Bulletin patriarcal

Νοέμβριος 2010

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 29ης  Νοεμβρίου, ἐδόθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις δεξίωσις, ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, πρός τιμήν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, εἰς ἥν προσῆλθον Ἱεράρχαι, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Jean-Pierre Ricard, Ἀρχιεπίσκοπος Bordeaux, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι, ὁ Ἐντιμ. κ. Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, Ἐκπαιδευτικοί, Κοινοτικοί Παράγοντες καί πλεῖστοι ἄλλοι ὁμογενεῖς.
Πρός τούς συγκεντρωθέντας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεκοίνωσεν αὐτοῖς μετά χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως τήν ἐντός τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐπίδοσιν εἰς Αὐτόν τοῦ τίτλου ἰδιοκτησίας (tapu) τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου ἐπ' ὀνόματι τοῦ Πατριάρχείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Καπο- δίστρια, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς κατ'αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Τσιμπίδα, Ἰατροῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον  ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Πιτσίλκα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Κυρίλλου Δια- μαντάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί κ. Φιλοθέου Σπανουδάκη, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τοπλοῦ, καί τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Μιχαήλ Ἀνιτσένκο.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνόν, μεθ'ὁμίλου κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ Μητροπόλεως. 
Τόν Σεβ.  Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπρόσωπον τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου εἰς τήν Θρονικήν ἑορτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Δια- κόνου κ. Αὐγουστίνου Καρᾶ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, μεθ' ὁμίλου Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον, μετά τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἁγίου Φραγκίσκου  κ. George Niederauer, τῶν Θεοφιλ. ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων κ. Tod Brown καί κ. William Justice καί ὁμίλου Ὀρθοδόξων καί ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τοῦ  Μουσικολ. κ. Πολυχρόνη Ἀηδονίδου καί ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μύρωνος Καλαϊτζῆ, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς Ἀρκαδίου, καί ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Πατρικίου Πανασιούκ, Φοιτητοῦ Θεολογίας, ἐκ Πολωνίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχι- κῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Σκαλκέαν, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
90μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐλλογ. Δρος κ. Χριστοφόρου Κοντάκη.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Θέρμης Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Ἀνδρέου Βιολιτζῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Γιουρμετάκην, Νομικόν, ἐκ Κομοτηνῆς.

