Bulletin patriarcal

Δεκέμβριος 2013

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ.κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Νέᾳ Βύσσῃ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης καί Ἁγίας Παρασκευῆς, καί Δαμασκηνοῦ Ἀλαζράϊ, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μύρωνος Δεληγιαννίδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μουζᾶ, Δημάρχου Ὀρεστιάδος, κ. Παρασκευᾶ Πατσουρίδου, Δημάρχου Διδυμοτείχου, καί κ. Enis İşbilen, Δημάρχου Uzunköprü, μετά συγγενῶν καί συνεργατῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Oğul Aktuna, ὑποψήφιον Δήμαρχον Μακροχωρίου (Bakırköy), μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ κ.κ. Yakup Kodalak, Şenol Alpago καί Sevil Uzunay.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἀνούς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Στεφάνου, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν-Μαρίαν Σταυρινάκη, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μητρός αὐτῆς κ. Βασιλικῆς ἐκ Χαλκηδόνος.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Ἀβτζῆ, Φοιτήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Sabancı τῆς Πόλεως, ἐκ Βερροίας, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Fadeeva, Δημοσιογράφον τοῦ ρωσσοφώνου τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ‘'VTV ANTALYA'', εἰς ἥν παρεχώρησε συνέντευξιν.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Ρώμης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νicola Mazzolini.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 27ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 24 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο κατ᾽οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου  κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῶ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Δεκεμβρίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν  κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, πραγματοποιηθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Κατ᾽αὐτήν ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριος Γρινιεζάκης καί ὁ Πατριάρχης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῶ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 29ης ἰδίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
Ἒκκλησιάσθη ἐπίσης ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑπουργός Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Βασιλικῆς καί Γεωργίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά συγγενῶν καί οἰκείων αὐτοῦ, κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Καθηγητήν Φιλοσοφίας τοῦ ἐν Worcester Κολλεγίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καί Γρηγόριον Λιέπουρην καί Δωρόθεον Κιούσην ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Παπαστᾶμκον, Πρόεδρον τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεβυτέρους κ. Martin Kmetec καί κ. Andrew Small, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Cengiz Aktar, Συγγραφέα, καί Tarık Tübem, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Betül Tanbay, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κουμπάρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Φωτεινῆς, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Ἀσβεστᾶ, ἐκ Λέρου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Ἐκπαιδευτικόν, καί τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον  Τσεβίκ, Νυκτοφύλακα τῶν Πατριαρχείων,  καί κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 24ην Δεκεμβρίου, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πηλουσίου κυροῦ Καλλινίκου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, καί δίδος  Εὐαγγελίας Κανάρη, Διευθυντρίας τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου.  Ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης καί  ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί συγχαρείς διά τήν ἐν συνεχείᾳ, ὡς κατ'ἔτος, ἐπίσκεψιν των εἰς τούς ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπομένους πρεσβυτέρους ἀδελφούς ἡμῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.   

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας, λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως  ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς καί Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.

Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος,  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε τήν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι, ὁ Ἑντιμ. Δήμαρχος Ἀμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης μετ'οἰκείων αὐτοῦ, Ἀντιπροσωπεία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κ.Α.Π.Η. τοῦ Δήμου Κηφισίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Ἀγγελικήν Πιτίδη-Τριανταφύλλου καί Αἰκατερίναν Μουστάκη, Δημοτικούς Συμβούλους, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐντεῦθεν. 

Παρέστη ὡσαύτως ὁ Ἐντιμ. κ. Mithat-Ali Kabaali, Σύμβουλος τοῦ Προέδρου τοῦ CHP Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, μετά 7μελοῦς Ἀντιπροσωπείας ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ.  Aram Ateşyan, Γενικόν Ἐπίτροπον τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Sahak Maşalıyan, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέερου κ. Krikor Damatyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Artun Damatyan, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τάς Εὐλαβ. ἀδελφάς Σοφίαν, Ντιάναν καί Μελανίαν, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα ΡΚαθολικοῦ Τάγματος τῶν Μικρῶν Ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu, Δήμαρχον Πριγκηποννήσων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, εὐχηθέντας ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως ΑΚΡ Περιφερείας Şişli,  μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον τῆς Τοπικῆς Ὀργανώσεως αὐτοῦ καί ὑποψήφιον Δήμαρχον Şişli κ. Nevzat Şatıroğlu, ὡς καί Ἀντιπροσωπείαν τῆς Πλατφόρμας Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων Τουρκίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γεν. Γραμματέα αὐτῆς Kudret Altındağ. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Λέκτορα τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου καί Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν Θεολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βέρνης.     
Τήν Ἐλλογ. κ. Brigitte Πιταράκη, Βυζαντινολόγον, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Καραβοκύρην, Φυσικόν, ἐκ Λευκάδος, μετά τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Αἰκατερίνης  Βόσιου, Καθηγητρίας Φυσικῆς Ἀγωγῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Εὐμορφίας Πανταζῆ, Ἱστορικοῦ, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Εὐβοίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Χαλκιᾶν, Διευθυντήν τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χίου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Βαρβαρούση. 

