Bulletin patriarcal

Μάϊος 2010

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, 30ῆς  τ. μ..

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος ἐδέχθη:
Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν Συροκαθολικῶν κ. Ἰγνάτιον (Yusuf Γ' Younan), ἐκ Βηρυττοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Χωρεπισκόπου αὐτῶν ἐνταῦθα κ. Yusuf Sağ καί Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.
33μελῆ ὅμιλον τοῦ Τάγματος «Ἀδελφοί τοῦ Γερμανικοῦ Οἴκου Ἁγίας Μαρίας Ἱεροσολύμων» ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὑψηλοτ. Βαρώνου Arbogast von Frankenstein, ἐκ Γερμανίας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Καλιπτσίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 

Ἐξεπροσωπήθη κατά:
α) Τό ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας διοργανωθέν συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος «Παιδεία ἀξιῶν-(Değerler Eğitimi)», ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Grand Cevahir», τό Σάββατον, 29ην Μαΐου. 
β) Τήν διοργανωθεῖσαν ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως καί τοῦ Ὀργανισμοῦ «İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti» ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Galatasaray», αὐθημερόν.
γ) Τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, τήν Παρασκευήν, 21ην Μαΐου.
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Dolmabahçe Σταδίῳ İnönü διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ Νεολαίας καί Ἀθλητισμοῦ, τήν 19ην Μαΐου. 


*  *  *

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Βουλγαρίαν
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 18ης Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε δι'ἰδιωτικῆς πτήσεως διά Πύργον (Burgas) Βουλγαρίας ἵνα, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως, ἀνα- κηρυχθῇ ἐπίτιμος διδάκτωρ ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Πανεπιστημίου «Free University» καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐπισκεφθῇ Ἱ. Ναούς, Μονάς καί μνημεῖα τῆς πόλεως ταύτης, τῆς Μεσημβρίας καί τῆς Σωζοπόλεως, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Sabiha Gökçen» ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου. Τήν Α.Θ.Παναγιότητα συνοδεύουν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Ἀθανάσωφ, Ἄρχων Μ. Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, καί κ. Πέτρος Κίλε, Κλητήρ.
Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ ἁγίῳ, εἰς τήν ἔδραν Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 19ης Μαΐου.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Petar Mandjoukov καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ivaneta.   
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ.  Δημήτριον Μποτίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, Φοιτητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Tomas P. Campbell, Διευθυντήν τοῦ Μητροπολι- τικοῦ Μουσείου τῆς Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς Ἐλλογ. Δρος κ. Helen C. Evans, Στελέχους αὐτοῦ καί τῆς Εὐγεν. κ. Nina Joukowsky Köprülu.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bilâl Hasan Reşit, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως διοργανουμένην ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Semih Akdal, τήν Παρασκευήν, 14ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 14ην Μαΐου,  παρέστη εἰς διοργανωθεῖσαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις συνάντησιν μεταξύ ἀφ'ἑνός  Ἀντιπροσωπείας Κυβερνητικῶν  παραγόντων ἐξ Ἀγκύρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Volkan Bozkır, Γενικοῦ Γραμματέως ἐπί θεμάτων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καί ἀφ' ἑτέρου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί ἐκπροσώπων Ἱδρυμάτων καί Κοινοτήτων τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, πρός οὕς ὡμίλησε καταλλήλως καί ἔθεσε τά ἀπασχολοῦντα τό Πατριαρχεῖον καί τήν Μειονότητα ἡμῶν προβλήματα, ἐπί τῶν ὁποίων ὡμίλησαν καί πολλοί Ἐπίτροποι καί νομικοί. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 15ην τρ.μ., ἐξέδραμεν εἰς Durusu τῆς Θρᾴκης μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει συμπατριωτῶν Αὐτοῦ Ἰμβρίων, μετά τῶν ὁποίων ἐπεσκέφθη τάς ἐκεῖ ἐγκαταστάσεις ἱππασίας, τό Μουσεῖον ταριχευμένων ζώων καί τήν λίμνην τῶν Δέρκων καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν των παρατεθέν ὑπ' Αὐτοῦ γεῦμα. Τό ἀπόγευμα ἅπαντες ἐπέστρεψαν εἰς τά ἴδια «αἰνοῦντες καί εὐλογοῦντες τόν Θεόν».

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν τῇ Α' Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ συνελθόντων, 16ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, Γερμανίας καί Γαλλίας.

