Patriarchal Monthly Bulletin
2001

Retour

Μάϊος 2001

Μάϊος 2001

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Παρασκευής, 25ης Μαΐου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκ των προκατόχων Αυτού αοιδίμου Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ', επί τη 100 ετηρίδι από της εκλογής αυτού το δεύτερον εις τον Πατριαρχικόν Θρόνον.

*   *    *

Ο Πατριάρχης εις Καππαδοκίαν

Το εσπέρας της 25ης Μαΐου η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Νεαπόλεως κ. Αμβροσίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Νικόδημου, Βεροίας και Ναούσης κ. Παντελεήμονος και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ανθίμου, του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου, του  Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, του Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου, και του Εντιμ. κ. Βασιλείου Καραγιώργη, Αρχικλητήρος Αυτού, μετέβη αεροπορικώς εις Νεβσεχίρ Καππαδοκίας. Την επομένην, 26ην ιδίου, προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω εν Σινασώ Ιερώ Ναώ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ομιλήσας ελληνιστί και τουρκιστί προς τους πολυπληθείς προσκυνητάς εκ της Πόλεως και εξ Ελλάδος. Ο κ. Δήμαρχος της κωμοπόλεως Mustafapaşa μετά των περί αυτόν επεφύλαξαν θερμήν υποδοχήν εις τους επισκέπτας αυτών. Το αυτό εγενετο και υπό του κ. Δημάρχου Avanos, ένθα ο Πατριάρχης προέστη του Εσπερινού του Σαββάτου εν καταλλήλως διαρρυθμισθέντι χώρω εις το ύπαιθρον, ως επίσης και υπό του κ. Δημάρχου του Προκοπίου (Űrgüp), ένθα ο Πατριάρχης προέστη υπαιθρίου Θείας Λειτουργίας την πρωΐαν της Κυριακής, 27ης τ. μ., ημέρας της μνήμης του εν τη πόλει ταύτη ζήσαντος εν αγιότητι Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Κατ' αυτήν ετέλεσε και την εις πρεσβύτερον χειροτονίαν του Θεοφιλ. Εψηφισμένου Μητροπολίτου Μπουένος ΄Αϊρες κ. Ταρασίου, ωμίλησε δε και πάλιν εις τας δύο γλώσσας δια την σημασίαν της εορτής των Αγίων Πατέρων και του Οσίου, δια τον νέον Ιεράρχην της Μητρός Εκκλησίας και δια την αγιοτόκον Καππαδοκίαν, ευχάριστησας τας αρμοδίας Αρχάς της Χώρας δια την άδειαν, τας διευκολύνσεις και τας τιμάς.

Ο Πατριάρχης πλην των κ. κ. Δημάρχων, επεσκέφθη εθιμοτυπικώς και τον Εξοχ. κ. Νομάρχην Νεαπόλεως (Νεβσεχίρ) και τον Εντιμ. κ.΄Επαρχον (Kaymakam) του Προκοπίου, επιστρέψας αεροπορικώς εις την Πόλιν την πρωΐαν της Δευτέρας, 28ης τ. μ..

Επίσκεψις Βουλευτών εξ Ελλάδος και Κύπρου

Το απόγευμα της Τρίτης, 22ας Μαΐου, επεσκέφθησαν το Οικουμενικόν  Πατριαρχείον  και  τον    Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον οι Έλληνες και Κύπριοι βουλευταί, οι οποίοι μετέβησαν εις την Πόλιν δια την εαρινήν Σύνοδον της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τας Αθήνας ήσαν οι βουλευταί Θεόδωρος Κατσώνης, Ντόρα Μπακογιάννη, Μιχαήλ Λιάπης, Μαρία Δαμανάκη, Νόρα Κατσέλη και Κίμων Κουλούρης, ενώ από την Κύπρον οι κ. κ. Γεωργιάδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, Πουργουρίδης, Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων, και Μαραθεύτης και Αγρότης,, Γραμματείς Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων.

Οι επισκέπται ενημέρωσαν την Α.Θ.Παναγιότητα επί των εργασιών και των επαφών των εν τη Πόλει και εξέφρασαν τον σεβασμόν και την αγάπην των προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και το πρόσωπον του Πατριάρχου, ο Οποίος με την σειράν Του τους ενημέρωσεν επί των δραστηριοτήτων της Μητρός Εκκλησίας, εύρε δε την ευκαιρίαν να ευχαρίστηση και πάλιν την Βουλήν των Ελλήνων δια την προσγενομένην Αυτώ προ διετίας τιμήν να ομιλήση από του υψηλού βήματος αυτής προς την Εθνικήν Αντιπροοωπείαν. Αντηλλάγησαν δώρα και η όλη συζήτησις διήρκεσε μίαν ακριβώς ώραν.

