Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Retour

Αὔγουστος 2005

Αὔγουστος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐπεσκέφθη μετά πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.

Ἐδέχθη
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζήν, Ἰατρόν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου, Ἐπιχειρηματίου, ὡς καί τῆς θυγατρός τοῦ δευτέρου Ἀθηνᾶς, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῆς ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου καί Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τήν Δευτέραν, 29ην Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.
Παρέστησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, πρός τούς ὁποίους ἐν τῷ τέλει τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ 20μελής ὅμιλος ἐκ τοῦ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Ἀντωνακοπούλου Μορφωτικοῦ Συλλόγου Βαθυλάκκου Καρδίτσης « Ἡ Ἁγία Μαρίνα »  παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
50μελῆ ὃμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου τῶν ἁπανταχοῦ Παντειχιανῶν « Ὁ Ἃγιος Γεώργιος » ἐξ Αὐλίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Νικήτα.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Πολυζώην Δημάκην καί Μιχαήλ Κλούβαν, Ταγματάρχας, ἐν τῇ ἐνταῦθα δυνάμει τοῦ Νατοϊκοῦ Στρατοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Παπαδόπουλον, Τραπεζικόν Ὑπάλληλον, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοξίας, Ἰδιωτικῆς Ὑπαλλήλου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Σοφίας καί Κωνσταντίνου, ὡς καί τῶν γονέων αὐτοῦ Νικολάου καί Σοφίας, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς παρεκάθησε τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 27ης λήγοντος μηνός, εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἰδιοκτήτῳ « Νήσῳ τῆς Ἁγίας Γλυκερίας » τοῦ μεγαλοεπιχειρηματίου Ἐντιμ. κ. Rahmi M. Koç, εἰς τά Τοῦζλα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Αὐγούστου, ἑνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 28ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐξ Ἰταλίας.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἐλευθέριον Ἀνηφαντάκην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Λουξεμβούργου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ἀργυρῆς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χονδρογεωργάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας Felten, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Χαράν Δημακοπούλου, ἐκ Λουξεμβούργου.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Δευτερᾶ Λευκωσίας Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Στυλιανοῦ.
120μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἔγκωμης Λευκωσίας Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Πηγασίου.
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς      Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
20μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Λιβάνῳ «Κέντρου Ἀνατολικῶν Σπουδῶν καί Ἐρευνῶν», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Atallah Abdo Maroun Elias.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Θεόδωρον Μεϊμάρην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Παυλίνας, Καθηγητρίας, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τῇ 30ῇ ἐπετείῳ τῶν γάμων αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Φίλωνα, Πρέσβυν ἐ. τ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Ἀλέξανδρον Δημητρακόπουλον, Πρόξενον αὐτῆς, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Sebastian Sass, Βουλευτήν τοῦ Φιλλανδικοῦ Κοινοβουλίου καί Γραμματέα τῶν Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Ὁμάδος Σοσιαλδημοκρατῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, καί Yonnec Polet, Πολιτικόν Σύμβουλον τῆς Ὁμάδος Εὐρωπαίων Σοσιαλιστῶν τοῦ ὡς ἄνω Κοινοβουλίου, καί τήν Εὐγεν. κ. Πωλίναν Λάμψα, Γραμματέα Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Τήν Εὐγεν. κ. Marion Best, Α΄ Ἀντιπρόεδρον τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Π. Σ. Ἐκκλησιῶν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Jack.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καψῆν, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν ΗΠΑ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Malcolm Rogers, Διευθυντήν τοῦ Μουσείου Καλῶν Τεχνῶν Βοστώνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Torkom Demirjian, Ἀρχαιοπώλην, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Λαγγούσην, Παιδίατρον, Διευθυντήν τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς Γ. Ν. Ἄρτης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Leyla Umar, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kenny Low, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Σıγκαπούρης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Καθηγητήν, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου ΚΠολιτῶν Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καστανᾶν, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ρέαν Κετσετζιάν, στέλεχος τοῦ ἐν Καΐρῳ Ξενοδοχείου «Sheraton».
Τόν Ἐλλογ. κ. Σωκράτην Κυρόπουλον, ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Σιματοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Στυλιανόν Καραγιάννην, ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτοῦ, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Δεσποίνης Ἀδαμτζίλογλου, ἐντεῦθεν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Νομοῦ Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου Ροδαυγῆς Ἄρτης «Ἡ Ἁγία Παρασκευή», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Σταύρου.
90μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Μαδυτίων Βορείου Ἑλλάδος «Ὁ Ἑλλήσποντος», ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχης Φούσκου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας Βούλας Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἀντιδημάρχων αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Σωτηροπούλου καί Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Βουλγαράκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Δ. Φραντζῆν, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐφημίας Δερμοσόνογλου, Χημικοῦ μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Κορωνιόν καί Ἀλέξανδρον Ἀδαμαντόπουλον, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Μαρούσην, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀκύλα, φοιτητάς ἐν Λονδίνῳ, τήν Εὐγεν. δίδα Ἀλεξάνδραν Δ. Παπίνη, φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Φωτεινόν, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Σεβσέβμε, φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Φωτόπουλον, Θεολόγον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Κωνσταντίνας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bert Jan Schatz, ἐκ Βελγίου.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Καγιάκοπαραν καί Λουσίν Söyüt, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 28ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους  Ἰωάννου Χονδρογεωργάκη καί Ἀλεξάνδρας Felten, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Καλαμησίων, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:

Τόν Ἐξοχ. κ. Matthew J. Bryza, Ἀναπληρωτήν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἁρμόδιον διά θέματα Εὐρώπης καί Εὐρασίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Stewart Smith, στελέχους τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῶν ΗΠΑ ἐνταῦθα.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Πέτρου Mallat, Καθηγητοῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonya.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Κεσκίνη καί Ἐντιμ. κ. Παύλου Βαρελάκη.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Μανιώτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς 45μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μάριον Δημητρίου, ἐπί κεφαλῆς 80μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Λευκωσίας Κύπρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Amira Arnon, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Ραπτοπούλου, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», μετά μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Voskan Mekhitarian, Δικηγόρον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Εὐθυμιάδην, τ. Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Βιομηχάνων Βορείου Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Βαλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσιον Κουλιάτσαν, διακοσμητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ναταλίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Johan Bouyal, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Isabelle καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Veronique καί Angelique, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Elena Tikhonova, ἐκ Λευκορωσσίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶν Χαγιάλογλου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἠλιάνας Λυμπερίου, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Κομβόπουλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἄννης Ἀναστασιάδου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Αἰμιλίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πλατῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου, ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zülfü Livaneli, Βουλευτοῦ-Καλλιτέχνου, μουσικήν συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Ξηροκρήνῃ κέντρῳ «Arena», τήν Πέμπτην, 18ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Αὐγούστου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βέρτ, Χρυσοχόον, ἐντεῦθεν. Παρέστησαν οἱ ἐντεῦθεν καί οἱ ἐξ Ἀντιοχείας, Ἀμερικῆς καί Θεσσαλονίκης συγγενεῖς καί φίλοι αὐτοῦ, οὕς πάντας ἐδεξιώθη ὁ Πατριάρχης μετά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Τσουτσούλην, καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον Νάσσην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Πηγῆς, τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀναστασίου καί Θεανοῦς καί τῆς γυναικαδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Βλάχου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λάτσην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ συνεργάτου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Περικλέους Πεταλᾶ, ἐκ Γενεύης.
Τόν Μουσικολ. κ. Σταμάτιον-Νικόλαον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου Μουσικοφίλων ΚΠόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ταμουρίδην, Συνταγματάρχην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐπί τῇ ὁριστικῆ ἀναχωρήσει αὐτῶν ἐκ τῆς Πόλεως. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Φ. Παρλάμην, Μηχανικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀρτέμιδα Βερτσώνη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Cihangir Ekici καί Salih Dede, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ.Ἤβην Ν. Μαρούση, ἐκφράσασαν τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς μητρός αὐτῆς ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Γ. Ζαρμπουζάνη, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτιστικοῦ Ὀρειβατικοῦ Συλλόγου Φυλῆς Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀηδονίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Δικτύου Δήμων Τουρκίας-Ἑλλάδος-Βουλγαρίας, ἐκ Σαππῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Mehmet Günen καί Onur Uras, φοιτητάς τοῦ Πανεπιστημίου Κολούμπια Νέας Ὑόρκης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τό παρατεθέν ἐν πλῷ δεῖπνον ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου ὁμοῦ μετά τῆς «Διακονίας Ἀγάπης» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, τό Σάββατον, 20ήν Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μουχλίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 14ην Αὐγούστου.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ.      Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόρας, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν, ἐν οἷς καί μέλη τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν (ΙΡΑ), ἐξ Ἑλλάδος.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ὑπαίθριον δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόρας, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαίρως περί τῆς μεγάλης ταύτης Θεομητορικῆς Ἑορτῆς, ἀναφερθείς καί εἰς τό πρόσφατον ἐν Ἑλλάδι πολύνεκρον  ἀεροπορικόν δυστύχημα, ἐπικαλεσθείς ἐν τέλει ἐπί πάντας τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τήν χάριν καί τήν προστασίαν τῆς Παναγίας. Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ τόν Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Ὀφφικιάλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-Ἐπιχειρηματίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Χάλκης, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 15ης ἰδίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑξηκονταετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κυροῦ Εἰρηναίου, γόνου καί Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς προσωπικότητος τοῦ ἀειμνήστου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Σταυρίδης, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητής, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί δεῖπνον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τήν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίναν Μαυροσκελίδου, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Τιφλίδι.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Φλῶρον Σιγάλαν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πεκίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστοτέλην Φρυδᾶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εὐδοκίας Μελᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Στεφανίδου-Καραδημήτρη, Δημοσιογράφον, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 12ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόρας, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Νικολάου. Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παναμᾶ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Αὐγούστου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόρου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Παναμᾶ κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμολ. κ. Ἀναστασίου Ἀθανασοπούλου, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας- Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Παναμᾷ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταυρούλας, Ἐντιμ. κ. κ. Εὐαγγέλου Κούμανη, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Παναμᾶ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, Παντελεήμονος Λιακοπούλου, ἐκπροσώπου τῆς Πρεσβείας τῆς χώρας ταύτης ἐν Ἀθήναις, καί Νικολάου Μεϊντανᾶ, ἐπιχειρηματίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Κυριακῆς, τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Συνέσιον Kalandadze, ἐκ Γεωργίας, φοιτητήν ἐν Ἀθήναις.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτoῦ, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυριακίδην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἀδελφῶν Κυριακίδη», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Δικηγόρου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παύλου καί Δεσποίνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Θωμαΐδα Κιζιρίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Holger Wittekindt, Βιολόγον, καί Carsten Krüger, ἐκ Βερολίνου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Δρα Θεολογίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Κολάκην, Θεολόγον-Ἱστορικόν, ἐκ Χίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Leon Pappanastos, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Angela, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Σερεβέταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Κώτσιαν, καί Κωνσταντῖνον Μπελαλίδην, Προέδρους τῶν Ἀθλητικῶν Συλλόγων Πέραν καί Ταταούλων, ἀντιστοίχως.
150μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Μεσημβρίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Μαργαρίτη. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πάριδος, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἁμαξόπουλον, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Μαρίνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ayça Pakdil, ὑπάλληλον τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Νάκον, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Θεδώρας καί Στεφάνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κόκκινον, ἐκδότην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γκουβάτσον, φυσιοθεραπευτήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς, τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Λαζαρίδου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Kuthan Kahramantürk, ἐκ Σμύρνης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων καί τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, τελετήν, πρός τιμήν τῶν Ἐλλογ. δίδος Βασιλικῆς Ξύδα καί κ. Παναγιώτας Μπεκιάρη, Διδασκαλισσῶν τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς Πριγκήπου, ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτῶν ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς νήσου, τήν Κυριακήν, 14ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναϋδρίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τῶν ἡμερῶν Κυριακῆς, 7ης Αὐγούστου, καί Δευτέρας, 8ης ἰδίου.


Ὡσαύτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 9ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Τατούλων κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμων, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερώνυμος, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θηβῶν καί Λεβαδείας καί Τυρολόης καί Σερεντίου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ δέ ὅμιλος ἐκ τοῦ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Τσιμπούρη Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τοῦ Δήμου Ἀρχαίας Κορίνθου «Ὁ Ἀπόλλων» παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς.
     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερώνυμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Δικαιάκου, Ἱεροκήρυκος τῆς κατ΄αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Αἰμιλιανόν Μπογιάννου,  ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐκ Βρυξελλῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον-Μάριον Λυμπερόπουλον, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Γκλαβάκην, Εὐρωβουλευτήν, ἐκ Πέλλης, καί Σταῦρον Παπαδόπουλον, καί τήν Εὐγεν. κ. Εὔαν Σαπουντζάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσακούλιαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαριάνχελες Κουδάκη, Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μπουένος Ἄϊρες.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 5ης Αὐγούστου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Wolf-Ruthart Born, Πρέσβεως τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις θερέτρῳ τοῦ Γεν. Προξενείου αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, ἐν οἷς καί ὁ Βουλευτής ΑΚΡ Ἐξοχ. κ. İbrahim Özal.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 5ης Αὐγούστου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, 6ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν πανηγυρίσασαν φερώνυμον Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῆς νήσου Πριγκήπου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Νεόφυτος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡμίλησεν καταλλήλως, μνησθείς τῆς 60ῆς ἐπετείου τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς Χιροσίμα, ἐν συνεχείᾳ διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον, ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εὑρισκομένου τάφου τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824-1826).
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ, ἔνθα καί προσεκύνησε, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ροδοπόλεως κ. Ἱερώνυμον, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κουγιουμτζόγλου, αὐταδέλφην τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κυροῦ Συμεών, καί ἀκολούθως ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς νήσου ἐπιστρέφων εἰς Φανάριον, προπεμφθείς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῆς ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Κατερέλου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν, τοῦ Pinchas Zukerman, χαρακτηρισθεῖσαν ὡς συναυλίαν φιλίας τῶν λαῶν Τουρκίας καί Ἰσραήλ, ὀργανωθεῖσαν δέ ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Φεστιβάλ Μουσικῆς τῆς Πόλεως ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐν αὐτῇ Γεν. Προξενείου τοῦ Ἰσραήλ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 7ης Αὐγούστου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως Ἀστερίου Ὀκουμούση, ἐφημερίου ἐπί σειράν ἐτῶν τοῦ ἐν Ἴμβρῳ γενεθλίου Αὐτοῦ χωρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Κατερέλον, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Ἁγιοπαντελεημονιτῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ντενισένκο, Ἀντιπροέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καί προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ φερωνύμῳ Μετοχίῳ, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτοῦ.
18μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τῆς Διπλωματικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐστρατίου Δούκα, Πρέσβεως, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Δημητρακοπούλου, Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, παρέθεσεν αὐτοῖς δεῖπνον ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Βoσπόρου, εἰς ὅ ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Νεοφύτου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Thomas Antoine, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
13μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ ἐν ΗΠΑ Πανεπιστημίου Brown, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Jeanne-Nicole Saint-Laurent.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἰσαακίδην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίας, ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νέστορα Βαρβαρέσον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Silvana καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀλεξάνδρου, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀδαμόπουλον, Καθηγητήν-Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συνδέσμου Διαιτητῶν Ποδοσφαίρου Εὐβοίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Θαλάσση.
17μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀρειβατικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσıβελέκα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καγιακοπαράν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Lusin Söğüt, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίαν Τασελαρίδου, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς ἀνεψιᾶς αὐτῆς Στεφανίας, μαθητρίας τοῦ Ζαππείου, ἐντεῦθεν.

 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Walter B. Gyger, Πρέσβεως τῆς Ἑλβετίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swiss», τήν Τετάρτην, 3ην Αὐγούστου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Χώρα, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Γκύζη Ἀθηνῶν, τό Σάββατον, 6ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 3ης Αὐγούστου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὁμιλήσας ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἐπικαίρως καί εὐλογήσας τό ἐν τῷ Ἱδρύματι ἐπιτελούμενον ἔργον. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Walter B. Gyger, Πρέσβεως τῆς Ἑλβετίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swiss», τήν Τετάρτην, 3ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 1ης Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου αὐτῶν κ. Mesrop τοῦ Β΄ δεῖπνον πρός τιμήν τῶν ἀποχωρούντων ἐκ τῆς Χώρας ἡμῶν Γενικῶν Προξένων Ἐντιμ. κ. κ. David L. Arnett, τῶν ΗΠΑ, καί Thomas Antoine, τοῦ Βελγίου, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Amira Arnon, τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ὑπ'αὐτοῦ χειροτονηθέντα Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον.
Τόν Ἐντιμ. κ. İsmail Arvas, Λοχαγόν Χωροφυλακῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dinçer Alpman, Γενικόν Διευθυντήν τῆς «Deniz Bank», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Doğan Atakent καί Bakır Melik, καί τῆς Εὐγεν. κ. Esma Koylu, τραπεζικούς,  ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Τόλιον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Καραγιαννίδου, Καθηγήτριαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Νικολάου, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρτέμιον Μπαρμπούνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας, καί Ἀγγέλου, Δικηγόρου, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aykut Tarakçıoğlu, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Banu, ἐντεῦθεν.
Τάς Ἐλλογιμ. κυρίας Βασιλικήν Κοκώφ, Καθηγήτριαν, καί Ἑλένην Νιάρχου, Καθηγήτριαν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ζωγράφου, Δασολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *