Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Retour

Δεκέμβριος 2004

Δεκέμβριος 2004

Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν, ἵνα ἐκφράσῃ τά συγχαρητήρια αὐτοῦ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ὁ Μακ. Πατριάρχης τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop ὁ Β´, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Δεκεμβρίου, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελατζόγλου, προσφωνήσαντος ἐκ μέρους ὅλων τόν Πατριάρχην, καί τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγγα, ὡς καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Ζωγραφείου καί Ζαππείου Λυκείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου καί κ. Δεσποίνης Φιλίππου, Λυκειαρχῶν αὐτῶν, ἀντιστοίχως. Ἅπαντας τούς ὡς ἄνω συνεχάρη πατρικῶς ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, νουθετήσας καί εὐλογήσας αὐτούς καί εὐχηθείς ἐν τέλει καλάς ἑορτάς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 26ης ἰδίου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κυροῦ Ἀντωνίου.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου. Ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασία Οὐζούνογλου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀριστοκλῆς Ὑφαντίδης, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, εἶτα δέ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν ἑόρτια δῶρα εἰς τούς προσελθόντας μαθητάς καί οὕτως ἔληξεν ἡ ὅλη ἑορταστική ἐκδήλωσις.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου, μετέβη:
α) εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κολωνείας κυροῦ Γαβριήλ, ἐπί τῇ κατ᾿  αὐτάς συμπληρώσει ἔτους ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ, καί
β) εἰς τό Αὐστριακόν Νοσοκομεῖον Sankt Georg, ἐν ᾧ ἐπεσκέφθη τόν νοσηλευόμενον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Paul Karataş τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, εὐχηθείς αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿  αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Στέφανον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, μετ᾿  ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωσήφ Bosch, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐκ Ρώμης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Μακάριον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς      Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σαμαρᾶ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος, Χημικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπίχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Kuhlberg, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Galina Valo, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Ἰακωβίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Yasemin Çağırgan, ἐκ Σμύρνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφημίαν Πασχαλίδου, ἰδιοκτήτριαν βιβλιοπωλείων, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Γ. Μπερμπέρη, φιλόλογον, ἐντεῦθεν.
*  *  *

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος καί Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος Ἰωακείμ Μπίλλης, τό Σάββατον, 25ην τ. μ., ἐπεσκέφθησαν ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

*  *  *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Κόμματος "AK" τῆς περιφερείας Şişli, ἐκδήλωσιν μέ θέμα τήν ἑβδομάδα τοῦ Mevlâna, ἐν τῷ ἐν Gayrettepe Ξενοδοχείῳ "Dedeman", τήν Πέμπτην, 23ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε, παρουσίᾳ τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Ἐπαρχίας, Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαπενταετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μαροπούλου, Θεολόγου.
Τόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, συνοδευόμενον ὑπό μελῶν τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια ἑαυτῶν τε καί τῆς κατ᾿  αὐτούς παροικίας, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ Νέου Ἔτους.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Δαλακούραν, νέον Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Σκιαθᾶν, Συγγραφέα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Στράτου, ἐκ Πατρῶν.