Τους υψηλούς επισκέπτας κατά την επίσκεψίν των εις το Φανάριον συνώδευεν ο εν Αγκύρα Πρέσβυς της Ελλάδος Εξοχ. κ. Ιωάννης Κοραντής.

               Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 23η Μαΐου 2001

    Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Η Επιτροπή αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εν Φαναρίω, κατά τα προαποφασισθέντα, υπό την προεδρείαν των Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου   και   Αρχιεπισκόπου   Αμερικής   κ. Δημητρίου, και ειργάσθη καθ' όλην την διάρκειαν του διημέρου 9 και 10 Μαΐου ε.έ. εν πνεύματι αδελφικής αγάπης και αλληλοκατανοήσεως, εν υψηλώ δε αισθήματι ευθύνης εμελέτησε το σχέδιον Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το προελθόν εκ της συγχωνεύσεως των καταρτισθέντων κειμένων υπό της εν Αμερική επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου και υπό της Μητρός Εκκλησίας.

Εμελετήθησαν και εθεωρήθησαν επισταμένως κατά το διήμερον τούτο τα 13 πρώτα άρθρα του ενιαίου σχεδίου, επί των οποίων αντηλλάγησαν  απόψεις, διεπιστώθη δε πλήρης σύμπτωσις γνωμών και θέσεων και επετεύχθη συμφωνία επί του περιεχομένου αυτών.

Ειδικώτερον, εξητάσθησαν τα θέματα της εκλογής Αρχιεπισκόπου Αμερικής εν περιπτώσει χηρείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής· της αναβαθμίσεως των Ιερών Επισκοπών αυτής εις εν ενεργεία Μητροπόλεις του πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου· και του τρόπου εκλογής των  Μητροπολιτών  των  ουτωσί ανυψούμενων  εις Μητροπόλεις Επισκοπών. Επί των θεμάτων τούτων αι δύο πλευραί κατέληξαν εις συμφωνίαν, εκτός ενός πρακτικού σημείου,  αφορώντος εις εν εκ των περιγραφομένων προσόντων του εκλεγησομένου Αρχιεπισκόπου, το όποιον και θα συζητηθή μετά των υπολειπομένων άρθρων κατά την προσεχή τελευταίαν φάσιν της συνεργασίας των δύο Επιτροπών, ήτις θα πραγματοποιηθή και πάλιν εν Φαναρίω κατά το χρονικόν διάστημα 20-21 προσεχούς Ιουνίου.

Αμφότεραι αι πλευραί εκφράζουν την ικανοποίησιν αυτών δια την επιτευχθείσαν συμφωνίαν και εν γένει δια το επιτέλεσθεν, τη χάριτι του Αναστάντος Κυρίου, έργον, το οποίον αποβλέπει εις την ευστάθειαν και πρόοδον επί μάλλον και μάλλον της Ιεράς Αρχιεπισκοπής· εις την διατήρησιν και σύσφιγξιν έτι περαιτέρω της ενότητος καθ' εαυτήν της επικαίρου επαρχίας ταύτης του Οικουμενικού Θρόνου και εις την ενίσχυσιν των ακατάλυτων δεσμών μεταξύ των δύο Θεσμών, ήτοι της Μητρός Εκκλησίας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 10η Μαΐου 2001

Την Δευτέραν, 14ην Μαΐου, επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην ημών, ίνα εκφράση τας ευχάς αυτού τε και της κατ' αυτόν παροικίας, επί τω διαγενομένω Πάσχα, ο Σεβ. Μητροπολίτης των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Yusuf  Cetin, μετά της συνοδείας αυτού.

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την εν τη Πατριαρχική Βιβιβλιοθήκη δοθείσαν διάλεξιν, υπό του Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Σβολοπούλου, Καθηγητού Πανεπιστημίου, με θέμα: "Το 0ικουμενικόν Πατριαρχείον κατά την περίοδοv της Οθωμανικής Κυριαρχίας", το εσπέρας της αυτής ημέρας.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Παρασκευής, 11ης Μαΐου, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονος και Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, επεσκέφθη την εν τω εν Harbiye Πολιτιστικώ Κέντρω Cemal Reşit Rey έκθεσιν ζωγραφικής των Εντιμ. κ. κ. Nasuh Dönmez και Josif Fani, με θέμα την γενέτειραν Αυτού νήσον Ιμβρον.

