Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Retour

Δεκέμβριος 2005

Δεκέμβριος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 27ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε, παρουσίᾳ τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Ἐπαρχίας, Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαεξαετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βράτσης κ. Καλλίνικον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυπριανοῦ Dobrinov, Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Kalchev, πρώην Ὑπουργοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Kamen Kotcev, Γραμματέως αὐτοῦ, συνοδευομένους ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkov, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, καί Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παροικίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Κυριακῆς καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Δανάης, ἐκ Γερμανίας.
Ὅμιλον ἐκ τῆς «Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Νέας Γενιᾶς» τοῦ Κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ., ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Θεμιστοκλέους Τζίμα καί Χαραλάμπους Καραπάνου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελατζόγλου, Πρόεδρον τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο..
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Τσιλένην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιρόης-Δάφνης καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Εὐσταθίου καί Δημητρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Χασαπίδην, ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Τσατίρην, Οἰκονομικόν Διευθυντήν τῶν ἐπιχειρήσεων Ν. Φράγκου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἰωάννου, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Γυμνοπούλου καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Εὐτέρπης,  ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ρισάρ Ἀρμαγκό, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀλεξάνδρας, φοιτητρίας ἐν Ἀθήναις, καί τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Παρασκευοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τούς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένους Γραμματεῖς, δι᾿ ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς, προσκληθέντας τήν μεσημβρίαν καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βράτσης κ. Καλλινίκου Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ἐν Φαναρίῳ Ἱερῷ Βουλγαρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Τρίτην, 27ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu καί τῆς Διευθύνσεως Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Πόλεως («Kültür ve Turizm Müdürlüğü») ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Mevlâna Celaleddin-i Rumi, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ τῶν Μεβλεβίδων, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, μετά τῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὁσιωτ. κ. Ἀρσενίου καί κ. Νικολάου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μαροπούλου, Θεολόγου, καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωσήφ Bosch, ἐκ Ρώμης.
Τάς Ὁσιωτ. ΡΚαθολικάς Μοναχάς Maria Goretti Teresa, Mary Ignatius, Philomena Monica καί Margeret, ἐκ τοῦ Τάγματος τῶν Μικρῶν Ἀδελφῶν τῶν Πτωχῶν.
Τόν Ἐντιομολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Marianne Leissuer, ἐκ Βιέννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Güney καί τήν Εὐγεν. κ. Deniz Mehtap, στελέχη τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, ἐξ Ἀγκύρας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἄγγελον Ντούρλαρην, Καθηγητήν γυμναστικῆς, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἄνναν Ἀναστασίου, Καθηγήτριαν τῆς Ἀγγλικῆς Φιλολογίας-Στέλεχος τοῦ Γραφείου Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀτέσογλου, κομίσαντας Αὐτῷ τό Ἡμερολόγιον τοῦ Νέου Ἔτους.
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν Δ. Παντελάρα, πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Μπαζγκάρλο, μέλους αὐτῆς, ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Διευθυντήν τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, Καθηγητήν Οἰκονομολογίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σωκράτους, ἐκπαιδευτικοῦ, καί Ἰωάννην Καλαμάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Εὐγενίας, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, ἐπιχειρηματίαν, Χρῆστον Μαλομάτ, Γραμματέα τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης, Ἐμμανουήλ Ψαρόπουλον, Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, Χρῆστον Ψευτέλην, Λογιστήν, Στέφανον Κιουτσουκνίλ, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Φιλίππου, Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, ἐκ τῶν ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, Χριστοφῆν Χειράκην, θυρωρόν, καί Χρῆστον Τσεβίκ, νυκτοφύλακα αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαϊδάμ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, ἱεροψάλτην, ἐκ Κερκύρας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Ἀνδρουτσόπουλον καί Κωνσταντῖνον Μανιάτην, φοιτητάς τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Σαραντίδην, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς Πατσιᾶ, ἐκ Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Ἀλατερζίογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου, Νομικοῦ, ἐντεῦθεν.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγέννων, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά:
α) τήν παράδοσιν τοῦ ἀποχαιρετιστηρίου μαθήματος τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητοῦ, ἐπί τῇ συνταξιοδοτήσει αὐτοῦ, ἐν τῇ Νομικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, τήν Παρασκευήν, 23ην Δεκεμβρίου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου «Kadir Has» ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει, ἐν ταῖς αἰθούσαις αὐτοῦ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 21ην Δεκεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Ἰωάννου Γρηγοριάδου, ἐπί τοῦ θέματος «Τό ζήτημα τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ τῆς Τουρκίας καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις». Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Ὁσιολ. κ. Alois, νέον Ἡγούμενον τῆς ἐν Γαλλίᾳ γνωστῆς Μοναστικῆς Κοινότητος Ταιζέ, μετά τῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ὁσιολ. κ. Richard καί κ. Luc.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην καί Ἰωάννην Τρακαλᾶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν, Ἱστορικόν ἐρευνητήν, ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Πόλεως, καί Βύρωνα Κοτζαμάνην, Κοινωνιολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Φραγκίσκην Καράογλαν, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Deborah K. Jones, Γεν. Προξένου τῶν ΗΠΑ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Ross Wilson, νέου Πρέσβεως αὐτῶν ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῇ ἐν Μ. Ρεύματι Προξενικῇ κατοικίᾳ, τήν Δευτέραν, 19ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως πινάκων τοῦ Ἐντιμ. κ. Kâmil Aslanger, ἐν τῷ ἐν Διπλοκιονίῳ ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Toprak», τήν Τρίτην, 20ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 18ης Δεκεμβρίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος καί Βασίλειος Κατακαλίδης, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει καί ἐν Ἀδριανουπόλει, ἀντιστοίχως, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ παρεπιδημῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην  Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 17ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Giacomo Giampetruzzi, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Giampiero, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Θερμοῦ, ἐξ Αὐστραλίας.
