Holy Metropolis Of Limnos And Aghios Eustratios

Λήμνου καὶ Ἁγ. Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος

  Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Λήμνου καὶ Ἁγ. Εὐστρατίου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος παντός Αἰγαίου Πελάγους
κ. Ἱερόθ

22.11.1988

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λήμνου καὶ Ἁγ. Εὐστρατίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος παντός Αἰγαίου Πελάγους, κ. Ἱερόθεος (Γαρύφαλλος) ἐγεννήθη τό ἔτος 1934 εἰς Ἀθήνας. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν καί εἰς Ὀξφόρδην. Κληρικός ἐχειροτονήθη τό 1954 καί ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος, Κατηχητής, Ἱεροκῆρυξ καί Καθηγητής Μέσης Ἐκπαιδεύσεως εἰς Κοζάνην, Λονδῖνον, Ὀρεστειάδα καί Ἀθήνας. Διετέλεσε Γραμματεύς παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1968-1988). Μέλος Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί Ἐπιμελητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου (1974-1989). Συμμετέσχεν εἰς συνέδρια καί ἐξεπροσώπησε τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς ἐκδηλώσεις ὁμοδόξων καί ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. Μητροπολίτης Λήμνου ἐξελέγη τό 1988.

Ονομαστική: 4 Ὀκτωβρίου

Διοίκησις: Ἕδρα• Μύρινα Λήμνου, Τ.Κ. 814 00. Τηλέφωνα (πρόθεμα 22540): Μητροπολίτου: 24.630. Γραφείων: 22.474. Fax: 24.042. E-mail: [email protected]

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Γ. Σουπιός.
Διοικητικόν Προσωπικόν: Λογιστήριον• Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Σουπιός. Βοηθοί• Πρωτοπρ. Θεοδόσης Λέττος, Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Γιουρνάρας, Πρεσβ. Πολυχρόνης Διαμαντόπουλος. Ὁδηγός-Κλητήρ• Παναγιώτης Λέττος.
Συμβούλια: 1) Μητροπολιτικόν Συμβούλιον• Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀναπληρωτής πρόεδρος• Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Σουπιός. Τακτικά μέλη: Πρωτοπρ. Θεοδόσιος Λέττος, Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Γιουρνάρας, Φωτεινή Ἐκμεκτσόγλου (Συμβο­λαιογράφος), Τρύφων Τρυβόλας, Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Νικόλαος Μιχαήλ, Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος. Ἀναπληρωματικά Μέλη• Πρωτοπρ. Γεώργιος Βότσης, Οἰκον. Ἠλίας Λασπατζάκης, Σοφία Ἐλευθεράκη (Δικηγόρος), Εὐάγγελος Χριστοφιδέλλης (Ὑπάλληλος Δ.Ο.Υ.), Παναγιώτης Ματσικᾶς, Ἐκκλησ. Ἐπίτροπος. Γραμματεύς• Πρεσβ. Σταῦρος Λάδης.
2) Ἐπισκοπικόν Δικαστήριον• Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀναπληρωτής πρόεδρος• Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Σουπιός. Τακτικά μέλη• Πρωτοπρ. Δημήτριος Ἀδάμ, Πρεσβ. Νεκτάριος Μπουλιτσάκης. Ἀναπληρωματικά μέλη: Οἰκον. Σοφιανός Μπακλατζῆς, Πρεσβ. Δημήτριος Ζαγούδης.  Γραμματεύς• Πρεσβ. Σταῦρος Λάδης.
3) Τοπικόν Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.• Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Μέλη• Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Σουπιός καί Οἰκον. Θεόδωρος Γκέκας. Ἀναπληρωματικά Μέλη• Οἰκον. Παντελεήμων Πανᾶς, Πρεσβ. Ἀπόστολος Στυλιανίδης.
Ἐνοριακοί Ναοί: 37. Ἐξωκκλήσια: 365. Παρεκκλήσια: 10. Ἐφημέριοι: Α΄ 5, Β΄ 5, Γ΄ 2, Δ΄ 13. Ἄγαμοι –Ἔγγαμοι: 25. Σύνολον: 25. Συνταξιοῦχοι 4.

Ἁγιολογία

– Τοπικαί ἑορταί: Τά «Ἐλευθέρια» τῆς Λήμνου, συνεορταζομένου καί τοῦ Ἁγίου Σώζοντος, τοῦ σώσαντος τήν νῆσον τῷ 1912, ἐπί τῇ μετακομιδῇ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου αὐτοῦ ἐν Λήμνῳ (8-10-1992), τοῦ καί πολιούχου καί προστάτου τῆς νήσου Λήμνου.
– Τοπικοί Ἅγιοι: Ἱεράρχαι• Στρατήγιος Ἐπίσκοπος Λήμνου συμμετασχών εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον († 325), Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, Εὐθύμιος Ἐπίσκοπος Τυρνόβου, Ἰωσήφ Ἐπίσκοπος Τιμισοάρας. Μάρτυρες: Ἅγ. Σῴζων, πολιοῦχος Λήμνου, Ἁγ. Μελιτινή, Ἁγ. Γλυκερία, Ἁγ. Εὐφημία. Νεομάρτυρες: Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν,  Ἀθανάσιος ὁ Λήμνιος. Ὅσιοι: Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, Σάββας ὁ Βατοπαιδινός, Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ. Ἡ σύναξις αὐτῶν ἑορτάζεται ἐν Λήμνῳ τῷ δευτέρῳ Σαββάτῳ τοῦ μηνός Ἰουλίου.
– Ἱερά Λείψανα ἀνήκοντα τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ κ. Ἱεροθέῳ: Ἁγίου Σώζοντος, Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ, Ἁγίου Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν καί ἄλλων Ἁγίων.
– Λοιπή Δραστηριότης:  Μουσεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Κληρονομίας. Συνεστήθη καί λειτουργεῖ ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ Μυρίνης, δυνάμει τοῦ ὑπ' ἀριθμ. Κανονισμοῦ 56/10-9-91,  (ΦΕΚ 155/11-10-91). Εἰς αὐτό συγκεντροῦνται τά εἰς μή χρῆσιν ἀντικείμενα τῆς Θείας Λατρείας. Διοικητικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος• Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος. Μέλη• Πρωτοπρ. Θεοδόσιος Λέττος, Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Γιουρνάρας, Παναγιώτης Ματσικᾶς, τ. Διευθυντής Ἀρχ. Μουσείου Λήμνου καί Γεώργιος Ψάρας, συντηρητής εἰκόνων.

Στατιστικά στοιχεῖα 2011

Χειροτονίαι 2. Ἐγκαίνια-Θυρανοίξια Ἱ. Ναῶν 1. Γάμοι 65. Διαζύγια• 6.