Bulletin patriarcal

Νοέμβριος 2011

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν:
α) Ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἱερῷ Σιναϊτικῷ Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ὑπεύθυνος τοῦ Μετοχίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, σπουδασταί τῆς Σχολῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διοικητοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σπυροπούλου, Ἀντιστρατήγου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Σινιῶν Κερκύρας καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τῆς τιμωμένης Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς Πανσόφου, καί
β) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Νοεμβρίου.

Παρέστη δέ Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Π. Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, ὅστις μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησε διά θερμῶν λόγων ἐκφράσας τόν σεβασμόν καί τά συγχαρητήρια τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ πρός τόν Πατριάρχην ἐπί τῇ προσφάτῳ 20ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης καλωσορίσας τούς ἐκ Κρήτης ἐκκλησιασθέντας πολυπληθείς προσκυνητάς καί ἐξάρας τούς ἱερούς δεσμούς μεταξύ τῆς Μεγαλονήσου καί τοῦ ἐν Φαναρίῳ Ἱεροῦ Κέντρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτου Καποδίστρια, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Φωτεινῆς.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ  Ἱ. Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον καί Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον, «Ἱδρυτήν» τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Κυρατζοπούλου, Καθηγητοῦ.   
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Β´  Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Θεοδώρου, Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βαρβαρήγου, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ἐπί τῇ προλαβούσῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, συνοδευομένην ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Μουστάκα καί Βασιλείου Πούλου, στελεχῶν τοῦ Προξενείου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξίας καί τῶν θυγατρίων αὐτῶν Ἰωάννας καί Εἰρήνης, ὡς καί τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Μανούσου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Ὑποπρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ρώμῃ, καί  Νικόλαον Παπαχρήστου, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἥβης, ὑποβαλούσας σέβη καί λαβούσας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις καί γενεθλίοις αὐτῶν, ἀντιστοίχως, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Μίχαλον, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀθηνῶν, Ἰωάννην Τριήρην, Γεν. Διευθυντήν αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, Ἰωάννην Φωτεινιᾶν, Διευθυντήν διεθνῶν σχέσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Φώτη, Προϊσταμένην τοῦ τμήματος ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέαν Μαζαράκην, Καθηγητήν Καρδιολογίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος, ἐκ Πατρῶν, τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Κισκίνην, Καθηγητήν Ἀγγειοχειρουργικῆς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κόλμαν, στέλεχος τῆς ἑταιρίας «Galenica», ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίου «Bilkent».
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἑλένην Λετώνη, Διευθύντριαν τοῦ «Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Ἱστορικῶν Μελετῶν», καί Εἰρήνην Σαρίογλου, Γεν. Γραμματέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nasri Said, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Κανέλλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ferruh Özkan, Ἀντιπρόσωπον τῆς ὁμοσπονδίας «Rumeli-Balkan Federasyonu», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Hasan Hasan καί Birol Yılmazlar, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Εὐδοξίαν Μέλισσαν Φινφίνη, ἐντεῦθεν.

*Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τά διοργανωθέντα τήν 25ην Νοεμβρίου, ὑπό τοῦ Δήμου τῶν Νήσων, ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου Πριγκήπου, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Προέδρου τοῦ κόμματος CHP, ὅστις ἐπεσκέφθη καί τό ἐν τῇ Νήσῳ ἡμέτερον Ὀρφανοτροφεῖον.
Καταλλήλως δέ, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως  ἔργων τέχνης, διοργανωθείσης ἀπό κοινοῦ ὑπό τῶν Ὑπουργείων Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας καί Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Τόπκαπι, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 20ήν  Νοεμβρίου,  ἐνῷ  τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 21 ἰδίου, ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, καθ' ἥν ἐτέλεσε τήν  εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, μέχρι τοῦδε Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ, ἀνταλλαγεισῶν ὁμιλιῶν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ νεοχειροτονηθέντος, ἐκφράσαντος τήν υἱϊκήν του εὐγνωμοσύνην διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν.

Μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Σεβ. Παλαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen, ὁ Θεοφιλ.  Ἐπίσκοπος τῶν ἐν Ἑλβετίᾳ Παλαιοκαθολικῶν κ. Harald Rein,  μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Nικόλαος Ματθιουδάκης καί Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Γενικός Πρόξενος καί Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἀντιστοίχως, ἄλλοι ἐπίσημοι,  παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου,  ὁ Ἐντιμ. κ. Λάμπρος Τσίλης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φρειδερίκης, γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι αὐτοῦ, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ὁ νεοχειροτονηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς καί ἐν συνεχείᾳ διένειμε τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν συγγενῶν καί οἰκείων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, καί Σπυρίδων Χατζηαναστασίου, μέλος αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν χάριν καί τήν προστασίαν τῆς Παναγίας.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σιγκαπούρης ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι ἑστιατορίῳ Arnavutköy.

*  *  *

Τό Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος  τοῦ Ναϋδίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, καθ'ἥν ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Ἐφφέ, Θεολόγου, μετονομασθέντος εἰς Σαμουήλ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 20ήν Νοεμβρίου ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, ἐπί τῇ πρότριτᾳ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β', Γαβριήλ Δ', Κωνσταντίου Β' καί Γρηγορίου Στ', ὡς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων  Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνοῦ, Τυάνων Φιλίππου καί Αὐστρίας Μιχαήλ.   
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ, καθ'ἥν ἐγένετο ἡ παρουσίασις τοῦ ἐπανεκδοθέντος ἔργου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κυροῦ Γενναδίου: « Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ρεύματος», καί ὡμίλησαν  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Σταυρίδης, Καθηγητής- Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπεκτείνας καί συμπληρώσας τό ὡς ἄνω σύγγραμμα, ὁ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσᾶκος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «ὁ Ταξιάρχης» καί Ἀντιπρόεδρος τῆς ΟΙΟΜΚΩ, ὁ Ἐντιμ. κ. Orhan Türker, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου,  Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα τῆς Κοινότητος, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιον καί Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, μετά τῶν γονέων αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Λάμπρου καί Εὐγεν. κ. Φρειδερίκης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἐπιφάνιον Καραγιῶργον, κ. Μακάριον Ἀντωνόπουλον, κ. Νεκτάριον Τριάντην, κ. Ἀναστάσιον Καντάνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, κ. Μελχισεδέκ Γαλάνην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν Μαντινείας, καί κ. Ἰουστῖνον Τσαγκούρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, καί κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου.   
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον  Σταμκόπουλον, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. Χριστοφόρου Κοντάκη, Προέδρου αὐτῆς, κ. Ἰωάννου Καραπαναγιώτου, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ, καί κ. Γεωργίου Πατρώνα, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ αὐτῆς.
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Λαρεντζάκην, Ἄρχοντα Μ. Πρωτονοτάριον, Καθηγητήν, ἐξ Αὐστρίας, καί κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν,  Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Βουλγαρίας.
12μελῆ Ἀντιπροσωπείαν ἐκ  τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Χανίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ποντικάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Σταματίδην,  Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Ἀσημακόπουλον, Ἰατρόν, καί Ἠλίαν Καρρᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.  κ. Ἑλένης Λίλλη,  ἐξ Ἀθηνῶν.       