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan,
ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin, καί
ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας διοργανωθεῖσαν ἀπονομήν βραβείων, τήν Τρίτην, 24ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Μαγδαληνήν Γκότση, ἐξ Αὐστρίας. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀριστείδην Πανώτην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Γ. Ἀποστολόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρομάχης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἅρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἑκκλησίας, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας.           
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ. τ. κ. Yalım Eralp, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Celal Başlangıç, Δημοσιογράφου τῆς Ἐφημερίδος Zaman. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Arman Togaç καί Zafer Polat, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἑταιρείας Başak Yapı.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Σαμωνᾶ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ξένης Φύλλα,  ἐκ Χίου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, ἐντεῦθεν, καί Ἰορδάνην Ν. Hayat, Φοιτητήν ἐν Παρισίοις, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Π. Μπρούχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σάββα, μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ ἐν Ἰταλίᾳ. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολικῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, τό Σάββατον, 21ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Τό Σάββατον, 21ην Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διάλεξιν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Χαραλάμπους Ἀτματζίδου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ παράδοση τοῦ Εὐαγγελίου στά ἔθνη».

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 22αν  Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου κατά τήν Θ. Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος,  καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα ὑπ'αὐτοῦ Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Κουκουτσίδου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Χαραλάμπους Ἀτματζίδου.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Χανίων.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jens Odlander, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Σουηδίας ἐν τῇ Πόλει.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν  Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τῆς Θεοτόκου (Santa Maria) τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰσόδου εἰς τήν ἱερωσύνην τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Gwenolé Jeusset, τό Σάββατον, 21ην Δεκεμβρίου.
Τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Bercuhi Berberyan, ἐν τῇ ἐν Σισλῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ ἀναγόρευσις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου (Boğaziçi Üniversitesi).

Τήν Πέμπτην, 19ην Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς Συγκλήτου, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Ἰνστιτούτου Περιβαλλοντικῶν Ἐπιστημῶν αὐτοῦ, διά τῆς ἀναγορεύσεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα τοῦ κορυφαίου τούτου Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Τουρκίας, εἰς ἔνδειξιν ἀναγνωρίσεως τῶν ἡγετικῶν εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον πρωτοβουλιῶν Αὐτοῦ διά τήν προστασίαν τοῦ οἰκοσυστήματος, τήν ἀποτροπήν τῆς δραματικῆς ἀπειλῆς τῆς μεταβολῆς τοῦ κλίματος, ὡς καί τῶν ἐν γένει ἀναλαμβανομένων ὑπ'Αὐτοῦ δραστηριοτήτων, τῶν στοχευουσῶν εἰς εὐαισθητοποίησιν τῆς παγκοσμίου κοινότητος εἰς θέματα περιβάλλοντος καί εἰρήνης.

Τήν ἔναρξιν τῆς συγκινητικῆς ταύτης τελετῆς, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη ἐν τῇ ὑπερπληρωθείσῃ Κεντρικῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Albert Long Hall» τοῦ Πανεπιστημίου, παρουσίᾳ τῶν πνευματικῶν ἡγετῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ μή Μουσουλμανικῶν Μειονοτήτων, τῶν μελῶν τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου, ἐκπροσώπων τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Κοινότητος τῆς χώρας, Δημάρχων, ἐκπροσώπων ξένων Διπλωματικῶν Ἀποστολῶν ἐξ Ἀγκύρας, Πόλεως καί ἄλλων πόλεων, καί κορυφαίων παραγόντων τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου, ἐκήρυξαν δι΄ὁμιλιῶν των ἡ Ἐλλογιμ. Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου κ. Gülay Barbarosoğlu καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Orhan Yenigün,  Κοσμήτωρ τοῦ προαναφερθέντος Ἰνστιτούτου, ἐξάραντες ἀμφότεροι ἐκτενῶς τήν χαρισματικήν προσωπικότητα καί τάς πρωτοπόρους πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καί τά ἐν γένει ἀπασχολοῦντα τόν σύγχρονον κόσμον φλέγοντα ζητήματα.

Ἐν συνεχείᾳ, ἀνῆλθεν εἰς τό βῆμα ὁ Πατριάρχης, ὅστις, ὡς νέος Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου, ηὐχαρίστησε τουρκιστί τήν Σύγκλητον τοῦ Πανεπιστημίου διά τήν ἀπονεμηθεῖσαν Αὐτῷ τιμητικήν διάκρισιν καί ἀνέπτυξεν ἀγγλιστί τό θέμα (Lectio Magistralis) ὑπό τόν τίτλον: «Caring for Creation, caring for our future» (Μεριμνῶντες διά τήν Δημιουργίαν, Μεριμνῶντες διά τό μέλλον ἡμῶν).

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημος δεξίωσις, καθ'ἥν ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τῶν παρευρεθέντων. Σημειωτέον ὅτι διά πρώτην φοράν Πανεπιστημιακόν Ἵδρυμα ἐν Τουρκίᾳ ἀπονέμει εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τοιαύτην τιμητικήν διάκρισιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Μπαρκούκην, Ἀντιστράτηγον, Θωμᾶν Σταυροθανασόπουλον, Πλοίαρχον, Δημήτριον Κωστόπουλον, Σμήναρχον, ἐκ τῆς Σχολῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, Λάζαρον Καμπουρίδην, Συνταγματάρχην-Ἀκόλουθον Ἀμύνης ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Cengiz Ekin, Πλοίαρχον, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Levent Uysal, Πρόεδρον τοῦ Πανεπιστημίου Nişantaşı, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet, Γενικοῦ Γραμματέως. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Τεάζην, Καθηγητήν Τουρκικῆς Πολιτικῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀγκύρας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Nafiz Karadere, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Τραπέζης Garanti, καί τήν Εὐγεν. κ. Sevgi Cevani, Διευθύντριαν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κανέλην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hülya.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ρωμύλον Περπινιᾶν, ἐντεῦθεν, ᾧτινι ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην, αὐτάδελφον Αὐτοῦ, ἐκ Γαλλίας, καί Χρῆστον Ἀναστασιάδην, ἀνεψιόν Αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Πανταζῆν, Ἰδιοκτήτην τοῦ ἐν Βεβεκίῳ ἑστιατορίου Brusco, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Κουρουπάκη.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἠγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας,  καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς 18ης τρ.μ., παρέστη εἰς τήν ἑόρτιον ἐκδήλωσιν τοῦ Δημιουργικοῦ Ἐργαστηρίου Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, εὐλογήσας τά παιδία, εἰς τά ὁποῖα διένειμε δῶρα, καί συγχαρείς τάς διδασκαλίσσας αὐτῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων  Πορφυρίου καί Σιλουανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνος Ζωγάνα, Ἠλιού Τσακίρη καί  Ἰωάννου Μανιουδάκη.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δοσίθεον Κανέλλον καί κ. Χαρίτωνα Μιχαήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Γερμανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς  Τατάρνης, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Νεκταρίου Θάνου, Ἱεροψάλτου, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara Grubu, μετά τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τό  προσεχές 17ον Συνέδριον τοῦ Ἱδρύματος.   
  Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Σαμαντζῆ, Πρόεδρον τοῦ  Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου τοῦ ἐπί θύραις ἔτους 2014.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τάς Εὐγεν. κυρίας Παναγιώταν Μορφιάδου καί Μαρίκαν Λαγοσπύρη, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐνταῦθα Συλλόγου Ἰμβρίων.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀβραάμ Κατραντζῆν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης τῆς Εὐγεν. κ. Nükhet Erer, ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ τῆς Τραπέζης Τürk Ekonomi (ΤΕΒ), τήν Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Γερμανίας δοθεῖσαν χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 17ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν παράστασιν τοῦ ἔργου «Σωκράτης Τώρα», ὁμιλήσας καταλλήλως.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Licenciado Roberto Herrera Mena, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων παρά τῷ Προέδρῳ τοῦ Μεξικοῦ καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Maria del Socorro καί Maria Teresa Herrara.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Τιμοθέου καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γαζέτα, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Γεώργιον Ἀλευρᾶν, ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Κελλίου Ζωοδόχου Πηγῆς Καυσοκαλυβίων, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Θεοδώρου Παρθένη καί Ἠλιού Σχορετσανίτου, ἐκ Καρδίτσης.   
Τήν Ἐλλογ. κ. Günay Kocasoy, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου.
Τάς Ἐλλογιμ. κυρίας Ἄνναν Ψαροπούλου καί Ἄνναν Θεοδωρίδου, Ἐκπαιδευτικούς, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.   
Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 2ου Λυκείου Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Χριστοφόρου Γιαλαμᾶ, τοῦ 4ου Λυκείου Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κ. Κωνσταντίνας Πάτρα, τοῦ 5ου Λυκείου Λαρίσης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, καί τῶν ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευτηρίων Βεροίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἰωάννου Μπαρμπαρούση.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Βουτσᾶ, μέ τίτλον «Διαδρομές καί Μορφές», ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων «Pinelo», τήν Τρίτην, 17ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Δεκεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 15ης ἰδίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὅμιλοι πιστῶν καί μαθητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς      Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 15ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 16ης Δεκεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Σερρῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου Ἰωάννου Εὐθυμιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Κυριακήν, 15ην Δεκεμβρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεχθείς διά τρίτην συνεχῆ φοράν πρόσκλησιν τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν Σχέσεων (IFRI),μετέβη διά τό διάστημα μεταξύ 12ης-16ης Δεκεμβρίου εἰς Μονακό, ἐπί τῷ τέλει τῆς συμμετοχῆς εἰς τό Διεθνές Συνέδριον μέ θέμα "World Policy – global governance".  Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κάρολος Ταρίνας, ὁδηγός Αὐτοῦ.

Ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Νικαίας (Nice) τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας ἀνέμενον ὁ Ποιμενάρχης αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἐμμανουήλ, ὅστις καί προσετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Σελινιωτάκης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Κυανῆς Ἀκτῆς-Μονακό, ὁ Ἐντιμ. κ. Στυλιανός Γαβριήλ, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Μασσαλίᾳ, Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», καί ἄλλοι τοπικοί παράγοντες.  Ἐκεῖθεν ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη ὁδικῶς εἰς τό Πριγκηπάτον τοῦ Μονακό, καταλύσας εἰς τό ξενοδοχεῖον Fairmont, ἔνθα καί ὁ χῶρος διεξαγωγῆς τοῦ διαληφθέντος Συνεδρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῶν Ἀρχόντων ὀφφικιάλων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hermitage, κατά τό ὁποῖον ἠγέρθησαν προπόσεις ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτῶν κ. Σασαγιάννη καί τοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης εἰς τόν Πρίγκηπα τοῦ Μονακό Ἀλβέρτον Β΄

Τήν πρωΐαν τῆς  Παρασκευῆς , 13ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἔσχεν ἰδιαιτέραν συνάντησιν ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa El Solh, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Λιβάνου καί Προέδρου τοῦ Προξενικοῦ Σώματος τοῦ Μονακό, τοῦ ὁποίου ἐπίτιμος Πρόεδρος τυγχάνει ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν. Ἐν συνεχείᾳ, Οὖτος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὡδηγήθη εἰς τό Παλάτιον τοῦ Πριγκηπάτου ἔνθα καί συνηντήθη ἐπί ἡμίωρον μετά τῆς Αὐτοῦ Γαληνοτάτης Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκηπος τοῦ Μονακό Ἀλβέρτου Β', μεθ΄ οὗ συνδέεται ἀπό μακροῦ χρόνου μετά δεσμῶν ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως καί φιλίας. Μετά τήν συνάντησιν ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον ἄριστον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Michel Roger, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ὑψηλοτάτου Πρίγκηπος καί τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Συνεδρίου.

Ἀναχωρήσας ἐκ τῆς Πρωθυπουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐπέστρεψεν εἰς τό κατάλυμα Αὐτοῦ διά τήν ἔναρξιν τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου , ἥντινα ἐκήρυξεναὐτοπροσώπως ὁ Πρίγκηψ Αλβέρτος Β΄ἐπί παρουσίᾳ πολλῶν προσωπικοτήτων τῆς παγκοσμίου πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί διπλωματικῆς σκηνῆς. Μετά τήν Α. Ὑψηλότητα ὡμίλησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Ali Babacan, Ἀντιπρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως διά θέματα Οἰκονομίας, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Thierry de Montbrial, Πρόεδρος καί Ἱδρυτής τῆς World Policy. Μετά τήν ἐναρκτήριον ταύτην συνεδρίαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἔσχεν ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ali Babacan ἐντός ἀτμοσφαίρας εἰλικρινείας καί ἐγκαρδιότητος.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Πατριάρχης μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν πλησιόχωρον Γαλλικήν Νίκαιαν, ἔνθα καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Palais de Mediterranée παρατεθέν ὑπό τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος δεῖπνον ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς διαγενομένης πανηγύρεως τοῦ Ιεροῦ αὐτῆς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, μετ΄ ἐκτελέσεως καλλιτεχνικοῦ προγράμματος, καθ΄ὅ ὡμίλησε πρός τούς πολυπληθεῖς συνδαιτυμόνας, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἰς τό δεῖπνον παρεκάθησαν ὡσαύτως ο Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Πασσᾶς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Γαλλίᾳ, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Πασχάλης Καρρᾶς, Στυλιανος Γαβριήλ καί Παναγιώτης Τουλιᾶτος, Γενικοί Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐν Νικαίᾳ, Μασσαλίᾳ καί Μονακό ἀντιστοίχως, ὁ Σεβ. Τοποτηρητής τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐπισκοπῆς Νικαίας, ὁ Ἀντιδήμαρχος τῆς Νικαίας (Nice) Ἐντιμ. κ. J-M Galy, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Καββαδίας, Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου καί ἄλλοι παράγοντες τῆς  ὁμογενείας.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 10ης Δεκεμβρίου,  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Green Park πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Αἰδεσιμ. Χωροεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, ὑπό τόν τίτλον: «Οἱ καρποί τοῦ Διαλόγου» (Diyaloğun Meyveleri), ὁμιλήσας καταλλήλως.
           
Ὁ Πατριάρχης εἰς τό Πριγκηπᾶτον τοῦ Μονακό

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 12ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος κ. Παντελεήμονος Βίγκα καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Καρόλου Ταρίνα, ὁδηγοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ αὐτοκινήτου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Νίκαιαν τῆς Γαλλίας, ἐκεῖθεν δέ θά μεταβῇ εἰς τό Πριγκηπᾶτον τοῦ Μονακό, ἔνθα θά  ὁμιλήσῃ κατά τό 6ον Συνέδριον τοῦ Ὀργανισμοῦ «World Policy». 
Τόν Παναγιώτατον προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Ἀμβρόσιον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον μαθητῶν τῆς Γ' τάξεως τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Σκουτάρεως Σερρῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐμμανουήλ Γιαννιτσοπούλου, πρῴην Ἀρχικλητῆρος, ἐκ τοῦ Ἱ.  Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Βύρωνος Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 12ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τελεσθήσονται ἐν αὐτῷ τήν μέν παραμονήν, Κυριακήν, 15ην Δεκεμβρίου, καί ὥραν 4:00 μ. μ., πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τήν δέ ἑπομένην, ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, Δευτέραν, 16ην ἰδίου, ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως.
         
Τό ἱερόν Λείψανον τῆς Ἁγίας θά εἶναι ἐκτεθειμένον ἐν τῷ Σωλέᾳ εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 8ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀνταποκρινόμενοι εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ Προξενικῇ κατοικίᾳ.

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 9ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Αὐστρίας διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τούς ἐκ Νεοχωρίου Βοσπόρου Πρωτοψάλτας.     
                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Αὐγουστάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Σταματίου Λεράκη, Καθηγητοῦ Καρδιολογίας, ἐξ Ἀτλάντας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον νέων ἐκ τοῦ Π.Σ.Ε., ἐκ Γενεύης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος  τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Paolo Scarante, Πρέσβυν τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ.   
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ καί Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Νικόλαον Μαρούσην,  ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Τσιναρίδην καί Κωνσταντῖνον Πουλόπουλον, Φοιτητάς  τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Παρισίοις Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, τήν Πέμπτην, 5ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, ἡ Α.Θ.Π, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη Πατριαρχικῆς καί πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν  τῇ ἐν Μύροις Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου. Συνελειτούργησαν μετ΄ Αὐτοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος πρώην Ἐρζεγοβίνης κ. Ἀθανάσιος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πισιδίας κ. Σωτήριος, Μύρων. κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί ὁ Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος της Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς (ἐ.τ.), πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, καθώς καί Ὀρθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι τῶν Μύρων, τῆς Ἀτταλείας καί τῆς Ἀλάγιας.  Ἐπίσης προσῆλθε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, πρώην Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας. Ὁ Παναγιώτατος εἰς τό κήρυγμά Του ἀνεφέρθη εἰς τό ἐπί τριάκοντα ἔτη πραγματοποιούμενον προσκύνημα, ἀρξάμενον ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μύρων καί εἶτα Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου καί συνεχιζόμενον ὑπό τοῦ νῦν Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Ἐτόνισε τήν σημασίαν καί τόν ρόλον τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς Ἁγίου τῆς καταλλαγῆς, τῆς πραότητος καί τῆς φιλανθρωπίας. Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ηὐχήθη ὅπως συνεχισθῇ ἀπροσκόπτως τό ἱερόν τοῦτο προσκύνημα καί ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν Μητροπολίτην Μύρων καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ διά τήν ἀρίστην ὀργάνωσιν τῆς ἐφετεινῆς ἐπετείου, τήν Ἑταιρείαν φίλων τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τόν Ἐξοχ. κ. πρώην Ὑπουργόν, τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, καί πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τοῦ προσκυνήματος τούτου.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς γεῦμα ἐν Μύροις παρατεθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας εἰς ἅπαντας τούς προσκυνητάς. Κατ΄ αὐτό ἔλαβε τόν λόγον ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος πρώην Ἐρζεγοβίνης κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἐν συγκινήσει ἀνεφέρθη εἰς τήν συμβολήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τήν Ὀρθόδοξον πνευματικότητα, ὡς καί εἰς προσωπικάς καί βιωματικάς του ἐμπειρίας ὡς μαθητοῦ εἰς τήν κατά Χάλκην ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν καί ηὐχαρίστησε τόν Πανάγαθον Θεόν, τόν κατηξιώσαντα αὐτόν νά ἔλθῃ ὡς προσκυνητής εἰς τόν τάφον τοῦ Ἁγίου τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλεημοσύνης. Μετά τό γεῦμα, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐπεσκέφθη τόν Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἐν Μύροις καί ἀκολούθως ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Δήμαρχον Μύρων (Demre) Ἐντιμ. κ. Süleyman Topçu.

Τό ἑσπέρας ὁ Μητροπολίτης Μύρων παρέθεσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον Kilikya Palace ἀποχαιρετιστήριον ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τόν Παναγιώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί εἰς ἅπαντας τούς προσκυνητάς, καθ΄ ὅ ὡμίλησαν ὁ ἴδιος καί ὁ Παναγιώτατος, ἐκφράσας ἐξ ὀνόματος ὅλων εὐχαριστίας καί συγχαρητήρια εἰς τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην καί εὐχηθείς εἰς ὅλους καλήν ἐπάνοδον εἰς τά ἴδια.

*  *  *

Ἡ  Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 7ης Δεκεμβρίου, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἐκ τοῦ εἰς Ἀττάλειαν καί Μῦρα ταξιδίου Αὐτοῦ.

Ἡ  Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ  Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 8ης Δεκεμβρίου.
Τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.
Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Ἀγγελική Σχοιναράκη, Ἀντιδήμαρχος Ἡρακλείου Κρήτης, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου καί οἰκείων αὐτῶν, ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Καζακστάν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπίσης παρέστη ὅμιλος νέων ἐκ τοῦ  Π.Σ.Ε., ἐκ Γενεύης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος  τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, διατελέσαντος Προέδρου τῆς Κοινότητος. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος  , Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους Εὐδόκιμον, Πορφύριον καί Θεοφάνην, Βατοπαιδινούς.         
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Λυμπεράκην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκλησίας, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ἀρχόντων «Ἅγιος Ἀνδρέας», μετά τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἐκδίκου κ. Θεοδώρου Μποζονέλη, ὑποβαλόντας ἐπί τοῦ ἐν Βερολίνῳ πραγματοποιηθέντος Συμποσίου περί Θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἀρμόδιον Δρῖκον, Πρόεδρον τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Νεολαίας τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἐλευσῖνος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Λάσκου καί Σωτηρίου Λιώρη, μελῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Στεφανίαν Παπαδοπούλου, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Νεαπόλεως-Συκεῶν Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντωνίου Σαουλίδου, Γεωργίου Σιακᾶ καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης Δούναβη.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον-Φωτογράφον, Νικόλαον Σῶζον καί Νικόλαον Σῶτον, Κλητῆρας τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Λευκωσίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Keiji Fukuda, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Α. Μεγαλειότητος, τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἰαπωνίας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Marmara, τήν Πέμπτην, 5ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἔναρξιν τοῦ 4ου συνεδρίου νέων Ἐπιχειρηματιῶν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ İstanbul Kongre Merkezi, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 7ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 5ης Δεκεμβρίου, ἡ ΑΘΠ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, κατά τήν τελεσθεῖσαν θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ὁ Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος της Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ μετά τῆς συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ, πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου καθώς καί ἐνορῖται τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, προερχόμενοι κυρίως ἐκ Ρωσσίας, Οὐκρανίας καί Γεωργίας.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ἐφημέριον τοῦ Ναοῦ, Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μιχαήλ Ἀνισένκο. Τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος, Ποιμενάρχης τῆς περιοχῆς, εὐχαριστήσας διά τήν παρουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Ἐπαρχίαν αὐτοῦ, ὁ δέ Πατριάρχης ἀντεφώνησεν, εύχαριστήσας ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην διά τό ἐπιτελούμενον εὐλογημένον καί κατά πάντα ἐπαινετέον ἔργον αὐτοῦ, ἀνεφέρθη δέ εἰς τήν σημασίαν τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων περί ἀνεξιθρησκείας καί προέτρεψε πατρικῶς ἅπαντας ὅπως ἐνισχύσουν τήν προσπάθειαν τοῦ Ποιμενάρχου πρός ἀποπληρωμήν τοῦ ἀγορασθέντος ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.

Μετά ταῦτα, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησε διά τά Μῦρα τῆς Λυκίας, ἔνθα ἐπεσκέφθη τόν Ἐντιμ. κ. Yusuf İzzet Karaman, Ἔπαρχον τῆς περιοχῆς Μύρων. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην  παρευρέθη ὁ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, πρώην Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας.

Ἐν συνεχείᾳ ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Βασιλικῇ τοῦ ἁγίου Νικολάου κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, καθ΄ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ ὡς ἄνω Ἱεράρχαι καί πλῆθος πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, καθώς καί μοναχοί ἐξ Ἁγίου Ὄρους. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κολιομιχάλην, ἰατρόν ἐξ Ἀθηνῶν, ἱδρυτήν καί Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας φίλων ἁγίου Νικολάου Μύρων, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πραιποσίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν, καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ Αὐτοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Χάλκης καί Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου, διατελέσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν Μητροπολίτου Μὐρων. Ὡμίλησαν ὁ Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ἐκφράσας αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης ἐπί τῇ παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου, καί ἡ Α.Θ. Παναγιότης.

