Bulletin patriarcal

Ἰούλιος 2013

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά :
α) τήν Ἱεράν ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς ἐν τῷ Ἱδρύματι τροφίμους, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 2ας Αὐγούστου,
β) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Αὐγούστου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος,
γ)  καί τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀγίου Γεωργίου Καρύπη Ἀντιγόνης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁμιλήσας διά βραχέων πρός τό ἐκκλησίασμα, ἐνῶ τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου,  Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Τσομῶκον, Καθηγητήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου, ἐξ Ὀξφόρδης.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 31ην  Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό ὑπό τοῦ Σοφολ. Ἀρχιρραββίνου τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ (Darülaceze) τῆς Πόλεως.

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 1ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ'ἥν παρέστη συμπροσευχόμενος ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Νικόλαος ὁ Στειριώτης», ἐκ Λεβαδείας, ὐπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Συριάνη, Καθηγητρίας.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἰόππης κ. Δαμασκηνόν, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενον ὐπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανασίου Χρυσοβέργη, πρῴην Δημάρχου Ἀμπελῶνος Λαρίσης, Ἰωάννου Κουτίνα καί Ἀλεξάνδρου Τολκουνόβ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπεργκέ καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνος Μπούρτζη, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, καί Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου, καί μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Στέφανον Hwang, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Κορέας.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Χριστοδούλην καί Πανσέμνην, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.     
Τήν Εὐγεν. κ. Nimet Baş, Βουλευτήν-πρῴην Ὑπουργόν τῆς Τουρκικῆς  Κυβερνήσεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Metin Kumbar, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Nathan Paxton, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Η.Π.Α. «American University».
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν Δρα Eugenio Russo, ἐκ Ραβέννης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Σιστρίνην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐαγγελίας.

Ἐξπεροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss» δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Monica Schmutz Kırgöz, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα,  δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 1ης Αὐγούστου.

*  *  *

Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος ἐπεσκέφθη τήν Δευτέραν, 29ην λήγοντος μηνός, τόν οἰκουροῦντα ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί διεβίβασεν αὐτῷ τά ἑόρτια συγχαρητήρια καί τάς ἀδελφικάς εὐχάς τοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 29ην λήγοντος μηνός, ἐπί τῇ μνήμῃ  τοῦ Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρήκαπου καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 30ήν  Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ πλατείᾳ Taksim. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, Δήμαρχον Σισλῆ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ.Vasken Barın καί Şevki Bodur, συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Λίναν Κιουπρουλῆ, ἐκ Καβάλας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς Κοινότητος «Sant' Egidio», ἐκ διαφόρων χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Luca Riccardi, ἐξ Ἰταλίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Π. Μπροῦχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Λαζάρου, ἐκ τῆς Πόλεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 29ης  Ἰουλίου, παρέστη κατά τό παρατεθέν ὑπ'Αὐτοῦ δεῖπνον (iftar) ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ Παραπληγικῶν Τουρκίας «Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği», ὁμιλήσας καταλλήλως.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, ἐνημερώσαντας Αὐτόν ἐπί  τῆς εἰς Ρωσσίαν καί Οὐκρανίαν ἀποστολῆς αὐτῶν καί τῆς ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει 1025 ἐτῶν ἀπό τῆς βαπτίσεως τῶν Ρώς Κιέβου.     
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Παπαθανασίου, ἐξ Ἀγγλίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν τοῦ Πολυτεχνείου Yıldız, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthew Bemis, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ, ἐκ Βοστώνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καμμᾶ, Δήμαρχον Τήλου, συνοδευομένην ὑπό τῶν Εὐγεν. κ. Φραγκῶς Καραογλάν καί Μαρίνης Δρυμαλίτου, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Chris Schmidt, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Κοροβέσση, ἐξ Η.Π.Α., οὕς καί συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως,  δεῖπνον (iftar) ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç, τήν Δευτέραν, 29ην Ἰουλίου.
Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Şenay Yalçın, Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir, δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἐν Beşiktaş ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, ἐκ  τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας.
Τούς Ἐλλογ. Mehmet Karaca, Πρύτανιν τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Πόλεως, καί  Osman Simav, Καθηγητήν ἐν αὐτῷ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ νεογεννήτου τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Ὑβόννην Π. Βίγκα, ᾗτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῇ τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, εὐχηθείς αὐτῇ καλήν σταδιοδρομίαν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jacques Vıgier Latour, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aida καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Matthieu, ἐκ Μασσαλίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καρσερᾶν, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσολακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Βαφειάδου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν  διά τήν ἐκπροσώπησιν Αὐτοῦ κατά τήν κηδείαν τοῦ πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Τριανταφύλλου Τοπάλογλου. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Βασίλειον Ματσικούσην, Δικηγόρον, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀράπογλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλεοπάτρας καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Νικολάου, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κολοκυθᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γιάντσον, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Νέας Ἰερσέης.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἰωάννας Μιχαλοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς, τό  Σάββατον, 27ην Ἰουλίου. 
Τό ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χάλκης δοθέν δεῖπνον ἐν πλῷ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουλίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Γεν. Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης καί τῆς Ρουμανίας, Εὐγεν. κ. Stefana Greavu,  καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ εξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ρουμανίας κυροῦ Θεοκτίστου καί τῶν ἀειμνήστων Μαρίας και Μαρίας, μητρός καί θυγατρός τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἐξάρχου καί Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Κοινότητος Πικριδίου κ. Παναγιώτου Τσάκου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος,  ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, ἐκ μέρους τοῦ ἀπουσιάζοντος Ἐπόπτου Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου,  ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ρουμανικῆς Παροικίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Ἰουλίου, ἐνῷ τήν ἐπομένην, Κυριακήν 28ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά  τήν τελεσθεῖσαν  Θ. Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 24ην τ.μ., ἑορτήν τοῦ Ἀπολογητοῦ Ἀθηναγόρου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης συμπροσηυχήθη ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σταυροδρομίου κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου Θ. Λειτουργίαν, ᾧτινι καί συνεχάρη διά τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ προκατόχου Αὐτῆς μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἑβραϊκῷ Νοσοκομείῳ τόν ὑποβληθέντα εἰς ἐγχείρησιν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, ἐκ τῶν ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, καί ηὐλόγησεν αὐτόν, εὐχηθείς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Ἀθηναγόραν Σουπουρτζῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, κ. Δωρόθεον Κιούσην καί κ. Γρηγόριον Λιέπουρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ Ποντιφικοῦ Σεμιναρίου «ΠΙΟΣ ΙΑ'», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ρκαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Luigi Renna, Πρυτάνεως. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ.  κ.κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην καί Παρασκευᾶν Μαΐν, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Στρατάκην, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kubilay  Güler, καί τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Aylin Alhan καί Nurseli Nemli, Στελέχη τῆς Τραπέζης «Türk Ekonomi Bankası».
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Nazım Çarpar, Ἀρχιτέκτονα-Μηχανικόν, καί Mustafa Ünal, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Καλλιόπην Λαιμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Beral Madra, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰσίδωρον Ἀνδρῶνον, Ἀεροπόρον, ἐξ Ἱσπανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοδόσην Καρακατσίδην, ἐξ Ἴμβρου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ ἐν Sultanahmet Λέσχῃ Marmara διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Atalay, Προέδρου τοῦ  Ἱδρύματος Τύπου καί Ἐνημερώσεως, ἐκδήλωσιν καί τό ἐν συνεχείᾳ δεῖπνον (iftar), ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 105 ἐτῶν ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, τήν Τετάρτην, 24ην Ἰουλίου.
Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Turgay Olcayto, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ The Marmara, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Belotserkva καί Boguslav κ. Αὐγουστῖνον, ἐξ Οὐκρανίας, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λουκᾶ Vinartsuk, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Βίκτωρος Yiatsenko, Ἐνδοξ. Ναυάρχου κ. Βλαδιμήρου Steponenko, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βλαδιμήρου Pitsenezski, Νικολάου Botskariov καί Γεωργίου Valigurski, Ἀξιωματικῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Andrushenko, Ἀναγνώστου.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μαρίνην, Στέλεχος τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐξερχόμενον τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, ἐκ Πριγκήπου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Graham, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ.  Κωνσταντίναν Μπουγονικολοῦ, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Παραρτήματος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Ἰατροί Δίχως Σύνορα». 
Τήν Εὐγεν. κ. Nermin Arıç Direnoğlu, Καλλιτέχνιδα-Ζωγράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Παράσχον Καλαβίτσογλου, Πρόεδρον τῶν ἐκ τῆς Πόλεως καταγομένων Βετεράνων Ἀθλητῶν «ΣΕΒΑΣΚ», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαδημητρίου, Φοιτητήν, ἐξ Η.Π.Α..

