Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Retour

Ἰανουάριος 2004

Ἰανουάριος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον Δρα Georg Kretschmar, μετά τῶν Αἰδεσιμ. κ. κ. Ismael Noko, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας, καί Sven Oppegaard, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Karin Achtelstetter.
Τόν Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον κ. Mark S. Hanson, Πρόεδρον τῆς ἐν ΗΠΑ Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ione, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. κ. κ. Randy Lee, Lowell G. Almen, David E. Jensen, Fred S. Opalinski, καί Paul A. Schreck, τῶν Ἐντιμ. κ. κ. John Brooks καί Arthur Norman, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Karen Parker καί Kathy J. Magnus, στελεχῶν αὐτῆς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Reena Pandey, Γεν. Προξένου τῶν Ἰνδιῶν ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Dedeman», τήν Δευτέραν, 26ην Ἰανουαρίου.
*  *   *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη·
Τόν Κύπριον πρ. Πρόεδρον Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Βασιλείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδρούλας, Βουλευτοῦ τῶν «Ἡνωμένων Δημοκρατῶν». Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη
      Τοὺς Πανοσιολ. Διάκονον κ. Μάξιμον, Κωδικογράφον τῆς     Ἁγίας καὶ     Ἱερᾶς Συνόδου, Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ.     Ἀγαθάγγελον Βαπορίδην, ἐκ τῶν     Ἱερέων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καὶ     Ἱερολ. Πατριαρχικὸν Διάκονον κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, ὑποβαλόντας σέβη καὶ λαβόντας τὴν ἁγίαν Πατριαρχικὴν εὐχὴν καὶ εὐλογίαν, ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.     Ὠσαύτως, τὸν     Ἐντιμ. κ.     Ἀναστάσιον Κυρίτσην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων.
      Τὸν Σοφολ.     Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα     Ἑβραίων κ. Ishak Haleva, συνοδευόμενον ὑπὸ τοῦ     Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntas, Γραμματέως αὐτοῦ, ἵνα ἐκφράση τάς ἐορτίους εὐχὰς ἑαυτοῦ τε καὶ τῆς κατ'     αὐτὸν παροικίας, ἐπὶ τῷ Νέῳ Ἔτει.
      Τὸν     Ἐντιμολ. κ.     Ἀθανάσιον     Ἀγγελίδην,     Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς     Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.     Ἐκ-κλησίας- Ἰδρυτὴν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετὰ τῶν     Ἐντιμ. κ. κ. Προδρό-μου Φιλίππου, Προέδρου τῆς     Ἐφορείας,     Ἰορδάνου     Ἰορδάνογλου,     Ἀντιπροέδρου,     Ἀριστοδήμου Σαρρῆ,     Ἐφόρου, Βασιλείου Καλογιαννίδου,     Ἐπιτίμου Προέδρου, καὶ     Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου αὐτῆς, παρακαλέσαντας εὐλαβῶς Αὐτὸν ὅπως προστῇ, ὡς κατ'     ἔτος, τῆς ἑορτῆς τῶν Γραμμάτων καὶ τοῦ συναφοῦς μνημοσύνου ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων     Ἱδρυτῶν, Εὐερ-γετῶν,     Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων,     Ἐπιμελητῶν καὶ Μαθητῶν αὐτῆς, ἐφέτος δὲ καὶ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπὶ τῇ αἰσίᾳ σὺν Θεῷ συμπληρώσει 550 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ περιπύστου τούτου τεμένους τῆς Παιδείας τοῦ Γένους.
      40μελῆ ὅμιλον Γερουσιαστῶν ἐκ Ῥουμανίας, μετὰ τῶν οἰκείων αὐτῶν.
*  *   *

     Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τὴν Παρασκευήν, 16ην     Ἰανουαρίου, προσεκάλεσεν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Τράπεζαν ἅπαντας τοὺς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, ἐπὶ τῷ Νέῳ Ἔτει.

     Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατὰ τὸν Μ.     Ἐσπερινὸν τοῦ Σαββάτου, 17ης     Ἰανουαρίου, καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου, καθ΄     ἣν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ     Ἐντιμ. κ.     Ἀθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος τῆς     Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

     Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς     Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος τὸν ἑορτάσαντα τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων κ.     Ἀθανάσιον, Πατριαρχικὸν     Ἐπίτροπον τῆς ὡς ἄνω     Ἱ. Μητροπόλεως, καὶ ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτὰς Πατριαρχικὰς εὐχὰς καὶ τὰ ἑόρτια ἀδελφικὰ Αὐτοῦ συγχαρητήρια, ἐνῷ τὴν πρωΐαν κατὰ τὴν ἐν τῷ     Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ     Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος Θείαν Λειτουργίαν παρέστη συμπροσευχόμενος καὶ συνεορτάζων τῇ Α. Σεβασμιότητι ὁ     Ἀρχιγραμματεύων Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων.


Η Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη:
Τὸν     Ἐντιμολ. κ.     Ἀθανάσιον     Ἀγγελίδην,     Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς     Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.     Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καὶ ἐξᾳιτησάμενον τὴν ἁγίαν Πατριαρχικὴν εὐχὴν καὶ εὐλογίαν, ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετὰ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Σοφίας, ἐντεῦθεν.
Τὸ ἔντιμον Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς πόλεως ἡμῶν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Νικολάου     Ἰστεκλῆ, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς     Ἁγιωτάτης     Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως- Ἐκπαιδευτικοῦ, μετὰ τῶν λοιπῶν     Ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως, ἡγουμένου τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου     Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς     Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.     Ἐκκλησίας, δι'     ὑποβολὴν σεβασμάτων ἐπὶ ταῖς     Ἑορταῖς, προσκληθέντας τὴν μεσημβρίαν καὶ εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Τράπεζαν.
Τὸν     Ἐντιμ. κ.     Ἀθανάσιον Παρέσογλου, Πρόξενον τῆς     Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καὶ ἐξαιτησάμενον τὴν ἁγίαν Πατριαρχικὴν εὐχὴν καὶ εὐλογίαν, ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
     Ἐπὶ τῷ αὐτῷ σκοπῷ, καὶ τοὺς     Ἐλλογιμ. κ. κ.     Ἀθανάσιον Λαφτσίδην καὶ     Ἀντώνιον     Ἠλιάδην, Καθηγητάς, ἐντεῦθεν.
Τοὺς     Ἐντιμ. κ. κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ     Ἱδρύματος Στρατηγικῶν καὶ Κοινωνικῶν     Ἐρευνῶν τῆς     Ὁμάδος Marmara («Marmara Gurubu Stratejik ve Sosyal Arastιrmalar Vakfι»), καὶ Ogan Soysal, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, ἐντεῦθεν, προσκαλέσαντας Αὐτὸν εἰς προετοιμαζόμενον ἐν Βρυξέλλαις Διαθρησκειακὸν Συνέδριον.
Τοὺς     Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Χαϊδεμένον, Γεώργιον Τσώλην, Χρῆστον Τσώλην, Νικόλαον Τριανταφυλλίδην, μετὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταυρούλας, καὶ Γεώργιον Τσατσάνην, ἐξ     Ἀθηνῶν.
Τὸν     Ἐντιμ. κ. Δημήτριον     Ἰζμυρλῆν,     Ἰατρόν, ἐξαιτησάμενον τὴν ἁγίαν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς στρατιωτικῆς θητείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ.     Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμὶν ἐπεσκέφθη τὸν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον     Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον,     Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-ἐπιχειρηματίαν, εὐχηθεὶς αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά:
α) τοὺς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Οἰκονόμου καὶ     Ἀθανασίας Χρυσανίδου, τελεσθέντας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τὸ Σάββατον, 17ην     Ἰανουαρίου, καὶ
β) τὴν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους     Ἰωάννου καὶ Μαρίας Κοσμίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τὴν Κυριακήν, 18ην ἰδίου.
Ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατὰ τὴν τελετὴν κοπῆς τῆς     Ἁγιοβασιλόπιττας τῶν Συνδέσμων     Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καὶ τοῦ     Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῷ ἐν Ahιrkapι ἑστιατορίῳ «Scala», τὴν Κυριακήν, 18ην τ. μ..
Ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σεραφεὶμ Φαράσογλου, κατὰ τὴν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου     Ἰωάννου Βασιλείου, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς     Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.     Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ     Ἱεροῦ Ναοῦ     Ἁγίου     Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τῆς     Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, τὸ Σάββατον, 17ην ἰδίου.
Ὑπὸ τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατὰ τὴν τελετὴν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου     Ἀποφοιτῶν τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τὴν αὐτὴν ἡμέραν.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τὴν Τετάρτην, 14ην     Ἰανουαρίου, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα     Ἀρμενίων κ. Mesrop τοῦ Β΄ , ἐπεσκέφθη τὴν ἐν τῷ ἐν Cibali Πανεπιστημίω Kadir Has ἔκθεσιν ζωγραφικῆς, γενόμενος ἐγκαρδίως δεκτὸς ὑπὸ τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τοῦ Πρυτάνεως     Ἐλλογ. κ. Yucel Yilmaz μετὰ τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.

     Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τὴν Πέμπτην, 15ην τ. μ., συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου καὶ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέσχεν εἰς τὴν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Hilton διοργανωθεῖσαν διαθρησκειακὴν ἐκδήλωσιν, μὲ θέμα «Αἱ κοιναὶ ἠθικαὶ ἀξίαι τῶν τριῶν Μονοθεϊστικὼν θρησκειῶν καὶ ἡ τρομοκρατία», ὁμιλήσας διὰ βραχέων, ἐνῷ εἰς τὴν συζήτησιν στρογγύλης τραπέζης ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετέσχεν ὁ Εὐλαβ. Διάκονος κ. Δοσίθεος     Ἀναγνωστόπουλος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη
Τὸν Σεβ. Μητροπολίτην     Ἠλιουπόλεως καὶ Θείρων κ.     Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτὰς Πατριαρχικὰς εὐχάς, ἐπὶ τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον,     Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας     Ὑψωμαθείων, μετὰ τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου καὶ τῆς ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ     Ἐντιμ. κ.     Ἀθανασίου Μιράνκο     Ἐκκλησιαστικῆς     Ἐπιτροπῆς τοῦ     Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τὸν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ     Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τὸν     Ἐντιμ. κ. Rusko Georgiev, νέον Γενικὸν Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα.
Τὸν     Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικὸν Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, μετὰ τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Irmgard Gallegos καὶ τοῦ     Ἐντιμ. κ. Josef Barbist, ἐκ Τιρόλου.
Τὸν     Ἐντιμ. κ. Cengiz Aktar, ἐκπρόσωπον τὴν     Ἡνωμένων     Ἐθνῶν ἐν     Ἀλγερίᾳ.
Τὸν     Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Νεραντζούλην, ὑποβαλόντα σέβη καὶ ἐξᾳιτησάμενον τὴν ἁγίαν Πατριαρχικὴν εὐχὴν καὶ εὐλογίαν, ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
     Ἐπὶ τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τοὺς     Ἐντιμ. κ. κ.     Ἀντώνιον Στέλιαν, Γραμματέα τοῦ Τουρκικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων,     Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τοῦ Ληξιαρχείου αὐτῶν,     Ἀντώνιον     Ὀκταποδᾶν,                    Ἀθανάσιον     Ἀθανασιάδην καὶ     Ἀθανάσιον     Ἀνανᾶν,     Ὑπαλλήλους αὐτῶν.
Τὸν     Ἐντιμ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, ἐπὶ τῇ ἀποφοιτήσει αὐτοῦ ἐκ τοῦ Τμήματος Φυσικῆς     Ἀγωγῆς καὶ     Ἀθλητισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου,     Ἀθηνῶν, ἐντεῦθεν.
*  *   *

     Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τὴν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 12ης Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τὸν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τὸν Β΄ καὶ συνεχάρη αὐτῷ τε καί τοῖς περὶ αὐτόν, ἐπὶ ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ Νέου Ἔτους, παρακαθήσας καί εἰς τὸ πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ παρατεθὲν γεῦμα. Αὐθημερὸν τὸ ἀπόγευμα ἐπεσκέφθη τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν κ. Paul Karataş, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, ἐκφράσας τὴν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὰς ἃς ὑπέστη αὕτη σοβαρὰς ζημίας κατὰ τὴν βομβιστικὴν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ γειτνιάζοντος Γεν. Προξενείου τῆς Μ. Βρεταννίας.
     Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων κ. Ἀθανασίου, ἐπεσκέφθη τὸν νοσηλευόμενον ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ Σεβ. Μητροπολίτην Μετρῶν καὶ Ἀθύρων κ. Θεόκλητον καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἀποθεραπείαν.
     Ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τὸν     Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλᾶζον, ὀφφικίαλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἐπὶ ἐκζητήσει τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ εὐχῶν ἐν ὄψει τῆς εἰς ἣν θά ὑποβληθῆ χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως.
     Ἡ Α.Θ.Π., ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη
     Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου     κ. Ἀνθίμου Παπαλεξοπούλου, κατὰ τὴν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κωνσταντίνας Γκανᾶ, θυγατρὸς τοῦ ἀειμνήστου Μ. Κατηχητοῦ π. Παναγιώτου Θεοδωρίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μεσογείων Ἀττικῆς, τὴν Δευτέραν, 12ην Ἰανουαρίου.

