Patriarchal Monthly Bulletin
2003

Retour

Ἀπρίλιος 2003

Ἀπρίλιος 2003

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος, κατά την τελεσθείσαν εν τω πανηγυρίσαντι Π. Πατριαρχικώ Ναώ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, την Δευτέραν της Διακαινησίμου, 28ην Απριλίου, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, καθ' ην ετελέσθη και η ειθισμένη αρτοκλασία υπέρ των εν Αμερική και απανταχού της δεσποτείας Κυρίου τέκνων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη, την αυτήν ημέραν, εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω, την ενταύθα σεβασμίαν Ιεραρχίαν του Θρόνου, ήτις υπέβαλε τα εαυτής σέβη επί τω Πάσχα και αντήλλαξε μετ' Αυτού τον εόρτιον Πασχάλιον ασπασμόν.

 

*    *    *

 

Ωσαύτως, την αυτήν ήμέραν, επεσκέφθησαν την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην ημών, αλληλοδιαδόχως, ίνα εκφράσουν τας εορτίους ευχάς εαυτών τε και των κατ' αυτούς παροικιών, επί τω Πάσχα:

α) ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop ο Β,' συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Nerses Bοzabalian, εξ Ιεροσολύμων, και Ευλαβ. Διακόνου κ. Vağarsak Seropyan,

β) o Σοφολ. Αρχιρραββίνος των ενταύθα Εβραίων κ. Ishak Haleva, συνοδευόμενος υπό του Eντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικού Γραμματέως αυτού, και

γ) ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος των ενταύθα Αρμενοκαθολικών κ. Jean Çolakyan, συνοδευόμενος υπό των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Apraham Fıratyan και Ευλαβ. Διακόνου κ. Hagop Minasyan.

Τοις ως άνω υψηλοίς επισκέπταις απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  την πρωίαν της Τρίτης της Διακαινησίμου, 29ης Απριλίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρά, μετέβη εις το εν Θεραπείοις πάρκον της "Γαλλικής Ενώσεως", δια ημερησίαν εκδρομήν μετά των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της Ομογένειας ημών, επί τω Αγίω Πάσχα.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Στεργίου, εκ Μεγάρων.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Παπαθανασίου, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Γκιουμούσκαγια, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μιχαηλίδην, Βασίλειον Καρελήν και Φώτιον Οξιάν, εκ Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής.

Την Ευγεν. δίδα Ζωήν Τουράτσογλουί υποβαλούσαν σέβη και εξαιτησαμένην τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτής, εντεύθεν.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ιερώ Ναώ Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουχλίου και την εν συνεχεία Πασχαλινήν συνεστίασιν των μελών των Συνδέσμων Αποφοίτων Μεγάλης του Γένους Σχολής και Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, την Τρίτην της Διακαινησίμου, 29ην Απριλίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωίαν της Μ. Παρασκευής, 25ης Απριλίου, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Ι. Ακολουθίαν του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως εν Συνοδική συγχοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου και Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξε, κατά την τάξιν, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Ωσαύτως, συγχοροστατούντων τω Πατριάρχη των ως άνω Σεβ. Συνοδικών Αρχιερέων, Ούτος, το εσπέρας της αυτής ημέρας, προέστη εν αύτω της Ι. Ακολουθίας του Επιταφίου Θρήνου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Μ. Παρασκευής, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφανού, μετέβη εις την Ι. Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και έψαλε Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του αοιδίμου προκατόχου Αυτού, Πατριάρχου Δημητρίου.

 

*    *    *

 

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

H λαμπροφόρος Ανάστασις του Κυρίου απετέλεσε το αποκορύφωμα των εορτασμών των αγίων τούτων ήμερων της πίστεως ημών.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  μετά την κατά το μεσονύκτιον του Μ. Σαββάτου εν τω αυλογύρω των Πατριαρχείων τελετήν της Αναστάσεως, εν μέσω πλήθους πιστών, καθ' ην απηύθυνεν εόρτιον Μήνυμα προς τον Ορθόδοξον κόσμον και έκαμεν έκκλησιν δια την επάνοδον της ειρήνης εις την τεταραγμένην περιοχήν της Μέσης Ανατολής, προέστη εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως, εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου και Ικονίου κ. Θεόληπτου.