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Ἰουλίου, ἐνῷ τήν ἐπομένην Κυριακήν, 21ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό  παρατεθέν ἐν τῷ ἱστορικῷ Hidiv Kasrı ἐν Çubuklu, ὑπό τοῦ Σοφολ. Δρος Rahmi Yaran, Μουφτῆ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), ὁμιλήσας καταλλήλως.   
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον. 
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἰασίου καί Μητροπολίτην Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης κ. Θεοφάνην, μεθ'ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας καί τοῦ Ἐνδοξ. Ναυάρχου κ. Corneliu Bocai.   
Τόν Σεβ. Μητρολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Erminio de Scalzi, ἐκ Μιλάνου, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Ἱερολ. ΡΚαθολικόν Διάκονον κ. Christopher Hanson, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Erika.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ  Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ὁμότιμον Καθηγητήν, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Πλαστικοῦ Χειρουργοῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Παπαδοπούλου, Ἰατροῦ, καί συγγενῶν  αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς τ.μ., ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ τῶν Θεραπείων παρατεθέν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω εὐκαιρίᾳ, γαμήλιον δεῖπνον. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Binh Vu, Πρέσβυν τοῦ Βιετνάμ ἐν Ἀθήναις, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nguen Vu Hong Ngdc, συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου καί Παναγιώτου Ταβανιώτου, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας καί τῆς ἐγγονῆς αὐτῆς Βιολέττας.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Χ. Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ.  Özcan Şabudak, Υποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γρηγόριον Κατσουλῶτον, Καθηγητήν Ἰατρικῆς,  μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Ἀναστασίας καί τῆς μαθητρίας Εἰρήνης Δημητρίου, ἐξ Αὐστραλίας. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Alan C. Samuelson, Ὁμότιμον Καθηγητήν Γεωλογίας,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kathie, ἐξ Indiana Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Tahsin Yılmaz, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῶν Τουρκικῶν Τηλεπικοινωνιῶν (Türk Telekom), Can Esen, Ὑποδιευθυντοῦ, καί Celalettin Dömez, Στελέχους αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ἀσπασίδην, Δικηγόρον, μετά μελῶν τῆς Στέγης Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης «ὁ Ἀριστοτέλης».
Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Berkay Yenigün, Ἀρχιτέκτονος, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Christina Linda Kumbara.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κοσσενᾶν, Ἀστυνομικόν, ἐκ Χίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραγιάννην, Ἀρχιτέκτονα, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην, αὐτάδελφον Αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, ἐκ Γαλλίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Χρυσάνη, αὐταδέλφην τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ἐξ Ὀρχομενοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Λουπασάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας Παρίση, ἐξ Ἀθηνῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Εἰρήνης -Ἐλένης, μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἰμβριώτην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πανορμίτην Σιβρῆν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Χαριτωμένης, ἐξ Αὐστραλίας.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ τῆς Πόλεως παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ.  Nevzat Bayhan, Προέδρου αὐτοῦ,  δεῖπνον (iftar), τήν Παρασκευήν, 19ην Ἰουλίου. 
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Λουπασάκη καί Ὄλγας Παρίση, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 20ήν  ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Βαρναλίδου καί Ἀθηνᾶς Παπαδοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.
Τό ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τοῦ Κόμματος AKP τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Κυριακήν, 21ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ ἐν Çağlayan νοσοκομείῳ Florence Nightingale νοσηλευομένην Εὐγενεστάτην κ. Ἐλισάβετ Ν. Νικολαΐδου καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀποθεραπείαν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Τριανταφύλλου Τοπάλογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Πέμπτην, 18ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τόν ἀδιαθετήσαντα Σεβ. Μητροπολίτην Περιστερίου κ. Χρυσόστομον, ὁμογάλακτον Αὐτοῦ ἐκ Χάλκης ἀδελφόν, ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἐπιστροφήν εἰς τά ποιμαντορικά αὐτοῦ καθήκοντα.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πρέσοβ κ. Ραστισλάβ, ἐκ Σλοβακίας, μεθ'ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Δέδεν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα, Θεολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Ἀντόκαν,  μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν Ρούσσου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Τσεβίκ-Συμεωνίδου καί Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Ζούνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Νικολάου  καί Ἰωάννου, ἐξ Αὐστραλίας.     
Τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίναν Δρυμαλίτου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 16ην Ἰουλίου, ἐτέλεσε Τρισάγιον, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Πατριάρχην ἐκλογῆς Αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ Κατοικίᾳ ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ ὁσονούπω ἀποχωροῦντος Ἐντιμ. κ. Scott F. Kilner, Γενικοῦ Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει. 
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐν αὐτῇ φιλοξενουμένης ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ὁσιωτ. Ἡγούμενον κ. Φιλάρετον Avdovshkin, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Ὀλέγκ Γρηγοριάδου καί Γερμανοῦ Κisilov καί τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου  Lukavenko, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Καριοφυλλίδου, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γκάτσιν, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἠλία, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Νικολιδάκην, Στέλεχος τῆς Ἑταιρείας DAMAVAND, ἐκ Καρδίτσης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ζωῆς Καρτσάκη, συνεργάτιδος αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἀναπτύξεως τῆς περιοχῆς Bitlis δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Κουσκουντζουκίῳ ἑστιατορίῳ Bridge, τήν Δευτέραν, 15ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 14ης ἰδίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυροῦ Νικοδήμου καί Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας κυροῦ Κυρίλλου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος φοιτητῶν ἐξ Η.ΠΑ., ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Μεγάρῳ «Okçular Tekkesi», τῇ παρουσίᾳ τῶν ἐνταῦθα ἐκπροσώπων τῶν θρησκευτικῶν Μειονοτήτων.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λεόντιον Καρίκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βλαδιμήρου Ὀχουνοῦ, πρ. Δημάρχου Νέας Μαδύτου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδα καί τῆς Ἐλλογ. κ. Μαριάννης Κορομηλᾶ, Ἱστορικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνος Βαχάρη, Ἄρχοντος Μαΐστορος,  ἐκ Μονακό.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Alice M. Shulka, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. Δρα Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, ἐξ Ἑλβετίας. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς  Ἐντιμ. κ. Νικολάου, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἐνταῦθα πανεπιστημιακῶν σπουδῶν αὐτοῦ.
