Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Retour

Ἰανουάριος 2005

Ἰανουάριος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἡρακλείας κ. Φώτιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάνου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κνωσοῦ κ. Μακάριον, Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Χρυσόστομον Παπαδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παγκράτιον Δούβας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μπογδάν Πέσκο, ἐξ Ἀμερικῆς.
28μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Γερμανῶν ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡ-γεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Brabeck.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χ. Γκαργκάναν, Διοικητήν τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτου Κυριακοπούλου, Διευθυντοῦ τῆς ὡς ἄνω Τραπέζης, καί Γεωργίου Στούμπου, Συμβούλου Διοικήσεως αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Τριγάζην, Στέλεχος τοῦ Κόμματος "Συνασπισμός"-Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς.
Τούς κ. κ. Ἐφόρους καί Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, παρακαλέσαντας εὐλαβῶς Αὐτόν ὅπως προστῇ, ὡς κατ᾿  ἔτος, τῆς ἑορτῆς τῶν Γραμμάτων καί τοῦ συναφοῦς μνημοσύνου ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί Μαθητῶν αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Ζηρίδη, Ἰδιοκτήτριαν τῶν ὁμωνύμων Ἐκπαιδευτηρίων Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Ναπολέοντα Παπαδόπουλον, Διεθυντήν τῆς Ἰωνειδίου Σχολῆς Πειραιῶς, μετά Καθηγητῶν αὐτῆς.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Φιλόλογον-Εὐρωβουλευτήν, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Τερζῆν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Στεφανάτου, ἐκ Κεφαλληνίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Ντούρην, τραπεζικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἑλένης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μαρίου, Μάριον Βαρότσην, χρηματιστήν, καί Παναγιώτην Τρύφωνα, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Στυλιανοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
30μελῆ ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Κομοτηνῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Συμεών Σολταρίδου, Καθηγητοῦ.
30μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Β´ Ἑνιαίου Λυκείου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐθαλίας Χρυσοβέργη, Καθηγητρίας.

 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου "Bahçeşehir", συνέδριον μέ θέμα "Ἡ παιδεία καί ἡ φιλία-Eğitim ve Dostluk", εἰς ὅ ὡμίλησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Çelik καί ἡ Ἐξοχ. κ. Μαριέττα Γιαννάκου, Ὑπουργοί Ἐθνικῆς Παιδείας τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος, ἀντιστοίχως, τό Σάββατον, 29ην Ἰανουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως τελετήν τῶν ἐγκαινί-ων τῆς νέας γραμμῆς τοῦ συρμοῦ ("tramvay") Eminönü-Kabataş, ἐν τῇ γεφύρᾳ τοῦ Γαλατᾷ, τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τετάρτης, 26ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομέ-νης, Πέμπτης, 27ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ Πορτογαλίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ εἰς πρεσβύτερον χειροτονίᾳ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐντιμ. κ. Mykola M. Kyrychenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Martin Jankovec, Γενικόν Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κομοροσάνο, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Reena Pandey, Γεν. Προξένου τῶν Ἰνδιῶν ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel», τήν Τετάρτην, 26ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 21ην      Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου τοῦ Ε´, πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως καί τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Νεοφύτου τοῦ Η´, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, Λαοδικείας κυροῦ Μαξίμου, Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου, Καθηγητοῦ καί Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ Χάλκης, καί Εὐχαΐτων κυροῦ Τιμοθέου, Ἡγουμένου τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 22αν Ἰανουαρίου, περιστοιχιζόμενος ὑπό Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τούς Εὐρωβουλευτάς τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἐξοχ. κ. κ. Νικόλαον Σηφουνάκην, τ. Ὑπουργόν, Σταῦρον Ἀρναουτάκην, Σταῦρον Λαμπρινίδην καί Παναγιώτην Μπεγλίτην, καί τάς Ἐξοχ. κυρίας Μαριλίζαν Ξενογιαννακοπούλου, Μαρίαν Ματσούκα, Αἰκατερίναν Μπατζέλη καί Εὐαγγελίαν Τζαμπάζη, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρόντος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τοῖς ὡς ἄνω ἐπισήμοις ἐπισκέπταις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτῶν τιμαί, παρετέθη δέ αὐτοῖς τήν μεσημβρίαν γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ "Halat".


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς Πανοσιολ. Διάκονον κ. Μάξιμον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, ὑποβαλόντας σέβη καί ἀσπασαμένους τήν δεξιάν τοῦ Πατριάρχου εἰς ἐκζήτησιν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ξενοφῶντος, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀρίστου Κασμίρογλου, Ἀναπληρωτοῦ Πολιτικοῦ Διοικητοῦ Ἁγίου Ὄρους, Χαραλάμπους Μυλωνᾶ καί Εὐσταθίου Λεβεντέρη, ἐπιχειρηματιῶν, μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κάππαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρους κ. Βαρθολομαῖον Ἀρσενίου, Ἱερατικῶς προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Μάλτας, Παρασκευᾶν Ἀρσενίου καί Βασίλειον Ἀρσενίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιλκισίου, καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Νικόλαον Πρωτόπαπαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐξοχ. κ. Jean Dunn, νέαν Πρέσβυν τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀγκύρᾳ. Τῇ ὡς ἄνω Ἐξοχ. διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τά ἔντιμα Διοικητικά Συμβούλια τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Ὑψηλάντου, ἰατροῦ, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἁγνῆς Νικολαΐδου, ἀντιστοίχως, ἐκζητήσαντας τήν σεπτήν Αὐτοῦ εὐλογίαν ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, γυμναστήν, ἐντεῦθεν.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἑταιρείας "Ὄμικρον Μέντικαλ", ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μπαϊλάν, ἐξ      Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν κ. Paul Karataş, ἐκ τοῦ ἐν Harbiye ΡΚαθολικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Παρασκευήν, 21ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὑβόννης Β. Βίγκα, ἐκ τοῦ αὐτοῦ Ναοῦ, τό Σάββατον, 22αν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 17ην Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τήν ἐν Σταυροδρομίῳ ἔκθεσιν φωτογραφιῶν τοῦ Orlando Carlo Calumeno, μέ θέμα:"Ἀγαπητέ μου ἀδελφέ-οἱ Ἀρμένιοι πρό 100ετίας ἐν τῇ Τουρκίᾳ".

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 18ης ἰδίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Λαφτσίδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, καί Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. George Billard, δημοσιογράφον ἐκ Βοστώνης, καί Selim Atalay, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 18ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήτου Σταύρου Καλφάογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τήν Τετάρτην, 19ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης τ. μ., ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, μετέβη εἰς Χάλκην, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τήν τράπεζαν, παρακαθήσαντος καί τοῦ νέου Ἐπάρχου τῶν Νήσων Ἐντιμ. κ. Mevlut Kurban.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Hanna Aykurt καί Ἐντιμ. κ. Zeki Basmacı, μέλους τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Μουσικολ. κ. Βασιλείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Sjoerd I. H. Gosses, Πρέσβυν τῆς Ὁλλανδίας ἐν        Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Marco Hennis, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει.
Τοῖς ὡς ἄνω Ἐξοχ. διπλωμάταις ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον-Μάριον Λυμπερόπουλον, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Δεμερτζῆ,    Ἀποστόλου καί Δημητρίου Χανδράκη καί τῆς Εὐγεν. κ. Πουλχερίας Σειρᾶ, ἐκ τοῦ "Νέου Ἑλληνικοῦ Καρτέτ", ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Λιβαδᾶν, Γενικόν Γραμματέα Ἐνημερώσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παναγιωτοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου αὐτοῦ, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μουστακλῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. M. Sacit Pekak, Ὑφηγητήν τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ "Hacettepe", μετά τῆς ὑποψηφίας διδάκτορος Εὐγεν. δίδος Buket Coşkuner.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀντώνιον Νεραντζούλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἰωάννου, Πρόεδρον τοῦ Ἀθλητικοῦ  Ὁμίλου Α.Π.Ο.Ε.Λ. Κύπρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Πάλλη, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Στριμπῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑρριέτας, Νομικούς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Γεωργίου, ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταυρούλας Τσιτσιφλῆ, ἐξ Ἁγιᾶς Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Ζαραχάνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Πέτρου Ζαραχάνη καί Σοφίας Yalçınöz, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 15ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Μικτῆς Χορῳδίας τοῦ Δημοτικοῦ ᾨδείου τῆς Στέγης Γραμμάτων καί Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Δήμου Ξάνθης, συναυλίαν, καί τήν ἐν συνεχείᾳ τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς πρώτης, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἄγγελον Velkov, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου.
Τό ἔντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς πόλεως ἡμῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Νικολάου Ἰστεκλῆ, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Ἐκπαιδευτικοῦ, μετά τῶν λοιπῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως, ἡγουμένου τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, δι᾿  ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς, προσκληθέντας τήν μεσημβρίαν καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογιν. κ. Ἀρετήν Δημοσθένους, Καθηγήτριαν, ἐκ Κύπρου.
200μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας "Bristol Mayers Squibb", ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κωνσταντέλλου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jan-Klod Kayyuka, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν δοθεῖσαν συναυλίαν, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 13ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς "Unicef" συναυλίαν, ὑπέρ τῶν σεισμοπλήκτων τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Τετάρτην, 12ην τ. μ., καί
β) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου      Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, τήν Πέμπτην, 13ην τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευό-μενον ὑπό τοῦ Διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Ἰωάννου Βλάχου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ, ἵνα ἐκφράσῃ τάς ἑορτίους εὐχάς ἑαυτοῦ τε καί τῆς κατ᾿  αὐτόν παροικίας, ἐπί ταῖς ἑορταῖς καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἰφιγένειαν Μιράνκο, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου, καί Αἰμιλίαν Κυριαζῆ, Ἀντιπρόεδρον, καί τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Γεωργιάδου, Γεν. Γραμματέα αὐτοῦ.
10μελῆ ὅμιλον τοῦ Συνδέμου Πολιτισμοῦ καί Ἀλληλεγγύης τῆς Μεσοποταμίας ("Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği"), ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Tuma Özdemir, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Βασιλειάδην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, ἐντεῦθεν.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος, ἐπεσκέφθη κατ᾿  οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Παπαδόπουλον, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχι-κάς εὐχάς καί εὐλογίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 7ης Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop  τόν Β´ καί συνεχάρη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν, ἐπί τοῖς Χριστου-γέννοις καί τοῖς Θεοφανείοις. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου μετά τά Φῶτα, 8ης Ἰανουαρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, καθ᾿  ἥν ἐτελέσθη τό εἰκοσαετές Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Νικολαΐδου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου "φιλολογικόν μνημόσυνον", καθ᾿  ὅ ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Φραγκόπουλος, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Δεμιρτζῆς, Καθηγητής, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης ἰδίου, καθ᾿  ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης προέστη τῆς τελετῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἰμβρίων, ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., καθ᾿  ἥν ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνα Τζαγκρέτου, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ οἱ μαθηταί διαφόρων Σχολῶν τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν ἐξετέλεσαν πλούσιον πρόγραμμα ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. δίδος Εὐαγγελίας Κανάρη.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 9ης ἰδίου, καθ᾿  ἥν ἐτελέσθη τό ἐτήσιον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κολωνείας κυροῦ Γαβριήλ.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ᾿  ἥν ὡμίλησε διά τόν ἐκλιπόντα ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος, ἐπεσκέφθη κατ᾿  οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη·
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Μαραγκουδάκην, ἐν Ἀθήναις Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Stransky, ἐκ Τσεχίας.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτου, μετ᾿  ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τούς ἐνταῦθα Ἄρχοντας Ὀφφικιάλους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, δι᾿  ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς, προσκληθέντας τήν μεσημβρίαν καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα ῾Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Παυλίνας, Καθηγητρίας, ἐπί κεφαλῆς 35μελοῦς ὁμίλου ἐκ τοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν Χερσωνήσου Αἵμου (ΙΜΧΑ), ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀπόστολον Γλαβίναν, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου καί Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου ἐργαζομένων καί φίλων αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παυλίδην, Νομάρχην Ξάνθης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ταρεμίδου, Συμβούλου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Luben Çalmof, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, Χρήστου Κοπάνο, Γενικοῦ Γραμματέως, Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Χρήστου Μίκωφ καί Luben Sestakov, ὡς καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Μπαχτσετζῆ, μελῶν αὐτῆς, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαρωνίτην, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου τῆς Unesco Νομοῦ Πειραιῶς καί Νήσων-Νομαρχιακόν Σύμβουλον καί Ἀντιπρόεδρον τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὀργανισμοῦ Νομαρχίας Πειραιῶς, μεθ᾿  ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Gül Demir, Δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος "Turkish Daily News", ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Erdoğan Çınar, Ἀρχιτέκτονα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Δήμαν, Δικηγόρον, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Παῦλον Μέγεντωρφ, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ν. Τριανταφύλλου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Φωτιάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ἐμμανουηλίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μάριον Γεωργιάδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Δήμητρας Τσιμπριμάνη, Γεώργιον Γυφτάκην, ἐπιχειρηματίαν, καί Γεώργιον Τσερέμην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μπουπούκου, ἐξ Ἀθηνῶν.
47μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος      Ἀθαμανιωτῶν Ἄρτης, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λεωνίδου Τσίπρα.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφιῶν τοῦ Orlando Carlo Calumeno, μέ θέμα:"Ἀγαπητέ μου ἀδελφέ-οἱ Ἀρμένιοι πρό 100ετίας ἐν τῇ Τουρκίᾳ", ἐν Σταυροδρομίῳ, τήν Παρασκευήν, 7ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ θ. λειτουργίαν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. Mesrop τοῦ Β´ , τήν Πέμπτην, 6ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῷ ὑπό τῶν Ἀρμενίων κοινῷ ἑορτασμῷ τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν Θεοφανείων.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ. κ. Ἰωάννην Καμαλακίδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί Πρόδομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Μαραγκόν, ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μελίνας, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. Δημήτριον Ἀρβανίτην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ν. Κούρτην, Γενικόν Διευθυντήν τῆς ΕΡΤ3, Ν. Μανδάνην, Ἀντιπρόεδρον, Κ. Λύτραν, Γ. Μαυρίδην, Θ. Τσίμπαν, Δ. Σταματάκην καί Χ. Ἀμοιρίδην.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωκράτην Ἀναγνώστου, Πολιτικόν Μηχανικόν-Πρόεδρον τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Μαγνησίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Μητρογώγου, τραπεζικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Κ. Κυρατζοπούλου, φοιτήτριαν ἐν        Ἀλεξανδρουπόλει.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Κωστάμην καί Ἐμμανουήλ Κουτσοδόντην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λεωνίδαν Πρίφτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἠλία καί Κωνσταντίνου, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Βαφειάδου, ἐξ Αὐστραλίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς εἰσδοχῆς τῶν νέων ἀποφοίτων αὐτοῦ εἰς τόν Σύνδεσμον καί τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν αὐτοῦ τῆς σχολικῆς περιόδου 2003-2004, τήν Τρίτην, 4ην Ἰανουαρίου, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν προβολήν τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας "Περιμένοντας τά σύννεφα-Bulutları Beklerken", ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Κινηματογράφῳ "Emek", τήν Τετάρτην, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἄνθιμον Μαντζουράνην καί κ. Γεράσιμον Πυθαρούλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σκαλιδάκη.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Κασιαννόν Νότην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.
Τά μέλη τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη, προσκληθέντας τήν μεσημβρίαν καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç, Μεγαλοεπιχειρηματίαν, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Βέρας Bulgurlu, ὑποβαλόντα τάς εὐχάς αὐτοῦ ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει καί ἐκζητήσαντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν διά τήν αἰσίαν συνέχισιν τοῦ ὑπ᾿  αὐτοῦ ἀναληφθέντος περίπλου τῆς ὑδρογείου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φραγουδάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Λιάζε, ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης καί ἑτέρους προσκυνητάς ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου συναυλίαν, ἐπί ταῖς ἑορταῖς, ἐν τῷ ἐν Διπλοκιονίῳ Ναῷ αὐτῶν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν Δευτέραν, 3ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς 1ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων προκατόχων Αὐτοῦ Βασιλείου τοῦ Γ´, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Μ. Βασιλείου, καί Μαξίμου τοῦ Ε´, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ, τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κυροῦ Βασιλείου, διατελέσαντος Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Ἐμμανουήλ Φωτιάδου, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου-Καθηγητοῦ, διατελέσαντος Διευθυντοῦ τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί Βασιλείου Μούτσογλου, διατελέσαντος Διευθυντοῦ τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
Ἐν συνεχείᾳ Οὗτος, ἐπεσκέφθη κατ᾿  οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς, εἶτα δέ τόν οἰκουροῦντα Σεβ. Μητροπολίτην Ροδοπόλεως κ. Ἱερώνυμον καί ἀντήλλαξε μετ᾿  αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων, 2ας τ. μ..


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον τῆς Aneniére κ. Claude Dagens, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Παπαθανασίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, μετά τοῦ          Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κωνσταντινοπούλου, ἱεροψάλτου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Ζῶρζον, στρατιωτικόν ἱερέα, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἠλίαν Μουστάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανασίου Ρούσση, Γεωργίου Γεωργουσοπούλου, Οἰκονομολόγου, καί Δημητρίου Λεβεντάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Πέτρον Buburuz, ἐκ Μολδαβίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Γαλαμάτην, Βουλευτήν Β´  Θεσσαλονίκης τῆς Ν.Δ., μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀντιγόνης Καρατζολίτου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ἀσημίναν Ξυροτύρη, Βουλευτήν Α´ Θεσσαλονίκης τοῦ "Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς Προόδου".
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀποστολάκην, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Chauvel Auchinleck, σύζυγον τοῦ Στρατιωτικοῦ        Ἀκολούθου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Μ. Βρεταννίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Sarah.
Τούς Μουσικολ. κ. κ. Ἰωάννην Κατσούλην καί Χρῆστον Μπαρτζόπουλον, Καθηγητάς Μουσικῆς, ἐκ Γιαννιτσῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Μαρσᾶν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, μετά συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μαρατσίναν, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ταμουρίδην, Συνταγματάρχην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐπί ταῖς ἑορταῖς, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογιμ. αὐταδέλφους κ. κ. Νικόλαον, λέκτορα ἱστορίας, καί Στυλιανόν Τόμπρον, λέκτορα γεωλογίας, καί τήν Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδραν Προζενία, καθηγήτριαν μαθηματικῶν, ἐκ Πατρῶν.
Τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίας Παντελάρα, ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Εὐμοιρίδην, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐκ Δράμας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀραμπατζῆν, τραπεζικόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαργαρίτας Κουρούση, πολιτικοῦ μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Χασαπίδην, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Ἀντωνιάδου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Λάμπρον Σταυρινόν, Ἰατρόν, καί Ἀλέξανδρον Ἀγγελόπουλον, φοιτητήν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην καί τήν Εὐγεν. κ. Ζωήν Παππῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀκύλαν καί Ἀλέξανδρον Μαρούσην, αὐταδέλφους, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Σενλίκογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Claudio Bocci, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Orietta Vidali, Daniela Argentiego καί Stefania Averni, ἐξ Ἰταλίας.

*  *  *