Την επί τω Πάσχα Πατριαρχικήν Απόδειξιν ανέγνω από του Ιερού Άμβωνος ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν ο Εξοχ. κ. Πέτρος V. Stegniy, Πρέσβυς της Ρωσσικής Ομοσπονδίας εν Αγκύρα, μετά του Εντιμ. κ. Σεργίου Velichkin, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, Σύμβουλος της εν Αγκύρα Πρεσβείας της Ελλάδος, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

 

*    *    *

Εν ατμόσφαιρα πανηγυρική ετελέσθη την 10ην πρωϊνήν της Κυριακής του Πάσχα, 27ης Απριλίου, και η Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού της Αναστάσεως, προεξάρχοντος της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου και τη συμμετοχή των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Ειρηναίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, ως και του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Μετά την Είσοδον, το Ιερόν Ευαγγέλιον ανεγνώσθη Ελληνιστί υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, από του Ιερού Συνθρόνου, Τουρκιστί, υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, Σλαβωνιστί υπό του Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Συμεών Παπάζογλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου της ενταύθα Ρωσσικής Παροικίας, Λατινιστί υπό του ενταύθα ΡΚαθολικοΰ Επισκόπου κ. Louis Pelâtre, Σερβιστί υπό του Οσιολ. Ιερομόναχου Μαξίμου Vasilyevich, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου, Ρουμανιστί υπό του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Silvio State, Ιερατικώς Προϊσταμένου της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας, Ρωσσιστί υπό του Ιερολ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Αγιοπαντελεημονίτου, Αραβιστί υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Ιταλιστί υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, Γαλλιστί υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Βενεδίκτου Ιωάννου, Αγγλιστί, υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Γερμανιστί υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρίχ, και πάλιν  Ελληνιστί, από του  Ιερού Άμβωνος, υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου.

Κατά την Ιεράν ταύτην Ακολουθίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι ως άνω διπλωμάται της Ελλάδος, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, εις ους άπαντας ο Πατριάρχης διένειμε τα ειθισμένα πασχαλινά ωά.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Εξοχ. κ. Πέτρον V. Stegniy, νέον Πρέσβυν της Ρωσσικής Ομοσπονδίας εν  Αγκυρα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Σεργίου Velichkin, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τον  Εξοχ. κ. Migeuel Lamazares, Πρέσβυν της Κούβας εν Αγκύρα.

Τοις ως άνω Διπλωμάταις αποδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι δια το αξίωμα αυτών τιμαί.

Τον  Εντιμ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, Γεν. Πρόξενον της Ελλάδος ενταύθα, μετά του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Χαραλάμπους, της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης και των τέκνων αυτών Κωνσταντίνου και Γεωργίου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αναστάσιον Ζουράρην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Φάνης και των τέκνων αυτών Γεωργίου και Κυβέλης, εξ Αθηνών.

Τον  Εντιμ. κ. Διονύσιον Παναγιωτάκην, εξ  Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ιατρόν-Διευθυντήν των Νοσοκομείων Βαλουκλή, και Γεώργιον Πετρίδην, Ιατρόν, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.

Επί τω αύτω σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Τυροβόλην, Λογιστήν των Πατριαρχείων, Θωμάν Β. Σταυρίδην, στέλεχος του Γραφείου του ενταύθα Εμπορικού Συμβούλου της Ελλάδος, Γεώργιον Μπενλίσοϊ Γραμματέα της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, Αναστάσιον Άκγιουλκγεν, Αναστάσιον Κυρίτσην, Γεώργιον Μπερμπέρην, Γεώργιον Χειράκην, Γεώργιον Καπαρόζην, ως και την Ευγεν. κ. Αργυρήν Aπλωνάκη, Υπαλλήλους των Πατριαρχείων.

