Bulletin patriarcal

Μάρτιος 2010

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 30ῆς Μαρτίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Αὐθημερόν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ Τύπου τῶν Πατριαρχείων, παρέστη κατά τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Γερμανίας δοθεῖσαν συναυλίαν, πρός τιμήν τῆς ἐπισκεφθείσης τήν Τουρκίαν Ἐξοχ. κ. Angela Merkel, Καγκελλαρίου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan καί ἄλλων πολιτικῶν προσωπικοτήτων ἐκ Γερμανίας καί ἐντεῦθεν. Ἡ Α.Θ.Παναγιότης εἶχε βραχεῖαν προσωπικήν ἐπικοινωνίαν μετ'ἀμφοτέρων τῶν Πρωθυπουργῶν.         

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Βασιλάκην, κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ Βιέννης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Siegfried Peherstorfer.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hayry Sakkola, Ἰατρόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ.  Σάννα Μάγια, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ἄκγκιουλγκεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 29ης Μαρτίου, καθ' ἥν παρέστησαν μαθηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Γιαννιώτη, τούς ὁποίους ηὐλόγησε, κατά δέ τήν ἔξοδον Αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ συνωμίλησε μετά μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Λυκείου «İstek Vakfı». Ἐπίσης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀριστοφάνην Ζαμπακίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συ- ζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἀνδρικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, Δικηγόρους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Νικολούλην, Δημόσιον Ὑπάλληλον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Καρβέλα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Latife Soysal, ἐντεῦθεν. 


*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Μαρτίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πραγματοποιηθεῖσαν μουσικήν ἐκτέλεσιν τοῦ ὀρατορίου «Τά κατά Ματθαῖον Πάθη» τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, ὅστις ἐν συνεχείᾳ παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Kuruçeşme ἑστιατορίῳ «Marina», πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τῇ συμμετοχῇ Ἱεραρχῶν, Διπλωματῶν, Ἐπιχειρηματιῶν ἐκ Ρωσσίας κ.ἄ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Μαρτίου, καθ' ὅν  παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλος ἐκ τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλλήνων Βετεράνων ἀθλητῶν Στίβου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου κ. Συμεών Συμεωνίδου, Ἐκπαιδευτικοί-Φιλόλογοι ἐξ Ἑλλάδος, μαθηταί ἐκ τῶν 13ου καί 23ου Δημοτικῶν Σχολείων Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ὑπό τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ἐμμανουηλίδην, Διευθυντήν αὐτῶν, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί, τούς ὁποίους ἅπαντας προσεφώνησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς αὐτοῖς εὐφρόσυνον Πάσχα.   
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 28ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀναφερθείς εἰς τό νόημα τῆς ἑορτῆς. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Κεντρικῆς Ἑνώσεως Ἐπιμελητηρίων Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου αὐτῆς, καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Φιλωτιτῶν Νάξου, ὑπό τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Μάνιον, Πρόεδρον αὐτοῦ, ὅμιλος Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς, ὅμιλος Καθηγητῶν ἐκ Τυρνάβου, ἀντιπροσωπεία τοῦ Καππαδοκικοῦ Συλλόγου Νέου Μυλοτόπου Νομοῦ Πέλλης, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.     
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Μπαλασώφ, τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρων κ. Ἴγκορ Γιακιμτσούκ καί κ. Γεωργίου Kirindas καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνατολίου Churiakov, διερμηνέως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Σχολάρχην τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Θωμᾶ Alekov, μαθητοῦ αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μύρωνα Κτιστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Καμπινάκη, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἡρακλείου.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μιχαήλ Anishchenko, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδι- κον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ  Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λιάζε, Προέδρου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.       
Τόν Ἐξοχ. Δρα κ. Christian Ruck, Βουλευτήν, ἐκ Γερμανίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cem Akdağ τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Ἀντενάουερ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καραφωτιᾶν, Δήμαρχον Αἰγίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρίτας Καραφωτιᾶ, Φιλολόγου-Ἀρχειονόμου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Περάκη, Οἰκονομολόγου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Περάκη-Ἰωαννίδου.
  Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Ἀηδονόπουλον, Ἀντιδήμαρχον Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Ἀγκαθίδου, Δημοτικῆς Συμβούλου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Ντούρλαρην, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Φεργιάλ Τανσούγκ, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Τσιχριτζῆν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Κυριακίδην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θαλείας Μπίτσικα, Ξενοδόχου, τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐστρατίου Μπίτσικα καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντί- νας, Ξενοδόχου, ἐκ Θάσου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Besim Tibuk, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μούσιον, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Ἀρτοποιῶν Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νεοφύτου Παπαδοπούλου, Ἀντιπροέδρου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κόλια, Συμβούλου αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Ἰσακίδην, Ὀδοντίατρον- Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.
Τούς Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην καί κ. Θεόδωρον Δεσύπρην, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Σιούφαν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Σπανοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Bruhin, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς  Λαζάρου, μαθητοῦ ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά
Τό ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ζαππείου πραγματοποιηθέν φεστιβάλ παραδοσιακῶν χορῶν, τῇ συμμετοχῇ Πολιτιστικῶν Συλλόγων ἐξ Ἑλλάδος, τήν Παρασκευήν, 26ην Μαρτίου.
Τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu  συναυλίαν τῆς χορῳδίας Πολιτισμῶν, τό Σάββατον, 27ην ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμό- νων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, καί τό ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιηθέν φιλολογικόν μνημόσυνον πρός τιμήν τῆς ἀειμνήστου συγγραφέως Διδοῦς Σωτηρίου, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Σταδίῳ «Abdi İpekçi» πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος («DP»), τήν Κυριακήν 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 24ην Μαρτίου, καθ' ὅν ἔψαλεν ἐμμελέστατα ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.  Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι  οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Kirindas, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας μετά προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καί συνεχάρη τόν κ. Πρόξενον ἐπί τῇ ἀγομένῃ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος καί ἀπηύθυνε τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν, συγχαρείς ἐπίσης καί τόν Μουσικολ. Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην διά τήν ἀρτίαν ἐκτέλεσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος.

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑλληνογαλλικοῦ Λυκείου «Δελασάλ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννας Στεργιοπούλου, Λυκειάρχου, ὁμάς προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ὁμίλου UNESCO Πειραιῶς καί Νήσων, ὑπό τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαρωνίτην, ὅμιλος ἐφήβων ποδοσφαιριστῶν ἐκ τῆς κωμοπόλεως Γεφύρας Θεσσαλονίκης, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, ἡ μαθήτρια Αἰκατερίνη Κυλαντωνίδου, ἐκ μέρους τοῦ Λυκείου «Δελασάλ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος καί ὁ Πατριάρχης, καλωσορίσας πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς καί μαθητάς. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, παρέστη κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιουμένης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, φωτογραφιῶν καί προβολῶν τοῦ Ἐντιμ. κ.  Κωνσταντίνου Τσόκλη, μέ θέμα «Ἡ ἀπρονοησία τοῦ Προμηθέως», ὁμιλήσας καί συγχαρείς πάντας τούς διοργανωτάς τῆς ἐκθέσεως ταύτης. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.   

   
Ἡ Ἐξοχ. κ. Mary McAleese, Πρόεδρος τῆς Ἰρλανδίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην 25ην Μαρτίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Mary McAleese, Πρόεδρος τῆς Ἰρλανδίας, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως αὐτῆς εἰς Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, συνοδευομένη ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Martin Mansergh, Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν-Ὑπευθύνου ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν τῆς χώρας, κ. Thomas Russel, Πρέσβεως τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Martin McAleese, ὡς καί συνεργατῶν αὐτῆς, καί ἐγένετο δεκτή μετά πολλῆς τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ὅν εἶχε παλαιότερον δεχθῆ ἐν Δουβλίνῳ.  Ἡ κ. Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν χαράν καί ἱκανοποίησιν αὐτῆς διά τήν συνάντησιν ταύτην καί ἐν συνεχείᾳ προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἀποδοθεισῶν αὐτῇ τῶν προβλεπομένων τιμῶν κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων. 
     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά  τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλά- δος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Πέμπτην, 25ην Μαρτίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά
Τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Gülizar Keklikdere, ἐκ τοῦ ἐν Aksaray τεμένους Muratpaşa, τήν Πέμπτην, 25ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ritz Cartlon δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνταῦθα ἐπισήμου ἐπισκέψεως τῆς Ἐξοχ. κ. Mary McAleese, Προέδρου τῆς Ἰρλανδίας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος καί Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ἀρχαιολογικῷ Μουσείῳ τῆς Πόλεως πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, Καθηγητρίας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πο- λυτεχνείου Ἀθηνῶν, ὑπό τόν τίτλον:«Ἡ ἑλληνική συμβολή εἰς τήν συντήρησιν τῆς Ἁγίας Σοφίας», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιωτάτων Μοναχῶν Γερασίμου καί Ἀντωνίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρεσθένης κ. Θεόκλητον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀλέξιον Struve, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐξοχ. κ. James F. Jeffrey, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Sharon Weiner, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί τῆς Εὐγεν. κ. Amy Lillis, Πολιτικοῦ Ἀκολούθου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Βηρυττῷ.     
Τήν Εὐγεν.  κ. Βασιλικήν Ἀλεξανδρίδου, Γεν. Γραμματέα τῆς Περιφερείας Ἰονίων Νήσων, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῆς.
Τάς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν-Εὐαγγελίαν Παντελάρα, ἐντεῦθεν, καί δίδα Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, καί τόν Ἐντιμ. κ.  Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Tamar Karasu, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Βιβλικῆς Ἑταιρείας, μετά στελεχῶν αὐτῆς ἐκ τῆς περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦ- θεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαρωνίτην, Πρόεδρον τοῦ Ὀργανισμοῦ «UNESCO» Νομοῦ Πειραιῶς, μετά μελῶν αὐτοῦ.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Εὐαγγέλου,  Εὐστράτιον Ταρίναν καί Παναγιώτην Σπυρόπουλον καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Ἀποστολίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Βουτσιάδην, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 19ης Μαρτίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου καί τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου, ὡς καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ ἐν Κυρίῳ ἀναπαυομένων ἀδελφῶν ἡμῶν, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου,  Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Περγάμου κ. Ἰωάννης,  ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ὁ Ἐντιμ. κ.  Δημοσθένης Κουπτσίδης, Νομάρχης Γρεβενῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐνῷ ὁ Πατριαρχικός Ναός ἦτο κατάμεστος ἀπό ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀρεινοῦ Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τσακαλίδου, Δημάρχου Ὀρεινοῦ, ἐκ τοῦ Συλλόγου Ρεθυμνίων Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Βλατάκη, Προέδρου αὐτοῦ, καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Χίων Κηφισιᾶς καί Βορείου Ἀττικῆς, ἀπό ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἑνιαίου Μουσικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ αὐτοῦ, τοῦ 5ου Γυμνασίου Καβάλας, ὑπό τόν Διευθυντήν  αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Χεριστανίδην, ὡς καί ἀπό ὁμίλους φοιτητῶν ἐκ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί ἐξ ἄλλων Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἀκολουθίας, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησεν ἅπαντας τούς ὡς ἄνω προσκυνητάς καί καλωσώρισεν αὐτούς εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 21ης Μαρτίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, καθώς καί ὅμιλος φοιτητῶν τοῦ Τμήματος τῆς Ἱστορίας Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Cambridge Ἀγγλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Richard Marks, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου , κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Δημητριάδης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ἐνῷ ἔψαλεν ἡ ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων.
Συμπροσηυχήθησαν Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ 7ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης «Ἐφέσιο» καί τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί εὐχάς.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαμασκηνόν Κιαμέτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, καί κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπης Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Demir, Δήμαρχον Fatih, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Okan-Erhan Oflaz, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Θεοδωρούδη, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Κουνάβη, Διευθύντριαν τῆς Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς Πατρῶν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Πολίτου, Καθηγητοῦ-Σχολικοῦ Συμβούλου, καί τῶν Εὐγενεστάτων κ. Ἀγγελικῆς Καλουδάκη, δίδος Φωτεινῆς Δρακοπούλου καί δίδος Γαρουφαλιᾶς Χριστοπούλου, μαθητριῶν τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς.
Μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας, Νεολαίας καί Ἀθλητισμοῦ τοῦ Δήμου Σκοπίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Aneta Stojanovska.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Σιούφαν, Δικηγόρον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Παναΐδου, Ὀπτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης, Προστασίας καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Γερολαίμου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Χατζοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Σπανίδην, ἐκ τῆς Πόλεως. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Caddebostan Πολιτιστικῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν τοῦ ἔτους τῆς Ἰαπωνίας, τήν Παρασκευήν, 19ην Μαρτίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ.  κ.  Stefan Füle, Ἐπίτροπος ἐπί τῆς Διευρύνσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 16ην Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ.  κ.  Stefan Füle, Ἐπίτροπος ἐπί τῆς Διευρύνσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἰς τά πλαίσια ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Τουρκίαν, ἐπραγματοποίησεν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί ἔσχε κατ' ἰδίαν συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Marc Pierrini, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. Κατά τήν ἔξοδον ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ  Οἴκου, ὁ  Ἐξοχ. κ. Ἐπίτροπος προέβη εἰς δηλώσεις εἰς τά μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως καί ἐν συνεχείᾳ  προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν. Τῇ αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. συνοδικούς Μητροπολίτας Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Μᾶρκον Λεοντῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Φοιτητῶν ἐκ τῆς ἐν Η.Π.Α. Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 12ης Μαρτίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας αὐτῆς, καθ' ἥν συμπροσηυχήθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Ὁρεστιάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, Καθηγήτριαι καί μαθηταί ἐκ τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης, ἀντιπροσωπεία ἐκ τοῦ Συλλόγου Κυριῶν Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλίκης Τσιαμούρα, Προέδρου αὐτοῦ, ὡς καί προσκυνηταί  ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως καί ἐξ ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, τούς ὁποίους ἅπαντας ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, τοῦ Σαββάτου, 13ης Μαρτίου, καθ' ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Ἀλεξανδρουπόλεως καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε, καί κατά τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 14ης ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος ἐκ τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου κ. Νικολάου Λατσιστάλη, Στελέχη τοῦ Δικτύου Δήμων Ἑλλάδος-Τουρκίας-Βουλγαρίας «Πόλις», ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 7ου Γυμνασίου Κερκύρας, πολυμελής ἀντιπροσωπεία ἐκ  τοῦ  Βιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  κ. Σωτηρίου Μαγοπούλου, Προέδρου αὐτοῦ,  ὡς καί ὅμιλος ἐκ τοῦ Συλλόγου ἐργαζομένων Δ.Ε.Η. Ροδόπης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ κ. Γεωργίου Ζηλούδη, Προέδρου αὐτοῦ, καί ἄλλοι προσκυνηταί, οἵτινες ἐπλήρωσαν τόν Πατριαρχικόν Ναόν καί τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων.
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ'ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Εὐλαβ. Διάκονος κ. Ἀλέξανδρος Οἰκονόμου.

   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. συνοδικόν Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατά δων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου  κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Χαιρετάκη. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, Δικηγόρου, πρῴην Βουλευτοῦ, καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Παναγιώτου Τζουμέρκα, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἀσπασάμενον τήν δεξιάν Αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Μελάνην, Καθηγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, μετ' ἀδελφῶν αὐτῆς.     
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Λεοντείου Λυκείου Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κοβατσιάδην, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καννελάκην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθη- νῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Samuel Aviatar, ἐξ Ἱεροσολύμων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσορακλίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ναυσικᾶς καί τῆς Εὐγεν. δίδος Γεωργίας  Δημάκη, ξεναγοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Tepebaşı Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Casa d' Italia» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα: «Ιταλία, Εὐρώπη, Τουρκία: Δι' ἕν κοινόν μέλλον», τήν Παρασκευήν, 12ην Μαρτίου. 
Τήν ἐν τῷ ἐν Büyükdere ΡΚαθολικῷ Ἰταλικῷ ναῷ Santa Maria τελεσθεῖσαν λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, ἐπί τῇ συμπληρώσει δύο ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τῆς ἀειμνήστου Chiara Lubich, ἱδρυτρίας τῆς κινήσεως τῶν Focolari, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 10ης Μαρτίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Α' Γενικοῦ Λυκείου Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χαρᾶς Δεληβογιατζῆ, Λυκειάρχου, ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Κάτω Ποροΐων Σερρῶν καί τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Ροδοπόλεως Σερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Κούκου, Λυκειάρχου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικόν χαιρετισμόν. 
       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Viorel Ionita, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, Ἀναπληρωτήν Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν.
Τόν Σοφολ. Ραββῖνον Δρα κ. Alon Goshen-Gottstein, Διευθυντήν τοῦ Διαθρησκειακοῦ Ἰνστιτούτου «The Elijah», ἐξ Ἱεροσολύμων.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Νεραντζῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Ἀποστόλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Τήνου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ, Στελέχους τῆς Τραπέζης Κύπρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βλαντῆν, Θεολόγον-ἐπιστημονικόν συνεργάτην τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, μετά μελῶν αὐτοῦ καί τόν Σεβ. Καρδινάλιον καί Ἀρχιεπίσκοπον Esztergom-Budapest κ. Peter Erdö, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Συνελεύσεως τῶν ἐν Εὐρώπῃ ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων, μετά μελῶν αὐτῆς, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς μεταξύ αὐτῶν ἐνταῦθα διοργανουμένης συναντήσεως ἐπί τοῦ θέματος τῆς μεταναστεύσεως.   
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Rauno Pietarinen, Κοσμήτορα τοῦ ἐν Joensuu Φιλλανδίας Ὀρθοδόξου Σεμιναρίου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Halil İbrahim Yaylagül καί κ. İsa Tüccar, ἐκ τοῦ Τμήματος προστασίας προσωπικοτήτων τῆς Γεν. Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Σουλτάναν Ἀμπατζῆ, ἐντεῦθεν. 
Πολυμελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Ἱστορικοῦ καί Ἀρχαιολογικοῦ Τμήματος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Ἐμμανουήλ, κ. Μάριον Μπαχᾶν, Δικηγόρον, καί κ. Ἰωάννην Γραμματίδην, Πρόεδρον τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ  Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Δευτέραν, 8ην Μαρτίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος ἀφιχθεῖσα εἰς τήν Πόλιν ὡς ὁμιλήτρια εἰς τήν  συνάντησιν τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν («ΚΕΚ») καί τῆς ἐν Εὐρώπῃ Συνελεύσεως τῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων («C.C.E»), ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Σκουλᾶ, συνεργάτου αὐτῆς. 
Προηγουμένως ἡ Ἐξοχωτάτη προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῇ αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ἀπηύθυνεν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τηλεγράφημα συμπαθείας πρός τήν Α.Ε. τόν Πρωθυπουργόν κ. Recep Tayyip Erdoğan ἐπί τῷ ἐπισυμβάντι ἐν Elâzıg καταστρεπτικῷ σεισμῷ, εὐχηθείς τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Terni κ. Vincenzo Paglia, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Δρα κ. Olav Fykse Tveit, νέον Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Ἀναπληρωτοῦ Γεν. Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί τῆς Ἐλλογιμ. κ.  Amélé Ekué, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Bossey Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν, οἵτινες συνειργάσθησαν μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν  τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ ἔσχον συνάντησιν μετ'ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα χριστιανικῶν δογμάτων. Τούτους ἐπίσης ἐδέχθη ὁ Πατριάρχης καλωσορίσας αὐτούς εἰς τάς αὐλάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον καί ὠργάνωσε τήν συνεργασίαν των μετά τοῦ ὑψηλοῦ αὐτοῦ ἐπισκέπτου.
Τάς Εὐγεν. κ. Ἑλένην Νιώτη καί κ. Εἰρήνην Φίλη, ἐπί ὑποβολῇ τῶν εὐχαριστιῶν αὐτῶν διά τήν ὑπ' Αὐτοῦ τέλεσιν τῆς κηδείας τῆς μητρός αὐτῶν ἀειμνήστου Χαρικλείας, αὐταδέλφης τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Του Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου.    

*  *  *

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 4ης  Μαρτίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς Monaco, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιγάλα, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 5ης Μαρτίου,  ἐχοροστάτησεν, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, συμπροσευχηθέντων πολυπληθῶν ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί μαθητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Ἀλεξανδρουπόλεως καί Τρικάλων, μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, ὡς καί πιστῶν ἐντεῦθεν, οἵτινες κατέκλυσαν καί τόν πέριξ τοῦ Ναοῦ χῶρον. Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, καί ὁ Πατριάρχης,  Ὅστις προσεφώνησε καί ηὐχήθη τούς προσκυνητάς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Μαρτίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολυμελής  ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τῶν ἐν Καρδίτσῃ Λυκείων 2ου, 4ου καί Παλαμᾶ, μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καί συνεβούλευσεν αὐτούς πατρικῶς,  καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 7ης ἰδίου. Τῇ Α. Θειοτάτῃ Παναγιότητι  συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Παμφίλου κ. Δανιήλ, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Παρέστη ὡσαύτως καί ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Olav Fykse Tveit, νέος Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ'ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυξ κ. Βησσαρίων. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Πατριάρχης καί ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Olav Fykse Tveit, νέος Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐπανακάμψαντα ἐξ ἀνατεθείσης αὐτῷ ἐκκλησιαστικῆς ἀποστολῆς εἰς τό ἐξωτερικόν. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐκ τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἐν Η.Π.Α. .
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Ἀβραάμ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μαρκάτη, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Ὁσιολ. Ἡγούμενον κ. Σεραφείμ Kravchenko, Γραμματέα τοῦ Τμήματος  Ἐκκλησιαστικῆς Φιλανθρωπίας καί Κοινωνικῆς Εὐ- ποΐας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Πρoξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, καί  κ. Sergey Yu. Zhitenev, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κέντρου Προσκυνημά- των τοῦ ὡς ἄνω Πατριαρχείου, ὡς καί ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Μόσχας.     
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Κορνήλιον Ἁγιοπαντελεημονίτην.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Risto Aikonen, ἐκ Φιλλανδίας, μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Βασιλικῆς Μητροπούλου, Καθηγητρίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδου, Διευθυντοῦ Δευτερο- βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἔντιμον νέαν Ἐφορείαν τῆς  Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Καμοροσάνου.   
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἔρσην Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐλογίας ἐπί τῷ διορισμῷ αὐτῆς ὡς Κοσμήτορος ἐν τῷ ἐνταῦθα νεοσυστάτῳ Πανεπιστημίῳ Yeniyüzyıl, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἕλλην-Τασούλαν Σεμοήλογλου, Πρόεδρον τοῦ μή Κερδοσκοπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Λυσιστράτη», καί Εἰρήνην Ταξάκη, Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσαντῆν, Ἱστορικόν, ἐκ Κονίτσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σταυρῆ, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Seyfettin Alkan, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Nesrin, καί τῆς Εὐγεν. δίδος İlknur Balcı, Φοιτητριῶν, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Kocatepe τοῦ Afyonkarahisar.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Esentepe ξενοδοχείῳ «Dedeman» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐγενίου Genev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦ- θα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, Τρίτην, 2αν Μαρτίου. 
Τήν ἐν τῷ ἐν Akatlar Πολιτιστικῷ Κέντρῳ δοθεῖσαν συναυλίαν, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
Τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν  ὑπό τῆς  Διευθύνσεως  Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἄνθρωπος, Ἀειφορία, Περιβάλλον», τήν Πέμπτην, 4ην ἰδίου. 

Σεπτῇ ἐντολῇ ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.  

*  *  *