Τήν Α. Ὑψηλότητα, τόν Πρίγκηπα Bülent Osman, ἀπόγονον τοῦ Σουλτάνου Abdülhamid Han τοῦ Β΄, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ὑψηλοτάτης Πριγκηπίσσης Ἰωάννας, ἐκ Γαλλίας. Ταῖς Α. Ὑψηλότησιν ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κατακαλίδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου, τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πετρούλας καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀμαλίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καβαγιεράκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μόνικας, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ἐλισάβετ καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χριστοφορίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὔας καί τῆς Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς Ξεινοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικηφόρον Μεταξᾶν, Μουσικόν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 14ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Μαξίμου καί Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Ἡ Ἀλίκη Καγιαλόγλου διαβάζει καί τραγουδᾶ Παπαδιαμάντη», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἱερώνυμον Κυριατζῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ συμπληρώσει 10ετίας ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ὡς Λυκειάρχου καί παρουσιάσαντα τάς νέας Καθηγητρίας Ἐλλογιμ. δίδας Ἄνναν Ψαροπούλου καί Ἰόλην Γεωργιάδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπελαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Ταταούλων, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τό Ἡμερολόγιον τοῦ Συλλόγου.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὡραιοζήλης Μπελαλίδου.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Τάνιας Τασελαρίδου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Νάνην, λογιστήν, καί Νικόλαον Β. Καλαμάρην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βαιλειάδην, Ἀρχισυντάκτην–Διευθυντήν ἐκδόσεως τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀγγελίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοξίας Σέρβου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζωῆς, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐγκαταστάσεως φυσικοῦ ἀερίου εἰς τήν περιφέρειαν τοῦ Beykoz-Çavuşbaşı, τήν Πέμπτην, 15ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς παροικίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη τῇ πανηγυριζούσῃ παροικίᾳ καί ηὐχήθη καλάς ἑορτάς εἰς τούς προσκυνητάς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Joseph Paritsky, τέως Ὑπουργόν Ἐνεργείας καί νῦν βουλευτήν τοῦ Ἰσραήλ, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ayşegül Dora, ἐπιχειρηματίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Καραμάνωφ, νέον Διευθυντήν τῶν Γραφείων τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀερογραμμῶν ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ ἀνωτέρου στελέχους αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Παπίνη.     