Τον Εντιμ. κ. Τέρενς-Νικόλαον Κουίκ, δημοσιογράφον, μετά των οικείων αυτού, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Faruk Nafiz Karadere και Selahattin Güldü, και την Ευγεν. κ. Gülizar Keklikdere, στελέχη της Τραπέζης "Garanti", εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Στέφανον Δημόπουλον, Χειρουργόν οφθαλμίατρον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Σταυριανής και των τέκνων αυτών, εξ Αθηνών.

Τον Μουσικολ. κ. Εμμανουήλ Χατζηγιακουμήν, Καθηγητήν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Angelo Poli, μετά της συζύγου Ευγεν. κ. Mariateresa, φαρμακοποιούς, εκ Milano Ιταλίας.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Χατζηδάκην και την Ευγεν. κ. Μυρσίνην Ζορμπά, Ευρωβουλευτάς.

Την Ευγεν. κ. Claudia Roth, Βουλευτήν, μέλος της Επιτροπής του Γερμανικού Κοινοβουλίου δια τα ανθρώπινα δικαιώματα, μετά των Εντιμ. κ. κ. Peter Reuss, Herbert Hoffman-Loss και Ali Yurttagül.

Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Καραμπάγιαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, εκ Καλαμάτας.

Τας Ευγεν. κυρίας Αγγελικήν Ν. Φράγκου, εξ  Αθηνών, και Αγγελικήν Ιντζίδη, εξ Αμερικής.

Τον  Εντιμ. κ. Αθανάσιον Βαφειάδην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν, κ. Αφροδίτης και του τέκνου αυτών, εξαιτησαμένους επ' αυτώ την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν, επί τη επικείμενη βαπτίσει αυτού, εξ Αθηνών.

Τον  Εντιμ. κ. Τιμολέοντα Κατερίνογλου, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. κ. Κάρμεν, εντεύθεν, επί εκζητήσει των Πατριαρχικών ευχών, επί τοις εν όψει γάμοις αυτών.

Τον Μουσικολ. κ. Δημήτριον Πιπερτζήν, εκ Σερρών.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Νιργιαννάκην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίνης και τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Λιακώνην, μετά της συζύγου αυτού Εύγεν. κ. Θεοδώρας, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Χρήστον Μαντζιώρον, Γεώργιον Ντούσκαν και Δημήτριον Τομαράν, μεταπτυχιακούς φοιτητάς, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Αρχοντώνην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ευστρατίας, εκ Γαλλίας.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Τσαλίκην, μετά των οικείων αυτού, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Λεονταρίδην, Πυροσβέστην, μετά των οικείων αυτού, εκ Λαμίας.

*    *    *

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΕκκλησιαστικαίΕιδήσεις

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων, την πρωίαν της Μ. Τρίτης, 22ας Απριλίου, ως και την Ιεράν Ακολουθίαν του Νυμφίου, το εσπέρας αυτής.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Βενέδικτον Ιωάννου, Μόνιμον Αντιπρόσωπον του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρά τω εν Γενεύη Παγκοσμίω Συμβουλίω Εκκλησιών.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Γρηγόpιov Μηλιάρην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.

Των Οσιολ. Αρμένιον Ιερομόναχον κ. Ζακχαίον Ohanyan, εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Αλέξανδρον Αλεξανδριδην, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Μαγδαληνής, εκπαιδευτικούς, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Παύλου, επιχειρηματίαν, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Αίγλης Θανάσογλου, Δικηγόρου.

Τους  Εντιμ. κ. κ. Michael Otrisal, Jan Cumpelik και Κωνσταντίνον Καραγεώργκιεφ, συνεργάτας της Τσεχικής Τηλεοράσεως, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Gölchan Mevlevi, εντεύθεν. Ο Πατριάρχης παρεχώρησεν εις αυτούς συνέντευξιν.

