Holy Metropolis Of Germany

Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Γερμανίας ὑπέρτιμος καί
ἔξαρχος Κεντρᾡας Εὐρώπης
κ. Αὐγουστῖνος

26.03.1972

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρᾡας Εὐρώπης, κ. Αὐγουστῖνος (Λαμπαρδάκης) ἐγεννήθη ἐν Βουκολιαῖς Χανίων Κρήτης τήν 7ην Φεβρουαρίου 1938. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησε τό 1960. Ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν ἐπί ἐξαετίαν Θεολογίαν καί Φιλοσοφίαν εἰς τά Πανεπιστήμια τοῦ Σαλτσβούργου τῆς Αὐστρίας, τοῦ Μύνστερ καί τοῦ τότε Δυτικοῦ Βερολίνου τῆς Γερμανίας. Τό 1960 ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον, τό 1964 εἰς Πρεσβύτερον, ὑπηρετήσας ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος ἐν τῇ Ἐνορίᾳ Ἁγίου Νικολάου τοῦ τότε Δυτικοῦ Βερολίνου. Τό 1972 ἐξελέγη Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἐλαίας, χειροτονηθείς τήν 26ην Μαρτίου 1972. Τήν 29ην Σεπτεμβρίου 1980 ἐξελέγη Μητροπολίτης Γερμανίας.

Ταχ. Διεύθυνσις: S. Eminenz Metropolit Augoustinos von Deutschland und Exarch von Zentraleuropa. Griechisch – Orthodoxe Metropolie von Deutschland und Exarch von Zentraleuropa, Dietrich-Bonhoeffer – Str 2, 532 27 Bonn Beuel.

Διεύθυνσις ἀλληλογραφίας: Postfach : 30 05 55, D-53185 Βοnn.
Τηλεφωνικόν κέντρον: (πρόθεμα Γερμανίας+49) 0228-462041. Fax: 0228-4649 89.
Ἠλεκτρονική σελίς: www.orthodoxie.net
Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις : [email protected]

Ονομαστική: 15 Ἰουνίου

Assistant Bishops:

Ἀρίστης κ. Βασίλειος

Ὁ Ἐπίσκοπος
Ἀρίστης
Βασίλειος

01.02.1976

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρίστης Βασίλειος (Τσιοπανᾶς) ἐγεννήθη τῇ 4ῃ Μαΐου 1939 ἐν Μεσαρίστοις Μεσολογγίου. Ἐπεσκέφθη ἀρχικῶς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν τῆς Πάτμου καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του τὸ ἔτος 1963 ἐχειροτονήθη Διάκονος τῇ 9ῃ Ἰουνίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους, ἀποσταλεὶς κατόπιν εἰς Γερμανίαν δι' εὐρυτέρας σπουδὰς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Τυβίγγης. Μετὰ τὸ πέρας τῶν μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογίαν καὶ τὴν Φιλοσοφίαν, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ἐν Βιέννῃ καὶ ἀπεστάλη, ὅπως ὑπηρετήσῃ ὡς ἐφημέριος τῆς ὀρθοδόξου ἐνορίας Ρώμης. Τῇ 16ῃ Ἰανουαρίου 1976 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος χειροτονηθεὶς τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐν Γενεύῃ. Ἔκτοτε ὑπηρετεῖ ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Τηλ.: 0711-6572134.

Ονομαστική: 1 Ἰανουαρίου

Λεύκης κ. Εὐμένιος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Λεύκης
κ. Εὐμένιος

15.01.1994

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος (κατὰ κόσμον Γεώργιος Πέτρου Ταμιωλάκης) ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἅγιος Χαράλαμπος Λασιθίου Κρήτης τὸ 1945. Μετὰ τὰς ἐγκυκλίους καὶ γυμνασιακὰς σπουδὰς εἰς τὴν γενέτειράν του ἐνεγράφη τὸ 1972 εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1976.