Ὅμιλον Ἑλληνοαμερικανῶν Φοιτητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐφροσύνης Ἀντωνακοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Βακαλόπουλον, Ὑγειονολόγον- Στέλεχος τοῦ Ἑνιαίου Φορέως Ἐλέγχου Τροφίμων τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χρόνη, Δρος Βυζαντινῆς Φιλολογίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jane καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἀλέξανδρον Ἠ. Τσάκον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Ναταλίας Συρίμη, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, συνοδευομένους ὑπό οἰκείων καί φίλων αὐτῶν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Μαρούκου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου Ἠ. Τσάκου καί Ναταλίας Συρίμη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 13ην Ἰουλίου.
Τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, ἐπί τῇ  ἐνάρξει τῶν ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ θερινῶν κατασκηνώσεων τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 8ης Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κυρίας Tuna Köprülü, Γεν. Προξένου τοῦ Πριγκηπάτου τοῦ Monaco, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ 8ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀναρρήσεως εἰς τόν θρόνον αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοτάτου Πρίγκηπος Ἀλβέρτου Β', ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρῳ Sait Halim Paşa.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Διδυμοτείχου Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Ἀλαζράϊ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου,  Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, Ρόδου κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, μετά τῆς Εὐγεν. κ.  Isabella Oztaşçıyan Bernardini d'Arnesano, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Χοροζίδην, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν εἰς Ἁγίαν Πετρούπολιν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Scherstabit, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Ζαβιτσᾶνον, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Δικηγόρον, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρανάκην, Πρόεδρον τῆς Νεολαίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τούς Ἐλλογ. Δρα Cemal Uşak καί κ. Kudret Altındağ, ἐκ τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας. 
Τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ.  İsmet Agaryılmaz, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Sebastien de Courtuis, Mustafa Kılıç καί Ahmet Diler, μέλη τοῦ Συλλόγου Φίλων Καππαδοκίας.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, κατά τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας κυροῦ Κυρίλλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βάρνης, τήν Πέμπτην, 11ην Ἰουλίου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, Δημάρχου Σισλῆ, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν Mecidiyeköy, τήν Τρίτην, 9ην Ἰουλίου. 
Τό ὑπό τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Four Seasons Bosphorus, τήν Πέμπτην, 11ην ἰδίου.
Τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου Μουσουλμάνων Βιομηχάνων καί Ἐπιχειρηματιῶν Τουρκίας (MÜSİAD) παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Haliç Συνεδριακῷ Κέντρῳ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantıeghem, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Paul-Wolfgang Andersson, Ἐπίτιμον Γενικόν Πρόξενον τῆς Γερμανίας ἐν Νέᾳ Ὀρλεάνῃ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Billie Βεντουράτου.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκλάραν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Σκαλιστήραν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κολέτσον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Κουνούσου, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀλεξίου, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Κούτρα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Τσαραμανίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Baha Şıkman, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Derya, ἐντεῦθεν.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Μαρκάκην, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Τό Σάββατον, 6ην Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος προηγουμένως ὑπεδέξατο τόν Παναγιώτατον ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τῆς νήσου, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κάτοικοι καί παραθερισταί ἐκ τῶν νήσων. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τό καθιερωμένον Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου καί τόν Ἁγιασμόν.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς, καθ'ἥν ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ρομποπούλου,  Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος,  καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Παιδοπόλεως καί τούς ἐθελοντάς καί ἀπευθυνθείς πατρικῶς εἰς τούς τροφίμους αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. Ἐπηκολούθησε γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ  Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Ἰουλίου, καθ'ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐλληνικῆς Μαραθωνίου Κολυμβήσεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Χατζίκου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, ἥτις καί προσεφώνησε μεθ' υἱϊκῶν αἰσθημάτων  τόν Παναγιώτατον, ὁ Ὁποῖος καί ἀντεφώνησε καταλλήλως, ἐνῷ, τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 7ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Μελετίου Σακκουλίδου, διακονήσαντος ἐπί τεσσαρακονταετίαν καί πλέον ἐν τῇ Κοινότητι Κοντοσκαλίου.
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, ἐκ μέρους τῶν ἐν Ἀθήναις Κοντοσκαλιανῶν, καί ὁ Πατριάρχης.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 41ῃ  ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Χορτιάτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Εἰρήνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, Ἱερορράπτου.     
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Παιδοπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν  τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Ρομποπούλου, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Παντελεήμονα Καλαϊτζίδην, Διευθυντήν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Βόλου, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἐορτῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας.             
Τόν Ἐντιμ. κ.  Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Nervin, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Ἐπιστημονικόν Συνεργάτην τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Πάνου, Ὀρθοδοντικοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Εὐγενεστάτην κυρίαν Κωνσταντίαν Χριστοδούλου, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῆς Μαριάννης καί Ἑλένης, ἐκ Λονδίνου.
 