*  *  *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν "Χριστουγεννιάτικην Ρεμπέτικην Συναυλίαν" τοῦ ζεύγους Ἰωάννου καί Görkem Σαούλη, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 22αν Δεκεμβρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη κατόπιν προσκλήσεως εἰς τό ἐν Μακροχωρίῳ Κέντρον τῶν Ἀναπήρων ("Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi") καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῆς Ἐξοχ. κ. Gürdal Akşit, Ὑπουργοῦ ἄνευ Χαρτοφυλακίου, ἁρμοδίας διά θέματα κοινωνικῆς προνοίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, καί ἄλλων πολλῶν ἐπισήμων.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας, μετ᾿  ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Cesario Melantonio Neto, Πρέσβυν τῆς Βραζιλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Silvyo Benbassat, ἐ. τ. Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.
Τήν Εὐγεν. κ. Amira Arnon, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, πρύτανιν τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Προξενικοῦ Σώματος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, νέον Γενικόν Πρόξενον Σερβίας καί Μαυροβουνίου ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γουγουλίδην, Διευθυντήν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Νεραντζούλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Σαράπογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Στασινόν, Πρόεδρον τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Νεολαίας Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. δίδα Αἰκατερίναν Σ. Μπούρτζη, μετά τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Maresciallo Filippo Matawna, ἐκ Πάρμας Ἰταλίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, ὁ Ἐλλογ. κ. Βασίλειος Π. Κέντρος, Καθηγητής, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 19ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἐλπιδοφόρος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς  Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τήν Εὐγεν. κ. Σεβαστήν Ἀρζουμάνογλου, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Φερίκιοϊ, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Πολυγενίδου, Ἀντιπροέδρου, καί Εὐγεν. κ. Ἑλένης Νότη, Ταμίου αὐτῆς, ἐξαιτησαμένας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ κατόπιν τῶν προσφάτων ἐκλογῶν ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν.
50μελῆ ὁμάδα τοῦ Χορευτικοῦ Ὁμίλου Καλαμαριᾶς "Βορεάδες", ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Αὐγερινοῦ Παρασκευοπούλου, Δικηγόρου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν διοργανωθείσαν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, μουσικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Χορευτικοῦ Ὁμίλου Καλαμαριᾶς "Βορεάδες" καί τῶν αὐταδέλφων Εὐγεν. κυριῶν Ἑλένης καί Σουζάνης Βουγιουκλῆ, τήν Παρασκευήν, 17ην Δεκεμβρίου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, "Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν", ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τό Σάββατον, 18ην τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον.
Τούς ἐν ταῖς ὁμογενειακαῖς Σχολαῖς τῆς Πόλεως διδάσκοντας μετακλητούς ἐξ Ἑλλάδος Καθηγητάς καί Διδασκάλους, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀριστοκλέους Ὑφαντίδου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Τσίμαν, Μιχαήλ Μῆτσον καί Σοφιανόν Χρυσοστομίδην καί τήν Εὐγεν. κ. Βάλιαν Καϊμάκη, Δημοσιογράφους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Οὐκρανῶν προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ ἀνεξαρτήτου Βουλευτοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέου Derkach, ἐκ Κιέβου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Μ. Μελόπουλον, σκηνοθέτην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mesut Tufan, κινηματογραφικόν παραγωγόν, ἐκ Παρισίων.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Σαρίογλου-Scott, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν γονέων αὐτῆς Συμεών καί Αἰκατερίνης, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 25ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς "Esayan", ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ "Lütfi Kırdar", τήν Τρίτην, 14ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 13ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Βατοπεδινῷ Μετοχίῳ, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Παρέστη συμπροσευχόμενος μεταξύ ἄλλων καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὑπεύθυνος διά τό Μετόχιον.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς παροικίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη τῇ πανηγυριζούσῃ παροικίᾳ καί ηὐχήθη καλάς ἑορτάς εἰς τούς προσκυνητάς.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κώτσιαν, Πρόεδρον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἠλιάνας καί τῶν τέκνων αὐτῶν  Ἀντωνίου καί Χριστίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. François Da Buroiv, Δημοσιογράφον, ἐκ Γαλλίας.
Ὅμιλον τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὀργανώσεως "Antidefamation League", ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Abraham Foxman.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 10ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρουσίασιν τῶν βιβλίων "Καππαδοκία-ἕνα ὁδοιπορικό" τοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Κέκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητοῦ, καί "Ἡ ἐπιρροή τῆς Τουρκικῆς πολιτικῆς ἐπί τῆς Ἑλληνικῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης στήν Πόλη, 1923-1974", τῆς Ἐλλογ. Δρος Εἰρήνης Σαρίογλου, ὁμιλήσας καταλλήλως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Δεκεμβρίου, καθ᾿  ὅν ἐκκλησιάσθη 300μελής ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Ξάνθης καί τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρός οὕς ὡμίλησε καί ηὐχήθη τά εἰκότα, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 12ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί, Μοναχοί, Μοναχαί, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολλοί πιστοί. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος διά τήν Σκήτην, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς προσελθόντας πιστούς τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ τιμωμένου Ἁγίου. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Stuart Hume, Πρέσβυν τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀθήναις.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικηφόρον Διαμαντοῦρον, Εὐρωπαῖον Διαμεσολαβητήν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κατηφόρη, βοηθοῦ αὐτοῦ,  ἐκ Στρασβούργου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Καρδιολόγον ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτας, Καθηγητρίας, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Παπαδημητρίου, Γεν. Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ "Σκάϊ 100,3", μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Καρατζᾶ καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλεξίας Κοναχοῦ, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Βερμίσογλου, φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Δεντάκη, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Remziye Mehmedoğlu, ἐκ τοῦ Τεμένους Teşvikiye, τήν Κυριακήν, 12ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθλομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Κώτσια καί Μελίνας Ἀντωνιάδου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά:
α) τά ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Συγχρόνου Τέχνης τῆς Πόλεως, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν, ἐν Salıpazarı, τό Σάββατον, 11ην τ. μ., καί
β) τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν Βραβείων «Sedat Simavi», ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Cibali Πανεπιστημίῳ «Kadir Has», τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 9ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα-Ἱστορικοῦ, μέ θέμα: "Ἡ προσέγγιση Βενιζέλου-Ἀτατούρκ. Ἡ ἑλληνοτουρκική φιλία καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπί Πατριαρχείας Φωτίου Β´ ". Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου πρός τιμήν τοῦ διακεκριμένου ὁμιλητοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Mustafa Erdoğan, Καθηγητήν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Yaşar Aydın, Πρόεδρον τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος (Demokrat Parti-D.P.), μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ömer Yıldırım καί Sefer Nar, βοηθῶν αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Σύλλογον Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Τσάπου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τά ἐγκαίνια ζωγραφικῆς ἐκθέσεως τοῦ ἐν Nişantaşı Οἴκου Τέχνης καί Πολιτισμοῦ "Portakal ", τήν Πέμπτην, 9ην Δεκεμβρίου.
α) τά ἐγκαίνια τῆς ζωγραφικῆς ἐκθέσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Muzaffer Akyol, ἐν Σταυροδρομίῳ, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χερουβείμ Μεστούση, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας Ἀφροδίτης Π. Τσινάρα, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Βύρωνος Ἀττικῆς, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις Χριστιανικοῦ Ναοῦ, Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς καί Μουσουλμανικοῦ Τεμένους, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν, ἐν Antalya-Belek, τήν Τετάρτην, 8ην Δεκεμβρίου, καθ᾿  ἥν ὁ Πατριαρχικός ἐκπρόσωπος ὡμίλησε καταλλήλως.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. κ. Θεοδώρου·

α) τοῦ πανηγυρίσαντος φερωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 5ην Δεκεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰσαάκ Ἀναστασιάδην, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν, διατελέσαντα Καθηγητήν καί Γυμνασιάρχην Αὐτοῦ ἐν Ἴμβρῳ .

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἡ συνοδεία τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἡ Α. Θ. Μακαριότης καί ὁ νέος Ἄρχων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνέγνωσε Τρισάγιον ἐν τῷ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μαυσωλείῳ τοῦ ἀειμνήστου Ἀμβροσίου Παντολέοντος Μαυρογορδάτου, Μ. Εὐεργέτου τῆς Κοινότητος, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτοῦ τε καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς, καί


β) τοῦ πανηγυρίσαντος ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 6ην ἰδίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρουσιάσασα τόν ὑψηλόν Αὐτῆς ἐπισκέπτην, καί ἡ Α. Θ. Μακαριότης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ἔψαλε δέ ἐκκλησιαστικούς ὕμνους ὅμιλος Κληρικῶν καί Μοναχῶν προσκυνητῶν ἐκ Γεωργίας.


Τό ἀπόγευμα οἱ δύο Προκαθήμενοι, μετά τῶν συνοδειῶν Αὐτῶν,  ἐπεσκέφθησαν ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ Προξενικῇ κατοικίᾳ τόν Ἐντιμ. κ. Ashraf Aboul Seoud, Γενικόν Πρόξενον τῆς Αἰγύπτου ἐνταῦθα, γενόμενοι ἐγκαρδίως δεκτοί ὑπ᾿  αὐτοῦ, τό δέ ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεῖπνον, πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Μελέτιον Οὔλμ, ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἐσθονίας.
Τούς Ἐντιμ. Δημάρχους κ. κ. Βασίλειον Τσολακίδην, Βιστωνίδος-Πρόεδρον Δικτύου "Πόλις", καί Εὐστάθιον Σπυριδόπουλον, Τραϊανουπόλεως, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Δι-ευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ ὡς ἄνω Δικτύου, Κωνσταντῖνον Ρέσταν καί Νικόλαον Παπαδόπουλον, συνεργάτας αὐτοῦ, μετά τῶν ἐκ Βουλγαρίας Δημάρχων Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Dimitrov, Ἐλχόβου, Αἰμιλίου Kabainanov, Καρλόβου, Δημητρίου Hadjlivanov, Δημητρόβγραδ, Γεωργίου Dedov, Κότελ, καί Βασιλείου Donev, Τσίρπαν, τῆς Εὐγεν. κ. Κάτιας Doicheva, Τβάρδικα, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Variyakov, Διευθυντοῦ τοῦ Δικτύου "Ram Trakia".
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀκύλαν Μήλλαν, Ἰατρόν-Συγγραφέα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Χαϊδεμένου, καί τῶν Εὐγεν. δίδων Παρασκευῆς Τατούλη καί Ἀγγελικῆς Προκόπη, Διευθυντρίας τῶν ἐκδόσεων "Μίλητος", ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Michael A. Reynolds, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Harvard.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Πακαλίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐστράτιον Κατσαλῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἤβης, καί Περικλῆν Μπούρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰφιγενείας, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Φωτογράφον τῆς Ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-στελεχῶν τῆς ἑταιρείας "Becton Dickinson", ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μάρθας Χριστοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
20μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου "Ἀνατόλια", ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Richard L. Jackson, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Διονυσίαν Δούτρου καί Φωτεινήν Τομαῆ-Κωνσταντοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τῆς Πρεσβείας τῆς Πορτογαλίας διοργανωθείσης ἐκθέσεως "Ὁ Fernando Santana καί οἱ συνεταῖροι αὐτοῦ", ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τῆς Τραπέζης "Yapı ve Kredi", τό Σάββατον, 4ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 4ης Δεκεμβρίου, ἐδέχθη τήν Α. Ε. τόν Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Josep Borrell Fontelles, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Camiel Eurlings, Εἰσηγητοῦ ἐπί τῶν σχέσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μετά τῆς Τουρκίας-μέλους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, καί Joost Lagendiju.
Ἐπηκολούθησε συνάντησις καί συνεργασία τοῦ κ. Προέδρου μετ᾿  ἐκπροσώπων τῶν ἐν τῇ Πόλει θρησκευτικῶν Μειονοτήτων.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 1ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, μετέβη εἰς τό Ἀνάκτορον Topkapı καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως κινηματογραφικῶν ἀφισῶν μέ θέμα: "Ἡ Μελίνα ἐπιστρέφει στό Ἀνάκτορο τοῦ Topkapı", ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς 40στῆς ἐπετείου ἀπό τῆς προβολῆς τῆς ταινίας "Topkapı", παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Ἀβραμοπούλου, Ὑπουργοῦ Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησε τό παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτῆς ὑπό τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας "Ἅγιος Ἀνδρέας" δεῖπνον, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ "The Ritz Carlton", εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμ. κ. David L. Arnett, Γενικός Πρόξενος τῶν ΗΠΑ ἐνταῦθα, καί ἄλλοι ὑψηλοί προσκεκλημένοι.

*  *  *