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Γκίνην, Ἐμμανουήλ Τζώρτζην καί Δημήτριον Γεράρδον, ἐκδότας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς διευθύνσεως τοῦ περιοδικοῦ «Tempo» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 19 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ Συγχρόνου Τέχνης τῆς Πόλεως, τήν Τρίτην, 13ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 10ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σύμης κ. Χρυσοστόμου καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔνθα καί ἐκκλησιάσθη κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τῶν Προπατόρων, 11ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 12ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Κληρικοί, Μοναχαί, καί πολλοί πιστοί. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος διά τήν Σκήτην, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Στρατηγικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ὁμίλου «Marmara» («Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı») ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει δύο ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ Azerbaycan Haydar Aliyev, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἀπό κοινοῦ, ὑπό τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, διοργανωθεῖσαν τελετήν ἰωβηλαίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Τζίτζη, Καθηγητοῦ τοῦ ὡς ἄνω Λυκείου, ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας κατόπιν 40ετοῦς εὐόρκου προσφορᾶς εἰς τήν παιδείαν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Ἀττικῆς κ. Παντελεήμονα.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Ἁγιοπαντελεημονιτῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ντενήσενκο, Ἀντιπροέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῆς Παροικίας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱεροῦ Βατοπεδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἄνναν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἡρακλειδίου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, διακονοῦσαν νῦν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωσήφ Armaş, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας «Argirom International», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, καί Stan Constantin,  Γενικόν Διευθυντήν τῆς ὡς ἄνω Ἑταιρείας, ἐκ Ρουμανίας, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Antem Zaimoğlu, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἑλένης, Καθηγητρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντα Τυροβόλην, ἐπικαλεσθέντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς στρατιωτικῆς θητείας αὐτοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Κάτση, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν Βραβείων «Sedat Simavi», ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας («Türkiye Gazeteciler Cemiyeti»), ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk» τήν Δευτέραν, 12ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά τελεσθέντα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Selâmi Öztürk, Δημάρχου Χαλκηδόνος, ἐγκαίνια τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Caddebostan, τήν Κυριακήν, 11ην τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 8ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου γενομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωακείμ Τσαπόγα, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητοῦ ἀγγειακῶν παθήσεων, ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος «Ὑπέρταση, ὁ σιωπηλός καί σοβαρός κίνδυνος διά τήν ὑγείαν. Χοληστερίνη καί ὑγεία».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Στεφάνου Βασιλείου, κ. Ἐλευθερίου Κουτσαφτάκη καί κ. Γεωργίου Βλέτση καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανοῦ Ἰωαννίδου, Προέδρου τῶν Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων («Τ.Ε.Ι.») Θεσσαλονίκης, καί Ἀνδρέου Εὐστρατίου, ἐπιχειρηματίου.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ναθαναήλ, νέον Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων, καί κ. Βασίλειον, προκάτοχον αὐτοῦ, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων κ. Γερβασίου καί κ. Ἀντωνίου Ἰβηριτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Σαμαριτάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ἡρακλείου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, ἐκ τῶν Ἱερέων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεοδόσιον Καραμουράτογλου, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Δαλακούραν, Πολιτικόν Δοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζαχαρίαν Γιαννακουδάκην, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου.
Ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀναμαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἰδιοκτήτην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα Ἐφημερίδος «Ἠχώ», καί Σάββαν Παναγιωτίδην, γυμναστήν, ἐντεῦθεν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Τζαγκρέτου, Πρόεδρον τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου τῶν Ἰμβρίων.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ural  Ataman, ἐ. τ. Γενικοῦ Προξένου τῆς Φιλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαρίᾳ τῆς 88ης ἐπετείου τῆς «Ἡμέρας ἀνεξαρτησίας» τῆς χώρας ταύτης, τήν Πέμπτην, 8ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Murat Aydın, Δημάρχου τῆς περιφερείας Zeytinburnu, διεθνές συμπόσιον ἐπί τοῦ θέματος τῆς μεταναστεύσεως («Göç»), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Abdülkadir Aksu, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν τῆς Χώρας ἡμῶν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 7ην Δεκεμβρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ γενομένην ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος «Τά Ἁγιάσματα» καί τήν ἐν συνεχείᾳ προβολήν ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτεβελλῆ μέ θέμα «Τά θαυματουργά Ἁγιάσματα τῆς Πόλης».