Patriarchal Monthly Bulletin
2003

Retour

Ἰανουάριος 2003

Ἰανουάριος 2003

Εν μέσω ικανού εκκλησιάσματος και των ελλογίμων εκπροσώπων του ομογενούς εκπαιδευτικού κόσμου, εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εκ παλαιού καθιερωμένη εορτή των Γραμμάτων, επί τη ιερά μνήμη των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

 

*      *      *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της παραμονής, Τετάρτης, 29ης Ιανουαρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της  Εορτής,την Πέμπτην, 30ήν ιδίου, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Γέροντος Ηρακλείας κ. Φωτίου, Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεοκλήτου,΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου και Μοσχονησίων κ. Αποστόλου,

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος και Λύστρων κ. Καλλίνικος, ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιακός, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Ελλογιμ. κ. Νικόλαος Νικολούλης, Σύμβουλος Εκπαιδεύσεως παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος, Αρχοντες Οφφικιάλοιτης Αγίας του Χριστού Μ.Εκκλησίας, η Εφορεία μετά του Ιδρυτού, του Λυκειάρχου, Καθηγητών και των μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, αι Εφορείαι των λοιπών Γυμνασίων και Λυκείων της πόλεως ημών μετά των Διευθυντών, Λυκειαρχών, Καθηγητών και μαθητών αυτών, ως και Διευθυνταί μετά Διδασκάλων και μαθητών Αστικών Σχολών τηςπόλεως  ημών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης ετέλεσε το ειθισμένον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μακαρίων και αειμνήστων Ιδρυτών, Ευεργετών, Εφόρων, Σχολαρχών, Καθηγητών, Διδασκάλων, Επιμελητών και μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και των λοιπών εκπαιδευτηρίων της ομογένειας ημών, ενώ μαθηταί έψαλον το "Αιωνία αυτών η μνήμη".

Εν συνεχεία η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του ΄Αρχοντος Ακτουαρίου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Ελλογιμ. κ. Σταύρον Τ. Μπαλογιάννην, Καθηγητήν της Ιατρικής εν τω Αριστοτελείω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Αιθούση του Θρόνου των Πατριαρχείων εψάλησαν εκκλησιαστικοί ύμνοι υπό μαθητών της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, υπό την διεύθυνσιν του Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Αστέρη, ΄Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, είτα δε ωμίλησαν ο Εντιμ. κ. Βασίλειος Καλογιαννίδης, επίτιμος Πρόεδρος της Εφορείας της Μεγάλης του Γένους Σχολής, ο  Εντιμολ. κ. Σταύρος Μπαλογιάννης και ο Πατριάρχης, επιδαψιλεύσας εν τέλει τας σεπτάς Αυτού ευχάς και ευλογίας εις πάντας τους παριστάμενους και ιδιαιτέρως εις τους ελλογιμωτάτους εκπαιδευτικούς.

*      *      *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την έδραν του Συνδέμου Αποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τα εγκαίνια της αφιερωμένης εις την Παιδείαν της Πόλεως φωτογραφικής εκθέσεως του Εντιμ. κ. Διονυσίου Λαλούντα με θέμα «Oι Εκκλησίες της Πόλης (Εσωκαστρινές, Βυζαντινές, Ταταύλα, Σταυροδρόμιο)» επ' ευκαιρία της εορτής των Γραμμάτων.

*      *      *


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εδέχθη:

 

Τον Εντιμολ. κ. Θεοδόσιον Καραμουράτογλου, Άρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Ιατρόν, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Χαρίκλειαν Π. Φίλη, αυταδέλφην του μακαριστού προκατόχου Αυτού Πατριάρχου Δημητρίου, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. κ. Ελένης Νιώτη.

Τον   Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Κ. Κουτούφον, εξ   Αθηνών.

 

*      *      *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή της Ανακομιδής των λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ από του Παραθρονίου, κατά τον Εσπερινόν της Κυριακής, 26ης Ιανουαρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν τηςεπομένης, Δευτέρας, 27ης ιδίου. Εν συνεχεία Ούτος, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ, Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Πατριάρχου Αθηναγόρου, προ του τάφου αυτού, επί τη συμπληρώσει 54ετίας από της ενθρονίσεως αυτού ως Οικουμενικού Πατριάρχου.

 

*      *      *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εδέχθη:

 

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Φώτιον Ζωγραφίδην, Ιερατικώς Προϊστάμενον του ιερού Αγιάσματος Παναγίας των Βλαχερνών, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, μετά της θυγατρός αυτού Χριστίνης.

Την Ελλογ. δίδα Αμαλίαν-Μαρίαν Δράκου-Μικροπούλου, Καθηγήτριαν Μουσικής, μετά της μητρός αυτής Ευγεν. κ. Ελένης και του Εντιμ. κ. Ευαγγέλου Τινδήρη, Φαρμακοποιού, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης, εκ Θεσσαλονίκης.

Την Ευγεν. κ. Δωροθέαν Αθανάσωφ, εντεύθεν, μετά της Ευγεν. κ. Hubertine Purkarthofer, εξ Αυστρίας.

 

*      *      *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 23ης Ιανουαρίου, συνέφαγε μετά πάντων των εν τοις Πατριαρχείοις  εργαζομένων  κλητήρων,  οδηγών,  κηπουρών,  μαγείρων  κ.λπ., επί τη ευκαιρία της εισόδου εις το νέον έτος, ως καθιερώθη υπ' Αυτού επ'εσχάτων.

Το εσπέρας της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, εις το ενταύθα Γενικόν Προξενείον της Γερμανίας και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την εκδήλωσιν, επί τη συμπληρώσει 40ετίας από της υπογραφής της Συνθήκης των Ηλυσίων, υπό των αειμνήστων μεγάλων πολιτικών ανδρών Αντενάουερ και Ντε Γκώλ.

*      *      *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατον, 25ην Ιανουαρίου, επί τη ιερά μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, μετέβη είς την Ιεράν Μονήν Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου του Ζ,΄ προ του τάφου αυτού, επικοινωνήσας εν συνεχεία και προς παρατυχόντα ομιλον προσκυνητών εκ Θεσσαλονίκης, εις ους ηυχήθη ευλογημένον το νέον έτος.

*      *      *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 25ης Ιανουαρίου, μετά του Σεβ. νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, την δ' επομένην παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος αυτού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 26ης ιδίου, χοροστατούντος του ως άνω Ιεράρχου.

*      *      *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον, συνοδευόμενον υπό του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Κέζιου.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην ΄Ιμβρου και Τενέδου Κύριλλον, ελθόντα εκ της θεοσώστου αυτού Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου και της υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αθανασίου Μιράνκο Εκκλησιαστικής Επιτροπής .του Ιερού Ναού Γενεθλίων της Θεοτόκου της Κοινότητος Βελιγραδίου, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη Εορτή του  Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου των κηπουρών.

Τον Σεβ. νέον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ώτινι ηυχήθη ευλογημένην ποιμαντορίαν.

18μελή όμιλον ΡΚαθολικών προσκυνητών εκ Ρώμης, αποτελούμενον εξ Επισκόπων, Πρεσβυτέρων, Μοναχών και λαϊκών.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αντίπαν, Ηγούμενον της εν Πάτμω Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, μετά των Εντιμ. κ. κ. Μιλτιάδου Ζαχαριάδου, Οικονομολόγου, και Λουκά Kappa, Δικηγόρου, εξ Ελλάδος.

47μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους υπό την ηγεσίαν των Αιδεσιμολ. Οικονόμου κ. Σωκράτους Ξενιάδου-Εζνεπέδου και Πρεσβυτέρου Νικολάου Β. Φωτίου.

*      *      *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου ΄Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου, κατά την τελετήν κοπής της Αγιοβασιλόπιττας του Συνδέσμου Ιμβρίων της πόλεως ημών, εν τη έδρα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., την Κυριακήν, 26ην Ιανουαρίου.

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, κατά την διοργανωθείσαν υπό της εφημερίδος "Cumhuriyet" εκδήλωσιν, υπέρ της ειρήνης, εν τω εν Harbiye Συνεδριακώ Κέντρω "Lütfî Kırdar", το Σάββατον, 25ην τ. μ..

Υπό του Πανοσιολ, Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την τελετήν κοπής της Αγιοβασιλόπιττας του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, εν τη έδρα αυτού, την Πέμπτην, 23ην Ιανουαρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τους γάμους του ζεύγους Ευστρατίου Χατζοπούλου και Πηνελόπης Δασκαλαντωνάκη, και του ζεύγους Ιωάννου Φραγάκη και Μαρίνης Δασκαλαντωνάκη, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 25ην τ. μ..

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τα εγκαίνια των υπό του Δήμου Μεγαλοπόλεως γενομένων έργων εν τη περιφερεία Zeytinburnu, παρουσία του Εντιμ. κ. Ali Müfit Gürtuna, Δημάρχου,την Παρασκευήν, 24ην ιδίου.

*      *      *

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Κατά την σημερινήν (20.01.2003) συνεδρίαν αυτής η Αγία και Ιερά Σύνοδος:

1)μετέθεσεν ομοφώνως εις την Ι. Μητρόπολιν Αδριανουπόλεως τον μέχρι τούδε Μητροπολίτην Ελβετίας Σεβ. κ. Δαμασκηνόν, εις τον οποίον απεφασίσθη να εκφρασθούν η ευαρέσκεια και ο έπαινος της Μητρός Εκκλησίας δια την μακράν και εύορκον από διαφορών θέσεων διακονίαν και προσφοράν αυτού, ομού μετά των θερμών ευχών υπέρ αποκαταστάσεως της πολυτίμου υγείας αυτού.

2)εξέλεξεν παμψηφεί εις την θέσιν αυτού ως Μητροπολίτην Ελβετίας τον μέχρι τούδε Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ιερεμίαν, εις τον οποίον ανετέθησαν και:

α) Η προϊσταμενία  του  Ορθοδόξου  Κέντρου  του  Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Σαμπεζύ Γενεύης,

β)Η Γραμματεία προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και

γ)Η εκπροσώπησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τον Θεολογικόν Διάλογον Ορθοδοξιας-Παλαιοκαθολικισμού.

3) Απέσπασεν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας την Εξαρχίαν πάσης Ιβηρίας και ίδρυσε νέαν Επαρχίαν του Οικουμενικού Θρόνου υπό τον τίτλον "Ιερά Μητρόπολις Ισπανίας", εις την οποίαν θα υπάγωνται η Πορτογαλία και αι Κανάριοι Νήποι, ΄Έδρα της νέας Μητροπόλεως θα είναι η Μαδρίτη. Η εκλογή του πρώτου Μητροπολίτου Ισπανίας θα γίνη προσεχώς.

4)Εις την κενωθείσαν Ιεράν Μητρόπολιν Γαλλίας εξέλεξε παμψηφεί τον Θεοφ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, Διευθυντήν του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει. Ο νέος Μητροπολίτης Γαλλίας θα εξακολούθηση να κατέχη και την θέσιν αυτήν εν Βρυξέλλαις, ενώ ανετέθη εις αυτόν και η εκπροσώπησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τον Θεολογικόν Διάλογον της Ορθοδοξίας μετά των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών.


Ανακοινούται ακόμη, ότι αύριον, 21ην τ.μ., αναχωρεί εις Σύδνευ ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, προκειμένου να εκπροσώπηση το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εις την συνερχομένην εκεί από 26 έως 29 Ιανουαρίου 9ην Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας,   κατόπιν   παρακλήσεως   του   οικείου   ποιμενάρχου   Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Στυλιανού, ως εγένετο και κατά τας προηγουμένας Κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις της Επαρχίας ταύτης του Θρόνου.

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 20η Ιανουαρίου 2003

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου


*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Τρίτην, 21ην Ιανουαρίου, συνοδευόμενος υπό των Παοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου του Ε,' προ του τάφου αυτού, δεηθείς υπέρ αναπαύσεως της ψυχής και του αοιδίμου Πατριάρχου Νεοφύτου του Η,' επί τη ιερά μνήμη του οσίου πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού και του αγίου ενδόξου μάρτυρος Νεοφύτου, είτα δε έτερον Τρισάγιον προ του τάφου του αειμνήστου Μητροπολίτου Σάρδεων κυρού Μαξίμου, δεηθείς υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτού τε και των αειμνήστων Μητροπολιτών Λαοδικείας κυρού Μαξίμου, Σταυρουπόλεως κυρού Μαξίμου, Καθηγητού και Σχολάρχου Αυτού εν τη Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κυδωνιών κυρού Αγαθαγγέλου και Ευχαΐτων κυρού Τιμοθέου, Ηγουμένου της ως άνω Ιεράς Μονής. Εν συνεχεία ο Πατριάρχης ηυλόγησε την μοναστηριακήν τράπεζαν, εις ην παρεκάθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, Αργολίδος κ. Ιάκωβος και Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος.    

                         

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Πανοσ. 'Αρχιμανδρίτην κ. Φώτιον Λιάκον, Επίτροπον του Παναγίου Τάφου ενταύθα, επανελθόντα εξ Ιεροσολύμων.

Τον Εξοχ. κ. Michael Leir, νέον Πρέσβυν του Καναδά εν Αγκύρα. Τω ως άνω διπλωμάτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

Τον Εντιμ. κ. Διονύσιον Αρβανιτάκην, Ιατρόν, εκ Ζακύνθου.

Την Ελλογ. κ. Παρασκευήν Πετσαλίδου, Εκπαιδευτικόν, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Δημητρίου, εντεύθεν, ώτινι ο Πατριάρχης συνεχάρη επί τη αποφοιτήσει αυτού εκ του Πανεπιστημίου της Πόλεως.

90μελή όμιλον προσκυνητών εκ του πληρώματος της Φρεγάτας "Έλλη".

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 16ης Ιανουαρίου, παρέθεσεν εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή γεύμα προς τιμήν του ενταύθα Γενικού Προξένου της Ρωσσικής Ομοσπονδίας Εντιμ. κ. Sergey Velichkin, προσελθόντος μετά των οικείων αυτού.

Το εσπέρας της αυτής ημέρας ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις το προς τιμήν Αυτού παρατεθέν δείπνον εν τη οικία του ενταύθα Γενικού Προξένου των ΗΠΑ Εντιμ. Δρος David L.Αrnett, εις ο παρεκάθησαν oι Εντιμ. κ. κ. Γενικοί Πρόξενοι της Μ. Βρεταννίας και της Γαλλίας και άλλαι προσωπικότητες.

*    *    *


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 18ης Ιανουαρίου, ενώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν της επομένης εκκλησιάσθη εν τω Ιερώ Ναϋδίω της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης,  ένθα ανήλθε την πρωΐαν της αυτής ημέρας μετά της συνοδείας Αυτού.

*    *    *


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνεχάρη καταλλήλως τους αγαγόντας τα ονομαστήρια αυτών Σεβ. Μητροπολίτας Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιον και Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλον.

*    *    *


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επεσκέφθη εν τη εν Κανδυλλί οικία  αυτής την Ευγεν. κ. Sevgi Gönül, αυταδέλφην του μεγαλοεπιχειρηματίου Έντιμ. κ. Rahmi Koç, ήτινι εξέφρασε την συμπάθειαν Αυτού επί τη εκδηλωθείση ασθενεία αυτής και ηυχήθη ταχείαν αποκατάστασιν της υγείας αυτής.

*    *    *


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Αγαθάγγελον Βαπορίδην, εκ των ιερέων της Κοινότητος Σταυροδρομίου, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή,

Επί τω αυτώ σκοπώ, τους Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελίδην, Άρχοντα Πριμικήριον της Αγιας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και Μουσικολ. κ. Αντώνιον Παριζιάνον, Άρχοντα Λαμπαδάριον της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως-Καθηγητήν, εντεύθεν.