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τούς γάμους τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Ζ. Χασιώτου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, τό Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Τήν Τρίτην, 15ην Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας καί ηὐλόγησε τό  ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ Parkfora.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βαλατᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυν τῆς Κούβας Ἐξοχ. κ. Jorge Quesada Concepción.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Πρόεδρον τῶν Ἐμπορικῶν Ἐπιμελητηρίων τῆς Τουρκίας. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Stefanie Henger, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς, Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Shahib Benmoussa, Προέδρου τῆς ἐν Μαρόκο Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς, πρῴην Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν τῆς Χώρας ταύτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ang Beng Siong,  Διευθυντήν τῶν ἐν Τουρκίᾳ Γραφείων τῆς Ἑταιρείας «Singapore Airlines», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nebil Çebeli, ἐκ τῆς Ἑταιρείας Türsab.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Καρκαλέμην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ  Μεγάρῳ διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας, ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ προγράμματος: «Time in Turkey», τήν Πέμπτην, 17ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 16ης τ.μ., ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ  «ΕΡ.Θ.Ο.» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου  Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου ὀργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν πέντε συνταξιούχων Ἐκπαιδευτικῶν ἀποφοίτων τοῦ Ἰωακειμείου, καί ὡμίλησε καταλλήλως.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωσήφ Καλότα, ἐκ Βουδαπέστης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Νάκην, Πρόεδρον τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου διά τήν κινητικότητα τῶν νέων εἰς τήν ἔρευναν καί τεχνολογίαν», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κόκκαλη, ἐκ Λονδίνου.   
Τόν Ἐντιμ κ. Βασίλειον Θεοδοσιάδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Γιουμουρτᾶν, φοιτητήν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ,  ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 15ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον νηπιαγωγεῖον καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν, τούς ἐν αὐτῷ διδασκομένους καί τούς παρευρεθέντας γονεῖς αὐτῶν, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς  Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον καί Πιττσβούργου κ. Σάββαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Hall καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Παπαγιάννη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ὡς ἄνω ἐπιτελικῶν αὐτῶν θέσεων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Παπαδόπουλον, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἑλλάδος. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean Joel Schittecate, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Τρίτην, 15ην Νοεμβρίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Tepebaşı  Ξενοδοχείῳ «Pera Palas», τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέψατο κατ' οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 13ης ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Vasile Timis, Ὑφυπουργός  Πολιτισμοῦ, Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων καί Ἐθνικῆς Κληρονομίας τῆς Ρουμανίας, ὀ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας Κυριακῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Denizli, καί ἐκεῖθεν ὁδικῶς εἰς Ἱεράπολιν (Pamukkale), ἔνθα θά προσκυνήσῃ εἰς τόν προσφάτως εὑρεθέντα ὑπό τοῦ Ἰταλοῦ Ἀρχαιολόγου Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. Francesco d' Andria  τάφον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου καί θά χοροστατήσῃ κατά τήν ἐκεῖ τελεσθησομένην Θ. Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 14ην τ.μ., ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἀποστόλου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Χίῳ Ἰ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου  ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, τήν Πέμπτην, 10ην Νοεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, μετά τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἱερομονάχου κ. Κασσιανοῦ Νότη, πρός ἐκζήτησιν ἐπ'αὐτόν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Νανακούδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Τσιβελέκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, καί Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἐφραίμ Τσίλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ.  κ. Δημητρίου Βασιλειάδου, ἐξ Αὐστραλίας. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Ἐκπαιδευτικόν, καί τούς Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ,  καί  κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας κ. Vlad Sergin Marcel, μετά τοῦ  Ἐξοχ. κ. Vasile Timis, Ὑφυπουργοῦ  Πολιτισμοῦ, Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων καί Ἐθνικῆς Κληρονομίας τῆς Ρουμανίας, καί τῆς Εὐγενεστάτης κυρίας Silvana Rachieou. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Νικόλαον Διονυσιάτην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννου Τσιορβάλα, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μαρίου, Κωνσταντίνου Ἀράπογλου, Χρυσοβαλάντη Παπακώστα, Συντηρητῶν, Ἀθανασίου Καλαφάτη, Ἀλεξάνδρου Κωνσταντᾶ, Πέτρου Χρηστίδου, Νικολάου Σταματούρογλου καί Μαξίμου Λουδοβίκου, Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Διαχειρίσεως Κειμηλίων  τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἠλίαν Δαμανάκην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἁγιογράφον, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν  κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Διευθυντήν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων, ἐκ Ξάνθης,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.  κ. Εὐφημίας καί οἰκείων καί φίλων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιον Μητρόπουλον, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ναυτιλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Chantal, ἐκ Λονδίνου. 
Τούς Ἐντιμ κ.κ. Mehmet Altınok, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν, Yunus Dolar καί Mithat Aynacı, συνεργάτας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χανούτογλου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Φιλίτσας Γιρμῆ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίκαν Χάτσου, πρῴην Διευθύντριαν τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου, πρός ἐπίδοσιν Αὐτῷ τοῦ νέου βιβλίου αὐτῆς περί τῆς ἱστορίας τοῦ Ὀρφανοτροφείου.
Τόν  Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σιδέρην , μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Σιδέρη, Ἐκδότας, καί Κωνσταντίνου Πουχτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Recep Canpolat, Διευθυντήν τοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων «İstanbul», μετά τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Senur Çakmak καί Esma Sarıkece, συνεργατίδων αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro καί τόν Ἐντιμ. κ. Carmine Donnici ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Focolari, μετά μελῶν αὐτῆς. 
Τήν Εὐγεν. κ.  Εὐανθίαν Σαπουντζάκη, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. Δίδας Δήμητραν Λάλλι, Ἑλένην Καλιόρα καί Σοφίαν Kon, ἐκ Βοστώνης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 10ης Νοεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.     
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιωτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀγάπην Παπαδοπούλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκαφᾶν, ἐντεῦθεν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ νοσοκομείῳ  Florence Nightingale νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Esin Afşar, ᾀοιδόν, καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνεχάρη θερμῶς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ ἐπί τῇ ἀπονομῇ εἰς αὐτόν ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Καρόλου Παπούλια τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῆς Τιμῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 7ην ἰδίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀντίπας Νικηταρᾶς, Καθηγούμενος τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικοδήμου Εὐσταθίου, Πρωτοσυγκέλλου, καί κ. Φιλοθέου Θεοχάρη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικόν Ἔξαρχον Πάτμου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων κ. Προχόρου καί κ. Συμεών, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βαρβάρας Χατζηεφραιμίδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κωνσταντίνου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν μεταβαινόντων εἰς τούς Ἁγίους Τόπους. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἀντώνιον Πατρικίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἑλένης Σιαραμπῆ, Ὀδοντιάτρου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Richard Ottaway, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Μ. Βρεταννίας, μετά μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jessica Hand, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Παρασκευόπουλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Γαλίτη, Συμβολαιογράφου, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Οὐρανίας Μέντη-Γουδούρη, Φυσικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Παντελεήμονα Γκστράϊν, Καθηγητήν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Προφυλίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ ἐκ τῶν συνοδικῶν Ἱεραρχῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ ἐκ τοῦ Ἱ. Σταυροπηγιακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Σαμπεζύ Γενεύης, τήν Πέμπτην, 10ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου καί ἄλλων Ἱεραρχῶν, ἐπεσκέφθη, τό Σάββατον, 5ην Νοεμβρίου,  τήν πόλιν τῆς Νικαίας (İznik) τῆς Βιθυνίας καί ἐξεναγήθη εἰς τά ἐκεῖ εὑρισκόμενα μνημεῖα καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς Κῖον (Gemlik) καί Μουδανιά, ἐπιστρέψας τό ἑσπέρας εἰς Φανάριον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 6ης Νοεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος καί Χίου κ. Μᾶρκος,  ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Σωματείου «Παναγία Γάλαξα η Θαλασσοκρατοῦσα», ἐκ Γαλαξειδίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Γκούλτα, καί πιστοί ἐξ Ἀμερικῆς, ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἀθηνῶν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, ὁ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶς Γκούλτας καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν αὐταδέλφων Αὐτοῦ Νικολάου καί Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη, μετέβη τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Ὀκτωβρίου, εἰς τήν περιοχήν Göcek τῆς Νοτιοδυτικῆς Τουρκίας πρός βραχεῖαν ἀνάπαυσιν, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἐπεσκέφθη τήν Μάκρην (Fethiye) καί τό ἐγκαταλελειμένον Λιβίσι (Kayaköy), ἔνθα προσεκύνησεν εἰς τούς μεγαλοπρεπεῖς ἀλλ'ἐν κακῇ καταστάσει σήμερον Ἱερούς Ναούς τῶν Ταξιαρχῶν καί τῆς Παναγίας τῆς Πυργιώτισσας, ὡς καί εἰς ἄλλα παρεκκλήσια τοῦ Λιβισίου, καί ἔψαλε τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ἀπολυτίκια αὐτῶν, ὡς συνηθίζει πάντοτε εἰς ἀναλόγους περιπτώσεις , δεηθείς καί ὑπέρ τῶν κτιτόρων αὐτῶν καί τῶν διακονησάντων κατά καιρούς ἐν αὐτοῖς.

Ἐπίσης, ἐπεσκέφθη τά ἐρείπια τῆς δυσπροσίτου καί δυσβάτου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου-Ἁγίου Ἐλευθερίου (Γιάφκουλα-Afkula) καί ἐθαύμασε τήν πίστιν τῶν κτιτόρων αὐτῆς καί τῶν μοναχῶν πού ἔζησαν καί ἠγωνίσθησαν σωματικῶς καί πνευματικῶς διά τόν Χριστόν κυριολεκτικῶς «ἐν ὄρεσι καί σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς».
Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἀεροπορικῶς ἐκ Dalaman τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 2ας Νοεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας  Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Περγάμου κ. Ἰωάννην,  Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ Δεσποίνης-Νίνας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀβτζῆν, Νεωκόρον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Ζαφείρα, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς, τήν Τρίτην, 1ην Νοεμβρίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά  τό ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου συγκληθέν, μεταξύ 28ης καί 30ῆς Ὀκτωβρίου, συνέδριον πρός τιμήν τῆς θεολογικῆς προσφορᾶς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, μέ θέμα: «Πρόσωπο, Εὐχαριστία καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σέ Ὀρθόδοξη καί Οἰκουμενική προοπτική».

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Χρηστίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πέτρου καί Παύλου Παλαιοῦ Φαλήρου Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 1ην Νοεμβρίου.
Τήν ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Yıldız διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας ἔκθεσιν κειμένων περί τῆς προσωπικότητος τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς θρησκείας, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *