Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Retour

Ἀπρίλιος 2004

Ἀπρίλιος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ  Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείου Darülaceze, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 22αν Ἀπριλίου, γενόμενος δεκτός μετά τιμῶν καί σεβασμοῦ ὑπό τῶν διοικητικῶν στελεχῶν τοῦ Ἱδρύματος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 23ην Ἀπριλίου, καθ᾿     ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.    

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης τ. μ..

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, κατά τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐν τῷ Αὐστριακῷ Κολλεγίῳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐπί τῇ πανηγύρει αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 23ην Ἀπριλίου.
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 19ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, μετέβη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο.) καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν Οἰκολογικήν Ἑσπερίδα διά τήν ἐνταῦθα νεολαίαν, καθ᾿     ἥν ὡμίλησεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος. Ἐν συνεχείᾳ προεβλήθη ταινία διά τά ἄγρια πτηνά.    

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀριστοτέλην Παυλίδην, Ὑπουργόν Αἰγαίου καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μωράκη, Ἀντιπλοιάρχου Λιμενικοῦ Σώματος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Παρέσογλου, Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τό ἑσπέρας τῆς 19ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως ὑπό τοῦ                              Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç τῆς TURMEPA παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τούς χώρους τοῦ ἐν Χάσκιοϊ Βιομηχανικοῦ Μουσείου αὐτοῦ, τό ὁποῖον ἐτίμησαν ὁ ὡς ἄνω φιλοξενούμενος κ. Ὑπουργός, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός Συγκοινωνιῶν τῆς Τουρκίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Νομάρχης τῆς Πόλεως μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, Πρέσβεις, Γ. Πρόξενοι, ἐπιχειρηματίαι κ.ἄ..

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Ἰωάννου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, τό ἀπόγευμα τῆς 20ῆς τ. μ., μετέβη εἰς τό Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον, ἔνθα παρεκάθησεν εἰς τέϊον, ὁμοῦ μετά τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἄλλων ἐν τῇ Πόλει Χριστιανικῶν δογμάτων καί ἀντήλλαξε μετ᾿     αὐτῶν εὐχάς ἐπί τῷ ἀπό κοινοῦ ἐφέτος ἑορτασθέντι Ἁγίῳ Πάσχα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Ἐξοχ. κ. Wolfgang Thierse, Πρόεδρον τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reiner Möckelmann, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Παπαγγελόπουλον, ἐπίκουρον Καθηγητήν Ὀρθοπαιδικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐανθίας, Καθηγητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Ἀπριλίου, καθ᾿     ὅν ἐπραγματοποιήθη καί τό προσκύνημα τῶν Διδασκάλων καί μαθητῶν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τῆς πόλεως ἡμῶν, εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης διένειμε πασχαλινά ὠά.
Ἐν συνεχείᾳ Οὗτος ἐδέχθη τούς μαθητάς ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων εἰς ἑόρτιον δεξίωσιν, καθ᾿     ἥν προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ἐκ μέρους ὅλων ἡ Ἐλλογιμ. κ. Αἰμιλία Παντελάρα, ὁ δέ Πατριάρχης ἀπευθυνόμενος πρός τήν ὁμήγυριν ὡμίλησεν ἐπικαίρως, διανείμας ἐν τέλει εἰς ὅλους πασχαλινά δῶρα καί γλυκά. Εἶτα οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι ἀπήγγειλαν ποιήματα καί ἔψαλαν ἑόρτια ᾄσματα.


Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 18ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Ἰωάννης, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Κληρικοί καί Μοναχαί, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Παΐδας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς χορηγούς τοῦ ἔργου Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Ἀνδρόπουλον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Συρίγον, ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν, ὡς καί πάντας τούς καθ᾿     οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τόν ἀνακαινισμόν, καί ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Εἶτα ὁ Πατριάρχης ἀπεκάλυψε τήν ἐν τῷ Νάρθηκι τοποθετηθεῖσαν σχετικήν ἀναμνηστικήν πλάκα.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿     Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης τῆς Διακαινησίμου, 13ης Ἀπριλίου, καθ᾿     ἥν ἐπραγματοποιήθη καί τό προσκύνημα τῶν Διδασκάλων καί μαθητῶν τῶν Λυκείων καί τῶν λοιπῶν νέων τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης διένειμε πασχαλινά ὠά.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Ἰωάννης, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐδέχθη τούς νέους ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων εἰς ἑόρτιον δεξίωσιν, ἔνθα ἀπευθυνόμενος πρός τήν ὁμήγυριν ὡμίλησε καταλλήλως τῇ περιστάσει, διανείμας ἐν τέλει εἰς τούς νέους πασχαλινά δῶρα.

*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 8ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Ἰωάννου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 25ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Ἰωάννου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
      Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων.
      Ὡσαύτως, συγχοροστατούντων τῷ Πατριάρχῃ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Ἰωάννου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Οὗτος, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, προέστη ἐν αὐτῷ τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ, Πατριάρχου Δημητρίου.

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Αἰδεσιμολ. Πάστορα Peter Ziermann, μεθ᾿     ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Αὐστρίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κάρολον Γάδην, Σύμβουλον τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Μ. Ἰωαννίδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dirk Kennis, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Nadine Chehab, ἐκ τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρον Μπεχράκην, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κυριακοῦ, Ἀθανάσιον Γαβρίλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐτυχίας, Δημοσιογράφου, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Χριστοδούλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ζαχαρένιας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ἰατρόν-Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννας Δόκου, Καθηγητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 7ης Ἀπριλίου.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰ-ρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Μαρούλη, Ἀνθίμου Παπαγιουβάν, Ἀργυρίου Κουκουλομάτη καί Β. Τζαβίδου, μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως τελέσῃ τά θυρανοίξια τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Μακάριον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους.
Τόν Ἐξοχ. κ. Latchezar Toshev, Βουλευτήν, Πρόεδρον τῆς ἐπί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί θρησκειῶν Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας.
15μελῆ ὅμιλον ἐξ Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Walter H. Rechberger, Κοσμήτορος τοῦ Τμήματος τῶν Νομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Stephan Zangerl, Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα.
21μελῆ ὅμιλον στελεχῶν τοῦ Κογκρέσου τῶν ΗΠΑ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Jonathan Katz.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, Καθηγητήν, ἐξ     Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσιάχον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ραχώνην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Μαρούση, ἐντεῦθεν, μετά τῶν υἱῶν αὐτῆς Ἀκύλα καί Ἀλεξάνδρου, φοιτητῶν ἐν Λονδίνῳ.

*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Δευτέρας, 5ης Ἀπριλίου, τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 6ης, ὡς καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας αὐτῆς.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀνδρουτσοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Πάγκαλον, τ. Ὑπουργόν, Βουλευτήν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τῇ αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Γεώργιον Καραγιαννίδην, Θεολόγον-Μουσικοδιδάσκαλον, ἐκ Ξάνθης, καί Νικόλαον Ἀνδρῖκον, Θεολόγον-Ἱεροψάλτην, ἐκ Μυτιλήνης.
28μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν Θεολογίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος D. Koch, Καθηγητοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Münster Γερμανίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Suzan Sağmanlı, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Βαμβακᾶν, Τμηματάρχην ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἐπιτροπῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης, ζωγράφου, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Leslie Anagnan, ἐκ Παρισίων.

*  *   *

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Ἀπριλίου,
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 4ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Ἰωάννου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου.    
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

      Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Ἰωάννην, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Δεμιρτζάκη, Ἱεροψάλτου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ματθαῖον Ψωμᾶν, ἐκ τῆς                    Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Θεόδωρον Μεϊμάρην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Peter Bingle, ἐκ Νοτίου Ἀφρικῆς.
40μελῆ ὅμιλον Βουλευτῶν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Ρουμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Angel Stanciv, μετά στελεχῶν τῶν     Ἐκπαιδευτηρίων «Lumina», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ragıp Gökçel, Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Osman Streater, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Katherine, ἐκ Μεγάλης Βρεταννίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτριαν,     ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βγενοπούλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἰουλίας Μπαρμπούνη καί τῶν τέκνων αὐτῆς Ἰωάννου καί Ἑλένης, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κωνσταντινίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Τριανταφυλλιάν Πουσκιούλογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, ὑποβαλόντος σέβη καί λαβόντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς στρατιωτικῆς αὐτοῦ θητείας, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. αὐταδέλφους Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικομαθηματικόν, καί Δημήτριον Ρακτιβάν, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Χαρίσην, Χημικόν, καί Σταῦρον Τρικόπουλον, στέλεχος τοῦ Ο.Τ.Ε., ἐξ Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Δικηγόρον, Βασίλειον Μουχτάρην, Κωνσταντῖνον Θ. Σαραντόπουλον, ἐπιχειρηματίας, ἐξ     Ἀθηνῶν, καί Παναγιώτην Καλούδην, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ζυμπιρικάκην, Χημικόν Μηχανικόν, ἐντεῦθεν.

*  *   *


*  *  *