Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Retour

Δεκέμβριος 2001

Δεκέμβριος 2001

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 29ης Δεκεμβρίου, μετά το πέρας του οποίου εδεξιώθη τους διδασκάλους και μαθητάς των Δημοτικών Σχολείων της Ομογένειας ημών, επί ταις Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου, εν τη Αιθούση του Θρόνου. Η όλη τελετή ήρχισε με τα κάλαντα, ψαλέντα υπό των μικρών μαθητών. Εν συνεχεία ωμίλησαν η Ελλογιμ. κ. Αιμιλία Παντελάρα, Διευθύντρια της Αστικής Σχολής Χαλκηδόνος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και ο Πατριάρχης. Ακολούθως εψάλησαν εόρτια άσματα και απηγγέλθησαν ποιήματα υπό των προσελθόντων μαθητών, εις τους οποίους ο Πατριάρχης διένειμεν εόρτια δώρα και ούτως  έληξεν η όλη εκδήλωσις.

 

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της αυτής ημέρας, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το Ζωγράφειον Λύκειον και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την δοθείσαν υπό μαθητών αυτού συναυλίαν, υπό την καθοδήγησιν του  Εντιμ. κ. Marsel Adarnadze και της Ευγεν. κ. Raina Popova, εν τη αιθούση τελετών αυτού, ομιλήσας προς τους συγκεντρωθέντας καταλλήλως τη περιστάσει.

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος αυτού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν, 30ής ιδίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, την μεσημβρίαν της αυτής ημέρας, μετέβη εις το Κοιμητήριον της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εν αυτώ αναπαυομένου αειμνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων κυρού Μαξίμου, επί τη συμπληρώσει, δεκαπενταετίας από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.

 

*    *    * 

Σεπτή εντολή, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Εντιμολ. κ. Στέφανον Παπαδόπουλον, Άρχοντα Νοτάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και διεβίβασεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς και ευλογίας.

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αμφιλόχιον Στέργιου, εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων, μετά του ανεψιού αυτού Μιχαήλ Στεργίου.

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον  Οσιώτ. Σύγκελλον κ. Βασίλειον Βερμίσογλου, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Αγιάσματος Παναγίας των Βλαχερνών, τους Εντιμ. κ. κ. Βασίλειον Καλογιαννίδην, Επιχειρηματίαν, Στέφανον Μπαϊράμογλου, ωσαύτως Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ρέας-Ελένης, Στέφανον Α. Παριζιάνον, Μηχανολόγον Μηχανικόν, μετά της Ευγεν. δίδος Παρασκευής Παπαγεωργίου, Βασίλειον Καραγιώρην, Αρχικλητήρα Αυτού, Βασίλειον Λιναρδήν. Γραμματέα των Πατριαρχείων, και Βασίλειον Παπαγεωργίου, Υπάλληλον αυτών, ως και την Ευγεν. δίδα Βασιλικήν Γκαλίτση, Φοιτήτριαν, εντεύθεν, μετά της Ευγεν. δίδος Ελένης Μαδέλλη, ωσαύτως Φοιτήτριας.

Την Οσιωτ. Μοναχήν Αλεξίαν, εντεύθεν, μετά της εγγονής αυτής Ευγεν. κ. Linda Bruel, του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Claude και της θυγατρός αυτών Ευγεν. δίδος Meri Lina, εκ Γαλλίας.

Την έντιμον Εφορείαν των Νοσοκομείων Βαλουκλή, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη, δι' υποβολήν σεβασμάτων επί ταις Εορταίς, προσκληθέντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Συριόπουλον, Οικονομολόγον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ζαμπέλ Μουρατιάν, εξ Αθηνών.

Τας Ευγεν δίδας Δέσποιναν Ευθυμιάδου και Φαίδραν Κολιού, μετά του Εντιμ. κ. Çağdaş Henşinlioğlu, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Σπυρίδωνα Δραγώναν, μετά της Ευγεν. κ. Αικατερίνης Βερνίκου, αμφοτέρους εξ Αθηνών, και της Ευγεν. κ. Κοντσίτα Κόπολα, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Λουκάν Μπάχαν, Ναυτικόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αγνής, εκ Χίου, και τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Καπετάνιον, ωσαύτως Ναυτικόν, εκ Λήμνου.

*         *         *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 27ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανοπούλου, μετέβη εις το Κοιμητήριον του Αγίου Ιγνατίου της Κοινότητος Χαλκηδόνος και έψαλε, παρουσία του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ και άλλων Ιεραρχών του θρόνου, του Κλήρου της Επαρχίας, ως και ικανού αριθμού πιστών, Τρισάγιον προ του τάφου του αειμνήστου Γέροντος Αυτού, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος, επί τη συμπληρώσει δωδεκαετίας από της εις Κύριον εκδημίας αυτού. 