Τον Εξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν της Βουλγαρίας εν Αγκύρα. Τω ως άνω διπλωμάτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Επί τοις ονομαστηρίοις αυτών, τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Παρέσογλου, Πρόξενον της Ελλάδος ενταύθα, τον Ελλογιμ. κ. Αντώνιον Ηλιάδην, Καθηγητήν, τους Εντιμ. κ. κ. Αθανάσιον Δούκοβιτς, εντεύθεν, Αντώνιον Στέλιαν, Γραμματέα του Τουρκικού Γραφείου των Πατριαρχείων, Αθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα του Ληξιαρχειου αυτών, Αντώνιον Οκταποδάν, Αθανάσιον Αθανασιάδην και Αθανάσιον Ανανάν, Υπαλλήλους αυτών.

Τον Μουσικολ. κ. Δημοσθένην Παϊκόπουλον, Χοράρχην του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων ΚΠόλεως, μετά των Εντιμ. κ. κ. Σταματίου Κίσσα, Προέδρου αυτού, Στυλιανού Τσιλιβίδου, Αντιπροέδρου-Γεωπόνου, και Κωνσταντίνου Ζαρακοβίτου, μέλους αυτού.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, υπό την προεδρείαν της Ελλογ. κ. Ιφιγένειας Μιράνκο.

Τον Ελλογι,μ. κ. Νικόλαον Τερζήν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τας Ελλογ. δίδας Αγνήν Νικολαΐδου και ΕυΒαλίαν Νανά., Εκπαιδευτικούς, εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Εμμανουήλ Ρόκκον, Καθηγητήν, και τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Ντινιάκον, Επιχειρηματίαν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αφροδίτης, εκ Λήμνου.

Τον Εντιμ. κ. Pekin Baran, Επιχειρηματιαν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Süher, μουσικού, εντεύθεν.

Τας Ελλογ. κυρίας Ευθαλίαν Μπρούσαλη και Αικατερίναν Πολυγενίδου, Εκπαιδευτικούς, εντεύθεν.

Την Ευγεν. δίδα Σταυρούλαν Α. Νικολαντή, Εκδότριαν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Ν. Κωνσταντινίδην, εκ Θεσσαλονίκης.

*    *    *


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Περιστερίου κ. Χρυσόστομον και Αργολίδος κ. Ιάκωβον.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, αναχωρήσαντα εις το έξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή.

Τους Πανοσιολ. Διάκονον κ. Μάξιμον, Κωδικογράφον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και Ιερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και εύλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την τελετήν κοπής της Αγιοβασιλόπιττας των Συνδέσμων Αποφοίτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, εν τω εν Βαθυρρύακι εστιατορίω "Fuat Paşa", την Κυριακήν» 19ην Ιανουαρίου.

 

*    *    *


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την εν τοις Πατριαρχείοις δοθείσαν διάλεξιν υπό της Ελλογιμ. κ. Μαριάννης Κορομηλά, Ιστορικού, με θέμα: "Προκοπίου Καισαρέως Περί Κτισμάτων-Ξαναδιαβάζοντας τον μεγάλο ιστορικό του 6ου αιώνα", το εσπέρας της Παρασκευής, 10ης Ιανουαρίου. Την εκλεκτήν ομιλήτριαν παρουσίασεν εις το ακροατήριον ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Ευάγγελος, εν δε τω τέλει η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης ηυχαρίστησεν αυτή δι' επαινετικών πατρικών λόγων. Επηκολούθησε δεξίωσις.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 11ης Ιανουαρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής μετά τα Φώτα, 12ης ιδίου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την αυτήν ημέραν, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την διοργανωθείσαν υπό του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου εκδήλωσιν, εν τη έδρα αυτού, προς τιμήν του Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Αστέρη, ΄Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

*   *   *

Επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην ημών, ίνα εκφράση τας εορτίους ευχάς εαυτού τε και της κατ' αυτόν παροικίας, επί ταις Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και του Νέου ΄Ετους, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος των ενταύθα Χαλδαίων Καθολικών κ. Paul Karataş.

Τω ως άνω απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλον, ελθόντα εκ της θεοσώστου αυτούΕπαρχίας, εξαιτησάμενον δε και δεχθέντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, Διευθυντήν του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, εκ Βρυξελλών.

Τους Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Θεοδόσιον, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, και Μοναχόν κ. Πρόδρομον, Μικραγιαννανίτας.

Επί τω αυτώ σκοπώ, την Οσιωτ. Μοναχήν Θεοδοσίαν, εκ Ρουμανίας, μετά των Οσιωτ. Μοναχών Μήνας και Ανδρέης, ωσαύτως εκ Ρουμανίας, και Ακυλίνης και Γερασιμίας, εκ των αδελφών της Ιεράς
Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χορτιάτου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

΄Ομιλον ΡΚαθολικών Κληρικών και φοιτητών του εν Σικάγω ΡΚαθολικού Θεολογικού Σεμιναρίου "Αγία Μαγδαληνή".

Το έντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου Μουσικοφίλων της πόλεως ημών, υπό την προεδρίαν του Μουσικολ. κ. Νικολάου Ιστεκλή, ΄Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής
Κ/πόλεως-Εκπαιδευτικού, μετά των λοιπών Ιεροψαλτών της Πόλεως, δι' υποβολήν σεβασμάτων επί ταις Εορταίς, προσκληθέντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

40μελή όμιλον Καθηγητών και φοιτητών του εν Αλεξανδρουπόλει Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Παναγιώτου Καρακατσάνη, Καθηγητού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Σταμάτιον Μπόλαν, Οικονομολόγον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Κυριακής, Γεώργιον Ησαΐαν, Δικηγόρον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν κ. Αικατερίνης, και Τριαντάφυλλον Παναγόπουλον, Οικονομολόγον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. ΄Αννης, ως και τας Ευγεν. κυρίας Ευνίκην Φαϊτάκη, Δικηγόρον, και Δέσποιναν Κωνσταντινίδου, εξ Αθηνών.

40μελή όμιλον του Συλλόγου Περιηγητών ("Gezginler Kulübü"), υπό την προεδρείαν του Ελλογιμ. κ. Orhan Kural, Καθηγητού Πανεπιστημίου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Τσιτσιφλήν, Δερματέμπορον, μετά τωνοικείων αυτού, εκ Λαρίσης.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, εξ  Αθηνών.

Τον   Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Cedolini, στέλεχος του ενταύθα Γενικού Προξενείου της  Ιταλίας, μετά των οικείων αυτών.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. ΑΘηναγόρου, κατά την τελετήν κοπής της Αγιοβασιλόπιττας και το εν συνεχεία παρατεθέν δείπνον του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ,εν τη έδρα αυτού, το Σάββατον, 11ην Ιανουαρίου.

*   *   *

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ

ΚΑ ΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ

ΤΗΣΑ.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

(PERA PALACE, 6. 1. 2003)

 

Παναγιώτατε,
        Αγιοι Αρχιερείς,

Αξιότιμοι συνδαιτυμόνες,

 

Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σας, να προσκυνώ για μια ακόμη φορά στο Κέντρο της Ορθοδοξίας, να επισκέπτομαι τη Μητέρα Εκκλησία, να αποτίω φόρο τιμής στο ιστορικό αυτό κέντρο του Ελληνισμού, να περιδιαβαίνω σε αυτή τη μαγική πόλη, τη γεμάτη αίγλη,
αναμνήσεις και δυναμισμό.

Είναι μεγάλη η συγκίνηση μου για τη σημερινή ημέρα, που αποτελεί μια λαμπρή εορτή της Ορθοδοξίας και ταυτόχρονα είναι η ημέρα της ονομαστικής εορτής της αγαπημένης μου συντρόφου. Είναι μεγάλη η συγκίνηση μου να απευθύνομαι σε σας σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, τον γεμάτο μνήμες της ομογένειας μας και κειμήλια του Ελληνισμού.