*    *    *

Από μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, επί τω Πάσχα των ετεροδόξων, οι Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος και Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας, επεσκέφθησαν εν τη εν Ayazpaşa έδρα των ενταύθα Συροκαθολικών, τον Χωρεπίσκοπον αυτών κ. Yusuf Sağ, την Μ. Τρίτην, 22αν Απριλίου.

 

*    *    *

 

Ο Πατριάρχης εις το Αζερμπαϊτζάν

 

Ο Πρόεδρος της Κρατικής Επιτροπής του Αζερμπαϊτζάν δια την συνεργασίαν με τα Θρησκεύματα Σοφολ. κ. Refik Aliyev, εν αναγνωρίσει και εκτιμήσει, των προσπαθειών της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, δια την προσέγγισιν των μονοθεϊστικών θρησκειών και την συνεργασίαν των εκπροσώπων αυτών δια το γενικόν καλόν της ανθρωπότητας, προσεκάλεσεν Αυτόν να επισκεφθή επισήμως την Χωράν του.

Ούτως, ο Πατριάρχης την πρωίαν της 16ης τ. μ. Απρι λίου ανεχώρησε δι' ιδιαιτέρου αεροσκάφους εις Μπακού, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου και Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, του Ελλογιμ. Καθηγητού κ. Hüseyin Hatemi, του Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα καέ του κλητηρος Εντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτση.

Εις το αεροδρόμιον Bina ο Οικουμενικός Πατριάρχης εγένετο δεκτός υπό του Σοφολ. κ. Aliyev και του Διευθυντού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου  Εξωτερικών,  του  Θεοφ. Επισκόπου Μπακού και Κασπίας κ. Αλεξάνδρου του Πατριαρχείου Μόσχας, του Σοφολ. Σεϊχουλισλάμ Χατζή Αλλαχσουκούρ Πασαζαντέ, Ηγέτου των Μουσουλμάνων του Καυκάσου, του εκπροσώπου της Εβραϊκής Κοινότητος και του Εξοχ. κ. Μερκουρίου Καραφωτιά, Πρέσβεως της Ελλάδος.

Μετά την εγκατάστασιν Του εις το ξενοδοχείον ο Πατριάρχης αλληλοδιαδόχως επεσκέφθη το Μνημείον των Μαρτύρων, όπου κατέθεσε στέφανον εκ δάφνης, την Πρεσβείαν της Τουρκικής Δημοκρατίας, την έδραν της Κρατικής Επιτροπής δια την συνεργασίαν μετά των Θρησκευτικών Κοινοτήτων και τον Ρωσσικόν Ιερόν Ναόν των Μυροφόρων, όπου προέστη Δοξολογίας, εις το τέλος της οποίας αντηλλάγησαν χαιρετισμοί και αναμνηστικά δώρα μεταξύ του Επισκόπου Αλεξάνδρου και του Πατριάρχου, Όστις προσέφερε και τεμάχιον ι. λειψάνου και ι. εικόνα του Αποστόλου Βαρθολομαίου, μαρτυρήσαντος κατά την παράδοσιν εν τη περιοχή. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εν τω τέλει της ομιλίας Αυτού απηύθυνεν αδελφικόν χαιρετισμόν και ευχάς δια ταχείαν ανάρρωσιν εις τον οικουρούντα Μακ. Πατριάρχην Μόσχας και πάσης Ρωσσίας κ. Αλέξιον Β΄.

Μετά μικράν ανάπαυσιν εν τω ξενοδοχείω ο Πατριάρχης και oι συνοδοί Του μετέβησαν εις την κατοικιαν του κ. Πρέσβεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, όστις μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού παρέθεσαν επίσημον δείπνον προς τιμήν της Α. Θ. Παναγιότατος.

