Bulletin patriarcal

Αὔγουστος 2013

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, ᾧτινι συνεχάρη ἐπί τῇ 30ετίᾳ τῆς ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Ψυχλούδην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Λάσκαρην, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν  Γουϊνέᾳ,  συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  Patrick Hanish, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν Η.Π.Α. . 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ Bilkent.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jaime Oriol Lopez, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Leyla Başakıncı, ἐξ Ἱσπανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Μποτώνην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν.     
                                                  *  *  *
Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Hüseyin Avni Mutlu,  ἐπί τῇ 91ῃ ἐπετείῳ τῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Αὐγούστου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ ἐν Κερατίῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς  Αὐγούστου.
Τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ τῆς εἰρήνης ἐκδήλωσιν ἐν τῇ ἐν Büyükdere βιβλιοθήκῃ «Demirtaş Ceyhun», τήν Κυριακήν 1ην Σεπτεμβρίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Διονυσίου Μποτώνη καί Εὐαγγελίας Παρθενοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.     
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ahmet Aydın, Νομάρχου Siirt, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τῆς πόλεως Siirt, ἐν τῷ ἐν Κερατίῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ, αὐθημερόν.

*  *  *

Τό Σάββατον, 31ην Αὐγούστου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Παναγίας Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ. Δημήτριος καί πιστοί ἐντεῦθεν.   

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός καί ὁ Παναγιώτατος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ὅμιλον ἐκ Νορβηγίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λουθηρανοῦ Ἐπισκόπου Nidaros Θεοφιλ. κ. Tor Singsaas. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον-Μηχανικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Thomas Suehs, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. William Robinson, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Linda, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Denver Ἀμερικῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ἐκδηλώσεις εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ πρῴην Ποιμενάρχου αὐτῆς ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Αὐγουστίνου, τό Σάββατον, 24 Αὐγούστου, καί τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου.     

Σεπτῇ Πατριαρχικῇ προτροπῇ καί ἀναθέσει, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, προστάς τῆς κηδείας τῆς κοιμηθείσης Ἀναστασίας Καραβέλα, πενθερᾶς τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Southampton Νέας Ὑόρκης, τήν Τρίτην, 27ην Αὐγούστου, διεβίβασε τῇ πενθούσῃ οἰκογενείᾳ τά συλλυπητήρια καί τήν συμπάθειαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ὅμιλον ἐκ Νορβηγίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λουθηρανοῦ Ἐπισκόπου Nidaros Θεοφιλ. κ. Tor Singsaas. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον-Μηχανικόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Thomas Suehs, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. William Robinson, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Linda, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Denver Ἀμερικῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας ἐκδηλώσεις εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ πρῴην Ποιμενάρχου αὐτῆς ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Αὐγουστίνου, τό Σάββατον, 24 Αὐγούστου, καί τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Jean Gueit, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, καί  Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Φωστηρόπουλον, ἐκ Λονδίνου, τόν Ἐντιμ. κ. Sergius Runge, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Michel Sollogoub, Γραμματέα, ἐκ Παρισίων. 
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κιούση, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη:
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Τύρη, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Διαβατῶν Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 26ην Αὐγούστου, 
β) ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Καραμούζη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ρέας Ξύδα, συζύγου τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως ἐ. τ. κ. Φωτίου Ξύδα, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μυτιλήνης, τήν Δευτέραν, 19ην Αὐγούστου.
Καταλλήλως δέ κατά :
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Θεογνωσίας Ἀϊβάτογλου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 24ην Αὐγούστου, καί 
β)  τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μηνᾶ Μ. Βασιλειάδου καί Ξένιας Καζίμοβα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Πέραν, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης τ. μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου, καθ᾽ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἀμερικῆς.   