Παναγιώτατε,

Η κάθε επίσκεψη στο Φανάρι, δικιά μου, αλλά και των συνεργατών μου, των εκπροσώπων του Τύπου και όλων των προσκυνητών, μας γεμίζει με καινούργια πνοή και καινούργια οράματα. Και τούτο, διότι στο χώρο του Φαναριού και με τις επαφές μας, τόσο με Εσάς προσωπικά, όσο και με τους Αγίους Αρχιερείς, αισθανόμαστε την ουσία και τα βαθιά νοήματα της
Ορθοδοξίας, την λιτότητα της έκφρασης Της, την ταπεινότητα Της παρουσίας της, αλλά και το μεγαλείο της ύπαρξης Της. Κάθε στιγμή κοντά Σας μας αναζωογονεί. Μας κάνει να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και ταυτόχρονα μας γεμίζει δέος, αναλογιζόμενοι το βάρος της ιστορίας που μεταφέρετε και που στιγμιαία έρχεται και στους δικούς μας ώμους. Εισερχόμενοι στο Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, παύουμε να βιώνουμε τον συμβατικό και ανθρώπινο χρόνο. Σε αυτό η κάθε στιγμή είναι μια αιωνιότητα και οι δεκάδες αιώνες ιστορίας του, περνούν από μπροστά μας σαν μια στιγμή. Γινόμαστε κοινωνοί της αθανασίας. Το ανεπανάληπτο αυτό συναίσθημα, που το βιώνουν όλοι οι επισκέπτες του Φαναριού, ακόμη και αλλόθρησκοι, είναι εκείνο που προσδίδει στο Κέντρο της Ορθοδοξίας την παγκόσμια αίγλη και φήμη Του.

Το Φανάρι, όμως, είναι άρρηκτα δεμένο και με τη λιγοστή, αλλά τόσο γενναία ομογένεια μας. Αυτά τα νέα παιδιά, με το φωτεινό βλέμμα, σηκώνουν κι εκείνα το βάρος της ιστορίας, φοιτώντας σε σχολεία που το όνομα τους για μας φαντάζει μυθικό, όπως είναι η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ζωγράφειο, το Ζάππειο. Οι σεβαστοί γέροντες που συναντά κανείς στις δεκάδες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, είναι η ζωντανή μνήμη, η ζωντανή ιστορία του Ελληνισμού. Η Ελλάδα τιμά την ομογένεια μας και την θεωρεί, μαζί με το Πατριαρχείο, τη σημαντικότερη γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σήμερα, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία βρίσκονται σε έναν καινούργιο δρόμο ειλικρίνειας, φιλίας και προσέγγισης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζει την Τουρκία στις ευρωπαϊκές επιλογές της και την βοηθά να πλησιάσει προς το κοινοτικό κεκτημένο. Στην Τουρκία επικρατούν πλέον οι δυνάμεις που οραματίζονται ένα μέλλον μιας ισχυρής Τουρκίας όσο το δυνατόν εγγύτερα, ή και μέσα, σε μια ισχυρή Ευρώπη.

Αγαπητοί φίλοι από την Τουρκία,

Είστε κι εσείς μια πολύ σημαντική γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρώπη. Οι προσπάθειες σας για την προσέγγιση των δύο χωρών μας είναι πολύτιμες και συμβολικές. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.

Παναγιώτατε,

Μικρός άκουγα ότι την ημέρα των Φώτων ανοίγουν οι Ουρανοί και πραγματοποιείται κάθε μας ευχή. Επιτρέψτε μου να υψώσω το ποτήρι μου, να ζητήσω την ευλογία Σας και να ευχηθώ ο Καινούργιος Χρόνος να φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο να μην αντιμετωπίζει πλέον κανένα πρόβλημα, το ίδιο και η ομογένεια μας. Εύχομαι, τέλος, στον
καθένα από σας υγεία και προσωπική ευτυχία.

Την ευλογία Σας.

 

*   *   *

 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ
ΕΠΙ TΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

(1 Ιανουαρίου 2003)
*   *   *

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Ιερώτατοι και προσφιλέστατοι αδελφοί εν Χριστώ,

Εντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος,

Εντιμολογιώτατοι Άρχοντες,

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

 

Έθος παλαιόν συντηρούντες συνεκεντρώθημεν σήμερον ενταύθα ίνα ανταλλάξωμεν ευχάς επί τω νέω έτει και αναλογισθώμεν πώς παρήλθε το ήδη ανήκον εις την ιστορίαν προηγούμενον έτος και πώς θέλομεν να διέλθωμεν το νέον. Αι πατρικαί μας ευχαί είναι πάντοτε ενεργοί και θερμοί δια σύμπαν το Γένος ημών και δι' ολόκληρον την ανθρωπότητα, ιδία δε κατά την παρούσαν ώραν, την ειδικώς αφιερωμένην εις την έκφρασιν αυτών. Ευχαριστούμεν ολοκαρδίως πάντας υμάς δια τας θερμάς και ειλικρινείς ευχάς σας και αντευχόμεθα εκ βαθέων πάσιν υμίν και παντί τω Γένει ημών και πάση τη ανθρωπότητι πάσαν άνωθεν δωρεάν κατά τον άρτι αρξάμενον νέον ενιαυτόν της χρηστότητας του Κυρίου.

Και ήδη επί την έρευναν της διανύσεως του παρελθόντος και του μέλλοντος χρόνου χωρούντες παρατηρούμεν ότι αρχαιόθεν οι άνθρωποι διεχωρίζοντο εις τους ζώντας εφημέρως και ουδέν έργον άξιον μνήμης πράττοντας και εις τους ζώντας ιστορικώς και επιθυμούντας όπως τα έργα αυτών απασχολούν τας μελλοντικάς γενεάς και καταγραφούν εις τας δέλτους της ιστορίας. Πολλοί των βασιλέων των πρωίμων πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μεσοποταμίας είχον ειδικούς χρονικογράφους, οι οποίοι κατέγραφον επί της ύλης της εποχής, από του πηλού και του λίθου, έως, βραδύτερον, των φθαρτών παπύρου και μεμβρανών, τα πραγματικά υπερβολικώς μεγενθυμένα κατορθώματα αυτών. Ούτω γνωρίζομεν και ημείς περί προσώπων και γεγονότων του απωτέρου και του προσφάτου παρελθόντος και ιδία περί των γεγονότων των τριών τελευταίων χιλιετιών.

Η επιθυμία της υστεροφημίας έχει την αφετηρίαν της εις μίαν κατ' αρχήν αγαθήν, αν και συν τω χρόνω παραφθαρείσαν και στρεβλωθείσαν επιθυμίαν, τουτέστι την επιθυμίαν του αρέσαι τω Πλάστη και Δημιουργώ ημών των ανθρώπων Θεώ. Αυτή η επιθυμία, εγγενής και έμφυτος ούσα παντί ανθρώπω, ενεβλήθη υπό του Θεού ως οδηγός της συνειδήσεως προς το πράττειν το θέλημα του Κυρίου, "το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον", και ούτω αρέσαι Θεώ, τουθ' όπερ αποτελεί και το υγιές συμφέρον του ανθρώπου. Μετεβλήθη ήδη εις κενοδοξίαν και ανθρωπαρέσκειαν ή ακόμη και εις φιλοδοξίαν, αλλά δεν παύει να έχη αγαθήν αφετηρίαν, δεδομένου ότι ο Θεός εποίησε τα πάντα εν τω ανθρώπω και τω σύμπαντι "καλά λίαν", εις τρόπον ώστε ορθώς κατευθυνόμενη να αποτελή χριστιανικώς εγκρινομένην αρετήν, την αρετήν της ευαρεστήσεως του Θεού και της υγιούς επιθυμίας του αρέσαι Αυτώ εξ αγάπης προς Αυτόν.

Πάντες οι ΄Αγιοι σφοδρώς επεθύμουν όπως πάσαι αι πράξεις των είναι αρεσταί εις τον Θεόν, αν και ησθάνοντο ότι ήσαν αμαρτωλοί. Το αίσθημα της αμαρτωλότητός των όμως δεν ωδήγει αυτούς εις απελπισίαν, εις νωθρότητα, εις ακηδίαν, αλλά εις μείζονα προσπάθειαν, προς βελτίωσιν εαυτών, προς επένδυσιν του Χριστού, προς εγκεντρισμόν αυτών εις το σώμα Αυτού, προς μετάνοιαν και κάθαρσιν και προς τέλεσιν καλών έργων.

Εκδήλωσιν μιας ωραίας πτυχής αυτής της  επιθυμίας εις τον κοινωνικόν τομέα αποτελεί το "φιλότιμον", ήτοι η επιθυμία του πράττειν πάντοτε πράξεις και έργα άξια τιμής και ουδέποτε άξια μομφής και ψόγου. Αυτό το φιλότιμον υπό την πνευματικωτέραν αυτού έννοιαν αποτελεί ανώτερον στοιχείον της ευγενούς προσωπικότητας του χριστιανού, ο οποίος δεν τηρεί τας εντολάς του Θεού ούτε εκ του φόβου των δυσμενών συνεπειών της παραβάσεως αυτών, ούτε εκ του συμφέροντος και της ελπίδος απολαύσεως των αγαθών, τα οποία συνεπάγεται η τήρησις αυτών, αλλά τηρεί αυτάς εξ αγάπης ανιδιοτελούς προς τον Θεόν Πατέρα, τον δι' αυτόν σταυρωθέντα Θεόν Λόγον και το υπέρ αυτού εντυγχάνον και τω κοσμώ επιδημήσαν ΄Αγιον Πνεύμα. Ο φιλότιμος χριστιανός και ο φιλότιμος πολίτης δεν ανέχονται να μολυνθή η καθαρότης των προθέσεων και των επιδιώξεων αυτών δια τίνος υπόπτου ιδιοτέλειας ή έστω και οιασδήποτε σκιάς υποψίας. Δια τούτο τα έργα αυτών είναι πάντοτε μεγάλα και έντιμα ενώπιον του Θεού και υψηλά, ακόμη και όταν εις την εκτίμησιν των ανθρώπων είναι ιστορικώς αδιάφορα.

Αλλά πέραν της ιστορίας η οποία καταγράφει την ζωήν και τα έργα των επωνύμων, υπάρχουν και αι βίβλοι του Θεού αι οποίαι καταγράφουν τα πάντα και εντονώτερον την σπουδαιοτέραν εις τους οφθαλμούς του Θεού πνευματικήν ιστορίαν εκάστου. Εις αυτήν εξέχουσαν θέσιν κατέχουν τα σπουδαία δια τον Θεόν έργα της αγάπης και της καλωσύνης, της προσφοράς και του κηρύγματος της αληθείας και όχι όσα φαίνονται μεγάλα εις την διάνοιαν των ανθρώπων. Οι ιστορικοί συγγραφείς επί παραδείγματι ελάχιστα ή ουδόλως αναφέρουν την δράσιν των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι εκήρυξαν το Ευαγγέλιον. Τούτων όμως η επίδρασις επί την ανθρωπίνην ιστορίαν και ιδία επί της σωτηρίας των ανθρώπων υπήρξε κεφαλαιώδης και δραστικωτέρα από τα αναφερόμενα υπό των ιστορικών έργα των ηγεμόνων των λαών.

Ημείς ιστάμενοι σήμερον προ του χρονολογικού ορόσημου της αλλαγής δύο χρονικών διανυσμάτων αναπολούμεν μετά κριτικής διαθέσεως τα πνευματικά γεγονότα του παρελθόντος και οραματιζόμεθα τα πνευματικά γεγονότα του μέλλοντος με την επιθυμίαν να συμμετέχωμεν ενεργώς εις την διαμόρφωσιν της πνευματικής ιστορίας του κόσμου, κατά την δοθείσαν ημίν τοις ανθρώποις ελευθερίαν και υπευθυνότητα παρά του Θεού. Δεν θα προβώμεν αυτήν την εόρτιον στιγμήν εις απολογισμόν ουδέ εις έκθεσιν προγραμμάτων. Σημειούμεν όμως ότι έχομεν και πρέπει όλοι να έχωμεν την αίσθησιν ότι αι πράξεις μας διαμορφώνουν την πνευματικήν ιστορίαν και πρέπει να είναι άξιαι της προσοχής αυτής. Δεν είμεθα μεμονωμένα άτομα υπεύθυνα μόνον δια την στενήν προσωπικήν μας ιστορίαν. Έχομεν επιφορτισθή με ιστορικά χρέη και πρέπει πάντοτε και ιδία αυτάς τας σημαντικάς στιγμάς να ενθυμούμεθα ότι αί τε εύστοχοι και αι άστοχοι ενέργειαί μας καταγράφονται υπό της αδέκαστου ιστορίας, μάλλον δε υπό του δικαιοκρίτου Θεού και άγονται εις έπαινον ή ψόγον ημών. ΄Οθεν μετά πολλής της φιλοτιμίας οφείλομεν όπως πολιτευώμεθα ούτως ώστε αι περί ημών καταχωρήσεις της βίβλου της ζωής, της μόνης αξιοπρόσεκτου ιστορικής βίβλου, να είναι ευάρεστοι εις τον Θεόν.

Τούτο ευχόμεθα και πάλιν εις όλους δια τε το υποκείμενον εις διόρθωσαν παρελθόν και δια το προσφερόμενον εις πλήρωσιν άγραφον βιβλίον του μέλλοντος. Εάν έχωμεν ανά πάσαν στιγμήν την αίσθησιν ότι παρακολουθούμεθα υπό της ιστορίας και ότι διαμορφώνομεν αυτήν θα αποφύγωμεν πολλά λάθη και θα επιτύχωμεν πολλά καλά. Η ιστορία είναι δι' ημάς το όμμα του Θεού. Είθε να ευρισκώμεθα ενώπιον αυτού καθαροί και ακατάκριτοι, μάλλον δε και επαινούμενοι δια τα έργα μας κατά το νέον έτος.

Γένοιτο.

 

*   *   *

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
TOΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

κ. ΦΩΤΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ,
ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΩΤΗ TOΥ ΕΤΟΥΣ
(1 Ιανουαρίου 2003)

*  *  *

Παναγιώτατε,

Έθος αρχαίον και ωραίον συνεκέντρωσεν ημάς σήμερον ενταύθα. Τριπλής εορτής ο πανηγυρισμός: η μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου, η ένδειξις και υπόμνησις της άκρας ταπεινώσεως του Θεανθρώπου, υποταγέντος εις τον νόμον της περιτομής, και η σύμπτωσις της αλλαγής του αστρονομικού έτους.

Τα δύο πρώτα γεγονότα προέρχονται εκ του ιστορικού βίου της πίστεως ημών, το δε τρίτον εκ της φυσικής ιστορίας, η οποία εντεταγμένη εις το σχέδιον της θείας οικονομίας, "συστενάζει και συνωδίνει" μετά του ανθρώπου, τελούσα εν αποκαραδοκία της σωτηρίας αυτής εν τω νηπιάσαντι Ιησού Χριστώ, τω καινούντι και σώζοντι τα πάντα.

Ο ταυτόχρονος πανηγυρισμός τριών συμβεβηκότων του παρελθόντος και του παρόντος, αποτελεί μίαν δι' εσόπτρου εν αινίγματι βίωσιν υφ' ημών της αιωνιότητος, η οποία είναι ο άχρονος χρόνος του μέλλοντος αιώνος. Βιούμεν αληθώς εν τω παρόντι την μέλλουσαν εκείνην κατάστασιν, καθ' ην το παρόν θα είναι η μόνη πραγματικότης, η οποία και θα συμπεριλαμβάνη εν εαυτή παν ό,τι μέχρι τούδε εθεωρούμεν ως παρελθόν και μέλλον.

Η τοιαύτη βίωσις των πάντων ουχί ως ήδη γεγενημένων ή γενησομένων, αλλ' ως γιγνομένων νυν, η οποία και αποτελεί θείαν κατάστασιν και προφητικήν δράσιν, μεταφέρει ημάς εις χώραν ελευθερίας, ελευθερίας από του παρόντος.

Πάντοτε το παρόν συμβαίνει να είναι δυσχερέστερον και κοπιωδέστερον του παρωχημένου ήδη κόπου, αλλά και της μελλούσης αναπαύσεως. ΄Οπως όμως η ελπίς της συγκομιδής εξαφανανίζει τον κόπον του γεωργού, τοιουτοτρόπως και η ελπίς του πιστού καθίστα ημάς ικανούς να είπωμεν μετά του Αποστόλου "ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλλουσαν αποκαλυφθήναι δόξαν".

Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες διήνθισαν την μακράν οδόν της ζωής δια σταθμών αναψυχής, των εορτών. Έχοντες σαφή επίγνωσιν της ανθρωπίνης ασθενείας και της συνεχούς ανάγκης περιοδικού πνευματικού ανεφοδιασμού, δεν ηθέλησαν απανδόχευτον την ζωήν, δηλαδή ανεόρταστον τον βίον ημών και ούτω κατεπλούτισαν ημάς δια των ιερών ημερών. Είναι δε αι εορταί τομαί της καθημερινότητας, προσωρινοί σταθμοί ανεφοδιασμού πνευματικού, ευκαιρίαι απολογισμού και προγραμματισμού, στάσεις και αφετηρίαι νέαι, αναψυχή και εμψύχωσις, τιμή και μίμησις των τιμωμένων, μνήμης επάνοδος και ζήλου υπέκκαυσις.

'Τοις εκείνων ρήμασι πειθόμενοι" και τοις ίχνεσιν αυτών κατακολουθούντες, εορτάζομεν και σήμερον την τρισσήν εορτήν, καθαγιάσαντες την ημέραν δια της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, απολαμβάνοντες της μετά της θριαμβευούσης Εκκλησίας κοινωνίας, δια της παρουσίας μεθ' ημών και συλλειτουργίας πλήθους Αγίων Πατέρων της Μεγάλης Εκκλησίας, Μαρτύρων, Οσίων, Πατριαρχών, Ιεραρχών, Πατέρων και Αδελφών ημών, των εις τους μαρτυρικούς τούτους χώρους πιστώς και θεαρέστως διακονησάντων και εν τω φωτί Κυρίου αναπαυομένων απολαμβάνομεν ακόμη της μετ' αλλήλων κοινωνίας, ημών των στρατευομένων και τον κάματον των μεριμνών της Εκκλησίας και της ενταύθα Ομογενείας βασταζόντων, με προεξάρχουσαν την Υμετέραν Σεπτήν Κορυφήν, τον πολιόν και σθεναρόν Προκαθήμενον της Ορθοδοξίας, τον στεναγμοίς αλλαλήτοις, και σιωπώσης φωνής πολλάκις βαστάζοντα τον κάματον της ημέρας και το ψύχος της νυκτός, γρηγορούντα όμως πάντοτε, παρά το δυσχείμερον των καιρών, και φυλάσσοντα φύλακας ημέρας και νυκτός, ποτέ απ'το χρέος μη κινών, κατά τον ποιητήν.

Παναγιώτατε,

Αποτελούντες ενταύθα  ολιγάριθμον όμιλον, εμπεπιστευμένον, ανεξιχνιάστω βουλή του Κυρίου, πολυάριθμους ευθύνας και σοβαράς, τα ύψιστα συμφέροντα της Ορθοδοξίας και του Γένους και ιδιαιτέρως του ιερού τούτου Κέντρου, δεν θα ηδυνάμεθα ασφαλώς να φαντασθώμεν εαυτούς πιστούς οικονόμους των εμπεπιστευμένων ημίν ταλάντων, εάν μη είχομεν την ελπίδα ημών επί την τα ασθενή θεραπεύουσαν και τα ελλείποντα αναπληρούσαν θείαν χάριν, και επί την Υμετέραν, Παναγιώτατε, πεφωτισμένην καθοδήγησιν, η προς την οποίαν, ως εις ασφαλή οδηγόν καταφυγή, εδράζεται εις τα τάλαντα δι' ων επροίκισεν ημάς ο Κύριος και εις την προς Αυτόν εμπιστοσύνην, ότι θα διατηρή την Υμετέραν Παναγιότητα επί πολλάς περιόδους ετών σώαν, έντιμον, υγιά, μακροημερέυουσαν και ορθοτομούσαν τον λόγον της αληθείας Αυτού.

Ταύτα λέγων διερμηνεύω και εκφράζω τα ευλαβή αισθήματα των τε ενταύθα και των εν τω εξωτερικώ αδελφών Ιεραρχών, ως και του πληρώματος της τε βασιλίδος των πόλεων και της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Και ήδη, δοξολογούντες το ΄Ονομα του Δημιουργού και κατευθύνοντος τα ανθρώπεια και την ιστορίαν Κυρίου προσερχόμεθα ενώπιον της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής, τον τόπον και τύπον Εκείνου υπεχούσης, οι πάντες και ευχόμεθα επί τη ευσήμω ταύτη ημέρα της εγκόσμιου περί αλλαγής του ημερολογίου αντιλήψεως, όπως περικρατή Υμάς και κατά το ανατείλαν έτος εν δυνάμει και ισχύει ώστε να
προωθήσητε τους ιερούς στόχους και σκοπούς της Εκκλησίας, επί σωτηρία του περιουσίου λαού και δόξη του αγίου Αυτού Ονόματος.

Αναπολούντες δε το παρελθόν έτος και ανακρίνοντες διαπιστούμεν ότι ο Κύριος του παντός ηυδόκησεν όπως χαρίσηται Υμίν, Παναγιώτατε, κατ' αυτό την δυνατότητα της εκφράσεως και μεταδόσεως του μηνύματος της Μητρός Εκκλησίας προς άρχοντας και αρχόμενους απ' άκρου εις άκρον της γης, κατά τας πανθομολογουμένως επιτυχείς αποστολικάς περιοδείας Σας.

΄Οθεν επί το διαδραμόν έτος κατιδόντες επί το ανατέλλον αναγόμεθα και το δέον γενέσθαι κατ' αυτό, εάν ο Κύριος ευδοκήση, οραματιζόμεθα και το, καθ' ημάς, προγραμματίζομεν. Και ευχόμεθα διαπύρως και εκτενώς όπως η κραταιά χειρ του Θεού, κατευθύνη τα διαβήματα πάντων ημών, της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος προεξαρχούσης, κατά τον αρξάμενον νέον ενιαυτόν της χρηστότητος Αυτού εν παντί έργω αγαθώ εν συνέσει και κατά Θεόν γνώσει. Διότι η θεία γνώσις είναι αίσθησις της ζωής της αθανάτου, αίσθησις εν Κυρίω, δηλαδή εμπειρία, γεγονός εμπειρικώς απτόν, αισθητόν, πραγματικόν, όχι δόκησις και φαντασία ή διαλογισμός της πεπερασμένης διανοήσεως ημών.

Η δε κατά Θεόν γνώσις βασιλεύς εστι πασών των επιθυμιών και αίσθησις της επέκεινα του χρόνου ζωής. Την γνώσιν ταύτην κηρύττει η Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης και η Μήτηρ Εκκλησία τοις εγγύς και τοις μακράν, διό και η διακονία και προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η Υμετέρα προσωπικώς εκτείνεται επέκεινα του πεπερασμένου χρόνου και ανάγεται εις την αιωνιότητα και καθαγιάζει τον χρόνον.

            Η τοιαύτη όμως βίωσις της αιωνιότητος δεν συνεπάγεται δι' ημάς απώλειαν της αισθήσεως της υφισταμένης πραγματικότητος, ούτε απράγμονας ουτοπικούς οραματισμούς. Διότι βλέπομεν την ην βιούμεν αιωνιότητα ως υφισταμένην άμα και μέλλουσαν, ως δωρουμένην άμα και αρπαζομένην, ως χάρισμα και ως κατόρθωμα συγχρόνως, διό και εργαζόμεθα, δια τούτο και προγραμματίζομεν, διαρκώς υπομένοντες, διαρκώς ελπίζοντες, πεποιθότες ότι η ελπίς ου καταισχύνει, και ότι η υπομονή αποτελεί προϋπόθεσιν της υγείας, εκ της οποίας γεννάται η γνώσις, εξ ης γνώσεως-αισθήσεως πηγάζει η αγάπη, η αιωνιότης, η υπέρβασις του τε χώρου και του χρόνου.

