Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Retour

Μάρτιος 2006

Μάρτιος 2006

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετείας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν διά τό Προξενικόν Σῶμα, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, τήν Τρίτην, 28ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως «Feelings Collection 2006 İstanbul», ἐν Şişhane, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
30μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ πολυεθνικοῦ καί πολυθρησκευτικοῦ Λυκείου Koninklijk Atheneum Ἀμβέρσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἑλλογ. κ. Karin Heremans, Διευθυντρίας αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βέλλιου, Καθηγητοῦ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν διά τούς Ὀρθοδόξους μαθητάς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηπονήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν διά τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, τήν Δευτέραν, 27ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐ-αγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 24ην Μαρτίου, καθ'ὅν ἐψάλη καί ἡ Γ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τό πέρας τῶν Ἀκολουθιῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καί Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων.
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πατριάρχης, κατά δέ τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Βησσαρίων Κομζιᾶς.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´ . Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας,  καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου, καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δοσιθέου Κανέλλου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα τῇ περιστάσει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης τ. μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 26ης ἰδίου, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ.
Μετ΄ Αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ.  Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, αὐταδέλφου αὐτοῦ, Ἀθανασίου Κοκκίνη, Προέδρου τῆς Ἀναπτυξιακῆς Ἑταιρείας Μαγνησίας, καί Γρηγορίου Βλαχάκη, Ἀντιπροέδρου τῆς Δ. Υ.Πε.  Θεσσαλίας, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Titokov, Ἀντιδήμαρχον Φιλιππουπόλεως (Plovdiv), μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Λουκᾶ Stanchev,  Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καί Δημητρίου Dimov, Διευθυντοῦ Πρωτροκόλλου τοῦ Δήμου, ἐκ Βουλγαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mario Del Pe, Μηχανικόν ὑπολογιστῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἄννης Κ. Θεοδωρίδου, Καθηγητρίας, ἐντεῦθεν, δεξαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀμοιβαίας αὐτῶν ὑποσχέσεως γάμου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Σαμωνᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Στεφάνου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀθανασίας Ζωϊτοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τό Σάββατον, 25ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Συγκέλλου Νικολάου Παλαιολόγου, τ. Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Θεραπείων, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ αὐτῆς Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Παρασκευήν, 24ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν λήξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γ΄ Συνεδρίου «Bediüzzaman Risale-i Nur», ἐν τῷ ἐν Taksim Ξενοδοχείῳ «Larespark», τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 23ην Μαρτίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανασίου Κυριαζῆ, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς καί Εἰδικοῦ Γραμματέως Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευση: Διαχρονικές ἀξίες καί σύγχρονες προκλήσεις». Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Jürgen Gramke, Καθηγητήν, πρώην Ὑπουργόν τοῦ Κρατιδίου τῆς Βαυαρίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Kurt Hengl, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Tel-aviv τοῦ Ἰσραήλ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Eva Walderdorf, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Saiger, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βλάσιον Φάτσιον, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Βασίλειον Λαιμόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, ὑποβαλόντας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας αὐτῶν διά τήν Πατριαρχικήν ἐκπροσώπησιν εἰς τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Φάτσιου, πατρός καί πενθεροῦ αὐτῶν ἀντιστοίχως.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Γκότσην, Διευθυντήν τοῦ Λαογραφικοῦ-Ἱστορικοῦ Μουσείου Φερρῶν Ἕβρου, καί Γεώργιον Δραμουντάνην, Καλλιτέχνην, ἐκ Κρήτης, μετά συνεργατῶν αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Esin Afşar, Καλλιτέχνιδος, συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 33 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἀοιδοῦ Aşık Veysel, ἐν τῷ ἐν Ataköy Πανεπιστημίῳ «İstanbul Kültür», τήν Πέμπτην, 23ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Σεβ. νέους Μητροπολίτας Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καί Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον.
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν-Εὐαγγελίαν Παντελάρα, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τόν ἑσπερινόν καί τήν ἐν συνεχείᾳ δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τοῦ Β´, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ μέσου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τῶν Ἀρμενίων, ἐν τῷ ἐν Φερίκιοϊ ναῷ αὐτῶν, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22ας Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ζαχαρίου Γαϊτανίδου, Ἱεροψάλτου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ αὐτῆς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Τραμουντάνη (Λουδοβίκου τῶν Ἀνωγείων) συναυλίαν, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος  Κομζιᾶ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Φάτσιου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς νήσου Πριγκήπου, ὡσαύτως τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Τσαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς,  προσκομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μάριον Μπέγζον, Καθηγητήν τῆς Θελογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐδοξίαν Σέρβου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ὀλυμπίαν-Μαρίαν Βαφειάδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rafi Herman Arax, ἐκ τοῦ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου «ARTE», ἐκ Γερμανίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mesut Tufan, ἐκ Γαλλίας.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Ε΄ Ἑσπερινοῦ Τεχνικοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐκπαιδευτηρίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαϊδευτοῦ, Διευθυντρίας αὐτοῦ.
Ὅμιλον Ἐπισκοπελιανῶν ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Deborah Hentz Hunley.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 17ης Μαρτίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, καθ᾿ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 18ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν «μουσικοποιητικήν βραδυάν» πρός τιμήν τοῦ συμπληρώσαντος 35ετίαν Ἀρχιερατείας Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου, κατά τήν ὁποίαν ἀπηγγέλθησαν ποιήματα τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου, ὑπό τῆς Ἐλλογ. δίδος Ἄννης Θεοδωρίδου, ὡρισμένα ἐκ τῶν ὁποίων ἡρμηνεύθησαν μουσικῶς ὑπό τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τῇ συνοδείᾳ πιάνου ὑπό τῆς Εὐγεν. δίδος Ἄννης Στερεοπούλου, Μουσικοσυνθέτιδος, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ἐπεσφράγισεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει, ἐν τῷ τέλει δέ ἐψάλη ὁ πολυχρονισμός Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης τ. μ., καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Β´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 19ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, καθ᾿ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
16μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς ὁμάδος «Ecumenical Journey» τῆς ἐν Ἀμερικῇ Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πάστορος κ. Lowell G. Almen, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτῆς. Οἱ ὡς ἄνω συνειργάσθησαν μετά τῆς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Καρρᾶν, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Ζέππον, Πρέσβυν ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Marcel Kurpershoek, νέον Πρέσβυν τῆς Ὁλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Betsy Udink, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Marco Hennis, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ πόλει ἡμῶν. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γαβριήλ, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Houston Texas τῶν ΗΠΑ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Βαβατσικλῆν, Δήμαρχον Κομοτηνῆς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ἀντωνόπουλον, Πρύτανιν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Κούδα, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστῶν τοῦ «ΠΑΟΚ», Κωνσταντίνου Ὀρφανοῦ, Γενικοῦ Γραμματέως, Ἀθανασίου Παντελίδου, Ὑπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων, καί Νικολάου Σπανδωνίδου, Εἰδικοῦ Γραμματέως, ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην νά εὐλογήσῃ τόν ἑορτασμόν τῆς 80ετηρίδος τοῦ Ὁμίλου αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Κοσμᾶν, ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ναούμ, ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Sabancı».
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ali Kuran, ξενοδόχον, Bekir Harman, ἑστιάτορα, καί Ümit Kazık, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κυδωνιῶν (Ayvalık) καί Περγάμου.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Antony Mannix, Πρέσβεως τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τοῦ «Ἁγίου Πατρικίου», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ceylan Intercontinental», τήν Παρασκευήν, 18ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν βραβείων τοῦ ἔτους 2005, ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Cibali Πανεπιστημίῳ «Kadir Has», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος  Κομζιᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 19ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Βεριόπουλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας καί τοῦ Μαυροβουνίου ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Beith Keinan, Πολιτιστικόν Ἀκόλουθον ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τοῦ Ἰσραήλ.