Ἐπηκολούθησεν ἐπίσκεψις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μύρων, εἶτα δέ ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἀνεχώρησαν διά τό κατάλυμά των ἐν Kemer, ὅπου παρετέθη δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς 4ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως μέ προορισμόν τήν Ἀττάλειαν τῆς Πισιδίας, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος τῶν Πατριαρχείων. Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν εἰς τό προσκύνημα τοῦτο οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί Σασίμων κ. Γεννάδιος, οἱ Πανοσιολ. Μέγας Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, Τριτεύων κ. Θεόδωρος, Μέγας Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν καί Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμβρόσιος Χοροζίδης καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας.

Εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Ἀτταλείας ὑπεδέχθησαν τόν Παναγιώτατον ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Φοίβης καί συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη έθιμοτυπικῶς τόν Νομάρχην Ἀταλλείας κ. Sebahattın Öztürk καί τόν Δήμαρχον τῆς περιοχῆς Muratpaşa κ. Süleyman Evcilmen.

Τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἡ ΑΘΠ παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου γεῦμα εἰς τό ἑστιατόριον Antalya Balık Evi. Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεχώρησε διά Ἀλάγιαν (Alanya), ἔνθα ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐχειροθέτησεν εἰς Μέγαν Σύγκελλον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην  κ. Ἀμβρόσιον Χοροζίδην. Τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος, Ποιμενάρχης τῆς περιοχῆς, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τό ἀγλαόκαρπον ποιμαντικόν ἔργον τοῦ πολιοῦ Ἱεράρχου καί ἀπευθυνθείς ἰδιαιτέρως διά λόγων πατρικῆς ἀγάπης καί στοργῆς εἰς τούς ἐκ τοῦ Βορρᾶ μετοικήσαντας εἰς Τουρκίαν Ὀρθοδόξους ἀδελφούς. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, καθώς καί Ὀρθόδοξοι Ρωσσόφωνοι τῆς εὑρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀλάγιας, περί τῶν ὁποίων τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μεριμνᾷ διά τήν διαποίμανσιν αὐτῶν.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hasan Sapahioğlu, Δημάρχου Alanya, τόν ὁποῖον καί ηὐχαρίστησε διά τάς πρός τούς Ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς διευκολύνσεις αὐτοῦ, καί εἴτα ἀνεχώρησε διά τό κατάλυμά Του ἐν Σίδῃ, ὅπου παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον προσφερθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Bastıyalı, Ἐπιχειρηματίου ξενοδόχου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀττάλειαν καί Μῦρα

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 4ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος  Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί Σασίμων κ. Γενναδίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, Τριτεύοντος κ. Θεοδώρου καί Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Χοροζίδου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, Ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Ἀττάλειαν, ἔνθα θά ἐπισκεφθῇ καί θά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό  ποίμνιον τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Πισιδίας καί Μύρων καί προστῇ Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Μύρων, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ. Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀττάλειαν θά προστεθῇ εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.

*  *  *

Tήν Τρίτην, 3ην Δεκεμβρίου,  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ'ἥν ἐτελέσθη Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου, Σχολάρχου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἐν Χάλκῃ, καί ἐν συνεχείᾳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου ὁ ἐνταφιασμός τῶν ὀστῶν αὐτοῦ, μεταφερθέντων ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Παρέστησαν ὡσαύτως συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος καί Χωροεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Χωροεπίσκοπον Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Γεωργίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μάρκου Σκιτίνη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bogdan Yaremenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Tamás Torma, Προξένου.
Τήν Εὐγεν. κ. Christine Wendl, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν,  καί  τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν καί Στυλιανόν Κατσώνην, καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Ἰωαννίδου Μουζάκα, Καθηγήτριαν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαργαρίταν Εὐγενίδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Δουγκλίδου, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Τσόρμαν, ἐντεῦθεν.       

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον, τήν Τρίτην, 3ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων,πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Pablo Benavides Orgaz, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἱσπανίας ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. 
Τήν Ἐλλογιμ. Καθηγήτριαν κ. Μαρίκαν Παντελάρα, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ αὐτῆς  Παναγιώτου Καπαρίζα, μαθητοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Τσάμην, τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Καραμούζην, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ.  Δημήτριον Χαραλαμπίδην, Ἐπιχειρηματίαν,  καί Γεώργιον Κοκκώνην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογ.  κ. Συμεών Σολταρίδην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐλαβ. κ.  Ἄνναν Σακκουλίδου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς,  μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν.  κ. Ἥβης, ἐντεῦθεν.

*  *  *

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης, ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τῆς κατ᾿ Αὐτόν Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως  αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ, κατά τό ἐπικρατῆσαν ἔθος, κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Εἰς τήν Ἀντιπροσωπείαν προσετέθη καί ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Νούντσιος Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello.     

Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Πανοσιολ. M. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.

Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία ὡδηγήθη εἰς τό Ξενοδοχεῖον Intercontinental, ἔνθα καί κατέλυσεν, τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 29ης ἰδίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου  ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα.