Την επομένην, 17ην ιδίου, ο Πατριάρχης μετέβη εις το Κρατικόν Πανεπιστήμιον Μπακού, όπου συνηντήθη μετά του κ. Πρυτάνεως, των κ. κ. Καθηγητών και φοιτητών και ωμίλησε δια την πορείαν του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων Θρησκειών, αφού προηγουμένως ήκουσε την ανάγνωσιν της βιογραφίας Αυτού και τον χαιρετιομόν του κ. Πρυτάνεως και του κ. Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής και εδέχθη τιμητικήν αναμνηστικήν πλακέταν.

Την μεσημβρίαν ο Σοφολ. Σεϊχουλισλάμ παρέθεσε γεύμα εν τη κατοικία αυτού προς τιμήν του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τη συμμετοχή και άλλων θρησκευτικών εκπροσώπων και βουλευτών του Αζερμπαϊτζάν, προ του οποίου αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα. Σημειωτέον, ότι ο Πατριάρχης και ο Σεϊχουλισλάμ έχουν συναντηθή και συνεργασθή κατ' επανάληψιν εις τας διαφόρους διαθρησκειακάς συναντήσεις.

Το απόγευμα ο Πατριάρχης επεσκέφθη κατά σειράν τους Εξοχωτάτους Υπουργόν Εξωτερικών Δρα Vilayat Guliyev, Πρόεδρον του Κοινοβουλίου κ. Murtuz Aleskerov και Αρχηγόν του Κράτους κ. Heydar Aliyev, οίτινες σύντρεις εδέχθησαν τον υψηλόν επισκέπτην των μετ' εκδηλώσεων πολλής τιμής και αγάπης. Ο δεύτερος εξ αυτών εξενάγησε τον Πατριάρχην εις τους χώρους του Κοινοβουλίου, ενώ ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανταποκριθείς εις παράκλησιν της Α. Θ. Παναγιότητος έδωκε την από μακρού αναμενομένην άδειαν επανοικοδομής του Ορδοδόξου Ναού του πολιούχου του Μπακού Αποστόλου Βαρθολομαίου εις τον κατά την παράδοσιν τόπον του μαρτυρίου αυτού, τουθ' όπερ ενεποίησεν εντύπωσιν εις πάντας και έλαβεν ευρείαν δημοσιότητα.

Το εσπέρας ο κ. Refik Aliyev παρέθεσε δείπνον προς τιμήν του Πατριάρχου και της συνοδείας Αυτού, εις ο παρεκάθησαν ο κ. Υπουργός Εξωτερικών, οι κ. κ. Πρέσβεις Τουρκίας και Ελλάδος και πολλαί άλλαι προσωπικότητες.

Την τελευταίαν ημέραν, 18ην τ. μ., ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσκέφθη Νοσοκομείον παίδων προσφυγικών οικογενειών, εις το οποίον προσέφερε και χρηματικήν βοήθειαν, εδέχθη εις το ξενοδοχείον Του το προσωπικόν της Πρεσβείας της Ελλάδος, τον εν Μπακού Πρέσβυν της Ρουμανίας και, τέλος, δημοσιογράφους τηλεοπτικών σταθμών, εις ους παρεχώρησε συνέντευξιν.

Προ  της  μεταβάσεως  εις  το  αεροδρόμιον   προς αναχώρησιν, όπου προεπέμφθη λίαν τιμητικώς, ο Πατριάρχης και oι μετ' Αυτού παρεκάθησαν εις γεύμα εν τη κατοικία του Πρέσβεως της Τουρκίας Εξοχ. κ. Ünal Çeviköz. καθ' ο εδόθη ευκαιρία συνομιλίας των συνδαιτυμόνων επί επικαίρων δεμάτων.

Εν τω αεροδρομίω της Πόλεως κατά την επιστροφήν Αυτού τον Πατριάρχην υπεδέχθησαν ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ηράκλειας κ. Φώτιος, άλλοι άγιοι Αρχιερείς και ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα.