Εν τοιαύταις σκέψεσι και αισθήμασι σεβασμού και αγάπης και αφοσιώσεως υποβάλλομεν τα εόρτια σέβη ημών τη Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότητι και δεόμεθα όπως δια της ην κατέχει Αυτή θείας γνώσεως, σοφίας και συνέσεως πηδαλιουχή και κατά το ανατείλαν έτος και επί πάμπολλα εισέτι έτη το σκάφος της Εκκλησίας, οδηγών εις αναψυχήν και χαριζόμενος κατά Θεόν νίκας και τρόπαια αυτή, επί σωτηρία παντός του λαού και της οικουμένης απάσης.

Εις πολλά έτη, Παναγιώτατε!


*   *   *

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Επί τη μεγάλη εορτή των Θεοφανείων, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ το απόγευμα της Κυριακής, 5ης Ιανουαρίου, Μ. Εσπερινόν, ενώ την επομένην Δευτέραν, 6ην ιδίου, προέστη της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας της Εορτής, εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Ηρακλείας κ. Φωτίου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου και Μοσχονησίων κ. Αποστόλου. 

Εν τω τέλει της Δοξολογίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ετέλεσε τον Μέγαν Αγιασμόν, αγιάσας εν συνεχεία τους συλλειτουργούς Αυτού αγίους Αρχιερείς, τους Κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, τους Άρχοντας Οφφικιάλους της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας και τους λοιπούς επισήμους.

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος και Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, oι Εξοχ. κ. κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πρόεδρος της "Νέας Δημοκρατίας" και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως της Ελλάδος, και Ιωάννης Μαγκριώτης, Υφυπουργός Εξωτερικών αυτής, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Ανδρέου Κοτίδου, Προξένου, λοιποί παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν συνεχεία, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, προέστη της τελετής της Καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού εις την θάλασσαν, εκ της αποβάθρας του Φαναριού, μεταβάς εις αυτήν εν πομπή εκ του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, των κωδώνων αυτού κρουομένων χαρμοσύνως. Τον Τίμιον Σταυρόν ανέσυρεν εκ της θαλάσσης ο Εντιμ. κ. Γεώργιος-Αριστοτέλης Σακελλαρίου, εκ Ζακύνθου.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις εόρτιον άριστον, εις ο παρεκάθησαν oι άγιοι Αρχιερείς, ο κ. Υφυπουργός, δημοσιογράφοι κ. ά.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, επεσκέφθη εν τη έδρα αυτού τον Μακ. Πατριάρχην των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop τον Β' και συνεχάρη αυτώ τε και τοις περί αυτόν, επί τοις Χριστουγέννοις αυτών.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:
Τον  Εξοχ.  κ.  Κωνσταντίνον Καραμανλήν,   Πρόεδρον της   "Νέας Δημοκρατίας", μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αναστασίας και υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα.

Τω ως άνω απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτού τιμαί.

Τον Εντιμ. κ. Σεργκέϊ Velichkin, Γενικόν Πρόξενον της Ρωσσικής Ομοσπονδίας ενταύθα.

Τον   Εντιμ. κ. Γεώργιον Κουτσούκον, επιχειρηματίαν, εξ  Αθηνών.

*  *  *

          

Επεσκέφθησαν την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην ημών, αλληλοδιαδόχως ίνα εκφράσουν τας εορτίους ευχάς εαυτών τε και των κατ' αυτούς παροικιών, επί ταις  Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και του Νέου Έτους:

α) ο Σεβ. Μητροπολίτης των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενος υπό του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Yusuf Gülce και του Εντιμ. κ. Kenan Altınyık, και

β) ο Χωρεπίσκοπος των ενταύθα Συροκαθολικών κ. Yusuf Sağ, συνοδευόμενος υπό των Εντιμ. κ. κ. Zeki Baştemir, Προέδρου της παροικίας, και İlhan Kaşar, Αντιπροέδρου αυτής.

Τοις ως άνω απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  το απόγευμα της Πέμπτης, 2ας Ιανουαρίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επεσκέφθη, εν τη έδρα αυτού τον Εντιμ. κ. Καϊμακάμην της Περιοχής Şişli, εν συνεχεία δε Ούτος, συνοδευόμενος υπό του Ελλογ. κ. Αποστόλου Πορίδου, Αρχιτέκτονος, μετέβη εις τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος της Κοινότητος Σταυροδρομίου και επεθεώρησε τα εν αυτώ επιτελούμενα ανακαινιστικά έργα.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων προκατόχων Αυτού Βασιλείου του Γ', επί τη ιερά μνήμη του Μ. Βασιλείου και Μαξίμου του Ε', επί τη επετείω της εις Κύριον εκδημίας αυτού, και του Επισκόπου Απαμείας κυρού Βασιλείου, διατελέσαντος Ηγουμένου της Ιεράς Μονής, και εν συνεχεία ηυλόγησε την μοναστηριακήν τράπεζαν, εις ην εκλήθησαν και παρεκάθησαν και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ιεράς Μονής Εντιμ. κ. κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Ιωάννης Καλαμάρης και Πέτρος Σαματζής, μετά των Ευγεν. συζύγων αυτών.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  την Παρασκευήν, 3ην ιδίου, μετά της συνοδείας αυτού, επεσκέφθη την έκθεσιν του αρχείου της Τραπέζης "Osmanlı", εν τω εν Γαλαά τέως υποκαταστήματι αυτής.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Πέργης κ. Ευαγγέλου και  Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εις την οικίαν του ενταύθα Γενικού Προξένου της Ελλάδος, ένθα και ηυλόγησε το προς τιμήν του Εξοχ. κ. Ιωάννου Μαγκριώτου, Υφυπουργού των Εξωτερικών αυτής, παρατεθέν δείπνον, το εσπέρας του Σαββάτου, 4ης τ. μ.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής προ των Φώτων, 5ης ιδίου.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, παρέθεσεν εν τη εν Θεραπείοις Πατριαρχική κατοικία α) το Σάββατον, 4ην τ. μ., γεύμα προς τιμήν του Εξοχ. κ. Ιωάννου Μαγκριώτου, Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, και β) την Κυριακήν, 5ην ιδίου, δείπνον προς τιμήν του Εξοχ. κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Προέδρου της "Νέας Δημοκρατίας", και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, επ' ευκαιρία της εν τη Πόλει παρουσίας αυτών επί τη μεγάλη εορτή των Θεοφανείων. Εις ταύτα παρεκάθησαν Σεβ. Αρχιερείς του Θρόνου, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και οι συνοδοί των ουτωσί τιμηθέντων.

 

*  *  *

 

Σεπτή εντολή, ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος, την Πέμπτην, 2αν Ιανουαρίου, μετέβη εις το Νοσοκομείον Βαλουκλή και επεσκέφθη τους εν αυτώ νοσηλευόμενους:  Εντιμολ. κ. Χαρίλαον Διαμάντογλου, Άρχοντα Μ. Ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Ιατρόν,  και  την  σύζυγον αυτού Ευγεν. κ.  Στυλιανήν,  ευχηθείς αυτοίς ταχείαν ανάρρωσιν.

 

*  *  *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Άνθιμον, συνοδευόμενον υπό του Ιερολ. Διακόνου κ. Αθανασίου Σταυρακαρίδου.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αγαθάγγελον Μαραγκουδάκην, εν Αθήναις Επίτροπον της Ιεάς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Δημητρίου Γάλλου, Φοιτητού Θεολογίας.

Τον Πανοσιολ. Αρμένιον Αρχιμανδρίτην κ. Krikor Çiftçiyan, μετά των Ευλαβ. Διακόνων κ. κ. Yağarsak Serpyan και Aret Anuşyan, εντεύθεν.

Τον Μουσικολ. κ. Ιωάννην Χαριατίδην, Άρχοντα Λαμπαδάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Άρχοντα Μυρεψόν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Στυλιαvής, εντεύθεν.

Τον Εντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Άρχοντα Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμολ. κ. Τύχωνα Troyanov, Άρχοντα Έκδικον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίνης, εκ Γενεύης.

Τον Εξοχ. κ. Ιωάννην Μαγκριώτην, Υφυπουργόν των Εξωτερικών της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Φωτεινής, της Ευγεν. δίδος Στυλιανής Μπεζιρτζόγλου, στελέχους του Γραφείου αυτού, και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενους υπό του  Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα.