Ἐν συνεχείᾳ, διεξήχθησαν αἱ συνομιλίαι μεταξύ τῆς ἐκ Ρώμης Ἀντιπροσωπείας καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μετά τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας, εἶτα δέ ἡ Ἀντιπροσωπεία ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ, καθ'ὅ ὡμίλησε καταλλήλως. 

Ἡ ἐκ Ρώμης Ἀντιπροσωπεία ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Δεκεμβρίου, προπεμφθεῖσα ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΟΥΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησε τήν ἱεράν μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 29ην Νοεμβρίου, καθ'ὅν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι Ἀρχιερεῖς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἐλλάδος καί ἐξ Η.Π.Α., πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν μέχρι τοῦδε Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Βησσαρίωνα εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 

Τήν ἐπαύριον, Σάββατον, 30ήν ἰδίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ' ἥν ἐτέλεσε τήν  εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. καί Πανιερ. Ἱεραρχῶν Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γενναδίου, Νέας  Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρόδου κ. Κυρίλλου,  Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Χοτίν κ. Μελετίου. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος,  Μαραθῶνος κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου  κ. Θεόληπτος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ ἐν Καναδᾷ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῆς OCA κ. Εἰρηναῖος, ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐν Παρισίοις Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν Ὀρθοδόξων Παροικιῶν ρωσσικῆς παραδόσεως, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, καί Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Δημάρχων τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος, Γενικός Γραμματεύς Μέσων Ἐνημερώσεως τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φοίβης, καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, ἄλλοι ἐπίσημοι, μαθηταί ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου, μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre καί ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Pinerolo κ. Piergiorgio Debernardi, ἐξ Ἰταλίας, 

Ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς. 

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch,  ὅστις ἀνέγνωσε καί ἐνεχείρισε τῇ Α.Θ.Παναγιότητι ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα. Ἡ πανηγυρική λειτουργική σύναξις ἔληξε διά τοῦ Πολυχρονισμοῦ τοῦ Πατριάρχου.     

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἱεράρχης διένειμε τό ἀντίδωρον καί ἐδέξατο τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. 

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς Ἱεράρχης, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τε τόν Πατριάρχην καί πρός τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί τήν ἀνατεθεῖσαν ἱεράν εὐθύνην, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ τήν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν. 

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ ἑστιατορίῳ «Halat», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τῆς χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὁμιλήσας καταλλήλως, μεθ'ἥν ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ αὐτῆς, εἰς ὅ παρεκάθησεν ἡ ἐκ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπεία καί τά μέλη τῆς ἐξ Ἀμερικῆς χορῳδίας.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐχειροθέτησε τόν Μουσικολ. κ. Νικόλαον Στέλιαρον εἰς τό τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὀφφίκιον, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος ἠγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς διά τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς πρώτης τοῦ μηνός. 
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτου Καποδίστρια, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πορφυρίου, Φοιτητοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Βαρβαρίγου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Ζακύνθου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην Ἀκαδημαϊκόν, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱ. Ἑπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης εἰς τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαραθῶνος κ. Μελίτωνα, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπρόσωπον τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου ἐπί τῇ αὐτῇ εὐκαιρίᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Πυρίλλη, Δημάρχου Παραλιμνίου καί μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, οἵτινες προσέφερον εἰς τόν Πατριάρχην τήν χρυσῆν κλεῖδα τῆς πόλεως αὐτῶν, ἀνακηρύξαντες Αὐτόν  ἐπίτιμον δημότην της.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἑμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Χοτίν κ. Μελέτιον, ἐξ Οὐκρανίας. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Pinerolo κ. Piergiorgio Debernardi,  Προέδρον τῆς Ἐπιτροπῆς διά τόν Οἰκουμενισμόν καί τόν Διάλογον τῶν Ἐπισκοπῶν Piemonte-Valle d' Aosta  ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.         
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Ἰωαννίδην, ἐκ Μασσαλίας. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Ἀναπληρωτήν Πρόξενον τοῦ ἐν Ρώμῃ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καμπούρην, Φιλόλογον, ἐξ Ἀθηνῶν.       
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Παναγιωτοπούλου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου-μελῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου  Ἀνωγείων. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀτλάντας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐκ τοῦ Συλλόγου φίλων «Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς», ἐκ Κομοτηνῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος Νικολάου Λυγεροῦ.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν  ἐκ τοῦ 11ου Λυκείου Λαρίσης.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Α' Γυμνασίου Ὀρεστιάδος, μελῶν τῆς περιβαλλοντικῆς ὁμάδος αὐτοῦ. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Franco Vaccari, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Rondine, ἐξ Ἰταλίας, καί Stefano Marinelli, στέλεχος αὐτοῦ.         
Τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Θανάσογλου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας,  μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Αἴγλης, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Ζοβέν, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶνον Παπαδοκωσταντάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Burag Köçekoğlu καί Nora Kazan, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἀρμενικῷ ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν Κυριακήν, 1ην Δεκεμβρίου.

*  *  *