Holy Metropolis Of Edessa And Pella

Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἐδέσσης καί Πέλλης ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας
κ. Ἰωήλ

15.10.2002

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ. Ἰωήλ κατά κόσμον Παναγιώτης Φραγκάκος ἐγεννήθη εἰς Νίκαιαν Πειραιῶς τό ἔτος 1949. Τήν ἐγκύκλιον παιδείαν παρηκολούθησεν ἐν τῇ γενετείρᾳ αὐτοῦ καί τό 1967 εἰσῆλθεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν, ἀποφοιτήσας τό 1972. Μετά τήν στρατιωτικήν αὐτοῦ θητείαν διωρίσθη βοηθός λαϊκός Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Ἐδέσσης, εἰς τήν ὁποίαν ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1975 καί Πρεσβύτερος τό 1979, ἐνῶ ἀπό τοῦ ἔτους 1976 τυγχάνει τακτικός Ἱεροκῆρυξ αὐτῆς. Διετέλεσεν ὡσαύτως Πνευματικός, Διευθυντής τοῦ Οἰκοτροφείου Μαθητῶν, Καθηγητής καί Διευθυντής τῶν Ἱερατικῶν Σεμιναρίων αὐτῆς. Ἠσχολήθη μετά τῆς συγγραφῆς ἄρθρων εἰς διαφόρους ἐφημερίδας καί περιοδικά, ἰδιαιτέρως δέ μετά τοῦ θείου κηρύγματος εἰς ὅλας τάς μορφάς αὐτοῦ, τήν ἐξωτερικήν ἱεραποστολήν, τήν συγγραφήν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων καί δή ἑκατόν ὑμνογραφικῶν τοιούτων, ἁπάντων ἐγκριθέντων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μητροπολίτης Ἐδέσσης καί Πέλλης ἐξελέγη τό ἔτος 2002.

Ονομαστική: 19 Ὀκτωβρίου

Ἱστοσελίς: http://www.imepa.gr/

Διοίκησις: Ἕδρα• Ἔδεσσα. Τ.Κ. 582 00. Τηλεφ. Κέντρον: 23810-23500 καί 23810-22.691. Fax: 23810-29.945. Μητροπολίτου 23810-23300. Τηλ. καί Fax Μητροπολίτου (προσωπικόν) 23081. Δώματα Μητροπολίτου 23810-23500 (ἐσωτερικόν 8).
Πρωτοσύγκελλος• Ἀρχιμ. Στέφανος Δέβρελης, 23810-23500 (τηλ. ἐσωτ. 2).
Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος• Πρωτοπρ. Γεώργιος Ζουμῆς, τηλ. 23810-23500 (τηλ. ἐσ. 2).
Ἰδ. Γραμματεύς Σεβ. Μητροπολίτου• Ἀρχιμ. Παντελεήμων Καραλάζος (τηλ. ἐσωτ. 5).
Διοικητικόν Προσωπικόν: Γραμματεία• κ. Στέφανος Καλιωτάκης, θεολόγος (τηλ. ἐσωτ. 3). Γραφεῖον Ἀποστολικῆς Διακονίας – Τ.Α.Κ.Ε. – Λογιστής• κ. Ἀθανάσιος Δημητρίου (τηλ. ἐσωτ. 4). Γραφεῖον Γάμων καί Διαζυγίων• Πρωτοπρ. Γεώργιος Ζουμῆς, τηλ. 23810-23500 (τηλ. ἐσωτ. 2). Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον• Διάκ. Μάξιμος Χατζῆς, τηλ. 23810-23500 (τηλ. ἐσωτ. 2). Ἐκκαθαριστής ἀποδοχῶν• Πρωτοπρ. Ἀβραάμ Τουμπίδης, τηλ. 23810-23500 (τηλ. ἐσωτ. 5). Ὑπεύθυνος Κηροπλαστείου• Πρωτοπρ. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου, τηλ. 23810-23500 (τηλ. ἐσωτ. 6). Ὑπεύθυνος Βιβλιοθήκης: κ. Δημήτριος Δημπάρης. Ὑπεύθυνος Ἐκκλησ. Βιβλιοπωλείου• κ. Παρθένα Σμπιλῆ, τηλ. 23810-25278. Ὑπεύθυνος Γραφείου Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων• Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Χαραλαμπίδης (τηλ. 23820-29.620). Ὑπεύθυνος Νεότητος• Ἀρχιμ. Παντελεήμων Καραλάζος καί βοηθοί οἱ ἱερεῖς: Χρῆστος Τσέλιος καί Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου. Ὑπεύθυνος Κατηχητικῶν Σχολείων, Ἐκκλ. Συνάξεων καί Κηρύγματος• ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Βοηθοί αὐτοῦ• οἱ Ἱεροκήρυκες. Κλητήρ – ὁδηγός• Πέτρος Τζώτζης.
Ἐνοριακοί Ναοί: 139. Παρεκκλήσια: 40. Ἐξωκκλήσια: 71. Ἰδιωτικοί Ναοί: 5. Μοναστηριακοί Ναοί: 6. Ἐφημέριοι• Α΄ 72, Β΄ 43, Γ΄ 39, Δ΄ 17. Ἄγαμοι 15. Ἱεροκήρυκες 2. Ἔγγαμοι 152. Διάκονοι 4. Σύνολον 173.

 

Ἱεραί Μοναί

Ἀνδρῷαι: 1) Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (Ἀριδαίας). Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Μανταζῆς (μ. 6). Τηλ. 23840-73499. 2) Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Μαρίνας). Ἡγούμενος• Ἀρχιμ. Φιλόθεος Παπαδόπουλος, (μ. 3), τηλ. 23320-44192. 3) Προφήτου Ἠλιού Ἐδέσσης (μ. 1), τηλ. 23810-29.854. 4) Ἁγίας Παρασκευῆς Γιαννιτσῶν.
Γυναικεῖαι: 1) Ἁγ. Τριάδος Ἐδέσσης. Ἡγουμένη• Φοίβη Θεοδοσίου (μ. 8), τηλ. 23810-22870. 2) Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Μεσημερίου (μ. 4), τηλ. 23810-23.578. 3) Κοιμήσεως Θεοτόκου Λάκκας Γιαννιτσῶν (μ. 1), τηλ. 23810-97.357. 4) Ἁγίου Ἱλαρίωνος, Ἐπισκόπου Μογλενῶν, εἰς Προμάχους Ἀριδαίας (μ. 3), τηλ. 23840-75.700.
Ἡσυχαστήρια:  1) Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Κουφαλίων. Ἡγουμένη• Ξένη Κωνσταντινίδου (μον. 32). Τηλ. 23910-51.563. 2) Ἁγίας Τριάδος Λειβαδίτσης (μ. 1).
Σύνολον μοναχῶν 59.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί Ἑορταί: α) 1η Ἰουλίου, Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, εἰς Μητροπ. Ναόν Ἐδέσσης. β) 29 Ἰουνίου, Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, εἰς τόν ὁμώνυμον Ναόν τῶν Γιαννιτσῶν.
– Τοπικοί Ἅγιοι: 1) Ἁγία Βάσσα (21 Αὐγούστου), ἐξ Ἐδέσσης, μαρτυρήσασα τό 304, ἐπί Διοκλητιανοῦ εἰς Προποντίδα. 2) Ἁγία Παρθένα, ἡ Ἐδεσσαία (Κυριακή μετά τά Φῶτα), μαρτυρήσασα εἰς Ἔδεσσαν τό 1373. δ) Ἁγία Νεομάρτυς Χρυσῆ (13 Ὀκτωβρίου) μαρτυρήσασα τῷ 1795 εἰς τό ὁμώνυμον χωρίον «Χρυσῆ» (Ἀλμωπίας). 4) Ἅγιος Ἰλαρίων, Ἐπίσκοπος Μογλενῶν (21 Ὀκτωβρίου), περί τό 1200.

Στατιστικά στοιχεῖα ἔτους 2011

α) Χειροτονίαι διακόνων 8. β) Ἐγκαίνια Ἱ. Παρεκκλησίων: 3. γ) Γάμοι: 542. δ) Πιστοποιητικά: 217. ε) Διαζύγια: 139.