τηλ. 00323/325.98.63. Κιν. 00 32 494 13 99 67. E-mail: [email protected]
8. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Σαρλερουά. Ταχ. διεύθυνσις: Rue de Montignies 110 - 6200 Chatelineau. Τηλ. 071/38.60.04. Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος. Τηλ. 00 322 511 62 67. Ἐφημέριος: Οἰκον. Νικόλαος Ἀρβανιτόπουλος. Ταχ. διεύθυνσις: Allée des Rossi¬gnols 54 – 6200 Châtelineau. Τηλ.: 0474-49.63.31. E-mail: [email protected]
9. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Μόνς. Ταχ. διεύθυνσις: Rue des Soeurs Noires 2 - 7000 Mons. Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος. Τηλ. 00 322 511 62 67. Ἐφημέριος:  Πρωτ. Σπυρίδων Τσεκούρας. Ταχ. διεύθυνσις: Rue des Pâturages 13-7390 Quaregnon. Τηλ. 0032 487-537455. E-mail: [email protected]
10. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Περόννες. Ταχ. διεύθυνσις: Chaussée Brunehault 260Α - Β-7134 Peronnes-Lez-Binche. Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος: ὁ Θεο¬φιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος. Τηλ. 00 322 511 62 67. Ἐφημέριος: Σακελ. Παντελεήμων Νούσης. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Dr. Schweitzer 10 - 7030 Saint-Symphorien. Τηλ. 0032 65/35.41.79. E-mail: [email protected] be  Ἐφημέριος: Πρεσβ. Βλαδίμηρος Chromov.
11. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Namur. Ταχ. διεύθυνσις: Place de la Chapelle - 5002 Saint Servais, Namur. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτoπρ. Θεολόγος Τσιρτσίδης. Ταχ. Διεύθυνσις• Rue Godefroid 2, bte 25 – 5000 Namur.  Τηλ. 0032 81 73 28 08, κιν. 00 32 484 86 19 91. E-mail: [email protected]
12. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀνδρέου καί Ἐλευθερίου Τουρναί. Ταχ. διεύθυνσις: Rue du Château - 7500 Tournai. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβ. Σπυ¬ρίδων Τσεκούρας. Τηλ. 0032 487-537455. E-mail: [email protected]  Ἐφημέριος: Πρεσβ. Βλαδίμηρος Chromov.
13. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Λιέγης. Ταχ. διεύθυνσις: Rue du Potay 5 - 4000 Liège. Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος: Ὁ θεοφιλ. Εὐμενείας Μάξιμος. Τηλ. 00 322 511 62 67. Ἐφημέριος:  Οἰκον. Νικόλαος Παλαμιανάκης. Ταχ. διεύθυνσις: Rue Sainte Walburge 316 – 4000 Liège. Τηλ. 0032 498-528352. E-mail: [email protected] 
14. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Γκένκ. Ταχ. διεύθυνσις: G. A. Galopinstraat 21 – 3600 GENK. Sleutelbloemstraat 6 – 3600 Genk. Τηλ. καί Φάξ 00 32 89 38 47 84.  Κιν. 00 32 477 251925. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος• Πρωτοπρεσβύτερος  Ἐμμανουήλ Κάζηλας. Τηλ. καί Φάξ 00 32 89 384784. Email: [email protected] 
15. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Maasmechelen. Ταχ. διεύθυνσις: Windesteelstraat 14 A - 3630 Vucht-Maasmechelen. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Χασουράκης. Ταχ. διεύθυνσις: Koning Albertlaan 60 – 3630 Maasmechelen. Τηλ. 0032 488.46.87.94 καί 0032 488 57 61 66.  Email: [email protected]
16. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Beringen. Ταχ. διεύθυνσις: Sorbebomenstraat 24 A, 3581 Beringen. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Διομήδης Δουλγεράκης. Ταχ. διεύθυνσις: Grote baan 102 - 3530 Houthalen. Τηλ. 0032/11.60.59.21 & 0032 473-641373. E-mail: [email protected] windowslive.com 
17. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Houthalen. Ταχ. διεύθυνσις: Oudstrijdeerslaan 24A - 3530 Houthalen. Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Οἰκον. Διομήδης Δουλγεράκης. Ταχ. διεύθυνσις: Grote baan 102 - 3530 Houthalen. Τηλ. 0032/11.60.59.21 & 0032 473-641373. E-mail: [email protected]
18. Ἱερός Ναός Τριῶν Ἱεραρχῶν Hasselt. Ταχ. διεύθυνσις: Breughellaan 8 – 3500 Hasselt.  Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος  ὁ  Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος  Σινώπης  κ. Ἀθηναγόρας.  Ἐφημέριος :  πρεσβύτερος  Théophile Pelgrims. Ταχ. διεύθυνσις: Lode Sobryststraat  1, bus 2 – 1800 Vilvoord.  Τηλ. 00 322 253 86 76. Email: [email protected]
19. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βερβιέ. Ταχ. διεύθυνσις: Rue du Limbourg 10 – 4800 Verviers. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Καρασαββίδης. Ταχ. διεύθυνσις: Rue du Châtelet 5 – 4800 Verviers. Τηλ. 0494.180663.
20. Ἱερός Ναός Ἁγίας καί Ἰσαποστόλου Νίνας Eupen. Ταχ. διεύθυνσις: Eglise de Garnstock Vervierstrasse- 4700 Eupen. Ἐφημέριος: Πρεσβ. Aurel Popescu, Rue de Progrès 297 – 1030 Bruxelles. Τηλέφωνο: 00322 201 9878, και κινητό: 0032498161318  Email: [email protected]  &  [email protected]
21. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀνδρέου Γάνδης. Ταχ. διεύθυνσις: Sophie van Akenstraat 56, 9000 Gent. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἰγνάτιος Peckstadt. Ταχ. διεύθυνσις: Tieltsesteenweg 69, 9900 Eeklo. Τηλ.-Fax: 00329-377.13.70. E-mail: [email protected]  Ἐφημέριος: Πρεσβ. Dominique Verbeke. Ταχ. διεύθυνσις: Gravin Johannastraat 33-9000 Gent. Τηλ.-Fax: 00329/225.47.18. E-mail: [email protected]
22. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀμάντου Courtrai. Ταχ. διεύθυνσις: Loodwitstraat 28A – 8500 Kortrijk. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. Eὐσέβιος-Pius Pauwelyn. Ταχ. διεύθυνσις: Paddevijver¬straat 33 - 8900 Ieper. Τηλ. 003257-20.10.84. E-mail: [email protected]
23. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Brugge. Ταχ. διεύθυνσις: Ezelstraat 85 - 8000 Brugge. Ἐφημέριος: Οἰκον. Bernard Peckstadt. Ταχ. Διεύθυνσις: de Vrièrestraat 19 – 8300 Knokke-Heist. Tηλ.-Fax: 003250/510074. Κιν. 0032 476-499577. E-mail: orthodoxie.brugge @skynet.be
24. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου Ὀστάνδης. Ταχ. διεύθυνσις: 32, Euphrosina Beernaertstraat – 8400 Oostende. Ἐφημέριος: Οἰκον. Bernard Peckstadt. Ταχ. Διεύθυνσις: de Vrièrestraat 19 – 8300 Knokke-Heist. Tel & Fax: 003250/510074. Κιν. 0032476-499577. E-mail: [email protected]