Τὸ 1959 εἰσῆλθε ὡς δόκιμος Μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κρουσταλλένιας Λασιθίου. Τὸ 1964 ἐκάρη Μοναχὸς καὶ ἐχειροτονήθη Διάκονος, ἐνῶ τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων τοῦ 1977 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος, χειροθετηθεὶς ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.
Ὡς Διάκονος διηκόνησε τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι καὶ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πέτρας Δημήτριον, τὸν γέροντα Μητροπολίτην Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου Νικηφόρον καὶ τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Εἰσοδίων Χανίων, τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Dortmund.
Ὡς Πρεσβύτερος διηκόνησε τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πέτρας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τοῦ Ὀκτωβρίου 1977 μέχρι τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του τὴν Ἐνορίαν Ἁγίου Δημητρίου Aachen τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ὅπου μετέβη δι' εὑρυτέρας σπουδὰς εἰς τὴν Κοινωνιολογίαν καὶ τὴν Παιδαγωγικήν. Ὡς ἐφημέριος ἐπέδειξεν ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν εἰς τὴν προώθησιν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν Διεκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίων Σχέσεων τῆς Ἐνορίας του.


Τὴν 22αν Δεκεμβρίου 1993 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας μὲ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Λεύκης, χειροτονηθεὶς τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1994.


Ὡς Ἐπίσκοπος, πέραν τῆς ἐπισκοπικῆς αὐτοῦ διακονίας καὶ τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τὰς διαφόρους Ἐπιτροπὰς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑπηρέτησεν ἐπὶ τριετίαν καὶ πλέον ὡς ἰδιαίτερος Γραμματεὺς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αὐγουστίνου καὶ ἐξεπροσώπησεν Αὐτὸν καὶ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν εἰς πλεῖστας ἀποστολὰς ἐν Γερμανίᾳ καὶ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ.
Ὡς θεολόγος καθηγητὴς (1978-1994) ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν Καρπενησίου καὶ κατόπιν ἀποσπάσεως τὴν Ἑλληνόγλωσσον Ἐκπαίδευσιν τῶν Ἑλληνοπαίδων τῆς Γερμανίας, ἰδρύσας τὰ ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς Πολιτείας χρηματοδοτούμενα καὶ ἐποπτευόμενα Ἀπογευματινὰ Τμήματα Μητρικῆς Γλώσσης καὶ Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν εἰς Aachen, Düren, Heinsberg καὶ Geilenkirchen.

Ἀπὸ τὸ 2002 καὶ ἑξῆς, κατόπιν κοινῆς ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῶν Ἐπαρχιούχων Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν τῆς Γερμανίας, τοῦ ἀνετέθη ἡ Διεύθυνσις τῆς νεοσυσταθείσης Σχολικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Γερμανίᾳ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν: «Referat für Schule und Religionsunterricht der Orthodoxen Kirchen in Deutschland» (R.S.R. der O.K.i.D.)
Διετέλεσε Διευθυντὴς συντάξεως καὶ ἐκδόσεως τοῦ τριμηνιαίου ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ» (Orthodoxe Gegenwart) καὶ τοῦ ἐτησίου Ἡμερολογίου αὐτῆς (1981-1996).

Εἶναι ἱδρυτικὸν μέλος καὶ μέλος τῶν Ἐκτελεστικῶν Συμβουλίων τῶν ἀνεγνωρισμένων Φιλανθρωπικῶν Σωματείων «Wir für Ruanda» (Heinsberg) καὶ «Für ein neues Leben» (Aachen). Συμμετέχει εἰς τὴν Διεθνὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν τῶν Ἐπισκόπων – φίλων τῆς κινήσεως τῶν Focolari καὶ εἶναι μέλος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Παρασήμου «Klaus-Hemmerle-Preis».