Τoύς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, ἰατρόν, καί Σπυρίδωνα Μπούρτζην, ἐκ μέρους τῶν ἀποφοίτων τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμάρην, ἀνώτερον στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Ξενοδοχείου «Conrad», ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ Α΄ Γεροντολογικοῦ Συνεδρίου Μέσης Ἀνατολῆς, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Grand Cevahir», τήν Πέμπτην, 16ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 45 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐφημερίδος «Turkish Daily News», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Conrad», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 15ης Μαρτίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἀγαπίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἀγαπίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν «Φιλολογικήν βραδυάν» ἀφιερωμένην εἰς τόν Κωνσταντῖνον Καβάφην, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον-Μάριον Λυμπερόπουλον, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί ταῖς ὀνοματικαῖς αὐτῶν ἑορταῖς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καταπόδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Regis Mardon, στέλεχος τῆς Ὑπηρεσίας Ἀναπτυξιακῆς Συνεργασίας τῆς Γαλλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Gianni Ricci καί Dirk Kennis καί τάς Εὐγεν. δίδας Marisa Riva καί Nadine Chemab, ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν «Focolari», ἐντεῦθεν καί ἐκ Ρώμης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν ἀπό κοινοῦ δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Καλῶν Τεχνῶν «Mimar Sinan» καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Pedro Barros, Πρέσβεως τῆς Χιλῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Tophane-i Amire» τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, τήν Τετάρτην, 15ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευματῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη, ὡς κατ᾿ ἔτος, εἰς τό ἐν Dolmabahçe Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Μ´ Μαρτύρων, προσκυνήσας ἐν αὐτῷ, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου.

Ἐν συνεχείᾳ, Οὗτος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἑορταστικόν τρίπτυχον, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἤτοι τήν παρουσίασιν συλλεκτικῶν γραμματοσήμων, ἐκδοθέντων ὑπό τῶν ΕΛ.ΤΑ (Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων) ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίου Σκιαδᾶ, Ἱστορικοῦ-Ἀντιδημάρχου Ἀθηνῶν, καί τήν προβολήν ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτεβελλῆ «Τό Ζάππειο Παρθεναγωγεῖο τῆς Πόλης». Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ἐπεσφράγισεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, καί τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Βολωνίας κ. Carlo Caffara, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ὁσιολ. Πρεσβυτέρων κ. Federico, ἰδιαιτέρου γραμματέως αὐτοῦ, κ. Riccardo καί κ. Athos, Ἱερολ. Διακόνου κ. Enrico Morini, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, Ὑψηλοτάτης Πριγκηπίσσης Irina Strozzi Guiciardini, Ἐλλογιμ. κ. κ. Pier Ugo Calzolari, Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βολωνίας «Alma Mater Studiorum», μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, καί Alfonso De Virgiliis, Δικηγόρου, Πρoέδρου τοῦ Διεθνοῦς Ἱδρύματος «Galileo», καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Antonio, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Συνονιστήν Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μέγα, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Περιφερείας Θεσσαλίας.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτη, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, συνοδευομένην ὑπό τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Εἰρήνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Διακοφωτάκην, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Βογιατζῆν, Ἀρχιτέκτονα, ἐρευνητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ Koç.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ὑποβαλούσης σέβη καί λαβούσης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Γ. Γιόφογλου, Γραμματέα τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Προδρομίδην καί Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, μέλη τῆς «Πολίτικης Νεολαίας» ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Σεβσέβμε, φοιτητήν, ἐντεῦθεν.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Σωφρόνιος Συκάκης, Ἐφημέριος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑπέβαλε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, τά ἑαυτοῦ σέβη,  ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, διά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Συνονιστήν Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 10ης Μαρτίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας αὐτῆς, καθ᾿ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.  Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, Πρόεδρος τῆς ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, αἱ Ἐλλογ. δίς Ἀγνή Νικολαΐδου, Ἐκπαιδευτικός, καί κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς ἐξετέλεσαν πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη, τήν Τετάρτην, 8ην Μαρτίου, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ τόν Ἐξοχ. κ. Marc Grossman, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ὁμίλου Cohen ἐξ Οὐάσιγκτων, διατελέσαντα Πρέσβυν τῶν ΗΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ καί ἀργότερον Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας ταύτης, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου παρέθεσε γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Grigol Mgaloblishvili, Πρέσβυν τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τήν Εὐγεν. δίδα Στυλιανήν Μπεζιρτζόγλου, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί κεφαλῆς μελῶν ἐκ τοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου τῶν μαθητῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐστάθιον Ἀρσενιάδην, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίαν Μουμπαγιατζόγλου,  ἐκφράσασαν τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς ἀνδραδέλφης αὐτῆς ἀειμνήστου Μαρίας Μουμπαγιατζόγλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ἀγγελίδην, Ἀργυροχόον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐδοξίας, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Παπαεμμανουήλ, Καθηγητήν μουσικῆς, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς Γλάρου, ἐκ Δράμας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμαντίαν Ἰστεκλῆ, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Καλαμάρη καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαριάνθην Τσιτσέκογλου, ἐντεῦθεν.