Β΄ ΕΝ ΟΛΛΑΝΔΙᾼ

Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος ἁπασῶν τῶν Ἐνοριῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ: ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος.
25. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Ρόττερνταμ. Ταχ. διεύθυνσις: Westzeedijk 333 - 3015 AA Rotterdam. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Χρῆστος Σιδηρόπουλος. Dercksenstraat, 16 – 2806 NC Gouda. Τηλ. 00 31 683083195, 0032492952647,  Email:  [email protected]
26. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἄμστερνταμ. Ταχ. διεύθυνσις:«Sint Jan De Doper», Poeldijkstraat 8 -Amsterdam. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτ. Χρῆστος Σιδηρόπουλος. Dercksenstraat, 16 – 2806 NC Gouda. Τηλ. 00 31 683083195, 0032492952647,  Email:  [email protected] com
27. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Οὐτρέχτης Utrecht. Ταχ. διεύθυνσις: Springweg 89 - 3511 VL Utrecht. Τηλ. 00.31.30.233.14.89. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. Γεώργιος Περρῆς. Ταχ. διεύθυνσις: Springweg 89 Bis - 3511 VL - Utrecht. Τηλ. 00.31.30.233. 14.89 καί 0031 651723462. Email: [email protected]
28. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Ἔιντοβεν. Ταχ. διεύθυνσις: Hoogstraat 301a, 5654 NB Eindhoven Nederland. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Σιλουανός Osseel. Ταχ. διεύθυνσις: Spinmolenplein 143, B-9000 Gent. Τηλ.-fax: 0032 9 226 8983. Kιν. 0032 475 610313. E-mail: [email protected]  Ἐφημέριοι: Πρεσβ. Josef Moes. Ταχ. διεύθυνσις: Α/Β Wilgenlaan R/01-1031 HV Amsterdam. Τηλ.: 00.31.206371250. E-mail: [email protected]  Πρεσβ. Arkadi Vernikov. Ταχ. διεύθυνσις: H. Heyermanlaan 9-5531 TB Bladel. Tηλ.: 00.31.497383962. E-mail: [email protected]

Γ΄ ΕΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓῼ

29. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου. Ταχ. διεύθυνσις: 1, Rue de Schlamesté, L-5772 Weiler-La-Tour. E-mail: [email protected]  Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Ἀνυφαντάκης. Ταχ. Διεύθυνσις: 142, Boulevard de la Petrusse – L-2330 Luxembourg. Τηλ. 00-352-26670427. Κιν.: 00352-621310286. E-mail: [email protected]
30. Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Λουξεμβούργου. Ταχ. διεύθυνσις: 3, Rue de Pulvermuhl - L-2356 Luxembourg. Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Ἀνυφαντάκης.