*  *  *

Ὁ Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχος κ.  Δημήτριος Ἐλευσινιώτης, Ἀρχηγός τοῦ Γ.Ε.Ν. τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Παρασκευήν, 26ην Νοεμβρίου, ὁ Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχος κ. Δημήτριος Ἐλευσινιώτης, Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, ἐν τοῖς πλαισίοις ἐπισήμου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, μετά τοῦ Ὁποίου ἔσχε μακράν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν. Τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας συνώδευον ἡ  σύζυγος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένη, συνεργάται αὐτοῦ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Χάρης Καστανίδης, Ὑπουργός Δικαιοσύνης, Διαφανείας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό Σάββατον, 27ην Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Χάρην Καστανίδην, Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφανείας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος, εὑρισκόμενον ἐνταῦθα ἐπ'εὐκαιρίᾳ τοῦ διοργανωθέντος Συμβουλίου τῶν Ὑπουργῶν Δικαιοσύνης τῆς Εὐρώπης καί  συνοδευόμενον ὑπό τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ,  τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Καρεκλᾶ, Μονίμου Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύ- νης τῆς Κύπρου. Προηγουμένως ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.
Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη θερμή καί ἐγκάρδιος συνομιλία, τῇ δέ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 26ην Νοεμβρίου, διεπεραιώθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τήν Ἑλληνικήν Κρατικήν Τηλεόρασιν «ΕΡΤ», ἐπιστρέψας αὐθημερόν τό ἑσπέρας εἰς Φανάριον.
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Νοεμβρίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὅμιλοι ἐκ φοιτητῶν τῶν Τμημάτων Φιλολογίας, Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογιμ. κ. Θεοδώρου Κορρέ, κ. Μαριάννης Αὐγερινοῦ καί κ. Σοφίας Κοτζάμπαση, καί ἐξ ἐπιστημόνων ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Σιδηρᾶ, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 27ης Νοεμβρίου, ἡ  Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας  τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ramada Plaza διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἀρμενικῆς Χορῳδίας Gomidas δεῖπνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 28ην Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, μετέβη  εἰς τόν ἐν Φαναρίῳ Ἱ. Βουλγαρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί ηὐλόγησε τά ἐν τῷ κωδωνοστασίῳ τοῦ Ναοῦ γενόμενα ἔργα ἐξωραϊσμοῦ, ἀπαντήσας καταλλήλως εἰς τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, παρουσίᾳ πολλῶν μελῶν αὐτῆς, ὡς καί ὑψηλοβάθμων ἐπισκεπτῶν ἐκ Βουλγαρίας. 
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην  τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά  κληρικῶν τῆς Περιφερείας αὐτοῦ,  τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς  Παπαδοπούλου, Ἀντιπροέδρου τῆς  Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τήν ἐκ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα καί  τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Πέτρου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Διονυσίου, καί κ. Κυρίλλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Νικολάου Διονυσιάτου, Γραμματέως, ἀποτελουμένην Πατριαρχικήν Ἐξαρχίαν, ἥτις ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς εἰς τήν ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν  Μονήν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά κληρικῶν τῆς Περιφερείας  καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Ζηλιασκόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Γιαπιτζίογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Heikki Huttunen, ἐκ Φιλλανδίας, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Βασιλείας Ἑλβετίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Aἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἠλία Παπαδοπούλου. 
Τά μέλη τοῦ ἐνταῦθα θεατρικοῦ σχήματος «Θεατρική Ἀπόπειρα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κοντακίδου, Ἐκπαιδευτικοῦ.               
Τόν Ἐντιμ. κ. İbrahim İlyaz, φύλακα τῆς Ἱ. Μονῆς Θείας Μεταμορφώσεως Πρώτης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Tόν Ἐλλογ. Δρα κ. Γεώργιον Λεβέντην, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐν Ρώμῃ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, ὐπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Σαϊδάμ, ἐντεῦθεν, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν καί Στυλιανόν Ζοβέν καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, Ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Ἠλιάζ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἐλισάβετ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαϊδάμ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Γιρμί, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φραντζῆν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στρατῆν Παλιάκην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δαμιανοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεολόγου Χατζηθανάση, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν Ἀτταλείᾳ διοργανωθεῖσαν, μεταξύ 26ης καί 27ης Νοεμβρίου, ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας Διημερίδα ἐπί τοῦ θέματος « Ἡ Οἰκογένεια ὡς ἀξία ἐντός τῶν πλαισίων τῆς Θρησκείας, τῆς Παραδόσεως καί τοῦ Μοδερνισμοῦ», τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, καί  ἄλλων προσωπικοτήτων ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου καί Λάουρας Τζοβανίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 24ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῶ Μουσείῳ Πέραν πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Κολόνα, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ἐπί τοῦ θέματος «Οἱ Ρωμηοί Ἀρχιτέκτονες τῆς Πόλεως μετά τό Τανζιμάτ».

Τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἱερῷ Σιναϊτικῷ Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καθώς καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ὑπεύθυνος τοῦ Μετοχίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί ὁ Πατριάρχης,  ἐπικαλεσθείς τήν χάριν τῆς Ἁγίας ἐπί πάντας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου Χάνδακα καί τοῦ Ἱερολ. κ. Γαβριήλ Ἀλεξίου, Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, μετά τοῦ  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, τοῦ Ὁσιωτάτου Ἱερομονάχου κ. Λουκᾶ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου.     
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Καρρᾶν, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λυδίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης, ὑποβαλούσας σέβη καί λαβούσας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις καί γενεθλίοις αὐτῶν, ἀντιστοίχως, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Alberto Bobbio, Διευθυντήν τῆς «Famiglia Cristiana» καί Ricardo Christiani, Διευθυντήν τοῦ Rai Radio 2, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nicola Mirezi, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον Ἀξιωματικῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας ἐξ Ἑλλάδος.
*  *  *
Ἐξεπροσωπήθη κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfi Kırdar δοθεῖσαν συναυλίαν, ἐπί  τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς πραγματοποιηθείσης Διασκέψεως ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ, τήν Τρίτην, 23ην Νοεμβρίου.
Τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως μέ θέμα: «Χιροσίμα-Ναγκασάκι Ἡ Ἀτομική Βόμβα» («Hiroshima-Nagasaki Atom Bombasi») ἐν τῶ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἰαπωνίας, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορτασμῶν τοῦ ἔτους 2010 ὡς ἔτους Ἰαπωνίας ἐν Τουρκίᾳ, τήν Τετάρτην, 24ην ἰδίου. 
Τήν ἐν τῷ ἐν Haliç Συνεδριακῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν τελετήν λήξεως τοῦ ἔτους τῆς Ἰαπωνίας ἐν Τουρκίᾳ, τήν Πέμπτην, 25ην Νοεμβρίου.
Tήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας τῆς Εὐγεν. κ. Annie G. Pertan, μέ θέμα: «Τά Διάφορα Χρώματα τῆς Πολιτισμικῆς Διαφορᾶς», ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορτασμῶν τῆς Πόλεως ὡς Πολιτιστικῆς Πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης κατά τό ἔτος 2010, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 22αν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῇ ἐν Fındıklı αἰθούσῃ «Osmam Hamdi Bey» τοῦ Πανεπιστημίου Καλῶν Τεχνῶν «Mimar Sinan» διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Οἱ Ρωμιοί Ἀρχιτέκτονες τῆς Κωνσταντινούπολης στήν περίοδο τοῦ ἐκδυτικισμοῦ», ὁμιλήσας καταλλήλως ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

Τήν Τρίτην, 23ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς παρέστη εἰς τήν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ «Πόλις 2010-Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Τουριστικῶν Πρακτορείων Τουρκίας (TÜRSAB) καί τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, ἐν τῷ ἐνταῦθα Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfi Kırdar, Διάσκεψιν ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ, κατά τήν ὁποίαν ἀπηύθυνε κατάλληλον ὁμιλίαν, παρουσίᾳ τοῦ νέου Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας Ἐλλογ. Καθηγητοῦ Δρος κ. Mehmet Görmez, τοῦ Νομάρχου τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu καί τῶν θρησκευτικῶν ἀρχηγῶν τῶν ἐνταῦθα μειονοτήτων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ὁμίλου Λάτση, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ἀφεντούλη, Ἐκτελεστικοῦ Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος «Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Μπαχτιγιάρ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, ὑποψήφιον Διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Μάρμαρα, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν.  κ. Νεφέλης, Ὀδοντιάτρου, ἐκ Καρπάθου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Robert Mobili, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Elçin Aliyev, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀζερμπαϊτζάν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη-Στεφανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πα- ρασκευῆς, 19ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου δοθεῖσαν ὑπό τῆς θεατρικῆς ὁμάδος τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἰακώβου Καμπανέλλη «Παραμύθι δίχως ὄνομα».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 20ήν  Νοεμβρίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Tενέδου κ. Κύριλλος καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἐξ Ἀμερικῆς, ἐνῷ  τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 21ην ἰδίου, ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, καθ' ἥν ἐτέλεσε καί τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀστερίου Γ. Ὀκουμούση, ἐξ Ἴμβρου, προοριζομένου ἵνα διακονήσῃ ἐν αὐτῇ, πρός τόν ὁποῖον ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικάς νουθεσίας.     

Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος καί Ἰκονίου κ. Θεόληπτος.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος,  Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦ- θα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, πλῆθος πιστῶν, ἡ μήτηρ καί ἡ σύζυγος τοῦ νεοχειροτονηθέντος,  ὅστις ἐδέξατο τά συγχαρητήρια τῶν πιστῶν. Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν καί τήν προστασίαν τῆς Παναγίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμε- νον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ.  Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Mark Arey καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Βερυκάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χανίοις Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων-Γουβερνέτου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Σωφρονίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. David Horner, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἑλλάδος, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Sue. 
Tόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης, τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. William J. Antholis καί  Sirio Tonelli καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. John, ἐξ Η.Π.Α. . 
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Bridgeport-Connecticut Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ.  Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημητρίου Ρεκατσίνα.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Τριλό- φου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀναστασίου Γαλανίδου.
Tούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Edward Becker καί κ. Robert Young, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Β´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρίστον Κασμίρογλου, Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τήν Εὐγεν. κ. Krystyna-Maria Mikulanka, Ἐπίτιμον Γεν. Πρόξενον τῆς Μάλτας ἐν Πολωνίᾳ, ἐπί κεφαλῆς Ἑταιρείας Παραγωγῆς Τηλεοπτικῶν Προγραμμάτων, πρός τήν ὁποίαν παρεχώρησε συνέντευξιν διά τόν ἀείμνηστον Πάπαν Ἰωάννην Παῦλον Β'. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κονακλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος τοῦ Τμήματος Κεντρικῆς Μακεδονίας, μετά μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πάρην Ἀσανάκην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως Ἴμβρου, καί μελῶν τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης καί τῆς Ἐπιτροπῆς Ἁγίων Θεοδώρων Ἴμβρου.   
40μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τῆς Β' τάξεως τοῦ 5ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Νομικοῦ, Χημικοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Θεοδωρίδου, Θεολόγου   
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Β'τάξεως τοῦ 5ου Λυκείου Καρδίτσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀστέριον Ὀκουμούσην, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ χειροτονίᾳ αὐτοῦ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Παναγιώτας, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Δήμητρας Παπαθεοδώρου καί Μαρίας Λαγοσπύρη, ἐξ Ἴμβρου. 
70μελῆ ὅμιλον ὀργανωτῶν θρησκευτικῶν προσκυνημάτων, ἐξ Ἰταλίας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-ἀσφαλιστῶν ἐκ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑταιρείας Interlife.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Selami Değer, Ἔμπορον, ἐντεῦθεν. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀντωνίου Ὀζκουρκούτη καί Μαρίας-Ἰωάννας Buttilieg, τελεσθέντας ἐν τῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, τό Σάββατον, 20ήν  Νοεμβρίου.
Τήν ἐνταῦθα πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 50ῇ ἐπετείῳ τῶν γάμων τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Δωροθέας Ἀθανάσωφ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 

