Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Retour

Ἰούλιος 2004

Ἰούλιος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ῾Αγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Καλλινίκου, τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Κυριακοῦ Ἐγρίκαπου καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν Δρα Ekmeleddin İhsanoğlu, ὅν καί συνεχάρη ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτοῦ ὡς Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Διασκέψεως Ἰσλαμικῆς Ὀργανώσεως (İslâm Örgütü Konferansı) καί προσεκάλεσεν εἰς διοργανούμενα ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Διαθρησκειακά Συνέδρια ἐν Ἀθήναις καί ἐν τῇ Πόλει.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 27ης Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Πρίγκηπον καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ, ἔνθα παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, συναυλίαν τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας τοῦ Δήμου Λαμίας, ἐν τῷ προαυλίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁμιλήσας ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἑλληνιστί καί τουρκιστί καί εὐλογήσας τήν ἐν συνεχείᾳ παρατεθεῖσαν τράπεζαν. Τήν ἑπομένην, Τετ´άρτην, 28ην ἰδίου, ἐπέστρεψεν εἰς τά Πατριαρχεῖα τῇ συνοδείᾳ τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Πιτσίλκα.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Νεόφυτον Ραφαηλίδην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κοτρωνιᾶ, Δημάρχου Λαμίας, ἐπί κεφαλῆς 55μελοῦς ὁμίλου τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας τοῦ Δήμου αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Θ. Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν Γενικόν Διευθυντήν Ὑποθέσεων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικόν Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου-ἐπιχειρηματίαν, καί Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Καρρᾶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Καρρᾶ, Δικηγόρους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
*  *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μπέϊκοζ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 25ην Ἰουλίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Πλέγκαν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογιμ. κ. Εὐστάθιος Ἀρσενιάδης, Καθηγητής, ὁ νέος Ἄρχων καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 26ην ἰδίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτης Τσάκος καί ὁ Πατριάρχης,

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Τσάκον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐφοπλιστήν, μετά τῶν οἰκείων καί φίλων αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
*  *   *


Τήν Τετάρτην, 21ην Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη, παρουσίᾳ τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐν τῇ Πόλει Χριστιανικῶν δογμάτων καί τοῦ Σοφολ. Ἀρχιραββίνου, τόν Ἐξοχ. κ. Pascal Lamy, Ἐπίτροπον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐπισκεπτόμενον ἐπισήμως τήν Τουρκίαν, ὅστις ἠθέλησε νά πληροφορηθῇ τά κατά τάς διαφόρους ἐνταῦθα μειονότητας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης ἰδίου.
*  *   *


Ἡ ἀναχώρησιςτῆς Α.Θ.Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Εἰρηναίου.

Ἀνεχώρησεν, τήν μεσημβρίαν τῆς παρελθούσης Πέμπτης, 15ης τρ. μηνός Ἰουλίου, ἐκ τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπιστρέφων εἰς τά ἴδια, ἡ Α.Θ.Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Εἰρηναῖος, ὁλοκληρώσας τήν ἐπίσημον εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Τήν Α.Θ.Μακαριότητα προέπεμψαν ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 16ην Ἰουλίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος κατελθών ἐξ αὐτῆς εἰς τά Πατριαρχεῖα τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου, χοροστατήσας δ' ἐν συνεχείᾳ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ θ. λειτουργίαν ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος κυρίως ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


      Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Ἰωάννην, ἐκ Φιλλανδίας.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξειδίου αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην πρ. Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλον, ἐκ Τρικάλων Θεσσαλίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Σταυρόπουλον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Κατερέλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
- 51μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Λαζάρου Λάρνακος Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Γεωργίου.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Κατερλῆν, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Ἀντωνίας, ἐξ Ἀμερικῆς, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἀντωνίου Ταμβάκη, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Μαρίας.
- Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀνδρέαν Σοφιανόπουλον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τάς εὐχαριστίας, ἐπί τῇ ἀνατεθείσῃ αὐτῷ συνοδείᾳ καί ἐπιμελείᾳ Ὁμογενῶν παίδων ἐπανακαμψάντων ἐκ Φιλλανδίας κατόπιν ὀλιγοημέρων διακοπῶν, μερίμνῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιον Παντζόπουλον, Σύμβουλον τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Πρωτόπαπαν, Α´     Γραμματέα Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορικῶν Ὑποθέσεων τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ κατόπιν μεταθέσεως ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Μόσχαν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μελισσανίδην, Ὀλυμπιονίκην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Στέφαν καί Ἀνδρέαν Ἀρβανίτην, Πρόέδρον καί Γεν. Γραμματέα, ἀντιστοίχως, τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Τριάθλου, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωσταντῖνον Νικοδήμου.
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ὀρσαλίαν Καλαντζοπούλου, Διευθύντριαν καί Περιφερειακήν Συντονίστριαν τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης διά τήν Νοτιοανατολικήν Εὐρώπην, μετά τῶν υἱῶν αὐτῆς Ἀλεξάνδρου καί Φιλίππου Μαστρογιάννη, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γαβριέλλας, Ἀρχιτέκτονος.
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Mehmet Gündem, Δημοσιογράφον τῆς Ἐφημερίδος Milliyet, εἰς τόν ὁποῖον παρεχώρησε συνέντευξιν.
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον - Γεώργιον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
- 55μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἄννης Σωτηροπούλου - Σταθοπούλου, Καθηγητρίας Μαθηματικῶν, ἐκ Καλαμάτας.
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἑλένην Θ. Καραγιαννίδου, Καθηγήτριαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Νικολάου, ἐντεῦθεν.
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Παρασκευήν Βάσση - Ἀντωνίου, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Πηνελόπης - Ζωῆς Ἀντωνίου, Ἀρχιτέκτονος, ὡς καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Κουτσιαύτη, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Χρύσας Κουτσιαύτη, Φοιτητρίας Σχεδίου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Γιαννίδην, Φοιτητήν Θεολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Τσαλίδην, Ὀπτικόν, ἐντεῦθεν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Δρακάτον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶν Πόπαν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Ἑλένης καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Κωνσταντίνας, Σάρας καί Δανάης, ἐξ Ἰωαννίννων.
- Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Μάμαλη - Σαμαροπούλου.

      Ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Μπαχάρ Ἀβτζῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 18ην Ἰουλίου.
- Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν τελετήν τῶν ἐγκαινίων τῆς ἐκθέσεως μέ θέμα: «Ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία - Ἡ πατρίς τῆς ἀνεκτικότητος», ὀργανωθείσης ὑπό τῆς Διευθύνσεως Κρατικῶν Ἀρχείων, ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ, τήν Πέμπτην, 15ην ἰδίου.
*  *   *


Τό ἑσπέρας τῆς 12ης Ἰουλίου ἐ.ἔ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεῖπνον, πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐν τῇ Πόλει Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Εἰρηναίου.
*  *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Παπαεμμανουήλ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου, καί τῶν ἐγγονῶν αὐτοῦ Μουσικολ. κ. κ. Γρηγορίου καί Πέτρου, Καθηγητῶν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς-Ἱεροψαλτῶν, ἐκ Δράμας.
Τόν Μουσικολ. κ. Νικόλαον Ἰστεκλῆν, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Ἐκπαιδευτικόν, Προέδρον Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς πόλεως ἡμῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μπαλκῆν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Δημοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κλεφτογιῶργον, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Παπαϊωάννου, ἐκ τῶν ὑπευθύνων ἐπί τῆς διοργανώσεως πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γκιουζέπαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης
*  *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς           Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 7ην Ἰουλίου.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 32ᾳ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre, ἐπί κεφαλῆς 25μελοῦς ὁμίλου ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν-μελῶν τοῦ Τάγματος τῶν Ἀσσομψιονιστῶν.

47μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Θεοδωροπούλου, Ἱεροκήρυκος.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Μαντούβαλον, Εὐγένιον Χαϊτίδην καί Θεόφιλον Βασιλείου, Βουλευτάς, Κωνσταντῖνον Σημαιοφόρον καί Ἰωάννην Γιαννακόπουλουν, τ. Βουλευτάς, Μιχαήλ Γκιγκίνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Λιβερίᾳ, Εὐστάθιον Ἀναστασόπουλον, Ἀντινομάρχην Μεσσηνίας, Θεόφιλον Παππᾶν, Δήμαρχον Σιβότων, Ἰωάννην Τζανῆν, Δήμαρχον Παραποτάμου, καί Δημήτριον Τσιάντην, Δήμαρχον Πλαστήρα, Σταῦρον Πανουσόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Προγράμματος «Οἰκουμενικός Ἑλληνισμός», καί Πέτρον Γαϊτάνον, Καλλιτέχνην, μεθ᾿     ἑξακοσίων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Τήν Εὐλαβ. κ. Κυριακήν Δ. Ἀναγνωστοπούλου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.

Ὁμοίως, τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀρχοντώνην, Ἰατρόν, μετά τῆς συ-ζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, τῆς θυγατρός αὐτῶν Φιλομήλας καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Μαρίου Νικοπούλου, ἐκ Λαρίσης.

Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Τζιερόπουλον, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὑβόνης, ἐξ Ἑλβετίας.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντα Γ. Τυροβόλην, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Κάτση, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἀρραβῶσιν αὐτῶν, ἐντεῦθεν.

45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Κωνσταντινοπούλου, Καθηγητοῦ, ἐκ Παιανίας Ἀττικῆς.

20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κερατσινίου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Διονυσίου Θεοχάρη, Διδασκάλου, Ἀντιδημάρχου.
*  *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Οἰκονόμου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Κοινότητος.

Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Συμεών καί Μοναχόν κ. Κάλλιστον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου Καλάμου Ἀττικῆς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρους κ. Κωνσταντῖνον καί κ. Γεώργιον Βλέτσην, αὐταδέλφους, μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἱεροψάλτου-Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Ρωμανός ὁ Μελωδός», ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.

15μελῆ ὅμιλον ἱεροσπουδαστῶν τοῦ ΡΚαθολικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ρίμινι, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ὁσιολ. π. Ἀντωνίου Μόρο.    

Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Πέτρον Τατούλην, Ὑφυπουργόν Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί Γεώργιον Λ. Κωνσταντόπουλον, Ὑφυπουργόν Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, μετ᾿ ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει, καί Ἀνδρέου Κοτίδου, Προξένου. Τοῖς ὡς ἄνω ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mykola M. Kyrychenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Stanyslav Proshko καί Oleh Humeniuk, Προξένων αὐτῆς, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν-στελεχῶν τοῦ «Institute of Artificial Intelligence».
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ἰατρόν-Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ καί «Ἱδρυτήν» τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην αὐτοῦ, μετά τῶν νέων Καθηγητριῶν αὐτοῦ Ἐλλογ. δίδων Ἄννης Ψαροπούλου καί Ἰόλης Μπουγιουκγεωργιάδου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Χατζηαναστασίου καί Χριστοφόρου Λιάζε καί τῆς Εὐγεν. δίδος Ἄννης-Μαρίας Ἀρσλάνογλου, ἐπί ἐκζητήσει τῶν εὐχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτῶν.    

Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελατζόγλου, Πρόεδρον τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο.), μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Στάνιτς-Ρομβοπούλου, τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Βασιλειάδου καί τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἄννης Ψαροπούλου, ὑποβαλόντας σέβη ὡς νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου.

Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Μέγα, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Θεοφάνους καί Εἰρήνης, ἐκφράσαντας τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ συζύγου καί πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Πολυχρόνη Μέγα, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη-Φραγκουδάκη, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Αἰκατερίνης, ἐκ Νοτίου Κορέας.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν πτυχίων τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου «Haliç», ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Κέντρῳ «Cemâl Reşit Rey», τήν Δευτέραν, 5ην Ἰουλίου.
*  *   *


*  *  *