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 19ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησεν εἰς Ἴμβρον ἐπί τῷ τέλει ἵνα προστῇ τῆς πανηγύρεως τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἔνθεν θά ἐπιστρέψῃ τήν 26ην τ. μ. .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην  Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Σάββαν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καλλιμάνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λυδίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Frank Πανταζόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Serene καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελίδην, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Εὐδοξίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γεωργόπουλον, Ψυχολόγον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Ἠλιάδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἔρσης, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Σεγίσογλου, ἐντεῦθεν. 
Ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, καί Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, τήν Εὐλαβ. κ. Μαρίαν Μπέργκε καί τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνναν Τσιμάρα, ἐντεῦθεν.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέου Μητσίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀκροπόλεως Λευκωσίας, τήν Παρασκευήν, 16ην Αὐγούστου.
Καταλλήλως δέ κατά:
α) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀνθίμου Πιλίτσογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 17ην τ.μ., καί 
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μιχαήλ καί Ἀναστασίας Καρλούτσου, ἐξ Ἀμερικῆς, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου, οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν, εὐλογήσας τόν νεοφώτιστον.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Θεοφιλ.Ἐπίσκοπον Μπροβαρί κ. Θεοδόσιον, ἐξ Οὐκρανίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Danylevych.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον Δρα Κωνσταντῖνον Κενανίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hardy Trep, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλίκης Μαραβέλια, Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Αἰγυπτιολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ραϊτσανόβσκη, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς συζύγου αὐτοῦ ἀειμνήστου Κυβέλης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία καί τῆς δίδος Κλεάνθης Σ. Τζούμα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Καραγιαννίδην, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πέτρον Mallat, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐκ Βιέννης .
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κ. Κεσίσογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Gül Arık Karabey, Selin Hecinoğlu, Uğur Olgaç, καί İlknur Özören, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Χ. Τζαβίδου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἐλισάβετ Νικολαΐδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, τήν Τετάρτην, 14ην Αὐγούστου,
β) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου  Εὐδοξίας Ἀγγελίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, αὐθημερόν, καί
γ) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Λώλη, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 11ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέφθησαν τό ἐν Πικριδίῳ (Hasköy) αὐτοκρατορικόν θέρετρον Aynalıkavak καί ἐξεναγήθησαν  εἰς τό ἐν αὐτῷ  Μουσεῖον μουσικῶν ὀργάνων.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 8ης Αὐγούστου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, καί τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 9ης ἰδίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Οὐρανῶν Σαλματομβρουκίου, ἐν τῷ τέλει τῶν ὁποίων ὡμίλησεν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς,
β) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης τ.μ. καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης ἰδίου, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, καί
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Θείας Μεταμορφώσεως νήσου Πρώτης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἔνθα ἐν συνεχείᾳ συνανεστράφη μετά τῶν νεαρῶν κατασκηνωτῶν τῆς Παιδοπόλεως, παρακολουθήσας τό ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκτελεσθέν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιον μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Irja Askola καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Timo Ropponen, Καθηγητοῦ, ἐκ Φιλλανδίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α)  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τoῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Προέδρου, β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου, καί γ) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ντουβαρτζῆ, Ἀντιπροέδρου, μετά μελῶν τῶν ἀντιστοίχων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, καί τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Stefana Greavu, Γεν. Πρόξενον τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτῆς ἐνταῦθα.
Επί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τήν Ἐλλογιμ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, τ. Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Φούξ, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου, Μαρίαν Κομοροσάνο, Πρόεδρον τῆς Ἐφορίας Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, Μαρίαν Ἀποστολίδου καί Μαρίαν Ρομποπούλου, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον τῆς Παιδοπόλεως, ἀντιστοίχως, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ξένιας Καζίμοβα, λαβόντων τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶρκον Πατεράκην, Μάγειρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰφιγένειαν Βασιλοπούλου, ἐκ Βραζιλίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαντέν, Ἠλεκτρολόγον Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆν Καρανικόλαν, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνην Ν. Hayat, ἐντεῦθεν, ἀναχωροῦντα εἰς Παρισίους πρός φοίτησιν εἰς τήν ἐκεῖ Ἰατρικήν Σχολήν καί ἐξαιτησάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Ν. Μαρούσην, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀλεξανδρόπουλον, Ἀσφαλιστικόν Πράκτορα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Κωνσταντίνου καί Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Πατέλην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Κλεονίκης, ἐξ Ἀθηνῶν .
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσακρέτον, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Σουλιμιώτου κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κυβέλης Ραϊτσανόβσκη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Βάρης Ἀττικῆς, τήν Πέμπτην, 8ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Ἀντιγόνης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Αὐγούστου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως ἐ.τ. κ. Γεωργίου, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό παρακείμενον Κοινοτικόν Κοιμητήριον τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἔνθα ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν διατελεσάντων Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων καί ἁπάντων τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων ὁμογενῶν ἀδελφῶν ἡμῶν,
β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 6ην ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως πρός τό ἐκκλησίασμα καί διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Χρυσάνθου (1824-1826), τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀναπαυομένου, καί Σωφρονίου Γ' (1863-1866), ἀνακαινιστοῦ αὐτῆς. 
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἔνθα παρετέθη γεῦμα πρός τιμήν  Αὐτοῦ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου. 
Ἐξ ἄλλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου κατά τήν άκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, διανυκτερεύσας δ᾽ ἐν αὐτῇ κατῆλθεν εἰς Φανάριον τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 7ης ἰδίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἑρμολάου Tourtsan.

*  *  *