Σεπτῇ ἐντολῇ, κληρικός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέψατο  τόν ἐν τῷ ἐν Taksim Νοσοκομείῳ Πρώτων Βοηθειῶν νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Κουκουλομμάτην καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων κ. Γαβριήλ καί κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Διογένους Καραγιαννακίδου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κοκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστοτέλους Ἐλευθερίου καί Ἀντωνίου Κανακάρη, Ἠλεκτρολόγων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Εὐνίκην καί Τιμοθέην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης, ἐπί τῇ ἐλεύσει αὐτῶν πρός τρίμηνον διακονίαν ἐν τῆ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρον Χ. Γιολτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῶ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγρα- φείου Λυκείου, μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ.   
Τήν Ἐλλογ. Δρα κ. Ὄλγαν Κήκου, Κοινωνιολόγον- Στέλεχος τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως Compassion in World Farming.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σιδέρην, Ἐκδότην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Πουχτοῦ, συνεργάτου αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Νάνου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Φωτεινῆς Ραπτοπούλου-Λημνίδου, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Πριγκηπιανῶν Ἀθηνῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίτσας Π. Φαλήρου, τήν Τρίτην, 16ην Νοεμβρίου. 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Βρανᾶ, διατελέσαντος μαγείρου ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 17ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βαλατᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κωνσταντίνου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἀγγελικῆς, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τούς Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Καθηγητήν-Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ.  Εὐστράτιον Δολτσινιάδην καί Βίκτωρα Ζάκον, ἐντεῦθεν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐστρατίαν Ἀρχοντώνη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου, ἐκ Γαλλίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιγάλα, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας, τήν Δευτέραν, 8ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Τήν Τρίτην, 2αν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς  ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ἐκθέσεως μέ θέμα: «Σύγχρονος Ἑλληνική Ζωγραφική ἐκ τῆς συλλογῆς Σωτήρη Φέλιου», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Γουΐννιπεγκ καί Καναδᾶ κ. Γεώργιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Βίκτωρος Lacusta, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «The treasures of the Aga Khan Museum», τήν Πέμπτην, 4ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 1ην Νοεμβρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Σαντορίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Καραμολέγκου, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ ὡς ἄνω κληρικός καί ὁ Πατριάρχης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, ἐξαιτησάμενον τάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Τυάνων κ. Παΐσιον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Λουλουργᾶ καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Θεοδώρας, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Dirk Kennis καί Carmine Donnici, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Angela Caliaro καί Nadine Chehar, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Focolari. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Βαρδακτσῆν, ἐκ τῶν Κανοναρχῶν τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῷ ἐν Taksim Ξενοδοχείῳ «Point» παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Marmara Grubu»  δεῖπνον, πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Gordon Bakota, Πρέσβεως τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ἀνα- χωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας, τήν Δευτέραν, 1ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἐπιστροφή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος
Tήν Παρασκευήν, 29ην Ὀκτωβρίου,  ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς εἰς Ρουμανίαν ἱερᾶς ἀποδημίας Αὐτοῦ  ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ ἀναπληρώσαντος Αὐτόν κατά τήν ἀπουσίαν Του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα ἀδελφικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν πρός τόν ἄγοντα τήν 96ην ἐπέτειον  τῶν γενεθλίων του Μακ. Πατριάρχην Βουλγαρίας κ. Μάξιμον.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 31ης Ὀκτωβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Βικέντιος, Κληρικοί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐνῷ ὁ Ναός ἦτο πλήρης ἐξ ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ Σερρῶν, Θηβῶν, Μυτιλήνης,  Κρήτης καί ἐντεῦθεν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας καί τήν τέλεσιν Τρισαγίου ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς αἰφνιδίως κοιμηθείσης Μαρίας Τσάκου, θυγατρός τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Παναγιώτου Τσάκου, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σπυρίδου, Πρόεδρος  τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ὁμίλου «Ὀρφέας» Σερρῶν, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ ἡ χορῳδία τοῦ ὡς ἄνω Ὁμίλου, ὡς καί  ἡ χορῳδία τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, Μετοχίου τῆς Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, ἔψαλαν ὕμνους καί τόν Πατριαρχικόν Πολυχρονισμόν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας κ. Βικέντιον, ἐξ Η.Π.Α. .
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Κισάμῳ Κρήτης Ἀννουσακείου Ἱδρύματος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέτου κ. Ἀντωνίου Ἀρετάκη. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Ἀσλανίδην, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς».
Τόν Ἐξοχ. κ. Χρῆστον Στυλιανίδην, Βουλευτήν τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγάθης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Καρύδη, Δικηγόρου, καί  τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὡσαύτως Δικηγόρου, ἐκ Κύπρου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Λαμτζίδου.   
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν ἐκ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ὀδυσσέως Ζώρα, Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς. 
100μελῆ ὅμιλον ἐκ Κηφισίας Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Ξυπολυτᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γκελντῆν, Δικηγόρον, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Κατερίνης. 
Τήν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Δαρδαβέση, Καθηγητοῦ.
45μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Με- σημβρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Μαργαρίτη.
Τό Μουσικοχορευτικόν Συγκρότημα «Δόρα Στράτου», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄλκη Ράφτη.
Πολυμελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κερκύρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωσήφ Βερναρδῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Μπέγκον, Ἰωάννην Κακούρην, καί Θεόδωρον Καραλῆν, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Παπαθανασίου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Μ. Ρεύματος δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Μικτῆς Χορῳδίας Σερρῶν «Ὀρφέας», τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ὀκτωβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῇ ἐν Bostanci Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Cem Vakfı»  διεθνῆ συνάντησιν τῶν Ἀλεβιτῶν, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Çelik, Ἀντιπροέδρου τοῦ Κόμματος AKP, τήν Παρασκευήν, 29ην Ὀκτωβρίου. 
Τήν δοθεῖσαν  ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu,  Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 87ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις  Dolmabahçe, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Salih Keser, Ἐπάρχου τῶν Νήσων, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῇ ἐν Πριγκήπῳ Λέσχῃ «Anadolu Kulübü», τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
Τό ἐν τῷ ἐν Sirkeci Μεγάρῳ «Sepetçiler Kasrı» πραγματοποιηθέν διεθνές Φεστιβάλ πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Μπατζανοπούλου (Yorgo Bacanos), Μουσικοῦ, τό Σάββατον, 30ήν ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Büyükçekmece  Ἐκθεσιακῷ καί Συνεδριακῷ Κέντρῳ «TÜYAP» πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐγκαινίων τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κερεστετζῆ, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.  

*  *  *