*  *   *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 9ης     Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Στεφάνου καὶ     Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, μετέβη εἰς τὸν     Ἱερὸν Ναὸν τῆς     Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ Κατηχητικοῦ αὐτῆς, ὁμιλήσας καταλλήλως πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.     Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη τὴν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου τῶν Μουσικοφίλων καὶ παρηκολούθησε τὸ μάθημα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, συγχαρεὶς καὶ νουθετήσας τοὺς μετέχοντας εἰς αὐτό.    
          Τὴν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 10ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθὲν ἐν τῷ Σισμανογλείω Μεγάρῳ προς τιμὴν Αὐτοῦ καὶ τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας     Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὑπὸ τοῦ     Ἐντιμ. κ.     Ἀλεξάνδρου     Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς     Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Εἰς τὰ ἐπιδόρπια ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξὺ τοῦ κ. Γενικοῦ καὶ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
          Τὸ ἑσπέρας αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διὰ τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τὴν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπὸ τοῦ     Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Σταματοπούλου, μὲ θέμα «Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς τῶν Βαλκανίων».     Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
           Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα, 11ης ἰδίου.
           Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης     Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τὸν Χωρεπίσκοπον     τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sag καὶ διεβίβασεν αὐτῷ τε καὶ τοῖς ὑπ΄     αὐτὸν πιστοῖς τὰς σεπτὰς Πατριαρχικὰς εὐχὰς ἐπὶ ταῖς     Ἑορταῖς τοῦ     Ἁγίου Δωδεκαημέρου καὶ τοῦ νέου ἔτους.

               Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη:
Τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Παναμᾶ κ.     Ἀθηναγόραν.
Τὸν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Cetin, συνοδευόμενον ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Hanna Aykurt καὶ τῶν     Ἐντιμ. κ. κ. Γαβριὴλ Akyon καὶ Zeki Basmac, μελῶν τοῦ περὶ αὐτὸν Συμβουλίου, ἐκφράσαντας τὰ συγχαρητήρια ἑαυτῶν τε καὶ τῆς κατ΄     αὐτοὺς παροικίας, ἐπὶ ταῖς     Ἑορταῖς τοῦ     Ἁγίου Δωδεκαημέρου καὶ τοῦ Νέου Ἔτους. Τὴν Α. Σεβασμιότητα ἀντεπεσκέφθη ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης     Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, καὶ διεβίβασεν αὐτῇ τὰ εἰκότα.
Τὸν Πανοσιολ.     Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ τῆς     Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.
Τὸν Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Μάροβιτς, ἐντεῦθεν.
Τὸν     Ἐντιμολ. κ.     Ἀλέξανδρον Μπακατσέλον, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς     Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.     Ἐκκλησίας,     Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τὸν     Ἐξοχ. κ. Miguel Samazares, Πρέσβυν τῆς Κούβας ἐν     Ἀγκύρᾳ, προς συνεργασίαν ἐπὶ τοῦ προγράμματος τῆς ἐπικειμένης Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς     Ἀβάναν.    
Τὸν     Ἐντιμ. κ. David L. Arnett, Γενικὸν Πρόξενον τῶν ΗΠΑ ἐνταῦθα.
Τὸν     Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ζώραν, Καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου, ἐκ Μυτιλήνης.
Τὸν     Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ                     Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ἐξ     Ἀθηνῶν.
Τὸν     Ἐντιμ. κ.     Ἀνέστην Λώραν, τ.     Ὑπουργόν, ἐξ     Ἰωαννίνων.
Τὴν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη-Στεφανίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τὴν     Ἐλλογ. δίδα     Ἁγνὴν Νικολαΐδου, ἐκπαιδευτικόν, ὑποβαλοῦσαν σέβη καὶ ἐξαιτησαμένην τάς σεπτὰς Πατριαρχικὰς εὐχάς, ἐπὶ τῇ ὀνοματικὴ αὐτῆς ἑορτή, ἐντεῦθεν.
     Ἐπὶ τῷ αὐτῷ σκοπῶ, τὸν     Ἐντιμ. κ.     Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν.
Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν Συνδέσμων     Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καὶ τοῦ     Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου.
Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου     Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῆς     Ἐλλογ. κ.     Ἰφιγενείας Μιράνκο.

