Bulletin patriarcal

Ἀπρίλιος 2013

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 29ης Ἀπριλίου, τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό  ἑσπέρας αὐτῆς, ὡς καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 30ῆς ἰδίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:
α) Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ 7ου διεθνοῦς φεστιβάλ ὑπέρ τῶν παίδων («Gülen Çocuk Şenliği»), ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ ξενοδοχείῳ «WOW», τήν Μ. Δευτέραν, 29ην τ.μ. .
β) Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Onno Kervers, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Χώρας, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, τήν Μ. Τρίτην, 30ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Ἀπριλίου, καθ'ὅν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Χορτιάτη Θεσσαλονίκης,
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 28ης ἰδίου. Τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐδέχθη:
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου «Ἰ. Μ. Παναγιωτόπουλος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλκιβιάδου Παναγιωτοπούλου, Διευθυντοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν κ. Μαργαρίταν Timofti, σύζυγον τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Μολδαβίας, μετά τῆς συνοδείας αὐτῆς.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:
Τήν ὑπό τοῦ 33ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἀπριλίου.
Τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ Συλλόγου Ἀνεξαρτήτων Βιομηχάνων καί Ἐπιχειρηματιῶν «MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği)», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, τό Σάββατον, 27ην Ἀπριλίου. 
Τήν διοργανωθεῖσαν «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», τοῦ  Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Αὐστραλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ.  κ. Ἰωάννου Πανταζοπούλου. 
Ὅμίλους φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἑλλογιμ.  κ. Σταμάτη Μερσινιᾶ, Ἑπικούρου Καθηγητοῦ Φιλολογίας, καί ἐκ τοῦ Τμήματος Σλαβωνικῶν, Βαλκανικῶν καί Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ὐπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Δημητρίου Σταματοπούλου.
Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 13ου  Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου, τοῦ Γυμνασίου τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Καλλιθέας, τοῦ 2ου Γυμνασίου Καστορίας, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀξιουπόλεως, τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Σάμου καί τοῦ 4ου Γυμνασίου Ἀγρινίου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Στρατικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἐξ Αὐστραλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Ντεντόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, Κωνσταντῖνον Μητρόπουλον, Δικηγόρον, καί Μάριον Μυλωνᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Πατρῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 25ης Ἀπριλίου, ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί  Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Κοινότητος Κουσκουντζουκίου καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μάρκου Ἀποστολίδου, ἐκ τῶν Ἱδρυτῶν τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου (Kızılay), τῇ παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akkar, Προέδρου τοῦ Kızılay, καί ἄλλων μελῶν αὐτοῦ ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Πόλεως καί τῆς Ἴμβρου, τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καθώς καί Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτοῦ. Ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Λυκειάρχης, ὁ Ἐντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akkar καί ὁ Πατριάρχης, ἐξάραντες τήν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου.
Ἐπηκολούθησε γεῦμα εὐγενῶς παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Bridge. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέψατο ἐν τῷ  Νοσοκομείῳ Florence Nightingale τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, ὑποβληθέντα εἰς μεταμόσχευσιν ἥπατος, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, κομίσαντα ἐπίσημον Γράμμα τῆς Kυβερνήσεως αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Μυλόπουλον, Πρύτανιν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλπίδος Κολοκυθᾶ, Καθηγητρίας τοῦ ἐκεῖ Πολυτεχνείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γκουροβανίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Suluoğlu, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἴμβρῳ Παραρτήματος τοῦ Kızılay καί τῆς ἐν αὐτῇ Ἀθλητικῆς  Λέσχης, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Ἱδρύματος παιδικῆς ἑστίας-πνευματικοῦ κέντρου «Ἄσυλο τοῦ παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαίρης Εὐθυμιάδου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Συρίγον, Καθηγητήν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, μεθ᾽ ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ  θέμα: «The 1001 Faces of Orientalism», τήν Τετάρτην, 24ην Ἀπριλίου. 
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρας Χατζηαναστασίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.
Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης  ὁμαδικῆς εἰκαστικῆς ἐκθέσεως μέ τίτλον: «ΤΙΩ ΕΙΛΑΡ 6-Ἀνοίγοντας τά φτερά», τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν ὑπό τοῦ  4ου Γυμνασίου Ἀγρινίου θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Σοφοκλέους «Ἀντιγόνη», αὐθημερόν.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας  τ.μ. Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐκάλεσε καί ἐδέχθη παρ' Ἑαυτῷ  τόν Ἱδρυτήν καί τήν Ἐφορείαν τῆς Ζαππείου Σχολῆς, παρόντων καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιολτζόγλου, Συμβούλου Ἐκπαιδεύσεως, καί Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος.
Κατά τήν σύσκεψιν ἐξητάσθησαν θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν λειτουργίαν τῆς Σχολῆς καί τά ἀντιμετωπιζόμενα ὑπ'αὐτῆς προβλήματα, διοικητικά καί οἰκονομικά, ταῦτα δέ ἐντός τῶν πλαισίων τῆς ὀφειλετικῆς καί ἐκ παραδόσεως στοργικῆς μερίμνης  τῆς Μητρός Ἐκκλησίας  ὑπέρ τῆς ἐνταῦθα ὁμογενειακῆς Παιδείας.
Ἡ σύσκεψις θά ἐπαναληφθῇ καί διευρυνθῇ μεταπασχαλίως, πρός συντονισμόν καί ἐκσυγχρονισμόν  τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἡμῶν πραγμάτων.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ρόδου κ. Κύριλλον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Τατούλων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Διονύσιον Λαζαρίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Özcan Sabuday, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Λεωνίδαν Χαμόδρακαν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εὔης Θεοχάρη, Ἰατροῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Χαρίκλειαν Λόκα, Πολιτικόν Ἐπιστήμονα, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Yakup Tahincioğlu, ἐκ τοῦ ἐν Kozlu κοιμητηρίου τῶν Συροϊακωβιτῶν, τήν Δευτέραν, 22αν Ἀπριλίου. 

Σεπτῇ ἐντολῇ, κληρικός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Mithat Engin Viranyalı, Ἀνώτερον Στέλεχος τῆς TRT, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Ἴμβρον ταξιδίου Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 19ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου  καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος, Γενικός Γραμματεύς Μέσων Ἐνημερώσεως τῆς Ἑλλάδος, καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι μαθητῶν καί ἄλλων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ἀπριλίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Κοζάνης καί τοῦ  4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ΚΑΠΗ Θέρμης Θεσσαλονίκης καί ἐκ τῆς Παγκοσμίου Βλαχικῆς Ἀμφικτυονίας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καλωσορισμοῦ καί εὐχῶν ἐπί τῷ Πάσχα. 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Ε' Νηστειῶν, 21ης Ἀπριλίου.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς καί τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σιατίστης, καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε πατρικῶς. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Παπανικολάου, ἐκ Σιατίστης, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν. 
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, Πρωτοσυγκέλλου, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἑπαρχίας.   
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Sviatoslav Shevchuk, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Boris Gudziak, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Daniel  Galadza καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Daniel Bilak, ἐξ Οὐκρανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυ- τέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κ. Γεωργίου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς Εὐγεν. κ. Φλώρας Καρύδη. 
Τούς Ἐντιμολ. κ. Χαραλάμπην Σοφοκλείδην, Ἄρχοντα Λαοσυνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί κ. Ἀντώνιον Γερολαί- μου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Μάρκου, Λογιστήν, Κυριάκον Ἀκαθιώτην, Ἀνδρέαν Μακρῆν καί Ἰάσονα Νεάρχου, Ἐπιχειρηματίας, ἐκ. Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Παναγιωτόπουλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κατσικούλη καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαρουλάκου, Στελεχῶν τῆς Γεν. Γραμματείας Μέσων Ἐνημερώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θέρμης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Γλυκερίας Ἀξαρλῆ, τοῦ 3ου καί 4ου  Δημοτικοῦ Σχολείου Νέων Μουδανιῶν, τοῦ 5ου Γυμνασίου Καβάλας, τοῦ 7ου  Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ὀρμυλίας Χαλκιδικῆς, τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου Κώου καί τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ρεντίνας.
Ὅμιλον μελῶν τῆς Πολιτιστικῆς Στέγης Ν. Ἐρασμίου Ξάνθης «Γεώργιος Βιζυηνός».
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀντωνίου, Συντονιστήν τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας «ΕΡΑ», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Θωμᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Raffaella καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης, ἐκ Γενεύης. 
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Ἑλένην Παπαδιαμάντη καί Δήμητρα Παπαδιαμάντη-Ἀνθίτη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πριβίλοβιτς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ  Παντελεήμονος, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nevin, ἐπί τῇ βαπτίσει  τοῦ τέκνου αὐτῶν Γεωργίου-Ἄρεως, ἐντεῦθεν, καί τοῦ ἀναδόχου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Κουτρούλη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαγειρίαν, Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Βλαχικῆς Ἀμφικτυονίας, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου βλάχων προσκυνητῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Χρυσοφάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.   
