Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Retour

Ἰανουάριος 2001

Ἰανουάριος 2001

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ. Εν μέσω ικανού εκκλησιάσματος και των ελλογίμων εκπροσώπων του ομογενούς εκπαιδευτικού κόσμου, εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εκ παλαιού καθιερωμένη εορτή των Γραμμάτων, επί τη ιερά μνήμη των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 

    Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της παραμονής, Δευτέρας, 29ης Ιανουαρίου, και κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, εν χοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Ίμβρου και Τενέδου κ. Φωτίου, Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, και Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Ειρηναίου.

    Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος.

    Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης ετέλεσε το ειθισμένον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών  των μακαρίων και αειμνήστων Ιδρυτών, Ευεργετών, Εφόρων, Σχολαρχών, Καθηγητών, Διδασκάλων, Επιμελητών και Μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και των λοιπών εκπαιδευτηρίων της ομογενείας ημών.

    

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη την 25ην Ιανουαρίου:

    Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. Χριστόδουλον, Καθηγούμενον της εν Αγίω Όρει Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, και Κύριλλον Συκήν, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλίνης, μετά του Οσιωτ. Ιερομονάχου κ. Κυρίλλου, εκ των αδελφών της ως άνω Ιεράς Μονής, και του Εντιμ. κ. Ηλία Γκόνου.

    Τον Εντιμολ. κ. Απόστολον Μανώλην, Άρχοντα Μ. Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας - Διευθυντήν του Πατριαρχικού Ινστιτούτου «Πατριάρχης Αθηναγόρας», εξ Αμερικής.

    Τον Εξοχ. κ. Αλέξανδρον Motsyk, Πρέσβυν της Ουκρανίας εν Αγκύρα. Τω ως άνω Διπλωμάτη, απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι δια το αξίωμα αυτού τιμαί.

    17μελή όμιλον Βουλευτών και συνεργατών αυτών του Αμερικανικού Κογκρέσου, με επί κεφαλής τον βουλευτήν Εξοχ. κ. Bill Young, συνοδευομένους υπό του Εντιμ. κ. Frank Urbancic, Γενικού Προξένου των ΗΠΑ εν τη πόλει ημών.

    Τον Εντιμ. κ. Franz Wechner, νέον Γενικόν Πρόξενον της Αυστρίας εν τη πόλει ημών, συνοδευόμενον υπό της Ευγεν. κ. Dr. Ulrike Outschar, Mορφωτικής Ακολούθου παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της χώρας ταύτης.

    Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Tcomakov, ιατρόν, Δήμαρχον Φιλιππουπόλεως, μετά συνεργατών αυτού, εκ Βουλγαρίας, συνοδευομένους υπό του Εντιμ. κ. Mehmet Duman, Διευθυντού των Εξωτερικών Σχέσεων του Δήμου της Πόλεως, και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

    Το Διοικητικόν Συμβούλιον των Τουρκοαμερικανών Επιχειρηματιών (ΤΑΒΑ), υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Dr. Zeynel Abidin Erdem, Προέδρου αυτού.

    

    Την Παρασκευήν, 19ην Ιανουαρίου, επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην, ίνα εκφράση τας εορτίους ευχάς αυτούς τε και της κατ' αυτόν παροικίας, επί ταις Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και του Νέου Έτους, ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop o Β΄, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Aram Atesyan.

    

    Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ. Ανταποκρινόμενος εις την τιμητικήν πρόσκλησιν του Προέδρου της Δημοκρατίας, Εξοχ. κ. Ahmet Necdet Sezer, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη την Τρίτη 16ην τ. μ., εις  Άγκυραν και παρέστη εις την υπό του Προέδρου δοθείσαν δεξίωσιν επί τω Νέω Έτει εν ταις αιθούσαις του Προεδρικού Μεγάρου Τσάνκαγια.

    Προ της δεξιώσεως ο Πατριάρχης επεσκέφθη τους Εξοχ. κ.κ. Πρέσβεις της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Εν τη Πρεσβεία της Ελλάδος κατά παράκλησιν της Α. Ε. του Πρέσβεως κ. Ιωάννου Κοραντή ο Πατριάρχης ηυλόγησε και έκοψε την αγιοβασιλόπιτταν δια το προσωπικόν της Πρεσβείας, προς το οποίον απηύθυνε πατρικούς λόγους, απαντών και εις την προσφώνησιν του κ. Πρέσβεως, και διένειμε δώρα εις τα παρευρεθέντα παιδία.

    Κατά τας εθιμοτυπικάς επισκέψεις ταύτας, ο Πατριάρχης προσεκύνησεν εις τα Παρεκκλήσια του Αγίου Κλήμεντος Επισκόπου Αγκύρας της Πρεσβείας της Ελλάδος και των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου της Πρεσβείας της Βουλγαρίας.

 

    Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, το απόγευμα του Σαββάτου, 13ης τ. μ., διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος, κατελθών εξ αυτής εις τα Πατριαρχεία την Δευτέραν, 15ην τ. μ.. Ούτος εκκλησιάσθη κατά την εν τη Ι. Μονή τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 14ης ιδίου.

   

    Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, το εσπέρας του Σαββάτου, 13ης Ιανουαρίου μετέβη εις Πρίγκηπον και, ανταποκρινόμενος εις την ευγενή πρόσκλησιν του Επάρχου των Νήσων, Εντιμ. κ. Mustafa Farsakoglu, παρεκάθησεν εις δείπνον εν τη οικία αυτού, παρακαθημένων και του Μακ. Πατριάρχου των Αρμενίων κ. Mesrop B΄ και του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Συμεών.