Εν συνεχεία Ούτος, διεπεραιώθη εις Χάλκην, και ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν της Αγίας Τριάδος, χοροστατήσας κατά τον τελεσθέντα εν αυτή Εσπερινόν.

Ακολούθως εγένετο εν τω Συνοδικώ της Ιεράς Μονής εκδήλωσις προς τιμήν των Σεβ. Μητροπολιτών Πέργης κ. Ευαγγέλου, Ελβετίας κ. Δαμασκηνού, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονος και  Περγάμου κ. Ιωάννου και των Εντιμολ. κ. κ. Βασιλείου Σταυρίδου και Βασιλείου Αναγνωστοπούλου, οργανωθείσα υπό της  Αδελφότητας Οφφικιάλων "Παναγία η Παμμακάριστος", πραγματοποιούσης το ετήσιον προσκύνημα αυτής προς την Μητέρα Εκκλησίαν, υπό την ήγεσίαν του Εντιμολ. κ. Ιωάννου Παπαμιχαλάκη, Προέδρου αυτής. Την εκδήλωσιν κατέκλεισεν ομιλήσας καταλλήλως ο Πατριάρχης.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επέστρεψε την επομένην εις τα Πατριαρχεία. 

Επί τη ι. μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του 'Ομολογητου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ετέλεσε Τρισάγιον προ του τάφου του εκ των προκατόχων Αυτού αοιδίμου Πατριάρχου Γερμανού του Ε', εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού  Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, παρουσία του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, δεηθείς και υπέρ του αοιδίμου Πατριάρχου Γερμανού του Δ', Ιδρυτού της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

  

Η εορτή των εν Αγίοις Αρχιεπίσκοπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

Μετά πάσης ιεροπρεπείας και τάξεως εωρτάσθη και εφέτος η καθιερωθείσα μνήμη των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 12ης Μαΐου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν, προέστη δε της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, 13ην τ. μ., εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Περγάμου κ. Ιωάννου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, ως καί του Θεοφιλ. Επισκόπου Μπατούμ και Σχάλτα κ. Δημητρίου.

Κατά την θείαν Λειτουργίαν εξετέθησαν εις προσκύνησιν, εν τω Σωλέα, τα εν τη Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλη φυλασσόμενα τεμάχια ι. λειψάνων ενίων εκ των εορταζομένων αγίων Πρωθιεραρχών.

Τον θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Απόστολος, Ηγούμενος της εν Χάλκη Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρέλιας και πάσης Φιλλανδίας κ. Ιωάννης, Ιεράρχαι εκ της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου, ο  Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Αρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας της Αδελφότητας "Παναγία η Παμμακάριστος", παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της ιδίας ημέρας, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το Ξενοδοχείον Hilton, τιμήσας δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τας υπό της ως άνω Αδελφότητας Οφφικιάλων γενομένας πολιτιστικάς εκδηλώσεις προς τιμήν των Ελλογ. Λυκειαρχών ημών, των Νέων και όλων των 'Ομογενών της Πόλεως, εις ας συμπεριελαμβάνοντο εγκαίνια εκθέσεως ζωγραφικής της Ευγεν. κ. Αλίκης Τόμπρου και συναυλία υπό της Ορχήστρας Συγχρόνου Μουσικής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως (ΕΡΤ). Προ της συναυλίας ο Πατριάρχης ωμίλησε προς το πολυπληθές ακροατήριον, ευχαριστήσας τους οργανωτάς και απευθυνθείς ιδιαιτέρως προς την νεολαίαν της Ομογένειας.

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Καρέλιας και πάσης Φιλλανδίας κ. Ιωάννην, συνοδευόμενον υπό των Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Heikki Huttunen και του Ευλαβ. Διακόνου κ. Kimmo Kallinen.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ιωάννην, Αντιπρόεδρον της Ακαδημίας Αθηνών.

Τον Θεοφιλ. Επισκοπον Μπατούμ και Σχάλτα κ. Δημήτριον, εκ των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Γεωργίας, συνοδευόμενον υπό των Ελλογιμ. κ. κ. Zaal Sxirtladze και Zaal Abashidze, Καθηγητών.

Τον Σεβ. ΡΚαθολικόν Αρχιεπίσκοπον Μασσαλίας κ. Bernard Penafieu.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον, Ηγούμενον της εν Εσσεξ Αγγλίας Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου.

45μελη όμιλον Αστυνομικών μετά των οικείων αυτών, εκ της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας, του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της 'Ελλάδος, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Κιούλου.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Ιωσήφ Κατουνακιώτην, εξ Αγίου Όρους.

66μελή όμιλον εκ της Ενώσεως τ. Βουλευτών Ελληνικού Κοινοβουλίου, μετά του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αγγέλου Αγγελούση, Προέδρου αυτού.

Επιστροφή της Α. Θ. Παναγιότητος εξ Ελλάδος

Τό μεσονύκτιον της 7/8 τ. μ. Μαΐου η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επέστρεψεν οδικώς εξ Ελλάδος μετά της συνοδείας Αυτού αποτελούμενης εκ των Σεβ. Μητροπολιτών Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος και Μύρων κ. Χρυσοστόμου, των  Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Στεφάνου και Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, και των Εντιμ. κ. κ. Σάββα Μαραγκού, Hüseyin Öztürk μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Filiz, Νικολάου Μαγγίνα και Βασιλείου Καραγιώργη.

Κατά την εν Ελλάδι παραμονήν Αυτού, αρξαμένην την 2αν τ. μ., ο Πατριάρχης επεσκέφθη την Ι. Μητρόπολιν Ξάνθης και προέστη των εορταστικών εκδηλώσεων επί τη κατατάξει εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Επισκόπου Γεριθεωρίου Θεοφάνους και τω εορτασμώ το πρώτον της μνήμης αυτού την 3ην Μαΐου, ως και την Ι. Μητρόπολιν Σερρών και Νιγρίτης, εν τη κωμοπόλει Τερπνή της οποίας ετέλεσε τα εγκαίνια του Ι. Ναού των Τριών Ιεραρχών, ανεγερθέντος γενναιόφρονι δαπάνη του Εντιμολ. κ. Δημητρίου Αναστασιάδου, Αρχοντος Χαρτουλαρίου, Επιχειρηματίου.

Επίσης ο Πατριάρχης επεσκέφθη την Ι. Μητρόπολιν Μαρώνειας και Κομοτηνής, προσκλήσει του Ποιμενάρχου αυτής Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού, γενόμενος δεκτός, ως και εν Ξάνθη, μετά πολλής αγάπης και σεβασμού υπό τε των Χριστιανών και υπό των Μουσουλμάνων κατοίκων αυτής.

Τέλος, ο Πατριάρχης επεσκέφθη, κατόπιν προσκλήσεως του Τμήματος Ελλάδος του Διεθνούς Ταμείου δια την Φύσιν (WWF), το Δάσος Δαδιάς και το εν αυτώ Κέντρον Περιθάλψεως αγρίων πτηνών, γενόμε νος δεκτός μετ' εκδηλώσεων σεβασμού και πολλής αφοσιώσεως υπό του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας κ. Νικηφόρου και των πολιτικών, δημοτικών και λοιπών αρχών της περιοχής, ως εγένετο και κατά τας επισκέψεις Αυτού εις τας προλαβούσας περιοχάς και Ι. Μητροπόλεις.

Κατά την περιοδείαν Αυτού ταύτην ο Πατριάρχης επεσκέφθη διαφόρους Ι. Μονάς, το Δημοκρίτειον Πανεπιστήμιον Θράκης, την Εθνικήν Κεντρικήν Βιβλιοθήκην Σερρών κ. ά.

 

H  Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον  Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα  Εφέσου κ. Χρυσόστομον, επανακάμψαντα εκ του εις τω εξωτερικόν ταξιδιού αυτού.

Την Ιεραρχείαν και την Επιτροπήν Αναθεωρήσεως του Συντάγματος της Ιεράς  Αρχιεπισκοπής  Αμερικής, υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου αυτής κ. Δημητρίου.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ηγούμενον της εν Θεσσαλονίκη  Ιεράς Μονής Βλατάδων και Ομότιμον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Τον Σεβ. Καρδινάλιον Esztergom-Βουδαπέστης κ. Δρ. László Paskai, μετά των ΡΚαθολικών Πρεσβυτέρων Πανοσιολ. κ. Δρ. Kanonok Eörs και Οσιολ. László Süllei, συνοδευόμενους υπό του Αιδεσιμολ. κ. Ιωσήφ Kalota, Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου και Αρχιερατικού Επιτρόπου της εν Ουγγαρία Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τον Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Στέφανον, ον ωνόμασε Δευτερεύοντα των Πατριαρχικών Διακόνων, λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικην ευχήν και ευλογίαν και υποβαλόντα την ευγνωμοσύνην αυτού.