Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Retour

Αὔγουστος 2004

Αὔγουστος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Ἰωάννου Βλάχου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Μαρτίνην, Ἐπίτιμον Σύμβουλον Ἐκπαιδεύσεως, ἐκ Πατρῶν.

*  *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως, καθ᾿     ἥν ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Τριανταφύλλου Μπογιάννου, Θεολόγου, ἐκ Ξάνθης, μετονομασθέντος εἰς Αἰμιλιανόν.

Κατ᾿     αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Ἐφέσου κ. Χρυσόστομος, Γέρων Νικαίας κ. Ἰωάννης, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἄλλοι Κληρικοί καί Μοναχαί, οἱ γονεῖς τοῦ νέου Διακόνου, συγγενεῖς καί φίλοι αὐτοῦ, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, παρουσιάσας τῇ Α. Θ. Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, τόν ὑπ᾿     αὐτοῦ χειροτονηθέντα νέον Κληρικόν, ὁ τελευταῖος οὗτος καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τήν ἀρξαμένην διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ, ὑπαντηθέντα ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐξ ὀνόματος Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Ἰωάννην, ὑπαντηθέντα ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐξ ὀνόματος Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν, ὑπαντηθέντα ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐξ ὀνόματος Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ.Ἰωακείμ Μπίλλη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐλθόντα ἐκ τῆς κατ᾿     αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κουκουλῆ.
45μελῆ ὅμιλον Προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Γεωργιάδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Κουφαλάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Jiri Rudolf Stransky, ἐκ Τσεχίας.
33μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Loretto Ἰταλίας.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἐφραίμ Ξενοφωντινόν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Π. Τομαρᾶν, Ἄρχοντα Εὐταξίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ihor Dolhov, Πρέσβυν τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mykola M. Kyrychenko, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει ἐντεῦθεν κατόπιν τῆς ἀναθέσεως αὐτῷ τῶν καθηκόντων τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας αὐτοῦ. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Διευθύνοντα Σύμβουλον Δικτύου Δήμων Ἑλλάδος, Τουρκίας, Βουλγαρίας, καί Εὐστάθιον Σπυριδόπουλον, Δήμαρχον Τραϊανουπόλεως Νομοῦ Ἕβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα     Ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τήν Εὐγεν. κ. Θωμαΐδα Α. Κυζιρίδου, Δημοσιογράφον καί συγγραφέα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄνθιμον Παπαγιουβάν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Κορωνιόν, ἐντεῦθεν, καί Ἀλέξανδρον Φωτεινόν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Δ. Φραντζῆν, οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσολακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στεφανίας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραγιάννην, φοιτητήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μυροφόραν Χρυσοστομίδου καί Μαρίαν Fonlange, ἐκ Καναδᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πασχάλην Γιανοῦτσον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Γαϊτανίδου, ἐξ Ἴμβρου, νῦν κατοίκους Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶν Χαγιάλογλου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἰουλίας Λυμπερίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Φωκᾶν, Γραμματέα τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐκφράσαντα τήν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς συζύγου αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἀρετῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Τασοπούλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Δωροθέαν Β. Φωτιάδου, ἐκ Λέσβου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Ν. Μαρούση, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀλεξάνδρου, φοιτητοῦ, ἐκζητήσαντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Bernard de Terves καί François Hemelsdael, ἱεροσπουδαστάς, μέλη τῆς Ὀργανώσεως «Ἐξωτερικαί Ἱεραποστολαί Παρισίων».    
10μελῆ ὅμιλον νέων τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, ἐπανακάμψαντας ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, ἔνθα μετέβησαν ὡς ἐκπρόσωποι αὐτῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν συζήτησιν στρογγυλῆς     τραπέζης, μέ θέμα τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἐν τῇ νήσῳ Πριγκήπῳ, τήν Κυριακήν, 29ην Αὐγούστου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş, ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῆς εἰρήνης, ἐν Μεσαχώρῳ, τήν αὐτήν ἡμέραν.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Στεφανίας Τσολακίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς νήσου Ἀντιγόνης, ὡσαύτως τήν αὐτήν ἡμέραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικοδήμου Εὐσταθίου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ, κ. Χερουβίμ Μεστούση, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, καί τοῦ Διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Φιλοθέου Θεοχάρους.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἄλμπα Γιούλια κ. Ἀνδρέαν, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ἐπί κεφαλῆς 16μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν-Καθηγητῶν ἐκ τῆς κατ᾿     αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βασίλειον Φλιώνην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Νικηφόρον Μικραγιαννανίτην καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτη, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ἐπί κεφαλῆς 40μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Νικολάου Κατσιδήμα.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Παντζίρην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μόκκα, ἐκ Θεσσαλονίκης.    
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Παναγόπουλον, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ ᾿Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abutalib Akhmetov, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Καζακιστάν ἐνταῦθα, προσκαλέσαντα τόν Πατριάρχην ἵνα ἐπισκεφθῇ τήν χώραν αὐτοῦ.
Τόν Μουσικολ. κ. Χουρμούζιον Νταραβάνογλου, Ἱεροψάλτην-Καθηγητήν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ     Ἐλλογ. κ. Μαρίας, Καθηγητρίας, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀθανασίου, μαθητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τζιουζεπίνας, ἐντεῦθεν.
Τάς Ἐυγεν. κυρίας Βασιλικήν Λαναρᾶ, ἐντεῦθεν, καί Μαρίαν Γεωργιάδου, ἐκ Λέρου.
Τήν Εὐγεν. δίδα Δέσποιναν Β. Ἀντώνογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Κιοσέ, ἐντεῦθεν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mykola M. Kyrychenko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Ataköy Ξεονοδοχείῳ «Crowne Plaza», τήν Τρίτην, 24ην Αὐγούστου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τό παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου ὁμοῦ μετά τῆς «Διακονίας Ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἐν τῇ νήσῳ Ἀντιροβύθῳ, τό Σάββατον, 21ην ἰδίου.

*  *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Ἀχιλλέως Σταυρουλάκη.
85μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεοκλήτου Μπόλκα, Ἡγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκoυ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Peter Mallat, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐξ Αὐστρίας.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀ. Ἀδάμου, Δικηγόρου, τ. Ὑπουργοῦ.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας Ἀττικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀρετῆς Π. Φωκᾶ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 19ην Αὐγούστου.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
150μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πορφυρίου Μαχαιριώτου καί Ἐντιμ. κ. Χρήστου Λυμπέρη, Δημάρχου Ἀραδίπ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Φλῶρον Σιγάλαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πεκίνου, ᾧτινι ηὐχήθη τά εἰκότα ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κίρκαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Μιχ. Μελόπουλον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Φιλίππου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη-Στεφανίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Κοκκαλίδην, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ  Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τοπάλογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dirk Kennis, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Nadine Chehab, τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐντεῦθεν.
42μελῆ ὅμιλον Διαμαρτυρομένων ἐξ Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Christoph Weist.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 9ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 8ης Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Κιουρούκογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐντεῦθεν, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γιανναράκου, δικηγόρου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἑλένης καί Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Τριαντάφυλλον Μπογιάννου, Θεολόγον, τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Ρομβοπούλου, Καθηγήτριαν, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Φούξ καί Μαρίαν Χαριατίδου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γεωργούλαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ταληδά Τσεκούρα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐδουάρδον Λαδόπουλον, ἐκ Σμύρνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Στερεοπούλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Παπαδόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Stephens G. Yeonas, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Laurent Marchand καί Sylvain Coulon, ἱεροσπουδαστάς, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Tarasko, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης Tereshkina, ἐκ Ρωσσίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Salvatore Mazza, δημοσιογράφον τῆς Ἐφημερίδος «Avvenire», ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Γεννηματᾶν, φοιτητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Ζαββόν, τραπεζίτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Δοξιάδου, ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Valentin Kirtsev, Καθηγητήν, τούς Ἐντιμ. κ. κ.           Ἰωακείμ Καλαμάρην, ἐπιχειρηματίαν, καί Θεόδωρον Abatziev, ἀρχιτέκτονα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νικολάου, ἐκ Βουλγαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Adib Daher, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τοῦ Ἀερολιμένος Βηρυττοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Noha Kanaan.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σαρόλαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Καραντώνη, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κρητικόν, φοιτητήν, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζυμάρην, Ἱστορικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης, ἐκ Κερκύρας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδημητρίου, Ἱστορικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Γεωργίου, ἐξ Ἀμερικῆς.  