Τοις ως άνω απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτών τιμαί.

Τον  Εντιμ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην,  Ιατρόν, εξ  Αθηνών.

Τον Ελλογιμ. κ. Σάββαν Μαραγκόν, Εκπαιδευτικόν, μετά των θυγατέρων αυτού Ευγεν. δίδων Ευγενίας και Μαρίας, εκ Ξάνθης.

Τον  Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Ξενόπουλον, αγιογράφον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αναστασίας, εκ Κατερίνης.

Τον Ελλογιμ. κ. Ιωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν Βιολογίας, σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Jan-Klod Kayuka, Ιατρόν, Στέφανον Ά. Παριζιάνον, Μηχανολόγον Μηχανικόν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Παρασκευής, την Ευγεν. κ. Βασιλικήν Νεραντζούλη, μετά του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Αντωνίου, τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Σταυρίδην και την Ευγεν. δίδα Φωτεινήν Ζωγραφοπούλου, Γραμματείς των Πατριαρχείων, ως και τους Εντιμ. κ. κ. Ιωάννην Βασίλογλου και Ιωάννην Τουράτσογλου, Υπαλλήλους αυτών.

Την Εφορείαν των Νοσοκομείων Βαλουκλή, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη, τα μέλη της οποίας παρεκάθησαν την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Την Ευγεν. κ. Ζέτταν Μακρή, Βουλευτήν Μαγνησίας της Ν. Δ., μετά του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Λεωνίδου Θεοφίλου, Πολιτικού Μηχανικού, και του υιού αυτών Μιχαήλ, μαθητού λυκείου, εκ Βόλου.

Τον Εντιμ. κ. Süleyman Gündüz, οδοντίατρον-Βουλευτήν Σαγγαρίου.

Τον   Εντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Δημοσιογράφον, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη-Στεφανίδου, Δημοσιογράφον, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Δανιήλ Νικολούσην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελπίδος-Νίκης και της Ευγεν. κ. Παρασκευής Χ. Βάντσου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τους Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνον και Νικόλαον Πρεβελάκην, αυταδέλφους, φοιτητάς εν Παρισίοις και Βοστώνη, αντιστοίχως.

*  *  *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά την δοθείσαν προς τιμήν του Εξοχ. κ. Ιωάννου Μαγκριώτου, Υφυπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδος, δεξίωσιν, υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα, εν τω Προξενικώ Καταστήματι, την Κυριακήν, 5ην ιδίου.

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά το διοργανωθέν υπό του Πανεπιστημίου "Yeditepe" συμπόσιον με θέμα "Οι πρώτοι Τούρκοι εις τας ΗΠΑ", εν τη εν Kayişdağı αιθούση συνεδριάσεως του ως άνω Πανεπιστημίου, το Σάββατον, 4ην Ιανουαρίου.

 

*  *  *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Δευτέραν, 30ήν Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, επεσκέφθη την εν Nişantaşı έκθεσιν ζωγραφικής του Εντιμ. κ. Mesut Ilgım.

 

*  *  *

 

Η ΠΡΩΤΗ TOΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

Μεθ' ιεροπρεπείας και εν εορταστική ατμοσφαίρα εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η πρώτη του ανατείλαντος έτους 2003.

Κατά τον  Εσπερινόν της παραμονής, Τρίτης, 31ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Ηράκλειας κ. Φωτίου, Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Αποστόλου και Ικονίου κ. Θεόληπτου, ως και του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ.
Γενναδίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχαί εκ του εξωτερικού και πιστοί.

Μετά το πέρας της ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού, ο Πατριάρχης εδέχθη τους αγίους Αρχιερείς, μετά των οποίων αντήλλαξε τον εόρτιον ασπασμόν, και ευλογήσας έκοψε και διένειμεν αυτοίς την Αγιοβασιλόπιτταν, του εν αυτή χρυσού νομίσματος λαχόντος εις το τεμάχιον του Σεβ. Μητροπολίτου Λύστρων κ. Καλλινίκου.

Επικολούθησεν εν τω επισήμω Πατριαρχικώ Γραφείω, κατά το έθος, η επίσημος ακρόασις της Πατριαρχικής Αυλής, καθ' ην, εξ ονόματος των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων αυτής, προσεφώνησε την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, και αντεφώνησεν ο Πατριάρχης. Εν συνεχεία υπέβαλαν σεβάσματα οι Πατριαρχικοί υπάλληλοι ηγουμένου του Αρχικλητήρος, οίτινες και ησπάσθησαν την δεξιάν του Πατριάρχου, ευχαριστήσαντος αυτοίς δια την ένζηλον ύπηρεσίαν αυτών εν τοις Πατριαρχείοις και συμβούλευσαντος αυτούς πατρικώς δια την καλλιτέραν εκπλήρωσαν των καθηκόντων αυτών.

Αμέσως μετά την ακρόασιν ταύτην, εν τη Αιθούση της Παναγίας εγένετο η τελετή του κοψίματος της πίττας της Πατριαρχικής Αυλής υπό του Πατριάρχου, των μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής ψαλλόντων τα πατροπαράδοτα κάλαντα και άλλα εόρτια άσματα. Το χρυσούν νόμισμα έλαχεν εις τον Εντιμ. κ. Αγαμέμνονα Αποστόλου, μαθητήν, εκ Θεσσαλονίκης,

Κατά το επακολουθήσαν δείπνον, ο Πατριάρχης συνεδείπνησε, κατά την τάξιν, μετά των εσωκατακοίλων κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής και των εν τοις Πατριαρχείοις φιλοξενουμένων κληρικών και λαϊκών.

Την Τετάρτην, 1ην Ιανουαρίου 2003, επί τη Εορτή της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη Ιερά Μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Γέροντος Ηράκλειας κ. Φωτίου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου και Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι του Θρόνου, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Ανδρέου Κοτίδου, Προξένου αυτής, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και πολλοί πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν συνεχεία oι άγιοι Αρχιερείς και οι λοιποί εκκλησιασθέντες επίσημοι ανήλθον εις την Αίθουσαν του Θρόνου, ένθα κατά την διάρκειαν της επισήμου επί τω Νέω Έτει δεξιώσεως προσεφώνησαν τον Πατριάρχην, εκ μέρους μεν της Ιεραρχίας του Θρόνου ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Ηράκλειας κ. Φώτιος, εξ ονόματος δε των ενταύθα Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας και του περιουσίου λαού του Θεού, ο Εντιμολ. κ. Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου-Καθηγητής, του Πατριάρχου αντιφωνήσαντος καταλλήλως επί τω αρξαμένω Νέω Έτει.

*  *  *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Εντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Διδάσκαλον Αυτού, καί επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς.

*  *  *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τους Αιδεσιμ. Οικονόμους κ. κ. Ιωάννην Ευθυμιάδην, εκ των Ιερέων της Κοινότητος Σταυροδρομίου, Πρόδρομον Αναστασιάδην, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων της Κοινότητος Φερίκιοϊ, και Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτών εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Φώτιον Δάκον, Παιδίατρον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ηρούς, Γεώργιον Πετρίδην, Ιατρόν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βασιλικής, Ιατρού, και της θυγατρός αυτών Ευγεν. δίδος Άννης, Βασίλειον Καλογιαννίδην, επιχειρηματίαν, Βασίλειον Λαιμόπουλον, Πρόεδρον της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Πριγκήπου, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. δίδος Αικατερίνης, Βασίλειον Καραγιώργην, Αρχικλητήρα Αυτού, Βασίλειον Λιναρδήν, Γραμματέα των Πατριαρχείων, Βασίλειον Παπαγεωργίου, Υπάλληλον αυτών, Βασίλειον Κυρίτσην, βοηθόν Οικονόμου αυτών,και Βασίλειον Ν. Πορίδην, εργολάβον.

Τον Ελλογ. κ. Ελευθέριον Χρυσοχόον, Θεολόγον-Γραμματέα του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Αικατερίνης.

Την Ελλογ. κ. Ελένην Καραγιαννίδου, εκπαιδευτικόν, μετά του υιού αυτής Νικολάου, μαθητού, εντεύθεν.