Bulletin patriarcal

Ἰούνιος 2013

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησε:
α) ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 28ην Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Ἀνδρέας Καυκαλιᾶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης Λαζάρου, καί Κυριάκος Χατζηγιάννης, Βουλευταί, ἐκ Κύπρου, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀμερικῆς καί Ἑλλάδος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειμνήστου Παρασκευῆς Ματθιουδάκη, μητρός τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἕτους ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτῆς.
β) κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης ἰδίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.         
γ) κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, 30ῆς  ἰδίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου καί ἄλλων διακονησάντων ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων.

Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ  Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Νιώτη, ἐκ μέρους τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ.  Σωφρόνιος Κονιδάρης, ἐξ Αὐστραλίας.   

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον Lütfi Kırdar καί ὡμίλησεν, ὡς καί οἱ λοιποί ἐνταῦθα θρησκευτικοί ἡγέται, κατά τήν 22αν Συνάντησιν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀσφαλείας καί Συνεργασίας ἐν Εὐρώπῃ (ΟΑΣΕ), ἐπί τοῦ ρόλου τῆς θρησκείας. Εἰς τό τέλος τῆς συνεδρίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Cemil Çiçek, Πρόεδρος τῆς Μεγάλης Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, ἐδέχθη εἰς ἰδιαιτέραν συνάντησιν τούς ἐκπροσώπους τῶν ἐν τῇ Πόλει θρησκευτικῶν Μειονοτήτων, μεθ'ὧν ἀντήλλαξεν ἀπόψεις καί ηὐχαρίστησεν αὐτοῖς διά τήν συμμετοχήν καί τάς ὁμιλίας αὐτῶν εἰς τήν Συνέλευσιν.       

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τούς Ἁγίους ἐνδόξους καί πανευφήμους Δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπί τῇ Συνάξει αὐτῶν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιον Κονιδάρην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματίας.
Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Ἀνδρέαν Καυκαλιᾶν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος ΑΚΕΛ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης Λαζάρου, Κυριάκον Χατζηγιάννην, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος  ΔΗ.ΣΥ, καί Σοφοκλῆ Φυττῆν, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος ΔΗΚΟ, ἐκ Κύπρου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Βράϊλαν, Πρέσβυν τῆς Ε. Ε. παρά τῷ Ο.Η.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστιάνας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Θεοδώρας, Ἀλεξάνδρου καί Λεωνίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας  ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Tamás Torma, Ὑποπροξένου τῆς Χώρας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Koç.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Ὅμιλον Καθηγητῶν τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Μακεδονίας, ὑπό  τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Ἀσημοπούλου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα αὐτῶν, Πέτρον Κίλε, Ἀπόστολον Σπανίδην, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, καί Πέτρον Σαμαντζῆν, τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Καραγιαννίδου, Ἐκπαιδευτικόν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βάλληνδα-Μωϋσάκη, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σιτιλίδην, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, τήν Κυριακήν, 30ήν  Ἰουνίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελεσθεῖσαν, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 26ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μανωλᾶν, Ἀντιστράτηγον-Διοικητήν τῆς 1ης Ἑλληνικῆς Στρατιᾶς, ὁ ὁποῖος συνωδεύετο ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Σαραντάκου, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Χρήστου Σβερώνη, Συνταγματάρχου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λαμπρινῆς Παϊπάη, Γρηγορίου Μπουντλιάκη, Ἀντισυνταγματάρχου, Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου ἐν τῇ Πρεσβείᾳ Ἀγκύρας, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Κοντόλια, καί Ἀνδρέου Δούλη, Ἀντισυνταγματάρχου.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεδεών Βαρυτίμου, μετά τῆς Εὐγενεστάτης μητρός αὐτοῦ.
Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μουστακλῆν, Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Λευκωσίαν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀγγελετοπούλου, νέου Προϊσταμένου τοῦ ὡς ἄνω Γραφείου. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Πάριν Καρατζῖκον, Φοιτητήν Θεολογίας, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 25ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης παρέθεσε γεῦμα εἰς ὅμιλον ὁμογαλάκτων Αὐτοῦ ἀδελφῶν-μελῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης ἐν  τῷ ξενοδοχείῳ τῆς περιοχῆς Saklıköy Μαύρης Θαλάσσης. Προηγουμένως ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο τόν ὡς ἄνω ὅμιλον εἰς κατ' ἰδίαν ἀκρόασιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χερουβείμ Γούπαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγεωργίου, Φοιτητοῦ Θεολογίας.
Τήν  σύζυγον τοῦ Ἐξοχ.  Προέδρου της Σερβίας Εὐγενεστάτην κ. Dragica Nikolić, συνοδευομένην ὑπό συνεργατῶν καί φίλων αὐτῆς.
Τούς ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. κ. Ἀπόστολον Πορίδην καί Πέτρον Μπαζγκάρλο, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀδαμαντίου Ἀνεστίδου, Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηρίου Σχιστοῦ Ἀττικῆς, τήν Τρίτην, 25ην Ἰουνίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Victor Tvircun, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν İstinye ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν τό ἐσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 24ην Ἰουνίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δορυλαίου κ. Νίκανδρος καί Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, μέλη τῆς Χορῳδίας καί τοῦ χορευτικοῦ τῆς νεανικῆς ἑστίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἑπταλόφου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασιλείου Κούτλα, ὅμιλος Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Scranton Πεννσυλβανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μιχαήλ Ἀζάρ, Καθηγητοῦ-Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης,  Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μαθηταί τοῦ Ζαππείου μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐκθέσας τά κατά τήν τελευταίαν τριετίαν πεπραγμένα ἐν τῇ Κοινότητι, καί ὁ  Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου τά μέλη τῆς ὡς ἄνω χορῳδίας ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Sarıyer χώρῳ δεξιώσεων «Event Garden» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Shawn Steil, Προξένου τοῦ Καναδᾶ ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Καναδᾶ, τήν Δευτέραν, 24ην Ἰουνίου.
Τά ἐν τῷ Ἀρχαιολογικῷ Μουσείῳ τῆς Πόλεως πραγματοποιηθέντα ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως περί τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων ἐν τῷ βυζαντινῷ λιμένι Yenikapı, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρ. Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δοσιθέου Σερεπίσου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀδαμοπούλου, Διδασκάλου, ἐξ Αὐστραλίας, καί τῶν Εὐγεν. κ. Μαρίας Παπαδοπούλου, ἐκ Γιαννιτσῶν, καί κ. Ἑλένης Πεχλιβανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας, καί Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἐπί τῇ συμπληρώσει 10 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας αὐτοῦ, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Peckstadt, Φοιτητοῦ.     
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Προδρόμην καί Ἀλεξίαν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σερρῶν, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ  Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐξοχ.  κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀμοργιανόν, Ἀντιδήμαρχον Πειραιῶς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Μάρκου Σιγάλα, Ἐπιχειρηματίου, καί Ἰωάννου Χονδροκούκη. 
Τούς Ἐντιμ.  κ. κ. Γεώργιον Μαριδάκην, Προέδρον τῆς Παγκρητίου Ἑνώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Μύρωνα Φασουλάκην, Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς.   
Τήν Εὐγεν. κ. Παυλίναν Βαρναλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Πλαστικοῦ Χειρουργοῦ, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀθηνᾶς Παπαδοπούλου, Ἰατροῦ-Αἱματολόγου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐνταῦθα τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν.
Τούς τελειοφοίτους τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμοθέου Πατίστα, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Νικολόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης  Δημητρακάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Τόγιαν, πρῴην Βουλευτήν Βοιωτίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mesut Erişen, μετ'οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Σμύρνης.         

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, καί τήν ἐν συνεχείᾳ μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ παγκοσμίῳ ἡμέρᾳ τῆς Μουσικῆς, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τήν Παρασκευήν, 21ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 22ας  τρ.μ.. Ἐν τῷ τέλει αὐτῶν ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 17ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐν ξενοδοχείῳ τῆς περιοχῆς Saklıköy Μαύρης Θαλάσσης, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις Αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν-Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀρετάκη.
Τούς Σεβ. Ἀρχιεπισκόπους Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, Ἀρχιγραμματέα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, καί Λύδδης κ. Δημήτριον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Foster, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.Αἰκατερίνης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Δημητρίου, ἐκ Καλιφορνίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μιχαηλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 41 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐν τῇ Πόλει Βακουφίου Πολιτισμοῦ καί Τέχνης, τήν Τρίτην, 18ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Ἰουνίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 16ην Ἰουνίου, μετέβη μεθ᾿ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, ἐκ μέρους τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Μυτιλήνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, καί Χριστιανοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καθ'ἥν παρέστησαν καί Γερμανοί Δημοσιογράφοι ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. Δρος Frank-Dieter Freiling, μετά τῶν ὁποίων ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τούς ἐν τῷ ἐν Sultanahmet ξενοδοχείῳ Armada τελεσθέντας γάμους τοῦ ζεύγους Luke Yosuke Willis καί Esin Erez. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, εὐλογήσας τήν καρποφόρον δια- κονίαν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί Σταύρου Χαγιάλογλου, Ἀντιπροέδρου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ.
Τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Μπρανιτσέβου κ. Ἰγνάτιον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.
Τόν Σοφολ. Ραββῖνον κ. David Saperstein, Διευθυντήν τοῦ Religious Action Center of Reform Judaism, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Harry Δημόπουλον, ἐξ Η.Π.Α.. 
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Πανεπιστημίου Princeton, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Elizabeth Davis, Καθηγητρίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Ἀλέκογλου, Θεολόγον Καθηγητήν ἐν τῷ Ἐλληνικῷ Κολλεγίῳ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βασιλάγαν, Ἐπιχειρηματίαν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶν Γεωργίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἑντιμ. κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μελίσσης καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
α) Ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ - Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 12ην Ἰουνίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, καί
β) ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 13ην ἰδίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας καί Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Η.Π.Α. Κολλεγίου Wheaton μετά Καθηγητῶν αὐτῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν.     
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί Ἑλβετίας κ.  Ἱερεμίας καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ναοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Mark Arey, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀριστείδην Γαρίκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς  Ἀμερικῆς, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνίας, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Βασιλείας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Κωνσταντίνου.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Ioulian Pişta, ἐντεῦθεν, καί κ. Alfonso Sommut, ἐκ Μάλτας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Robert Thurman, Καθηγητήν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Πανεπιστημίου Columbia.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κουρτέσογλου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιλντάν καί τῶν νεοφωτίστων τέκνων αὐτῶν Πολυχρόνη καί Ἀρέμιδος, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aret Çilingir, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τό προσκλητήριον τῶν ἐπικειμένων γάμων αὐτοῦ.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 13ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἰνστιτούτου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νικηφόρον Ψυχλούδην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Λιονάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, καί κ. Παναρέτου Ψαραύτη, καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἱωακείμ Γιακουμάκη.       
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκαν, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Νικολάου Βαχτσεβάνου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, Ἱερροράπτου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου. 
32μελῆ Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτην Σκιαδᾶ. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη-Στεφανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Οἰκονόμου, Καθηγητήν Ἀστροφυσικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Anton, Φοιτητήν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Yücel Okutur, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Fulya, ἐκ Dalaman. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
Τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί Τέχνης τῆς Πόλεως, συναυλίαν, τήν Κυριακήν, 9ην Ἰουνίου.
Τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἀποχαιρετιστήριον τελετήν τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 10ην ἰδίου.   