*         *         * 

Την μεσημβρίαν της αυτής ημέρας, επεσκέφθη εν τοις Πατριαρχείοις την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην ημών, εκ μέρους του Αρχιρραβίνου της Πόλεως ημών Σοφολ. κ. David Asseo, αντιπροσωπεία αυτού εκ Ραβίνων, κομίσασα τας ευχάς αυτού και της περί αυτόν Εβραϊκής παροικίας, επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων.

 

*         *         *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Ελλογ. κ. Βασίλειον Καλαμάρην, Δικηγόρον, Νομικόν Σύμβουλον των Πατριαρχείων, και τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, Πρόεδρον της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Πριγκήπου, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτών εορτή.

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου ιατρού Αλεξάνδρου Ζυμπιρικάκη, εκ του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου, την Πέμπτην, 27ην Δεκεμβρίου.

*         *         *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ανταποκρινόμενος εις ευλαβή πρόσκλησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου και της Εφοροεπιτροπης της Κοινότητος Αγίου Στεφάνου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον εκείσε πανηγυρίσαντα φερώνυμον Ιερόν Ναόν και εχοροστάτησε κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της Εορτής, την Τετάρτην, 26ην Δεκεμβρίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σελευκείας κ. Κύριλλος και Σεβάστειας κ. Δημήτριος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πλήθος πιστών.

Μετά το πέρας του Εσπερινού και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Ποιμενάρχης της Θεοσώστου Επαρχίας, ο Εντιμ. κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπης της Κοινότητος, και ο Πατριάρχης.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση.

 

*    *    *

 

Το εσπέρας της αυτής ημέρας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις το εν Harbiye Μέγαρον Μουσικής Cemâl Reşit Rey και παρέστη εις την έναρξιν των διοργανωθεισών υπό της εν τη Πόλει Διευθύνσεως των Βακουφίων εορταστικών εκδηλώσεων επί τη "19η Εβδομάδι των Βακουφίων", παρουσία των λοιπών προσκληθέντων εκπροσώπων των ενταύθα θρησκευμάτων και δογμάτων και του Εξοχ. κ. Νομάρχου της Πόλεως.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Στέφανον, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου-Καθηγητήν, εντεύθεν.

Τον Ελλογιμ. κ. Αυξέντιον Καλαγκόν, Καθηγητήν Ιατρικής, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ναταλίας και του υιού αυτών Κωνσταντίνου, εξ Ελβετίας.

33μελή όμιλον ομογενών προσκυνητών εξ Αργυροκάστρου και Αγίων Σαράντα, υπό την ήγεσίαν του Εντιμ. κ. Ευαγγέλου Ντούλες, Προέδρου του Κόμματος '"Ομόνοια".

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Νεραντζούλην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Βασιλικής, εντεύθεν, υποβαλούσης σέβη και λαβούσης την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Χρήστον Τριανταφυλλίδην, εκ των οδηγών των Πατριαρχείων, και Χριστοφήν Χειράκην, εκ των Κλητήρων αυτών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Ιωάννην Αποστολίδην, εξ Αθηνών, και Ιωάννην Σώλον, Φοιτητήν Ιατρικής, εξ Αγγλίας.

 

*    *    *

 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

Μετά μεγίστης ιεροπρεπείας, λαμπρότητας και εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η μεγάλη Εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Εσπερινόν μετά της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου την παραμονήν, Δευτέραν, 24ην Δεκεμβρίου, και προέστη της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας της Εορτής των Χριστουγέννων, την Τρίτην, 25ην ιδίου.

Μετ' Αυτού συνελειτούργησαν οι Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ.  Αθανάσιος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος και Μοσχονησίων κ. Απόστολος.

Η επί τοις Χριστουγέννοις Πατριαρχική Απόδειξις ανεγνώσθη από του Ιερού Άμβωνος υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Λαοδικείας κ. Ιάκωβος και Ικονίου κ. Θεόληπτος και ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιάκος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα.

Επίσης παρέστησαν ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop ο Β,' μετά της συνοδείας αυτού, ο Εξοχ. κ. Σπυρίδων Βούγιας, Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Ε. Κόρακας, Ευρωβουλευτής του Κ.Κ.Ε., Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, λοιποί παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις εόρτιον άριστον, εις ον παρεκάθησε και ο Μακ. Πατριάρχης των Αρμενίων, συγχαρείς εν ταυτώ τη Α. Θ. Παναγιότητι τω Πατριάρχη επί τη μεγάλη ταύτη εορτή.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου, ήκουσεν εν τη Αιθούση του Θρόνου, τα πατροπαράδοτα κάλαντα των Χριστουγέννων υπό ομίλου νέων του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ, υπό την προεδρίαν του Εντιμ. κ. Γεωργίου Κ. Θεοδωρίδου, όστις και προσεφώνησε τον Πατριάρχην, απαντήσαντα καταλλήλως και ευλογήσαντα πατρικώς τους νέους τούτους της Ομογενείας.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Την ενταύθα σεβασμίαν Ιεραρχίαν, ανταλλάξας μετ' αυτής τον αδελφικόν ασπασμόν, επί τοις Χριστουγέννοις.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Εφραίμ, Καθηγούμενον της εν Αγίω ΄Ορει Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, μετά του Οσιωτ. Μοναχού κ. Αρτεμίου, εκ των αδελφών αυτής, και του Εντιμ. κ. Αθανασίου Ξηνταβελόνη μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αικατερίνης, εξ Αθηνών.

Τον Εξοχ. κ. Σπυρίδωνα Βούγιαν, Υφυπουργόν Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδος, μετά των οικείων αυτού.

Τω ως άνω πολιτικώ απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτού τιμαί.

Τον Εξοχ. κ. Darko Tanaskovic, Πρέσβυν, μετά του Εντιμ. κ. Dragan Momcilovic, νέου Γενικού Προξένου της Γιουγκοσλαβίας ενταύθα.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Δωροθέας, εντεύθεν, και της αυταδέλφης αυτής Ευγεν. κ. Marianne Leissner, εξ Αυστρίας.

Τον Εντιμ. κ. Dirk Kennis, μετά της Ευγεν. δίδος Gioi Carlisi, της ΡΚαθολικης Κινήσεως των Focolari, εντεύθεν.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Αναργύρων του Γηροκομείου Βαλουκλή και εχοροστάτησεν κατά τον τελεσθέντα Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 22ας Δεκεμβρίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μεταξύ άλλων ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και όμιλος προσκυνητών εκ του Δικτύου Δήμων Δυτικής-Ανατολικής Θράκης "Πόλις", υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χαριτοπούλου, Δημάρχου Σαπών.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Εντιμ. κ. Παντελεήμων Κέντρος, Γενικός Γραμματεύς της Εφορείας των Νοσο κομείων Βαλουκλή, ο Εντιμ. κ. Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος και ο Πατριάρχης.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως, 23ης ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ.  Στέφανος.

 

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, μετά της Συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την Πατριαρχικήν Μ. του Γένους Σχολήν και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας το διοργανωθέν, υπό του Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων αυτής, "Μπαζάρ" των Χριστουγέννων.

*   *   * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Μάξιμον, Κωδικογράφον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντα εκ της μετεκπαιδεύσεως αυτού εν Αγγλία, επί ταις εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου.

Τον Οσιωτ. Ιερομόναχον ΄Ανθιμον Ηλιάδην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη απονομή αυτώ του οφφικίου του Συγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.

Τον Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνον Σκουτέρην, Άρχοντα Πρωτονοτάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τον Εντίμ. κ. Χρήστον Μαλομάτ, Ναυτιλιακόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ.  Αλίκης, εντεύθεν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Ελματζόγλου, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ανδριάνης και των θυγατέρων αυτών Χριστίνης και Ιωάννας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Βουδούρην, Δικηγόρον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ουρανίας Καλδή και των τέκνων αυτών Ιωάννας και Γεωργίου, εξ Αθηνών.

*   *   *

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις:

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Παρασκευής, 15ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιακώβου, μετέβη εις τον εν Σταυροδρομίω Αρμενικόν Ναόν της Αγίας Τριάδος και παρέστη κατά την τελεσθείσαν υπό των νέων δέησιν υπέρ της παγκοσμίου ειρήνης, παρουσία του Μακ. Πατριάρχου των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop του Β' και εκπροσώπων των εν τη πόλει ημών δογμάτων.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοφανούς της Βασιλίσσης, ης το ιερόν λείψανον φυλάσσεται εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος αυτού, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 15ης Δεκεμβρίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, ενώ την επομένην, Κυριακήν των Προπατόρων, 16ην Ιδίου, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ανδρέας Σοφιανόπουλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική Αιθούση ωμιλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Καννέλος, ο Εντιμ, κ. Ευστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αναχωρήσαντα εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην Δοσίθεον Καννέλον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Κ. Τριαντάφυλλου, Πρόεδρον της Ιεράς Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης.