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Krönke Heinz, ἰατροῦ.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις Κέντρων Ὑγείας Γυναικῶν, («Kadın Sağlığı Merkezi»), ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», τήν Τετάρτην, 8ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν Τρίτην, 7ην Μαρτίου, ἐπεσκέφθη ἐπισήμως τό Μουσεῖον Topkapı καί συνεχάρη τόν νέον Διευθυντήν αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. İlber Ortaylı, Ἱστορικόν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὅστις καί μετά τῶν βοηθῶν αὐτοῦ ἐξενάγησε τιμητικῶς τόν Πατριάρχην εἰς τά διάφορα τμήματα τοῦ Μουσείου καί Τόν ἐδεξιώθη εἰς τό Γραφεῖον του.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 7ης τ. μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 6ης Μαρτίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Κοντοσκαλίου-Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου,  Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμεζντῆ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς προσκομίσαντος Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ömür Yeker καί Jacques Morano, Γεν. Διευθυντήν καί βοηθόν αὐτοῦ ἐν τῷ ἐνταῦθα Ξενοδοχείῳ Hyatt.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀρβαντίδην, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Βεροίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις δημοσίων ἔργων, ἐν τῇ νήσῳ Πριγκήπῳ, τήν Δευτέραν, 6ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Σωματείων τῶν Lions ἐκδήλωσιν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἡμέρας τοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τά Ἔθνη, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», αὐθημερόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Μαρτίου,
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 5ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί
γ) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ὡς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων καί οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ εἰς ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κωστούλαν, Πρέσβυν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δωροθέας Παπαποστόλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Κοτίδην, Σύμβουλον ἐν τῇ ἐν Παρισίοις Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐανθίας Βερροιοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν, Χαραλάμπην Ἀποστολίδην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, καί Γεώργιον Ἀποστολούδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Παρασκευῆς Κουρτίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κεφάλαν, ὀδοντίατρον-«Ἱδρυτήν» τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐαγγελίαν Πισκερᾶ, Ὑπεύθυνον Δημοσίων Σχέσων τῆς «ΕΡΤ», καί Ζωήν Μπελούκα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μᾶρκον Χριστοδουλόπουλον, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σταῦρον Σαρίναν, Ἀντώνιον Βασιλόπουλον καί Ἰωάννην Χορόζογλου, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Εὐφοσύνης Ματαλιωτάκη καί Πολυξένης Δαΐτση, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Θεοδωρακίδην, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Καραδημήτρη-Στεφανίδου, Δημοσιογράφου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου δεῖπνον τῶν Ἀπόκρεω, ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ ἑστιατορίῳ «Le Chateau», τήν Παρασκευήν, 3ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις δημοσίων ἔργων, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τό Σάββατον, 4ην τ. μ., καί
β) τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν δεῖπνον τῶν Ἀπόκρεω, ἐν τῷ ἐν Ξηροκρήνῃ ἑστιατορίῳ «Sea House», τήν Κυριακήν, 5ην Μαρτίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν,  3ην Μαρτίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Κασσίμην, νέον Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει.
Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ, παρακαθήσαντι τήν μεσημβρίαν εἰς τό Πατριαρχικόν ἄριστον, ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου καί παρηκολούθησε τό ἐν αὐτῇ Κατηχητικόν μάθημα, ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς μαθητάς αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 1ην Μαρτίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Σηφουνάκην, Εὐρωβουλευτήν καί πρ. Ὑπουργόν Αἰγαίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ὀδυσσείας, ἐξ Ἀθηνῶν. Τῷ ὡς ἄνω ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Κασσιανόν Νότην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσαρούχα, δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταύρου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, ἐπιχειρηματίαν, καί Γεώργιον Βαρσαμῆν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μουμπαγιατζόγλου καί διεβίβασεν αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ ἀειμνήστου Μαρίας Μουμπαγιατζόγλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σπανούδην, νεωστί διορισθέντα Γενικόν Διευθυντήν τῆς Ἑταιρείας «Shell» ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Canan Ediboğlu, προκατόχου αὐτοῦ ἐν Τουρκίᾳ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Rusko Georgiev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Maslak Ξενοδοχείῳ «Princess Hotel», τήν Πέμπτην, 2αν Μαρτίου.

*  *  *