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἱερολ. Ἀγγλικανόν Ἀρχιδιάκονον κ. Colin Williams, νέον Γενικόν Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν («ΚΕΚ»), μετά τῶν Ἐλλογ. Δρος Keith Klements, προκατόχου αὐτοῦ, καί Δρος Viorel Ionita, Καθηγητοῦ, Γραμματέως Θεολογικῶν Μελετῶν τοῦ Συμβουλίου, οἵτινες καί συνειργάσθησαν μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Πισπίνην, Γενικόν Διευθυντήν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί Νικόλαον Ζαφειρόπουλον, Πληρεξούσιον Ὑπουργόν-Διευθυντήν τῆς Διευθύνσεως Τουρκίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Τούς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί Χρῆστον Χαρίσην, Χημικόν Μηχανικόν-ἀνώτερον Στέλεχος τῶν Ἑλληνικῶν Πετρελαίων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Μικροπούλου, Καθηγήτριαν, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, ἐντεῦθεν. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τάς Ἐλλογιμ. κ. Αἰκατερίναν Σαρρῆ-Ναούμ καί δίδα Αἰκατερίναν Καγιάντελεν, Καθηγητρίας, ὡς καί τήν Ἐλλογ. κ. Στυλιανήν Κωνσταντινίδου, ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 5ην Δεκεμβρίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 6ην ἰδίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Δούκας Φραγκούλης, Ἀντιδήμαρχος Ἀλεξανδρουπόλεως, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ τιμωμένου ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐλθόντα ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωακείμ Τσαπόγαν, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν ἀγγειακῶν παθήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-«Ἱδρυτήν» τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας, Ἰορδάνου Ἰορδάνογλου, Ἀντιπροέδρου, καί Ἀριστοδήμου Σαρρῆ, Ἐφόρου, καί Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου αὐτῆς, ὑποβαλόντος σέβη καί λαβόντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ.  Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην καί Γεώργιον Βαρσαμῆν, ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δούκαν Φραγκούλην, Ἀντιδήμαρχον Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς καί Νικόλαον Νικολαΐδην, φαρμακοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶρκον Καραναστάσην, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Κρήτης.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Τσάπου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cemal Onaran, Διεθυντήν τῆς Τραπέζης «Garanti», ἐντεῦθεν.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Μαρούσην, Νικόλαον Μαγγίναν, δημοσιογράφον, Νικόλαον Σαατσῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Λιάζε καί Νικόλαον Σῶτον, Κλητῆρας αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Π. Σωτηριάδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού  Χρυσουπόλεως (Σκουτάρεως), τήν Τρίτην, 6ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐγκαταστάσεως φυσικοῦ ἀερίου εἰς τήν περιφέρειαν τοῦ Gaziosmanpaşa, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετά μελῶν τῆς Ἐφορείας τῆς Παγκοσμίου Διασκέψεως Θρησκειῶν διά τήν Εἰρήνην («World Conference of Religions for Peace»).
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ. Ἀλέξανδρον Lebedev καί Βίκτωρα Potapov, καί Πρεσβύτερον κ. Σεραφείμ Gan, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Λεωνίδαν Κισκόφσκυ, ἐξ Ἀμερικῆς.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νέων Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Θεοδοσίου Μικραγιαννανίτου, Ἐντιμ. κ. κ. Δαμιανοῦ Ἰορδανίδου, Δημάρχου αὐτῶν, καί Ἀθηναίου Φλωρίνη, πρ. Βουλευτοῦ τοῦ Κόμματος Ν.Δ. Νομοῦ Χαλκιδικῆς.
Τήν Α. Ὑψηλότητα, τόν Πρίγκηπα τῆς Ἰορδανίας Rashid el Hassan.
Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Mykhailo Pozhyvanov, Βουλευτήν, καί Vasyl Kuibida, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κόμματος «Rukh», ἐξ Οὐκρανίας, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mykola Kyrychenko, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, καί Anton Rybak, Προξένου, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Kateryna Boyko.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hans Timbremont, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Ντάϊαν Φάϊνσταϊν, Γερουσιαστήν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Richard Bloom, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Μανωλιᾶ, Βουλευήν τοῦ Κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νομοῦ Ροδόπης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Abdullah Demirbaş, Δήμαρχον τῆς ἐν Diyarbakır κωμοπόλεως Sur, Muhammed Akar, Δικηγόρον, καί Can Şeker, ἐπιχειρηματίαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶρκον Τσακόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Κουναλάκη, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γουγουλίδην, Διευθυντήν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῶν ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Συμεωνίδην, Ἀντισυνταγματάρχην ἐν τῷ ἐνταῦθα Νατοϊκῷ Στρατηγείῳ, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φαίδρας.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Καττῆν, Δικαστικόν ἐπιμελητήν, ἐξ Ἀθηνῶν, Νικόλαον Ἀνδρῖκον, Θεολόγον-Μουσικόν, Νικόλαον Σεβσεβμέ, παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Πορίδην, ἐργολάβον, καί Νικόλαον Ντεμίρ, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν «Ἑλληνικήν Βραδυάν», ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Neşe», τήν Παρασκευήν, 2αν Δεκεμβρίου, καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Atalay Bahar, Ἀστυνομικοῦ, καί Tuğba Paker, τελεσθέντας ἐν Μακροχωρίῳ, τό Σάββατον, 3ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χερουβείμ Μεστούσην καί κ. Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Μάξιμον Παπαγιάννην καί Φιλόθεον Μαροῦδαν καί Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Μουρατίδην, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ξανθίππης.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὀγκολόγων-Παθολόγων, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Μπαφαλούκου, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Nαῷ αὐτῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπί τῇ ἀνακηρύξει εἰς μακάριον τοῦ Charles de Foucauld, τήν Πέμπτην, 1ην Δεκεμβρίου.

*  *  *