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Αντώνιον Πασκαλτζήν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, μετά του Εντιμ. κ. Πέτρου Κίλε, εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Θεόδωρον Παπαβασιλειου, Εκπαιδευτικόν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Μαρίνης Παντελή, ωσαύτως Εκπαιδευτικού, μετά της θυγατρός αυτής, εκ Πατρών.

Τον Εντιμ. κ. Yilmaz Dağcı, Ιδρυτήν-Πρόεδρον της Τουρκοελληνικής Περιβαλλοντικής Επιτροπής του Συλλόγου «Deniztemiz», εντεύθεν.

Την Ελλογ. κ. Αναστασίαν Μουμπαγιατζόγλου, Εκπαιδευτικόν, εντεύθεν, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη επικείμενη ονομαστική αυτής εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Αβραάμ Κατραντζήν, Κλητήρα των Πατριαρχείων, και Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, μεταπτυχιακόν Φοιτητήν, ως και τας Ευγεν. κυρίας Αναστασίαν Λήρου και Αναστασίαν Κορτίδου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Κατσαρίδην, Χρυσοχόον, εκ Ρόδου.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Βερμίσογλου, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

*   *   *

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ TO ΣΙΝΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Κατόπιν αδελφικής προσκλήσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Σινά, Φοράν και Ραϊθώ κ. Δαμιανού, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριαρχίας κ. κ. Βαρθολομαίος την 6ην τ. μ. Δεκεμβρίου μετέβη δι' ιδιωτικού αεροσκάφους εις Αίγυπτον και επεσκέφθη το τρίτον προσκυνηματικώς την Ιστορικήν Ιεράν Μονήν Αγίας Αικατερίνης Σίνα, εν τη οποία προέστη της Θείας Λειτουργίας επί τη μνήμη της Μεγαλομάρτυρος κατά το Ιουλιανόν ημερολόγιον, εν συλλειτουργία μετά του Μακ. Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Πέτρου Ζ΄,  του εκπροσώπου του Μακ. Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και άλλων Ιεραρχών.

Την ημέραν της αφίξεως Αυτού ο Πατριάρχης επεσκέφθη το εν Ραϊθώ Μετόχιον της Μονής, εν τω οποίω προέστη Δοξολογίας, είτα δε και την Ιεράν γυναικείαν Μονήν του Προφήτου Μωυσέως εις την όασιν Φαράν, προτού αφιχθή και εγκατασταθή εν τη Ιερά Μονή της πολιούχου Σίνα. Εν παρακειμένω αυτή ξενοδοχείω την επομένην, 7ην ιδίου, εγένετο Ημερίς με θέμα: «Ο Σιναϊτικός Μοναχισμός εις τον χώρον και τον χρόνον επ' ευκαιρία της εισόδου εις την τρίτην χιλιετίαν» και με πολλούς εκλεκτούς ομιλητάς, τας εργασίας της οποίας κατέκλεισεν ο ίδιος.

Την τελευταίαν ημέραν, 8ην τ. μ., μετά το πανηγυρικόν συλλείτουργον και την λιτάνευσιν των Ιερών Λειψάνων της Αγίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ετέλεσε τον  Αγιασμόν του ανακαινισθέντος Σκευοφυλακίου της Μονής και μετά το εόρτιον γεύμα ανεχώρησε μετά της συνοδείας Αυτού, αποτελούμενης εκ των Σεβ. Μητροπολιτών Τρανουπόλεως κ. Γερμανού και Σελευκείας κ. Κυρίλλου, του Θεοφιλ. Επισκόπου Ναζιανζού κ. Θεοδωρήτου, Βοηθού παρά τη Ι. Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας, του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανοπούλου, του Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, δημοσιογράφου και φωτογράφου, του Εντιμ. κ. Π. Δούκοβιτς, εκ μέρους της νεολαίας της Ομογένειας, και του Εντιμ. κ. Βασιλείου Καραγιώργη, Αρχικλητήρος.

Σημειωτέον ότι εις την Ιεράν Μονήν του Θεοβαδίστου Όρους Σίνα είχον προσέλθει επί τη πανηγύρει αυτής, πλην πολλών άλλων προσκυνητών εξ Ελλάδος, και όμιλος προσκυνητών εκ της Πόλεως και εξ Αθηνών, υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιακώβου, όστις και ωμίλησε κατά την Ημερίδα με θέμα: «Το εν τη Πόλει Σιναϊτικόν Μετόχιον» και την επομένην συνελειτούργησε μετά της Α. Θ. Παναγιότητος κατά την πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν της μνήμης της Αγίας.

*   *   *

Εκ Σίνα δια του αυτού αεροσκάφους και με βραχείαν στάσιν εν τω αεροδρομίω της Πόλεως ο Πατριάρχης και οι μετ' Αυτού μετέβησαν εις Θεσσαλονίκην, εις το αεροδρόμιον της οποίας υπεδέχθησαν την Α. Θ. Παναγιότητα ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, Υπουργοί, Ιεράρχαι και πολλοί πιστοί. Αυθημερόν ο Πατριάρχης ηυλόγησεν επίσημον δείπνον, όπερ ετίμησαν ο Εξοχ. κ. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και κατά την διάρκειαν του οποίου ο Πατριάρχης ετιμήθη υπό του Εξοχ. κ. Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος και του Εντιμολ. κ. Ανδρέου Άθενς, Προέδρου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Την επομένην, Κυριακήν, 9ην Δεκεμβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω Ιερώ Ναώ του πολιούχου της πόλεως Αγίου Δημητρίου, εν συλλειτουργία μετά των Μακ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Αρχιεπισκόπων Αθηνών και Τιράνων και πολλών Ιεραρχών, εις το τέλος της οποίας προσεφώνησεν Αυτόν ο Παν. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων απονείμας εις όλους τους Προκαθημένους αναμνηστικά δώρα, απήντησε δε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφερθείς εις την σημασίαν του αποδήμου Ελληνισμού.

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν και την επακολουθήσασαν Δοξολογίαν, εις το Συνεδριακόν Κέντρον «Ιωάννης Βελλίδης», η Α. Θ. Παναγιότης δι' Αγιασμού ηυλόγησε τας εργασίας της Δ΄ Παγκοσμίου Συνελεύσεως του ΣΑΕ και ωμίλησε καταλλήλως. Ακολούθως ενεκαινίασε την έκθεσιν φωτογραφιών την οργανωθείσαν υπό της Ενώσεως Συντακτών Η μερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης εν συνεργασία μετά του κ. Ν. Μαγγίνα και απήντησεν εις τας προσφωνήσεις του τελευταίου και του Προέδρου της  Ενώσεως Ελλογιμ. κ. Δημ. Γουσίδου. Το γεύμα παρετέθη εν τω Ξενοδοχείω «Μακεδονία Πάλας» υπό του Υφυπουργού Εξωτερικών Εξοχ. κ. Ιωάννου Μαγκριώτου, τα δε απόγευμα ο Πατριάρχης παρέστη και ωμίλησεν εις Ημερίδα με θέμα: «Ορθοδοξία και Απόδημος Ελληνισμός». Το εσπέρας ηυλόγησε το προς τιμήν Αυτού παρατεθέν δείπνον υπό του Προέδρου του ΣΑΕ Εντιμολ. κ. Άθενς. Την επομένην, Δευτέραν, 10ην τ. μ., εδέχθη εν τω καταλύματι Αυτού τας επισκέψεις των Εξοχ. Υπουργών Μακεδονίας-Θράκης κ. Γεωργίου Πασχαλίδου και Πολιτισμού κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου, ενωρίς δε το απόγευμα επέστρεψε μετά της τιμίας συνοδείας Αυτού εις την Πόλιν δι' ειδικής πτήσεως της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

*   *   *

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν αυτής συνεδρίαν τη Τρίτη, 11η Δεκεμβρίου 2001.

Μετά την ανάγνωσιν των πρακτικών προγενομένων συνεδριών εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερήσια διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ' ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Εν τέλει της συνεδρίας ταύτης, προτάσει της Αυτού Θειοτάτης   Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, εξελέγησαν παμψηφεί οι Ιερολ. Αρχιδιάκονος κ. Γεράσιμος Μιχαλέας και Πανοσιολ. Αρχιμανδρίται κ. Σάββας Ζεμπίλας και κ. Αντώνιος Παρόπουλος ως βοηθοί Επίσκοποι παρά τω Σεβ. Αρχιεπισκόπω Αμερικής κυρίω Δημητρίω υπό τον ψιλόν τίτλον των πάλαι ποτέ διαλαμψασών Επισκοπών Κρατείας, Τρωάδος και Φασιανής, αντιστοίχως.

                                                                                                         Εκ του Γραφείου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 13ην Δεκεμβρίου, εχοροστάτησεν εν τω εν Γαλατά πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ρωσσικώ Μετοχίω» επί τη Ιερά μνήμη του Αγίου ενδοξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, κατά το ιουλιανόν ημερολόγιον, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Συμεών Παπάζογλου, Ιερατικώς Προϊστάμενος της ενταύθα Ρωσσικης παροικίας, και ο Πατριάρχης, Όστις συνεχάρη τη πανηγυριζούση παροικία και ηυχήθη καλάς εορτάς εις τους προσκυνητάς.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιον, ελθόντα εκ της θεοσώστου Επαρχίας αυτού.

Τον Εντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Άρχοντα Μυρεψόν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Στυλιανής, εντεύθεν, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη διαγενομένη ονομαστική αυτής εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Σπυρίδωνα Δ. Παντελάραν, μετά της μητρός αυτού Ελλογ. κ. Αιμιλίας, Διευθυντρίας της Αστικής Σχολής Χαλκηδόνος.

Την Εφορείαν του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ευστρατίου Σαπουντζάκη.

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Τετάρτην, 12ην Δεκεμβρίου, επί τη ιερά μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος, του Θαυματουργού, εχοροστάτησεν εν τη πανηγυρισάση φερωνύμω Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη Χάλκης, κατά την τελεσθείσαν εν τω Ναϋδίω αυτής Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος. Κληρικοί και Μοναχοί εξ Αγίου Όρους και πιστοί εντεύθεν.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Απόστολος, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και υπεύθυνος δια την Σκήτην, και ο Πατριάρχης, επικαλεσθείς επί πάντας τους προσελθοντας πιστούς την χάριν και την ευλογίαν του τιμωμένου Αγίου.

*   *   *

Σεπτή εντολή, ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Βενιαμίν, μετέβη εις το Νοσοκομείον Memonal και επεσκέφθη τον εν αυτώ νοσηλευθέντα Εντιμ. κ. Ιωάννην Φούξ, διαβιβάσας αυτώ την Πατριαρχικήν συμπάθειαν και ευχηθείς ταχείαν ανάρρωσιν.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:


Υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά το παρατεθέν, υπό της Ευγεν. κ. Amira Arnon, Γεν. Προξένου του Ισραήλ ενταύθα, δείπνον, επί τη εορτή Hanuka, εν τω Προξενικώ οίκω, την Κυριακήν, 9ην Δεκεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά την τελετήν απονομής των Βραβείων «Sedat Simavi», υπό του Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας «Turkiye Gazeteciler Cemiyeti», εν τω εν IV. Levent Κέντρω İş Sanat Kültür Merkezi, την Τρίτην, 11ην τ. μ..

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και  Ιεράς Συνόδου, κατά την τελετήν ενάρξεως των εργασιών του Τουρκικού Διεθνούς Προτύπου της Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών «Turkish International Model United Nations Conference», εν τω συνεδριακώ κέντρω της Αμερικανικής Ακαδημίας Σκουτάρεως,  ένθα ανέγνω χαιρετισμόν της Α. Θ. Παναγιότητος, την Πέμπτην, 6ην τ. μ..

Υπό του αυτού Κληρικού, κατά το παρατεθέν, υπό του Συλλόγου Τουρκογερμανικής Φιλίας, δείπνον, επί τη συμπληρώσει 50ετίας από της ιδρύσεως αυτού, επί του πλοίου Ankara, την Δευτέραν, 10ην Ιδίου.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναω της Κοινότητος Υψωμαθείων, κατά τον Εσπερινόν της Εορτής, την Τετάρτην, 5ην Δεκεμβρίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Εν τω τέλει του Εσπερινού η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Μ. Νομοφύλακος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Σακελλαρίου, Σύμβουλον Επικρατείας, εξ Αθηνών.

Κατά την επακολουθήσασαν οεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, ο Μουσικολ. κ. Αντώνιος Παριζιάνος, ΄Αρχων Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως-Καθηγητής και Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης, επικαίρως, παρουσιάσας τον συμπροσευχηθέντα Σεβ. Μητροπολίτην Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιον, όστις και λαβών παρ' Αυτού τον λόγον ωμίλησε καταλλήλως.

*   *   *

Η  Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ναζιανζού κ. Θεοδώρητον, εξ Αγγλίας.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. Διονύσιον Πλέσσαν, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας, και κ. Δημήτριον Ζώρζον, Στρατιωτικόν Ιερέα εν Χίω, μετά του Εντιμ. κ. Νικο λάου Τράντου, Δημοσιογράφου, εκ Κρήτης.

Τον Εντιμολ. κ. Ιωάννην Παπαμιχαλάκην, Άρχοντα Μ. Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Πρόεδρον της Αδελφότητας Οφφικιάλων "Παναγία η Παμμακάριστος", μετά του Εντιμ. κ. Νικολάου Σακελλαρίου, Συμβούλου Επικρατείας, της συζύγου αυτού Ευγεν. Κ. Αικατερίνης και της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Ιουλίας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμολ. κ. Αριστείδην Πανώτην, Άρχοντα Μ. Ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εξ Αθηνών.

Τον Εξοχ. κ. Δρ Kurt Ο. Wyss, Πρέσβυν της Ελβετίας εν Αγκύρα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Klaus Bucber, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα. Τω ως άνω Διπλωμάτη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτού τιμαί.

Τους Εντιμ. κ. κ. Gil Robles Alvaro, Υπεύθυνον δια τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρά τω Συμβουλίω της Ευρώπης, μετά των συνεργατών αυτού Εντιμ. κ. κ. Mora Femando και Ekkehart Müller-Rappad.

Τον Εντιμ. κ. Marc Van den Reeck, Γενικόν Πρόξενον του Βελγίου ενταύθα, μετά της Ευγεν, συζύγου αυτού κ. Αγνής, υποβαλούσης τα σέβη αυτής και εκζητησάσης την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις αυτής.

Τον Εντιμ. Κ. Behmen Hüseyinpur, Γενικόν Πρόξενον του Ιράν ενταύθα, κομίσαντα τω Πατριάρχη πρόσκλησιν του Υπουργού Πολιτισμού της χώρας αυτού όπως επισκεφθή αυτήν.

Τον Εντιμ. κ. Andrew Τ. Banis, Πρόεδρον της ΑΧΕΠΑ, μετά της Ευγεν. κ. Joanne Booras, Προέδρου της Αδελφότητος "Αι θυγατέρες της Πηνελόπης", εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ιατρόν, μετά του 'Εντιμ. κ. Metin Oraler. ωσαύτως Ιατρού, και της θυγατρός αυτού Ευγεν. δίδος ´Αννης, υποβαλούσης σέβη και λαβούσης την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη επικείμενη ονομαστική αυτής εορτή, εντεύθεν.

 

*    *    * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 1ης α. μ. Δεκεμβρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 2ας ιδίου.

 

*    *    * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη: 

 


46μελή όμιλον προσκυνητών εκ του εν Θεσσαλονίκη Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικων Μελετών, υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονος, Ηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων, Ομότιμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

50μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Χορευτικού Ομίλου Κατερίνης, υπό την ηγεσίαν των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Θεοφίλου Λεμοντζή και Ιερολ. Διακόνου κ. Μιχαήλ Ποδαρά, Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης.

Τους Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Αντίπαν και Μοναχόν κ. Νεόφυτον Ιβηρίτας, ως και των Οσιώτ. Μοναχόν κ. Παύλον Λαυριώτην, εξ Αγίου Όρους.

'Ομιλον προσκυνητών εκ του Ενοριακού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αλεξανδρουπόλεως, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αναστασίου Βλαβιανού.

Τον Εντιμολ. κ. Μίνωα Ζομπανάκην, Άρχοντα Έξαρχον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Επιχειρηματίαν, εκ Κρήτης.

Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Κοντογιάννην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Νικολέτας και του Εντιμ. κ. Διονυσίου Πεμπέση, εξ Αθηνών.

15μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Ενώσεως Βλάχων Επιστη μόνων, υπό την προεδρίαν του Εντιμ. κ. Δημητρίου Τσακτάνη, εκ Θεσσαλονίκης.

53μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Ενώσεως Αστυνομικών Ροδόπης, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Τσαγκαράκη, Γεν. αυτής Γραμματέως.

70μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, υπό την προεδρίαν του Εντιμ. κ. Ιωάννου Δήμα.

50μελή όμιλον φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Συμεών Σολταρίδου, Καθηγητού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Λεονταρίδην και Γεώργιον Θεάκον, Πυροσβέστας, εκ Λαρίσης, επί κεφαλής ομίλου συναδέλφων αυτών.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Σουκιούρογλου, μετά της Ευγεν. κ. Ειρήνης Ταξάκη, εκ του Τουρκοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστικον του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. δίδος Μαρίας, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, συνοδευόμενους υπό του Ελλογ. κ. Στυλιανού Καραγιάννη.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Καραγιαννίδην, Οδοντίατρον, μετά της συζύγου αυτού Ελλογιμ. κ. Ελένης, Εκπαιδευτικού, και του υιού αυτών Νικολάου, μαθητού, εντεύθεν.

*  *  *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν, υπό της «Τετραφώνου Ευρωπαϊκής Χορωδίας» του Ενοριακού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Αλεξανδρουπόλεως, συναυλίαν, εν τη έδρα του Αθλητικού Συλλόγου Πέραν, το Σάββατον, 1ην α. μ. Δεκεμβρίου.

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά την δοθείσαν, υπό της ως άνω χορωδίας, συναυλίαν, εν τω Γηροκομείω Βαλουκλή, την Παρασκευήν, 30ήν λ. μ. Νοεμβρίου.

Ύπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανιοπούλου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό της Διευθύνσεως του Ζωγραφείου Λυκείου, συναυλίαν της χορωδίας «Γαλατάς», εν τη αιθούση αυτού, το Σάββατον, 1ην α. μ. Δεκεμβρίου.

 

*  *  *

 

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Η Αγία του Χριστού Μ. Εκκλησία μετά πολλής λαμπρότητας ετίμησε και εφέτος την Ιεράν Μνήμην του ιδρυτού και προστάτου αυτής Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, εορτάσασα τη Θρονικήν αυτής εορτήν.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της Εορτής, την Πέμπτην, 29ην Νοεμβρίου, και προέστη της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας, την Παρασκευήν, 30ήν λ. μ. Νοεμβρίου, επί παρουσία της επί τούτω ελθούσης επισήμου Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Ρώμης, υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Καρδιναλίου κ. Walter Kasper.

Μετά της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, συνελειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Εφέσου κ. Χρυσόστομος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμων, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Άνθιμος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας και ο Πανιερ. Αρχιεπίσκοπος Σκοπέλου κ. Παγκράτιος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Σελευκείας κ. Κύριλλος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, και Ικονίου κ. Θεόληπτος, ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ως και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος και Ρηγίου κ. Εμμανουήλ.

Επίσης παρέστησαν ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop ο Β,' ο Θεοφιλ. Επίσκοπος των ενταύθα ΡΚαθολικων κ. Louis Pelâtre, ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιάκος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, ο Αιδεσιμολ. Χωρεπίσκοπος των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Samuel Akdemir, ο Αιδεσιμολ. κ. Ιan Sherwood, Αποκρισάριος της Αγγλικανικής Εκκλησίας παρά τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω, Κληρικοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Κοραντής, Πρέσβυς της Ελλάδος εν Αγκύρα ο Εξοχ. κ. Κυριάκος Ροδουσάκης, Πρέσβυς, εξ Αθηνών, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, ως και οι Εντιμ. κ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου και Ανδρέας Κοτίδης, Πρόξενος και Υποπρόξενος αυτής αντιστοίχως, άλλοι Γενικοί Πρόξενοι, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας,  άλλοι επίσημοι και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας ταύτης Λειτουργίας αντηλλάγησαν μεταξύ του Πατριάρχου και του Σεβ. Καρδιναλίου προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, εν συνεχεία δε ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. Walter Kasper επέδωκε τη Α. Θ. Παναγιότητι προσωπικόν μήνυμα της A. Αγιότητας, του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Β΄.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον άριστον.

Το εσπέρας εδόθη εν ταις Αιθούσαις του Θρόνου και των Πατριαρχών επίσημος δεξίωσις επί τη Θρονική Εορτή της Μητρός Εκκλησίας, εις ην παρέστησαν πλείστοι όσοι προσκεκλημένοι της Α. Θ. Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εκ του θρησκευτικού, διπλωματικού, δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλεως ημών, καθ' ην ωμίλησεν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταλλήλως.

Η ως άνω Αντιπροσωπεία συνειργάσθη μετά της υπό την προεδρείαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου Συνοδικής Επιτροπής επί του Διαλόγου μετά της ΡΚαθολικής Εκκλησίας, το Σάββατον, 1ην α. μ. Δεκεμβρίου.

*  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη: 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΄Ανθιμον, συνοδευόμενον υπό του Ιερολ. Διακόνου κ. Βασιλείου Δραμουντάνη.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέαν.

Τον Πανιερ. Αρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, εξ Αμερικής, συνοδευόμενον υπό των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Παγκρατίου Dubas, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ευγενίου Meschisen και Οσιολ. Ιερομόναχου κ. Ιλαρίωνος Rudnik.

Τον Εντιμολ. κ. Ιωάννην Φουντούλην, Άρχοντα Μ. Χαρτουλάριον της Αγίας του Χριστου Μ. Εκκλησίας-Καθηγητήν, εκ Θεσσαλονίκης.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδριτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν, Επό του Εντιμ. κ. Radu Bajenaru, Γενικού Προξένου της Ρουμανίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της χώρας ταύτης, εν τω Ξενοδοχείω Marmara, την Παρασκευήν, 30ήν λ. μ. Νοεμβρίου.