   
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi» διοργανουμένης ἐκθέσεως «All Arts İstanbul», τήν Πέμπτην, 18ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Conrad δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhi, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 65 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους αὐτῶν, αὐθημερόν. 
Τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ The Marmara διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Καθεδρικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ  ἀειμνήστου Πρεσβυτέρου Marcel Corinthios, διακονήσαντος ἐπί μακρόν ἐν τῇ Πόλει, τήν Παρασκευήν, 19ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων Βαλουκλῆ «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τό Σάββατον, 20ήν  ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Σιατίστης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
Τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῶν κωμῶν Tokaçlı καί Altınozu «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τήν Κυριακήν, 21ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας,15ης Ἀπριλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῶ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων προβολήν τῆς ταινίας, ὑπό τόν τίτλον: «Ἡ ἄλλη κωμόπολη» τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἡρακλέους Μήλα καί τῆς Ἐλλογ. κ. Nefin Dinç, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ παρέστη εἰς τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi» πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τοῦ φεστιβάλ ρωσσικοῦ πολιτισμοῦ, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ ἐν τῇ Πόλει κ. Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 16ης Ἀπριλίου, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, πρός διήμερον ἰδιωτικήν ἐπίσκεψιν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐξ Ὀξφόρδης,  μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ, καί τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Νικολάου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, τούς Αἰδεσιμ.  κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, τάς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν Παντελάρα καί  Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, καί τήν Εὐγεν. δίδα Εὐδοξίαν-Μέλισσαν Φινφίνη, Φοιτήτριαν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἀργεντινῆς ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Mercedes Parodi, Στελέχους τοῦ Γενικοῦ Προξενείου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Φελίξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Λαδιᾶν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ δίδος Οὐρανίας.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου κυριῶν τῆς ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abdul-Vakhed Niyazov, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Ρωσσίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς  Παρασκευῆς, 12ης Ἁπριλίου, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἑπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, ὁ Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Νέων Μουδανιῶν, ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου καί τοῦ 6ου Διαπολιτισμικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἁγ. Βαρβάρας καί Πεντακοσίων Καβάλας καί τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Ν. Καβάλας, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐκ τῶν Κοινοτήτων τοῦ Βοσπόρου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων. Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης περί τῆς πνευματικῆς σημασίας καί ἀξίας τῆς Πόλεως, οἱ δ'ἐκκλησιασθέντες Οὐκρανοί ἐξ Η.Π.Α. ἱεροσπουδασταί ἔψαλον θεομητορικούς ὕμνους εἰς τήν μητρικήν αὐτῶν γλῶσσαν.     
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Χάλκην καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς αὐτοῦ παρουσίας  τάς ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς διεξαχθείσας ἐργασίας τοῦ μαθητικοῦ συνεδρίου «150 χρόνια Κ. Π. Καβάφης», καθ᾽ ἅς ἀπηγγέλθησαν ποιήματά του, ἀρχῆς γενομένης ὑπό τοῦ Πατριάρχου διά τοῦ ποιήματος «Θερμοπύλες».

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ ἐπανεκδοθέντος καί ἐμπλουτισθέντος βιβλίου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Παμφίλου Μελισσηνοῦ Χριστοδούλου, ὑπό τόν τίτλον: «Τά Ταταῦλα καί ἡ ἱστορία τους», κατακλείσας τήν ὅλην ἐκδήλωσιν δι'ὁμιλίας Αὐτοῦ.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Δ' Νηστειῶν, 14ης Ἀπριλίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Φαλάνης Λαρίσης, τοῦ Γυμνασίου Ἀμυνταίου Φλωρίνης, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Κρηνίδων Καβάλας καί τοῦ Λυκείου Κάτω Ποροΐων Σερρῶν,  ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ἐργαζομένων Ο.Τ.Ε. Νομοῦ Ἀττικῆς καί ἐκ Βόλου, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἕξ Μαρμάρων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Ταταούλων.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πάφου κ. Γεώργιον, συνοδευόμενος ὑπό ὁμίλου μαθητῶν ἐκ τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ.  Διευθυντοῦ κ. Σόλωνος Χαραλάμπους, ὁ ὁποῖος ἀπένειμεν εἰς τόν Παναγιώτατον τό ἀριστεῖον τοῦ ὡς ἄνω Γυμνασίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Πέτεργκοφ κ. Ἀμβρόσιον, Πρύτανιν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας καί τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Πετρουπόλεως,  ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν Φοιτητῶν καί Καθηγητῶν αὐτῶν. 