Ἐτιμήθη ὑπὸ τοὺ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας κ. Roman Herzog μὲ τὸ Παράσημον Bundesverdienstkreuz Erste Klasse, διὰ τὴν «πολύτιμον προσφοράν του εἰς τὴν ὁμαλὴν ἔνταξιν τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν Γερμανικὴν Κοινωνίαν καὶ τὴν καταλλαγὴν καὶ συνεργασίαν μεταξὺ τῶν χριστιανῶν». Ἡ τελετὴ ἀπονομῆς τοῦ Παρασήμου ἔγινε εἰς τὴν ἱστορικὴν αἴθουσαν Στέψεων τοῦ Δημαρχείου τῆς πόλεως Aachen τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1995.

Τηλ.: 0241-28572. Fax:: 0241-406896.
 

Ονομαστική: 18 Σεπτεμβρίου

Ἀριανζοῦ κ. Bαρθολομαῖος

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος  Ἀριανζοῦ
κ. Bαρθολομαῖος

10.06.2004

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  Ἀριανζοῦ κ. Bαρθολομαῖος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης) Kεσίδης ἐγεννήθη τῇ 12ῃ Aὐγούστου 1968 ἐν Kαστορίᾳ Δ. Mακεδονίας. Tὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδὰς ἐπεράτωσεν ἐν Kαστορίᾳ. Ἐσπούδασε χημείαν εἰς τὸ Tμῆμα Xημείας τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Bόννης καὶ θεολογίαν εἰς τὸ Tμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Kοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῇ 4ῃ Mαρτίου 1995, λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῇ 10ῃ Ἰουνίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους, καὶ Πρεσβύτερος τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου 1996, προχειρισθεὶς αὐθημερὸν εἰς Ἀρχιμανδρίτην, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου Γερμανίας κ. Aὐγουστίνου. Ὑπηρέτησε παρὰ τῷ Μητροπολίτῃ Γερμανίας ὡς Ἀρχιδιάκονος αὐτοῦ (1995-1996), ἐνῷ κατόπιν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Φραγκφούρτης (1996-2004). Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του ἐτελέσθῃ ἐν τῷ Ἱερῷ Nαῷ Προφήτου Ἠλιοὺ Φραγκφούρτης τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2004.

Τηλ: 0228-462041. Fax:: 0228-464989.

Ονομαστική: 11 Ἰουνίου

Ἱστοσελίς: http://www.orthodoxie.net/

Περιλαμβάνει τά Ὁμόσπονδα Κρατίδια τῆς Ὁ.Δ. τῆς Γερμανίας. Ἱδρύθη τῇ 5ῃ Φεβρουαρίου 1963, δι' ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί εγάλης Βρετανίας, δι' ἐκδοθέντος Ἱδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου. Ἀνεγνωρίσθη ὡς Ν.Π.Δ.Δ. τῆς Ὁ.Δ. τῆς Γερμανίας διά τοῦ Νόμου /29.10.1974 τῆς Βορείου Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ἑδρεύει εἰς Βόννην.

Διεύθυνσις: Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland, Exarchat von Zentraleuropa, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2, 53227 Bonn.
Διεύθυνσις ἀλληλογραφίας: Postfach 30 05 55, 53185 Bonn.
Τηλεφωνικόν κέντρον: (πρόθεμα Γερμανίας +49) 0228-9737840.
Fax: 0228-97378424.

ΕΝΟΡΙΑΙ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1. Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος Bonn.
2. Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Brühl.
3. Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Troisdorf.
4. Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Köln.
5. Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Aachen.
6. Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου Neuss. 
7. Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Düsseldorf.
8. Ἐνορία Ἁγίου Πνεύματος Krefeld.
9. Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Duisburg.
10. Ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Oberhausen.
11. Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Solingen.
12. Ἐνορία Ζωοδόχου Πηγῆς Wuppertal.
13. Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Siegen.
14. Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου Lüdenscheid.
15. Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Dortmund.
16. Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου Herten.
17. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Iserlohn.
18. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Lippstadt.
19. Ἐνορία Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Bielefeld.
20. Ἐνορία Ἁγίου Θεράποντος Gütersloh.
21. Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν Hannover.
22. Ἐνορία Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Gifhorn.
23. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Bremen. 
24. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Hamburg.
25. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Lübeck.
26. Ἐνορία Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Berlin.
27. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Leipzig.
28. Ἐνορία Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος München.

29. Ἐνορία Ἁγίων Πάντων München. Ungererstr.
30. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου München. Ungererstr.
31. Ἐνορία Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Dachau.
32. Ἐνορία Ἁγίου Παντελεήμονος Augsburg.
33. Ἐνορία Ἀποστόλου Παύλου Nürnberg.
34. Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Lauf.
35. Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν Würzburg.
36. Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Stuttgart.
37. Ἐνορία Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Stuttgart.
38. Ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου Bietigheim-Bissingen.
39. Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Esslingen.
40. Ἐνορία Ἁγίων Μεθοδίου καί Κυρίλλου Kirchheim u.Teck.
41. Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Reutlingen.
42. Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Freiburg.
43. Ἐνορία Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Sindelfingen.
44. Ἐνορία Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Mühlacker.
45. Ἐνορία Ἁγίου Βασιλείου Backnang.
46. Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Waiblingen.
47. Ἐνορία Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Mannheim.
48. Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ludwigshafen.
49. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Darmstadt.
50. Ἐνορία Ἁγίων Πάντων Offenbach.
51. Ἐνορία Προφήτου Ἠλιού Frankfurt am Main.
52. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Frankfurt am Main.
53. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Wiesbaden.
54. Ἐνορία Ἁγίων Ἀναργύρων Wetzlar.
29. Ἐνορία Ἁγίων Πάντων München. Ungererstr.
30. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου München. Ungererstr.
31. Ἐνορία Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Dachau.
32. Ἐνορία Ἁγίου Παντελεήμονος Augsburg.
33. Ἐνορία Ἀποστόλου Παύλου Nürnberg.
34. Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Lauf.
35. Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν Würzburg.
36. Ἐνορία Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Stuttgart.
37. Ἐνορία Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Stuttgart.
38. Ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου Bietigheim-Bissingen.
39. Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Esslingen.
40. Ἐνορία Ἁγίων Μεθοδίου καί Κυρίλλου Kirchheim u.Teck.
41. Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Reutlingen.
42. Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Freiburg.
43. Ἐνορία Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Sindelfingen.
44. Ἐνορία Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Mühlacker.
45. Ἐνορία Ἁγίου Βασιλείου Backnang.
46. Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Waiblingen.
47. Ἐνορία Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Mannheim.
48. Ἐνορία Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ludwigshafen.
49. Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Darmstadt.
50. Ἐνορία Ἁγίων Πάντων Offenbach.
51. Ἐνορία Προφήτου Ἠλιού Frankfurt am Main.
52. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Frankfurt am Main.
53. Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Wiesbaden.
54. Ἐνορία Ἁγίων Ἀναργύρων Wetzlar.

Rumänische Kirchengemeinden

55. Parohia Nasterea Maicii Domnului Freiburg.
56. Parohia Sfantul Ioan Botezatorul Pforzheim.
57. Parohia Sfantul Ioan Botezatorul Heilbronn.
58. Parohia Sfantul Prooroc Ilie Stuttgart.
59. Parohia Adormirea Maicii Domnului Frankfurt.
60. Parohia Sfintii Apostoli Petru si Pavel Nürnberg.
61. Parohia Invierea Domnului München.
62. Parohia Invierea Domnului Saarbrücken.
63. Parohia Bunavestire Lörrach.
55. Parohia Nasterea Maicii Domnului Freiburg.
56. Parohia Sfantul Ioan Botezatorul Pforzheim.
57. Parohia Sfantul Ioan Botezatorul Heilbronn.
58. Parohia Sfantul Prooroc Ilie Stuttgart.
59. Parohia Adormirea Maicii Domnului Frankfurt.
60. Parohia Sfintii Apostoli Petru si Pavel Nürnberg.
61. Parohia Invierea Domnului München.
62. Parohia Invierea Domnului Saarbrücken.
63. Parohia Bunavestire Lörrach.