Ἐξεπροσωπήθη:
      Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου     Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατὰ τὴν τελετὴν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου     Ἀποφοιτῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς εἰσδοχῆς τῶν νέων ἀποφοίτων αὐτοῦ εἰς τὸν Σύνδεσμον καὶ τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν αὐτοῦ τῆς σχολικῆς περιόδου 2002-2003, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Συνδέσμου, τὴν Παρασκευήν, 9ην     Ἰανουαρίου.
      Ὑπὸ τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου     Ἀναγνωστοπούλου, κατὰ τὴν διοργανωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Δήμου Μακροχωρίου συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Ataturk, τὴν Κυριακήν, 11ην ἰδίου.

*  *   *

          Τὴν Τρίτην, 6ην     Ἰανουαρίου, τὸ ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ     Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, μετέβη εἰς τὸ Σισμανόγλειον Μέγαρον τοῦ ἐνταύθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς     Ἑλλάδος καὶ προέστη τῆς τελετῆς παρουσιάσεως τῆς τουρκικῆς μεταφράσεως τοῦ παιδικοῦ βιβλίου τῆς     Ἐλλογ. κ. Φωτεινῆς Κωνσταντοπούλου ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ μαγικὸ μυστικὸ τῆς Μυρτῶς», ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει.
          Τὸ προϊὸν τῆς πωλήσεως τοῦ βιβλίου πρόκειται να διατεθῇ διὰ τὰ ἀναξιοπαθοῦντα παιδιὰ τῆς     Ὀργανώσεως «Παιδιὰ τῆς     Ἐλπίδος».
*  *   *

      Ἡ     Ἀ. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη:
      Τὸν     Ἐξοχ. κ. Miguel Samazares, Πρέσβυν τῆς Κούβας ἐν     Ἀγκύρᾳ. Τῇ Α.     Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπὸ τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
      Τὸν     Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καρατζαφέρην, Βουλευτήν- Ἀρχηγὸν τοῦ Κόμματος «Λαϊκὸς     Ὀρθόδοξος Συναγερμὸς ΛΑ.Ο.Σ.».
      Τοὺς     Ἐντιμ. κ. κ. Ζαφείρην Σακελλάρην, Περιφερειάρχην     Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης, Βασίλειον Τσολακίδην, Δήμαρχον Βιστωνίδος, Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ Δικτύου Δήμων Δυτικῆς- Ἀνατολικῆς Θρᾴκης «Πόλις», καὶ     Ἀνέστην Καλλιγᾶν, Πρόεδρον     Ἐργατικοῦ Κέντρου Ξάνθης.
      Τὸν     Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Χασαπίδην, ἐκπαιδευτικόν, ἐξ     Ἀθηνῶν.
      Τὸν     Ἐντιμ. κ.     Ἰωάννην Σταυρίδην καὶ τὴν Εὐγεν. δίδα Φωτεινὴν Ζωγραφοπούλου, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, ὡς καὶ τοὺς     Ἐντιμ. κ. κ.     Ἰωάννην Βασίλογλου καὶ     Ἰωάννην Τουράτσογλου,     Ὑπαλλήλους αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καὶ ἐξαιτησαμένους τὴν ἁγίαν Πατριαρχικὴν εὐχὴν καὶ εὐλογίαν, ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

           Ἐξεπροσωπήθη:
          Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατὰ τὴν διοργανωθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Δικτύου Δήμων Δυτικῆς- Ἀνατολικῆς Θρᾴκης «Πόλις» μουσικὴν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, τὴν Δευτέραν, 5ην     Ἰανουαρίου.

          Ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ Πρόδρομος     Ἀναστασιάδης,     Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ     Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα     Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑπέβαλε σέβη ἐπὶ τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, διὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου     Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
*  *   *