Τόν Θεοφιλ Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐκ τῆς ἐν Η.Π.Α. Ὀρθοδόξου Οὐκρανικῆς μερίδος, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν τελειοφοίτων τοῦ Σεμιναρίου αὐτῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀθανάσιον Γιαννόπουλον, πρῴην Ὑφυπουργόν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Θεοδοσίας καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίνης Ἀναγνωστάκου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Δαβῆν, Θεολόγον-Φιλόλογον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄλκηστιν Πρωτοψάλτη, ᾀοιδόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Κούδαν, Νικόλαον Σπανδωνίδην καί Κωνσταντῖνον Ὀρφανόν, παλαιμάχους ποδοσφαιριστάς, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀχλαδᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Stoynoff, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Σικάγου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Laura.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Λαγκούσην, Παιδίατρον, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, Δημοσιογράφον, ἐκ Κομοτηνῆς.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Ἱδρύματος (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) προβολήν ντοκυμαντέρ μέ θέμα «İmroz' u Kaydetmek», ἐν τῷ ἐν Πέραν κινηματογράφῳ «Beyoğlu Sineması», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 11ης Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῆ Αἰθούσῃ ἐκθέσεων İdil πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sekban, τήν Παρασκευήν, 12ην ἰδίου.
Τήν ἐν Ἁγίᾳ Σοφίᾳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως ἀραβικῆς γραφῆς, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Σοφολ. κ.  Mehmet Görmez, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Σταδίῳ Sinan Erdem διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ  ὡς ἄνω ἐπετείῳ, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ μεγάρῳ «Süzer Plaza» διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ἔργων τῆς ζωγράφου Renée Niklan, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐνισχύσεως τῶν δραστηριοτήτων τοῦ διεθνοῦς Συνδέσμου «Humanitarian Association Hearts for all», τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 10ης Ἀπριλίου.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 11ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ὁμιλήσας ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ ὑπ᾽αὐτοῦ καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέντος μαθητικοῦ συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος «150 χρόνια Κ. Π. Καβάφης».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Εὐγεν. κ. Monica Horvath, Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτῆς εἰς Καναδᾶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ρέναν Ἀσημακοπούλου, Πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Καλαμίδα, Προέδρου ἐ. τ. αὐτοῦ, Ἀθανασίου Κουτρουμάνου καί Βασιλείου Λυκούδη, Ἀντιπροέδρων, Γερασίμου Φουρλάνου, Ἀρεοπαγίτου, τῶν Εὐγεν. κυριῶν Γεωργίας Λαλούση καί Βαρβάρας Κριτσωτάκη, Ἀρεοπαγιτῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Φωτίου Καραμπεσίνη, Καθηγητοῦ Ἀγγλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ξενοφῶντα Τυροβόλην, ἐκ τῆς Πόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Τσιτσιλώνη καί Δημοσθένους Παναγοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εύγεν. κ. Φραγκώ Καράογλαν, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 3ου Λυκείου Κορίνθου.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Σχολείου κωφῶν καί βαρηκόων Πανοράματος Θεσσαλονίκης ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Μιχαηλίδου, Θεολόγου. 
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λιάζε Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γιαρισκάνην, Ἁγιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ἐλλογ. κ. Δήμητρα Κούκουραν, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν  Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πουσκιούλογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς στρατιωτικῆς αὐτοῦ θητείας.
Ὅμιλον φοιτητῶν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, ἐξ Αὐστρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ψευτέλην, ἐκ Πειραιῶς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου.   
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, ἐκ Λαρίσης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευῆν Τζέγκα, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Tozkoparan Οἴκῳ τῆς Ἀστυνομίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 168 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας, τήν Τετάρτην, 10ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 8ης Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὀ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Dalaman Ἰωνίας, πρός ἐπίσκεψιν τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων τῆς περιοχῆς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Τarasava, ἐντεῦθεν. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Thomas Wipf, ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Θρησκευτικῶν ἡγετῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Stein Villumstad, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου.