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ τῆς Ὁλλανδίας δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τοῦ Ἐντιμ. κ. Onno Kervens, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας, τήν Τρίτην 11ην ἰδίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, αὐθημερόν.
Τήν κατά  τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, καθ'ἥν εἴθισται ὁ Πατριάρχης νά χοροστατῇ ἐν τῷ  Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τοῦ Ἀντιφωνητοῦ.   
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαυΐδ Τζιουμάκαν καί κ. Ἄνθιμον Κορομηλᾶν καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀλέξιον Παπαστεργίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πρός ἐπεξεργασίαν τοῦ προγράμματος τῆς εἰς αὐτήν Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως τόν προσεχῆ Ὀκτώβριον. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας  κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου -  Τριανταφύλλου καί κ. Ἰσίδωρον Μπαϊρακτάρην, τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰσίδωρον Κάτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Δέλλιον, Φιλόλογον.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν καί Πρεσβύτερον κ. Ναυκράτιον Φουρουντζόγλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Βεζίρογλου, Ἰερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου- Διπλοκιονίου, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, καί Γεώργιον Πριβίλοβιτς, τάς Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Σαλταμάρα, δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση καί δίδα Καλλιόπην Μεταξάκη, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον Λουθηρανῶν Παστόρων ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ ἱερέως κ. Νικολάου Wyrwoll.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτάτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Ἀλεβίζον, Ταξίαρχον, Διευθυντήν Ἀμύνης καί Πολιτικῆς τοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α., Εὐθύμιον Χαροκόπον, Συνταγματάρχην, Ἀθανάσιον Χατζηντάβαρην, Πλοίαρχον, Νικόλαον Γαλέον, Ἀντισμήναρχον, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. Cengiz Ekin, Συνταγματάρχου, κ. Anıl Yılmaz, Λοχαγοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Bahar Karaboğa, Διερμηνέως, ἐξ Ἀγκύρας. 
Τήν ἔντιμον Ἐφορείαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς Πετρίδου, Παιδιάτρου, μετά τοῦ ἐκπροσώπου Ἱδρυτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κεφάλα, Ὀδοντιάτρου. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Δάραν, Πρόεδρον τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Εὐρωπαίων Συντακτῶν, καί Murat Ağca, Ταμίαν αὐτῆς.
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Πανεπιστημίου Arkansas, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Daniel Levine καί George Paulson, Καθηγητῶν Κλασσικῶν σπουδῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντύπαν Μασλουμίδην, Ἀοιδόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
α) Τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Renaisance Bosphorus» παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων  τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 8ην Ἰουνίου,
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Walid Bechara καί Nadine El Franji, ἐκ  Βηρυττοῦ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν,  οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν μετ᾽ οἰκογενῶν αὐτῶν,  καί
γ) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὄλγας Μπροῦχιν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Κυριακήν, 9ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 6ης Ἰουνίου, ἐπεσκέψατο κατ᾽ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Bogdan Stancu, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Ρουμανίας, προερχομένων ἐκ Καππαδοκίας. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Lilieströn, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ . İris, ἐκ Σουηδίας. 
Τήν Εὐγεν. κ. Λίναν Μενδώνη, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου, Προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, τῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης Παναγιωταρέα, Καθηγητρίας Πανεπιστημίου -Δημοσιογράφου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαδοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Στασινάκην, Πρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρίας φίλων Ν. Καζαντζάκη, ἐξ Ἑλβετίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Γιγουρτσῆ, Φιλολόγου ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Μενδρινόν, Διευθυντήν τῶν Ἐκδόσεων «Τό Ἀνώγειο», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Βασιλειάδου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταματίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Ἐρευνητῶν ἐκ διαφόρων Πανεπιστημίων τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βλασίου Σταθακοπούλου, Καθηγητοῦ τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βγενοπούλου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις  αὐτῆς,  ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἀφιερωθεῖσαν  εἰς τόν ἀείμνηστον συγγραφέα Νικόλαον Καζαντζάκην, τήν Τετάρτην, 5ην Ἰουνίου. 
Τήν ἐν τῇ ἐν Beşiktaş Αἰθούσῃ Ἑκθέσεων Rampa πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως τῆς Εὐγεν. κ. Hatice Güleryüz, μέ τίτλον: «Moving Forward in Circles», τήν Πέμπτην, 6ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον  Lungro Ἰταλίας κ. Donato Oliverio, μεθ'ὁμίλου Κληρικῶν αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Virgilio Avato.   
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Stamford Connecticut τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου  κ. Ἀριστείδου Παπαγεωργίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Heilgrand Asmus, ἐπί κεφαλῆς Λουθηρανῶν παστόρων ἐκ Γερμανίας.
Tήν Ὁσιωτ.  Μοναχήν Μαγδαληνήν Γκότση, ἐξ Αὐστρίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Frances Kostarelos, Καθηγήτριαν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Ὅμιλον Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἐξ Οὐάσιγκτων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. Richard Joner.     
         
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συναυλιῶν Cemal Reşit Rey διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Παιδείας τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως καί τοῦ Βακουφίου Ensar ἀπονομήν βραβείων, τήν Δευτέραν, 3ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Περγάμου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μποτσουάνας κ. Γεννάδιον, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ  Στάντζιου, ἐκ Καβάλας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ζωοδόχου Πηγῆς Δάφνης Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Συναδινοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ . Ἀργυρίου Κοφινᾶ, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου ἐν Ἀλάσκᾳ Η.Π.Α., καί τῆς Εὐγεν. κ . Mickey Babcock, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Ἠλίαν Ντινένην, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Νεαπόλεως Πάφου, μετ'οἰκείων αὐτοῦ, Νικόλαον Ζαχαρόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Τμήματος Μεταπτυχιακῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, καί Χρῆστον Οἰκονόμου, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσελεπῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κορακάκην, Ἀρχιπλοίαρχον, Διευθυντήν Α' Κλάδου Γ.Ε.Ν., συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Σταύρου Μπάνου, Πλοιάρχου, Ναυτικοῦ Ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας καί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ, Δημητρίου Καβουλάκου, Πλοιάρχου, Παναγιώτου Οἰκονομοπούλου, Ἀντιπλοιάρχου, καί Διονυσίου Κλεινάκη, Ὑποπλοιάρχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάκην Λαζόπουλον, Ἠθοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κανέλλας Ἠλιοπούλου, Γραμματέως τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Καντόλα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μακρυγιάννην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Σώζου, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Emre Şen, Ἀρχιμάγειρον τοῦ Ξενοδοχείου Lavanda,  ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος πραγματοποιηθεῖσαν παράστασιν τοῦ ἔργου «Νόμιζα ὅτι ἤσουν ξένος», τό Σάββατον, 1ην Ἰουνίου, τῇ συμμετοχῇ  τῶν παρεπιδημούντων Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἑκκλησίας.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Βόσσου, ᾀοιδοῦ, τήν Πέμπτην, 30ήν Μαΐου. 
Τήν ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ τῆς Ἰταλίας δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gianluca Alberini, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς 67ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, τήν Παρασκευήν, 31ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐκδηλώσεων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λάκη Λαζοπούλου, μέ θέμα: «Θεατρική Τέχνη καί ἡ ἀξία τῆς σάτυρας», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ καί Στυλιανῆς Τσιότσιου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 1ην Ἰουνίου.

*  *  *