Τήν μεσημβρίαν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως κ. Ἐλπιδοφόρου, παρεκάθησεν εἰς πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Besim Tibuk, τῇ συμμετοχῇ Βουλευτῶν, ἐκπροσώπων τῶν ΜΜΕ, Ἐπιχειρηματιῶν κ.ἄ. . 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐν αὐτῷ γενομένων ἔργων ἐξωραϊσμοῦ, καί συνεχάρη πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τό ἔργον τοῦτο, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, Δήμαρχον Şişli. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν Δρα κ. Klaus Reichert, Πρόεδρον τῆς Γερμανικῆς Ἀκαδημίας Γλώσσης καί Ἐκπαιδεύσεως, μετά τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀκαδημίας ταύτης.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ertuğrul Genç, Δήμαρχον Maçka (Ματσούκας) τῆς Τραπεζοῦντος καί Bekir Ödemiş, πρῴην Δήμαρχον Προκοπίου (Ürgüp). 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ-Παραρτήματος Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ. Ἐντιμ. κ. Πασχάλη Δημητρακάκη, Προέδρου αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ἀεροπορίας Νομοῦ Μαγνησίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Τσεκούρα, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Turhan Yavaş, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Δαρδανελλιώτην, Ὑποπλοίαρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Χαραλαμπίας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Πολυκάρπου- Χρυσοβαλάντη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Πολιτισμικήν Ἑταιρείαν Φίλων Βυζαντινῶν Τεχνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μπάκα, Προέδρου αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
95μελῆ ὅμιλον συνταξιούχων Ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Δήμου Νέας Χαλκηδόνος Ἀττικῆς.
Ὅμιλον στελεχῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Τραπέζης «Eurobank Tekfen», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Φαίδωνος Χατζάκη.   
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Πάνου, Νοσηλευτήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Μπουρνούδη, Ἰατροῦ, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κυριακόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Παρασκευῆς, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Klaus-Josef Lutz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Martina, τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Cilerdzic καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κωνσταντινίδου, Δικηγόρου, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μιχαηλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βαρελᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μπομποτᾶ, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κοῦτρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὔας καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dirk Kennis  μετά τῆς Εὐγεν. κ. Nadine Chehab, ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως Fokolari, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Νεραντζούλη, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ, ἐξ Η.Π.Α. .   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Μουσείῳ Ἰσλαμικῆς καί Τουρκικῆς Τέχνης πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐγκαινίων ἐκθέσεως ὑφαντῶν, τήν Πέμπτην, 13ην Μαΐου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ἀγγελίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Παρασκευήν, 14ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Βαρελᾶ καί Ἑλένης Μπομποτᾶ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 15ην ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Dünya Ehl-İ Beyt» ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ ἐν Alibeyköy ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Θεοδώρας Γιόφογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 11ης Μαΐου,  ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ Στρατιωτικῷ Μουσείῳ τῆς Πόλεως διοργανουμένην ἔκθεσιν ὑφαντῶν, εἰς τήν ὁποίαν συμμετέχει καί ἡ ὁμογενής Εὐγεν. κ. Ἕλλη Φινφίνη. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ἐχοροστάτησεν, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ-Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 12ην Μαΐου.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ ἄρτι ἀνακαινισθείσῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό ἔργον τοῦτο τοῦ ἐξωραϊσμοῦ καί ἀναφερθείς εἰς τά ἐγκαίνια-γενέθλια τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί εἰς τόν ἑορταζόμενον Ἅγιον Γερμανόν, Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, καθ' ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Ἐπισκοπείῳ τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην  Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί ἐν συνεχείᾳ κατ'οἶκον τόν ἐπίσης ἑορτάσαντα Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί  ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 13ην Μαΐου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ ὡς ἄνω Μητροπολίτης, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ὕδρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ἰωάννου Τσάκωνα, καί ἐξ Ἄνδρου, ὡς καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν.  Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἁμβρόσιος, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Παναγόπουλον, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σπόρον, συμμαθητήν Αὐτοῦ ποτε ἐν Ἴμβρῳ, ἐκ Νοτίου Ἀφρικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Don Boulanger, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jasmina, Δικηγόρου, ἐκ Los Angeles.         