Ούτως έληξε λίαν επιτυχώς και καρποφόρως μία ακόμη ειρηνική επίσκεψις της Α. Θ. Παναγιότητος, κομισάσης το μήνυμα αγάπης, ευδοκίας και ενότητος εκ μέρους της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας εις την μακρυνήν ταύτην Χώραν του Καυκάσου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, παρέστη την Τρίτην, 15ην Απριλίου, εις την έναρξιν των εργασιών του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ειδησεογραφικών Πρακτορείων, οργανωθέντος υπό του Πρακτορείου Ανατολής (Anadolu Ajansı) εν τω Ξενοδοχείω Çırağan, τη παρουσία, του εκ των Υπουργών Επικρατείας Εξοχ. κ. Beşir Atalay, όστις προσέφερεν αναμνηστικά δώρα εις τους παραστάντας θρησκευτικούς εν Τουρκία ηγέτας.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού ανεχώρησε την πρωΐαν της Τετάρτης, 16ης ιδίου, εις Μπακού,. πρωτεύουσαν του Αζερμπαϊτζάν, ένθεν, συν Θεώ, θα επιστρέψη την Παρασκευήν, 18ην τ. μ.

*    *    *

 

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕPA ΣΥΝΟΔΟΣ

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α.Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν αυτής συνεδρίαν τω Σαββάτω, 12η Απριλίου 2003.


Κατ' αυτήν εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει, αναγεγραμμένα θέματα, εφ' ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

*

*   *

 

Εν τέλει της παρούσης συνεδρίας, προτάσει της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, εξελέγησαν παμψηφεί ο μεν Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ευάγγελος Κουρούνης Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο δε Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Επιφάνιος Περιάλας, Μητροπολίτης της άρτι συσταθείσης Ιεράς Μητροπόλεως Ισπανίας και Πορτογαλίας.

 

Εκ του Γραφείου

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Ακάθιστου Ύμνου, το εσπέρας της Παρασκευής, 11ης  Απριλίου, εν Συνοδική συγχοροστασία.

Μετ' Αυτού συνεχοροστάτησαν oι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Αγίου Φραγκίσκου κ. Αντώνιος, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων και Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 12ης Απριλίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, και την Θείαν Λειτουργίαν της Ε' Κυριακής των Νηστειών, 13ης ιδίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Αγίου Φραγκίσκου κ. Αντωνίου, καθ' ην τον Θείον Λογον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διά κονος κ. Ιωακείμ Μπίλλης.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολιτην Αγίου Φραγκίσκου κ. Αντώνιον, μετά του Θεοφιλ. Επισκόπου Ολύμπου κ. Ανθίμου και εκπροσώπων των Χριστιανικών δογμάτων της κατ' αυτόν Επαρχίας, υπό την ηγεσίαν των Σεβ. ΡΚαθολικού Αρχιεπισκόπου κ. William Levada και Θεοφιλ. Επισκοπελιανού Επισκόπου κ. William Swing.

Τον Πανιερ. Αρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, εξ Αμε ρικής.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Μ. Τσαβαρήν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, μετά των Εντιμ. κ. κ. Ιω άννου Φαρμακίδου, Ιεροψάλτου, και Γρηγορίου Διαμαντοπούλου.

Τους Οσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. κ. Nicola Wynvoll, εκ Γερμανίας, Jean-Marie Merigou, εξ Αιγύπτου, και Lorenzo Piretto, εντεύθεν.

Τον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Αστέρην,  Άρχοντα Πρωτοψάλτην της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυ τού.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Ελλογ. κ. Λεωνίδαν Ρούτσον, εκπαιδευτικόν, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. How Williams και Nicholas Thorpe, Δημοσιογρά φους του BBC, εκ Μ. Βρεταννίας, εις ους έδωκε συνέντευξιν επί επικαίρων θεμάτων.