Ἐξεπροσωπηθη κατάλληλως κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Mehmet Hocaoğlu καί Özlem Polat, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελέσεως Γάμων τοῦ Δήμου Σισλῆ, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου. 

Σεπτῇ ἐντολῇ, κληρικός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ ἐν Çağlayan νοσοκομείῳ Florence Nightingale νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Ν. Νικολαΐδου καί ηὐχήθη αὐτῇ τά εἰκότα.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 1ης Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 2ας Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἐν Σωσθενίῳ (İstinye) ἕδραν τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως κ. Victor Tvircun, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Francis J. Ricciardone, Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Scott F. Kilner, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων τριάκοντα καί ἑπτά ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Σιναίου, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανόν, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἰουστίνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Παπαδᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, μετά κληρικῶν τῆς Περιφερείας αὐτοῦ, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί  Τενέδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωσίπατρον Στεφανούδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σουηδίας.
Τήν Ἑλληνικήν Κοινοβουλευτικήν Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀσφαλείας καί Συνεργασίας ἐν Εὐρώπῃ (ΟΑΣΕ), ἀποτελουμένην ἐκ τῶν  Ἐξοχ. Βουλευτῶν κ. κ. Ἀνδρέου Στ. Ψυχάρη,  Μάκη Βορίδου, Terrence-Νικολάου Quick, Γεωργίου Βαρεμένου, Παναγιώτου Ρήγα καί Ἰωάννου Πλακιωτάκη, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀφροδίτης Δωρίτου, Φαρμακοποιοῦ, συνοδευομένων ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Χαρᾶς Παπαζούδη, Στελέχους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Θεόδωρον Χειμάραν καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐγενίαν Ἀρβανίτη-Πρεβεζάνου, πρῴην Βουλευτάς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐλαβ. κ. Κυριακήν Ἀναγνωστοπούλου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Scuro, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῆς δίδων  Ἀλεξάνδρας καί Ἑλένης, ἐξ Η.Π.Α. .       

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Büyükçekmece Ξενοδοχείῳ Kaya Ramada Plaza πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Ὑποστηρίξεως Τυφλῶν, τήν Δευτέραν, 1ην Ἰουλίου.

*  *  *