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 5ην Aὐγούστου, καί
β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς νήσου Πρώτης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου.
Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὅστις καί ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος αὐτῆς, ὁ Σεβ. Κόπτης Μητροπολίτης Glastonbury Μ. Βρεταννίας κ. Σεραφείμ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν τό καθιερωμένον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τάφου τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν ἀειμνήστου Συμεών Σινιόσογλου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τε καί ἄλλων εὐεργετῶν, δωρητῶν καί διακονησάντων ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ καί τοῖς ἐν αὐτῇ Ἱδρύμασιν.
Ἐπηκολούθησε πρόγραμμα ὑπό τῶν παίδων τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης Ἐργαζομένων Νεανίδων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Ραφαηλίδου, Γυμναστοῦ καί Διευθυντοῦ τῆς Παιδοπόλεως, καί τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἁγνῆς Ν. Νικολαΐδου, ἐκπαιδευτικοῦ, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς καί ἐπαινέσας τούς ὑπευθύνους τῶν Ἱδρυμάτων. Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη γεῦμα, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου     ὡμίλησεν ἡ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνα Στάνιτς, ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
           

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 3ης Αὐγούστου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησεν ἐπικαίρως καί ηὐλόγησε τό ἐν τῷ Ἱδρύματι ἐπιτελούμενον ἔργον. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
Ὡσαύτως, τήν Τετάρτην, 4ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναϋδρίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 2ας Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου κατά τήν          Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
      Τόν Ἐξοχ. κ. Peter Westmacott, Πρέσβυν τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν    Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Barbara Hay, νέας Γεν. Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Chris Kealey, στελέχους τοῦ Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Marco Hennis, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα.
      Τήν Εὐγεν. κ. Ἀσπασίαν Ἀτλαμάζογλου, ἐντεῦθεν.
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀντώνιον Παπαδόπουλον καί Χρῆστον Κυ-ριακόπουλον, φοιτητάς, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Φωτεινῆς Καρρᾶ, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Πάριν Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν, φοιτητήν ἐν ᾿Αμερικῇ.
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Κοκκινάκην, Μάριον Κατραντζῆν, Φίλιππον καί Στέφανον Κιουτσούκνιλ, αὐταδέλφους, καί τήν Εὐγεν. δίδα Ὑβόνην Βίγκα, μαθητάς, ἐντεῦθεν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, ὑποβαλόντας τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν διά τήν πρόσφατον ἐπιμορφωτικήν ἀποστολήν αὐτῶν εἰς Φιλλανδίαν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Ἀντωνοπούλου, σεβαστῆς μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος καί ὁ  Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσης, Κλητήρ τῶν Πατριαρχείων, ἐπεσκέφθησαν, ἀντιστοίχως, τούς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένους Εὐγεν. κ. Πολυξένην Ἰωαννίδου, σεβαστήν μητέρα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, καί Ἐντιμ. Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, ἐκ τῶν ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, εὐχηθέντες αὐτοῖς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης ἀ. μ. Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου.    

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 1ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
      Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Τέρνης κ. Vincenzo Paglia, ἐξ Ἰταλίας.
      Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρνάβαν Τύρην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον Δημήτριον Μποτίνην, Κληρικόν αὐτῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Εὐαγγέλου Καραγκούνη, ἐπιχειρηματίου, καί Σάββα Παρίκογλου.
      48μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος τῆς     Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωάννου Περιστερίδου.
      35μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Νέων Προέδρων («Young Presidents Organization»), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Λαβίδα, ἐξ Ἑλλάδος.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Καπλάνογλου, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Μανόπουλον, μετά τῶν υἱῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ καί Νικολάου, Μηχανικούς, ἐντεῦθεν.
      20μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συνδέσμου ἰδιοκτητῶν φροντιστηρίων ξένων γλωσσῶν Ἀττικῆς «Palso», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀλίκης Δενδρινοῦ-Καρυστινοῦ.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Jonny Dymond, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Zeynep Erdim, ἐκ μέρους τοῦ BBC, εἰς οὕς παρεχώρησε τηλεοπτικήν συνέντευξιν ἐπί θεμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Παρτριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας.
      Τήν Εὐγεν. δίδα Ἄνναν Κ. Θεοδωρίδου, ἥν καί συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ἐντεῦθεν.
      Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Χριστοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τήν Εὐγεν. κ. Σμαράγδαν Λημνίδου, ἐκ Κρήτης.
      Τήν Ἐλλογ. δίδα Χρυσῆν Σιδηροπούλου, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Βοσπόρου, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Αὔρας, σκηνοθέτιδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶν Γιόφογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ραχήλ, ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Λαζάρου, ἐντεῦθεν.
      Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Τζιάτζου, εἰκονογράφον, ἐκ Λαρίσης.
      Τόν Ἐντιμ. κ. Mesut Tufan, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Françoise καί τῶν τέκνων αὐτῶν Morgan-Sinan καί Selma-Lia, ἐκ Παρισίων.
*  *   *


*  *  *