Holy Metropolis of the Princes' Islands

Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Γέρων Πριγκηποννήσων,
ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος
κ. Δημήτριος.

04.11.1990

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος, κ. Δημήτριος, ἐγεννήθη εἰς τά Ταταῦλα τῆς Κωνσταντινουπόλεως τήν 26ην Ὀκτωβρίου 1952 ἀπό τόν Κωνσταντῖνον καί τήν Ζωήν Κομματᾶ. Ἐσπούδασε εἰς τήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1975, καί τό Θεολογικόν Κολλέγιον Oak Hill τοῦ Λονδίνου (1980-1981). Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 14ην Ἰουλίου 1974 ὑπό τοῦ μ. πολιοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, ὑπηρετήσας ἐν συνεχείᾳ τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀπό τοῦ ἔτους 1975 καί ἑξῆς ἀπό διαφόρων ἐπιτελικῶν θέσεων τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπί 30ετίαν καί πλέον καί διακονήσας τά ἱερά της συμφέροντα κατά τό ἐνόν εἰς διαφόρους ἀνά τόν κόσμον ἐκκλησιαστικάς ἀποστολάς (ὅπως εἰς Η.Π. Ἀμερικῆς, Αὐστραλίαν, Ἑλλάδα καί ἀλλαχοῦ). Εἰς Μητροπολίτην Σεβαστείας προήχθη ἀπό Μεγάλων Ἀρχιδιακόνων τήν 2αν Ὀκτωβρίου 1990, χειροτονηθείς εἰς Ἀρχιερέα τήν 4ην Νοεμβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, τοῦ καί Γέροντός του, καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Διατελέσας ἐπί 16ετίαν καί πλέον Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου (1991-2008), συνέβαλε, κατ᾿ ἐπανειλημμένην ἀναγνώρισιν τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί τῶν ἐν αὐτῇ μέσων ἐνημερώσεως, εἰς τήν ἐμπέδωσιν τοῦ προνομιακοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν Ἀρχιεπισκοπήν, κατά τήν μεταβατικήν περίοδον τῆς ἱστορίας της, ἀπό τῆς παραιτήσεως τοῦ μ. πολιοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰακώβου μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς συντάξεως τοῦ νέου Συντάγματος αὐτῆς (1995-2003), συμβαλών καί διά τήν ἐν αὐτῷ διατήρησιν τῶν καιρίων κανονικῶν ὅρων τῆς ἐκ τοῦ Θρόνου ἐξαρτήσεώς της. Συγκεκριμένως, μετεῖχε εἰς τήν πρός τήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς Πατριαρχικήν Ἐξαρχίαν τοῦ 1995, τάς Κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις, τήν 35ην τῆς Φιλαδελφείας τοῦ ἔτους 2000 καί τήν 38ην τοῦ Nashville-Tennessee τοῦ ἔτους 2006 καί εἰς τήν ἐπί τούτῳ Μικτήν Ἐπιτροπήν συντάξεως τοῦ νέου Συντάγματος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.

Κατά τήν ἐκσπάσασαν κρίσιν ἀμφισβητήσεως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῶν ἐπί τῶν Μητροπόλεων τῶν «Νέων Χωρῶν» κανονικῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (2003-2004), προήσπισεν ἔργῳ τε καί λόγῳ τά ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ 1928 ὁριζόμενα δίκαια ταῦτα, συγγράψας καί δημοσιεύσας ἐν συνεχείᾳ, κατόπιν τριετοῦς ἐρεύνης, κριτικήν καί συγκριτικήν μελέτην (Δεκέμβριος 2006) ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις τοῦ 1928 παρακωλυομένη τοῖς ὅροις», σημειώσασαν ἰδιαιτέραν ἀπήχησιν καί τυχοῦσαν τῆς εὐμενοῦς ἐπιστημονικῆς ἀξιολογήσεως καί προβολῆς μεγάλου ἀριθμοῦ εἰδημόνων Καθηγητῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί Δικαίου. Κατά δέ τό ἔτος 2005 μετεῖχε τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας διά τό Ἅγιον Ὄρος, τῆς ὁριστικῶς ἐπιλυσάσης ἐκκλ第σιαστικῶς τό ἐπί 30ετίαν καί πλέον ἀπασχολῆσαν τήν Ἐκκλησίαν πρόβλημα τῆς ἐν σχίσματι Μονῆς Ἐσφιγμένου διά τῆς ἀναδείξεως κανονικῆς ἀδελφότητος αὐτῆς. Μετεῖχε δ᾿ ὡσαύτως καί εἰς τάς δύο Διορθοδόξους Συνόδους, τήν Πανορθόδοξον τῆς Κωνσταντινουπόλεως (24 Μαΐου 2005) διά τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί τήν Διηυρυμένην τῆς Γενεύης (17 Μαΐου 2006) διά τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου. Ὁμιλίαι καί μελέται του ἐδημοσιεύθησαν κατά διαστήματα εἰς διάφορα ἐκκλησιαστικά ἔντυπα καί ἐπετειακούς τόμους, ἐτιμήθη δέ διά πλείστων ἐκκλησιαστικῶν διακρίσεων. Ἀπό τοῦ ἔτους 2000 μετέχει περιοδικῶς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί εἶναι μέλος πολλῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. Ταχ. διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye. Ε-mail: [email protected]

Ονομαστική: 26 Ὀκτωβρίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος. Ἕδρα• Πρίγκηπος. Ταχ. διεύθυνσις• Kıvılcım Sok. No. 3. Büyükada, İstanbul, Türkiye. Τηλ. +90.216.382.41.94, +90.212.244.49.05, καί +90.532.212.47.33. Fax +90-212. 244.15.77. www.impringiponnison.org
Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως• Ἐντός τοῦ αὐλογύρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Πριγκήπου.
Γραμματεύς Γραφείων• Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Τάκος.
Κοινότητες• 4, Ἐφημέριοι• 5, Δημοτικόν Σχολεῖον• 1.

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων

1. Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου. Ταχ. διεύθυνσις: Alaçam Sok. No. 15, Büyükada/İstanbul.
2. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου. Ταχ. διεύθυνσις: Kıvılcım Sok. No. 3, Büyükada. Ἱερ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Τάκος. Τηλ.  0216-382.15.94 καί 0536-224.27.27.
3. Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός Προφήτου Ἠλιού Πριγκήπου. Ταχ. διεύθυνσις: Karacebey Mevkii, Büyükada, τηλ. +90-216-382.74.73, 382.64.08.
4. Ἱερόν Ναΐδιον Ἁγίων Θεοδώρων Πριγκήπου.
5. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πριγκήπου.
6. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Φωτεινῆς Πριγκήπου.
7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Χάλκης. Ταχ. διεύθυνσις: İşgüzar Cad. No. 10, Heybeliada, τηλ. +90-216-351.81.59. Ἱερ. Προϊστάμενος• Οἰκονόμος Φώτιος Μεφαλόπουλος. Τηλ. 0216.35.10.539. ¬
8. Ἱερός Κοιμητηριακός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Χάλκης. Ταχ. διεύθυνσις: Mezarlık Sok. No. 7/9, Heybeliada.
9. Ἱερόν Ἁγίασμα Ἁγίας Παρασκευῆς Χάλκης.
10. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ἀντιγόνης. Ταχ. διεύθυνσις: Takım Ağa Sok. No. 19, Burgazada, τηλ. +90-216-381.14.01. Ἱερ. Προϊστάμενος• Ἀρχιμ. Στέφανος Νούσης.
11. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιού Κοιμητηρίου Ἀντιγόνης. Ταχ. διεύθυνσις: İsa Tepesi, Burgazada.
12. Ἱερός Ναός Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Νήσου Πρώτης. Ταχ. διεύθυνσις: Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Kınalıada, τηλ. +90-216-381.41.43. Ἱερ. Προϊστάμενος• Οἰκονόμος Δημήτριος Τσιρόπουλος.
13. Κοινοτικόν Κοιμητήριον Προφήτου Ἠλιού Πρώτης. Ταχ. διεύθυνσις: Rum Ortodoks Tepe Mezarlığı, Kınalıada.
14. Ἁγίασμα  Ἁγίας Φωτεινῆς Πρώτης.
Ἀστική Σχολή Πριγκήπου: Διευθυντής• Ἐλλογιμ. κ. Στυλιανός Καραγιάννης, Εὐγεν. κα. Ἁγνή Νικολαΐδου, Διδασκάλισσα. Ταχ. Διεύθυνσις• Alaçam Sok. No 15, Büyükada. τηλ. +90.216.382.35.59.
Διακονία τῆς Ἀγάπης: Πρόεδρος• Εὐγεν. κα. Ἁγνή Νικολαΐδου. Τηλ. +90. 216.382. 33.68 καί 382.69.38.
Κατηχητικόν: Ὑπεύθυνος• Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Τάκος.
Συσσίτιον: Ὑπεύθυνος• κα. Μαρία Πασᾶ.