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἄγγελον Velkov, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Λιάζε, Προέδρου αὐτῆς, καί Todor Vassiliev, Ἐπιχειρηματίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Svetoslava, ἐντεῦθεν. 
Τήν Ὁσιωτάτην Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Μονῆς Χρυσοπηγῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κουφόν, ἐντεῦθεν.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου Παραλίας Κάτω Ἀλισσοῦ Ἀχαΐας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μπαρμπούνη, Προέδρου αὐτοῦ.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi» διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Marmara 13ης Εὐρωασιατικῆς Οἰκονομικῆς Διασκέψεως, τήν Τετάρτην, 5ην Μαΐου.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Natalya Oral, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, αὐθημερόν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 4ης Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο. πραγματοποιηθεῖσαν ὑπό τοῦ χορευτικοῦ ὁμίλου τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς ἐκτέλεσιν παραδοσιακῶν χορῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁμιλήσας συνεχάρη καί ηὐλόγησε τήν Διεύθυνσιν καί τούς μαθητάς αὐτῆς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Βράτσης κ. Καλλίνικον καί Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας κ. Κύριλλον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ivan Petkov καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ Ἐφορείαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν τῆς Μονῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυ- τέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαρα- λάμπους Μπέργκε καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Χατζηγεωργίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, καθ'ἥν εἴθισται ὁ Πατριάρχης νά χοροστατῇ ἐν τῷ  Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίᾳ αὐτοῦ.   
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Γεώργιον Τσέτσην, Μέγαν Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῶν Κοινοτήτων Σωτῆρος Χριστοῦ Woolwich καί Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Croydon Λονδίνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Μιχαήλ Παζίνα.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνωδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν Ἐξοχώτατον ἐν ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, Γεώργιον Πριβίλοβιτς, Ἱεροψάλτην τῆς Κοινότητος Ἁγίου Στεφάνου, Γεώργιον Τσακίρην καί Γεώργιον Χειράκην, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί τάς Εὐγεν. δίδας Εἰρήνην Δημητρίογλου, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί Γεωργίαν Μ. Μπίτση, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Χαράν Σκολαρίκου, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Gianluca Alberini, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἰταλίας, ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Σταυρᾶκον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Τσάρκογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Χριστοφόρου, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη κατά:
Τήν ἔναρξιν τῶν ἐκδηλώσεων τῆς «27ης Ἑβδομάδος τῶν Βακουφίων», ἐν τῷ ἐν Maslak Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «TİM», τήν Τρίτην, 4ην Μαΐου.
Τά ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως, μέ θέμα: «5000 Years of Japanese Art», ἐπ' εὐκαιρίᾳ τοῦ ἔτους τῆς Ἰαπωνίας, ἐν τῷ Μουσείῳ Topkapı, αὐθημερόν.

*  *  *

Τό Σάββατον, 1ην Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfi Kırdar δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Λαϊκῆς  Ὀρχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης». 

Ἡ ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης  Μαΐου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Focolari καί ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ἅπαντας ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης.   

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 2αν ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου,  Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλη τῆς Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,  παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ὁ Πατριάρχης καταλλήλως τῇ περιστάσει. Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπί κεφαλῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Θρησκευτικῶν  Ἡγετῶν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς πραγματοποιηθείσης ἐνταῦθα  7ης Γενικῆς Συνελεύσεως αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Δημητριάδου. 
Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Γρηγόριον Λαρεντζάκην, Ἄρχοντα Μ. Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Gratz,  Ἰσαάκ Ἀναστασιάδην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Νικόλαον Ξεξάκην, Ἄρχοντα Χαρτοφύλακα, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά προσκυνητῶν ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμoλ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἰατρόν, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλε- γίου Ἀθηνῶν «Pierce College», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. David Horner, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Ἀμοιρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Κώνστα, Δικηγόρους, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Maxim Mezhansky, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Inna καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐκ Μόσχας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Λατσίσταλη, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χρ. Παπαχρῆστον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συνδέσμου Ἁπανταχοῦ Νυμφαιωτῶν «Ἅγιος Νικόλαος».         

Ἐξεπροσωπήθη:
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου κατά τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Μ. Ρεύματος δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Συλλόγου Ἀλατσατιανῶν Κρήτης, τήν Κυριακήν, 2αν Μαΐου, καί
β) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα κατά τήν ἐν Μπακού Ἀζερμπαϊτζάν διοργανωθεῖσαν, μεταξύ 26ης καί 27ης Ἀπριλίου, Παγκόσμιον Συνάντησιν τῶν Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν, ἐπί τοῦ θέματος: «Globalization, Religion, Traditional Values». 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Tό ἐν τῇ ἐν Levent ἕδρᾳ τῆς Τραπέζης Ἐργασίας («İş Bankası»),  διοργανωθέν 10ον Φεστιβάλ Tέχνης τῆς ὡς ἄνω Τραπέζης τῇ συμμετοχῇ Μειονοτικῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, τήν Τετάρτην 28ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Onno Kervers, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Βεατρίκης, τήν Παρασκευήν, 30ήν Ἀπριλίου.
Τό ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ παρατεθέν γεῦμα, ἐν τῷ ἐν Yesilyurt Ἀθλητικῷ Συλλόγῳ, τήν Κυριακήν, 2αν Mαΐου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μαρίου καί Δεσποίνης Ἀνδρικοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.

*  *  *