Την Ελλογ. κ. Ζωήν Πολυβίου-Σαπουντζάκη, Ψυχολόγον, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Tayfan Karali, Δημοσιογράφον, Necmettin Yaşar, Kadri Gözaydın και Erol Kayaoğlu, και την Ευγεν. κ. Defne Keskin, Αρχιτέκτονα-στέλεχος του εν Φαναρίω Ξενοδοχείου Daphms, άπαντας μέλη του Συνδέσμου εξωραϊσμού και αξιοποιήσεως της περιοχής Φαναριού-Βαλατά.                                                 

25μελή όμιλον αξιωματικών και σπουδαστών της Σχολής Ικάρων, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. δίδα Στεφανίαν Σαρρή, Βιολόγον, μετά του μνηστή ρος αυτής Εντιμ. κ. Bozan Gülcü, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Atiho Kostantino, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Elena και του νεογέννητου τέκνου αυτών Elia, εις εκζήτησιν της Πατριαρχικής ευλογίας επ' αυτό.

 

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά το Bazar του Συνδέσμου Βοηθείας Απόρων Ασθενών και Γηροκομουμένων των Νοσοκομείων Βαλουκλή, εν τη αιθούση αυτών, την Κυριακήν, 13ην Απριλίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, επεσκέφθη τον εν τω Αμερικανικώ Νοσοκομείω νοσηλευόμενον Εντιμ. κ. Doğan Gönül, επ' αδελφή γαμβρόν του Εντιμ. κ. Rahmi Koç, και ηυχήθη αυτώ ταχείαν ανάρρωσιν.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων της Τετάρτης, 2ας Απριλίου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Yusuf Çetin, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Hanna Akgüç και των Εντιμ.κ. κ. Yakup Tahincioğlu, Προέδρου της Παροικίας, και Kenan Altmışık, Αντιπροέδρου αυτής.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Τσαμπαρλήν, Πατριαρχικόν Επίτροπον της Ιεράς Μητροπόλεως Ισπανίας και Πορτογαλίας, μετά της πρεσβυτέρας αυτού Ευλαβ. κ. Γενοβέφας.

Τον Εξοχ. κ. Μάρκον Κυπριανού, Υπουργών Οικονομικών της Κύπρου, μετ' άλλων υπηρεσιακών παραγόντων. Τη αυτού Εξοχότητι απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Τον Εντιμ. κ. Alkyz Cerga, Γενικόν Πρόξενον της Αλβανίας ενταύθα.

Τον Αιδεσιμ. κ. A. Miller Milloy, Υπεύθυνον της Βιβλικής Εταιρείας δια την Ευρώπην και την Μέσην Άνατολήν, μετά του Εντιμ.κ. Emmanuel Bağdaş, στελέχους αυτής ενταύθα.

Την Ελλογ. δίδα Βασιλικήν Ξύδα, εκπαιδευτικόν, εντεύθεν, επί εκφράσει των ευχαριστιών αυτής δια την Πατριαρχικήν συμπάθειαν επί τη κοιμήσει του αυταδέλφου αυτής αειμνήστου Μητροπολίτου Σερρών καί Νιγρίτης κυρού Μαξίμου.

Τον Εντιμ. κ. Ivan Denisenko, νέον Πρόεδρον της Φιλόπτωχου αδελφότητος της ενταύθα Ρωσσικής Παροικίας, μετά των Ευγεν. κυρίων Vera Pakker και Ludmîla Cermeneva.

Την  Ελλογ. Κ. Μαρίαν Ζεβουδάκη, εκπαιδευτικόν, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Ευγενίαν Ζερίδου, εντεύθεν, και την Ευγεν. δίδα Μαριλέναν Νουν, εξ Αθηνών.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Δημητρίου Μαντατζόγλου διάλεξιν με θέμα "Μία νοερή ξενάγηση στα νησιά του Μαρμαρά", εν τη έδρα του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, την ΙΙέμπτην, 27ην Μαρτίου.