Τήν  Εὐγεν. κ. Ἥβην Δερμαντζῆ, ᾀοιδόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χανίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, μετᾶ τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀλεξάνδρου.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Πυλαίας Θεσσαλονίκης. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾶ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βενεδίκτου, ἐπί τῆ συμπληρώσει 278 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Οὕγγρου ἡγέτου Francis (Ferenc) II Rákóczi, τήν Δευτέραν, 8ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 4ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου  τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπον αὐτοῦ, καί ηὐχήθη ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συναυλιῶν Cemal Reşit Rey δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ μουσικοῦ συγκροτήματος «Βόσπορος». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης  Ἀπριλίου, καθ' ὅν παρέστη ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν  ἐκ τοῦ  72ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης καί τοῦ 1ου  ΕΠΑ.Λ Κοζάνης,  καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Δράμας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως, ὡς καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 7ης ἰδίου.
Τῇ Α. Θειοτάτῃ Παναγιότητι συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Γεράσιμον Φωκᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Κυριῶν Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλίκης Τσιαμούρα, ἡ οἰκογένεια, συγγενεῖς καί συνεργάται τοῦ νεοχειροθετηθέντος Ἄρχοντος, ὡς καί  ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ὁμογενεῖς ἐντεῦθεν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν- Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικάνορος Παπανικολάου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μεθ'ὁμίλου Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας.         
Τόν Ἐξοχ. κ. Ted Deutch, Μέλος τοῦ Κογκρέσου τῶν Η.Π.Α., ἐκ Φλώριδας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Χριστοδούλου, Θεολόγον, ἐκ Κύπρου, ἐπιδώσαντα Αὐτῶ βιβλίον τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Παύλου (Βενεδίκτου) Ἐγγλεζάκη, ὑπό τόν τίτλον «Παιδαγωγικά Θεολογικά Ἀνάλεκτα». 
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Augsburg Γερμανίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν Ἱστορίας καί Ἱστορίας τῆς Τέχνης Thomas Krüger, Günther Kronenbitter καί κ. Dorothea Diemer.
Ὅμιλον μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας κ. Πολυξένης Νικολοπούλου-Σταμάτη.
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Washington, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Ἐλευθερίου Μιχαήλ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαράλαμπην  Χοτζάκογλου, ἐκ Πειραιῶς, μετά τῆς Ἐλλογ. Δρος δίδος Φλώρας Καραγιάννη, Βυζαντινολόγους.
Τήν Ἐλλογ. κ. Brigitte Πιταράκη, Βυζαντινολόγον, ἐκ Παρισίων.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαναστασίου, Δικηγόρον-Νομικόν Σύμβουλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἠλιάσκον, ἐξ Ἑλβετίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. İbrahim Selçuk, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Claude Bruel, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Meri Lina, ἐκ Λυῶνος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Selim Evci, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Didem Türemen, παραγωγούς ταινίας διά τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Ράμμον, Πολιτικόν Μηχανικόν, καί Ἀθανάσιον Πυρρῆν, μετά τῶν Εὐγεν. δίδων Σταματίας Αὐλωνίτη καί Εὐγενίας Κωνσταντινίδου, Ἰατρῶν, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σπανολιόν, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Σκάϊ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄρεως Πορτοσάλτε, Δημοσιογράφου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Κουτσομητροπούλου καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἀλίκης, ἐξ Ἀθηνῶν.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Vedat Akkaya, ἐντεῦθεν.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ Μουσείῳ Rahmi M. Koç πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως φωτογραφιῶν περί τῶν λιμένων τοῦ Μεσαίωνος εἰς Μεσόγειον καί Μαύρην Θάλασσαν, τήν Παρασκευήν, 5ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τῆς Ἁγίας Τριάδος διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ προγράμματος «Μειονοτικοί Πολίτες-Ἰσότιμοι Πολίτες», τό Σάββατον, 6ην ἰδίου.
Τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ (Antakya) Τουρκίας χορῳδίας τῶν Πολιτισμῶν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς  Τετάρτης, 3ης  Ἀπριλίου, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, μεθ'ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας, καθώς καί ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Ἀφάντου Ρόδου, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης. 
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Makar, ἐξ Ἰταλίας, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας καί Ἰταλίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hugues Barataud, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Marco Vicenzino, Πολιτικόν Ἐπιστήμονα-Δημοσιογράφον, ἐκ Λονδίνου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Μητσοτάκη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ.  κ. Pascal Courdin καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Θεοδοσίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἁγιᾶς Πάργας.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Βασιλειάδην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *