Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Retour

Ὀκτώβριος 2004

Ὀκτώβριος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 25ην Ὀκτωβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀσλανίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός».
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, Διευθυντής τοῦ Α´  Πατριαρχικοῦ Γραφείου.
Παρέστησαν συμπροσευόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, νέος Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογιμ. κ. Βασίλειον Ψευτογκᾶν, ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Παγίδας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ νέος Ἄρχων τῆς Μ. Ἐκκλησίας καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη κατ᾿  οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, εἰς ὅν ἐπεδαψίλευσε τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια, τό δέ ἑσπέρας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὀργανωθεῖσαν συνάντησιν Βιομηχάνων ἐκ Βορείου Ἑλλάδος καί ἐντεῦθεν, ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Νικολογιάννην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἀθανασίας.
Τόν Σοφολ. κ. Mustafa Çağrıcı, Μουφτῆν τῆς Πόλεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ Σοφολ. κ. İlyas Serenli. Τῇ Α. Σοφολογιότητι ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.
Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Χατζηχρόνογλου, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σταμούλην, τ. Εὐρωβουλευτήν-Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ναούμ Παπαγιάννην, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀξιωματικῶν ἐν ἀποστρατείᾳ Τάξεως 1967, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 26ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 25ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, παρέστη εἰς τά θυρανοίξια τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Μ. Βρεταννίας, παρουσίᾳ τῆς Α. Β. Ὑψηλότητος, τοῦ Διαδόχου τοῦ Θρόνου καί Πρίγκηπος τῆς Οὐαλίας Καρόλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Erkan Mumcu, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, καί ἄλλων ὑψηλῶν προσωπικοτήτων, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐν αὐτῷ ἔργων, κατόπιν τῆς κατά τήν 20ήν Νοεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους ἐπισυμβάσης βομβιστικῆς ἐναντίον αὐτοῦ πολυνέκρου ἐπιθέσεως. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἰωάννας.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.    Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμολ. κ. κ. Ἀντώνιον-Αἰμίλιον Ταχιάον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, καί Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Παυλίνας, Καθηγητρίας τοῦ Ι.Μ.ΧΑ. (Ἱδρύματος Μελετῶν Χερσονήσου Αἵμου), καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Βασίλειον Ψευτογκᾶν, ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐπί κεφαλῆς 25μελοῦς ὁμίλου ἐπιστημόνων καί φοιτητῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Θεοδωρούδην, Ἐπιθεωρητήν Δασῶν Κεντρικῆς Μακεδονίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαλαματῆς Βαλάκου, Λέκτορος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κώτσιαν, Πρόεδρον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ömer Coşkun, Διευθυντήν τῆς Τραπέζης «Deniz-bank», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Derya Ertek, συνεργάτιδος αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γιόφογλου, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Βυζαντινῆς Χορῳδίας Ἀθηνῶν τοῦ Μορφωτικοῦ καί Μουσικολογικοῦ Ἱδρύματος, μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., τήν Δευτέραν, 25ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu, συναυλίαν, ἐπί τῇ 81ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk», τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης  Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμφιλόχιον Τσοῦκον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Θαρρενοῦ Ρόδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σκούρταν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Μαρίναν, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Lintula, τῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Φιλλανδίας, συνοδευομένης ὑπό τῆς δοκίμου Μαγδαληνῆς, καί Μακρίναν καί Πελαγίαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μίνωα Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς  Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Κρήτης, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἠλία Γούναρη, Πρέσβεως ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικόν Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, ἐπί κεφαλῆς 45μελοῦς ὁμίλου Ροταριανῶν, ἐκ Βιέννης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Cem Özdemir, Εὐρωβουλευτήν, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Ζαφείρας, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν καί Θεόδωρον Προφαντόπουλον, ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μιχαηλίδην, ἐκ Νέων Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Διογένην Δ. Βαλαβανίδην, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Βελιγραδίου διά τήν ἐπιστροφήν τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Todorovic, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Παπίνη, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένου καί τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
40μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Χορευτικοῦ Συλλόγου «Μύτικας», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Κουκουβίτου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γυφτάκην, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
22μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τῆς Σχολῆς «King Edward», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Andrew Watkinson, ἐκ Bath  Ἀγγλίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Νεκταρίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ἀνθίμου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, τήν Κυριακήν, 24ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τόν ἑορτασμόν τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐν Πριγκήπῳ, τό Σάββατον, 23ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Συλλόγου «Μύτικας», ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν τῶν 550 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Ἀθλητικοῦ Συλλόγου, τήν Κυριακήν, 24ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἀθλητικοῦ Συλλόγου, δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Nakkaştepe ἑστιατορίῳ «Bridge», τό Σάββατον, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´  Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 17ης Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη·
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ἀργύρην, ἐκ τῆς    Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
60μελῆ ὅμιλον Ἀστυνομικῶν ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πιτιακούδη, Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ παραρτήματος τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά τό τελεσθέν ἐτήσιον Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κυροῦ Συμεών, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς νήσου Πριγκήπου, τήν Κυριακήν, 17ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θωμᾶ Συνοδινοῦ, Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Σταυρίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Τιμίας Ζώνης Κυψέλης Ἀθηνῶν, τήν Πέμπτην, 14ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 14ην Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Demir, Δήμαρχον τῆς περιφερείας Fatih, καί συγχαρείς αὐτόν ἐπί τῇ πρό τινος ἐκλογῇ του ηὐχήθη αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τά ὑπεύθυνα καθήκοντα αὐτοῦ ὡς δημοτικοῦ ἄρχοντος τῆς περιοχῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Edmond Farhat, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Μάροβιτς, ἐντεῦθεν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐπί κεφαλῆς    35μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ὀρεστιάδος.
95μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νέου Πύργου Χαλκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰγνατίου Ζακάκη καί Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Τίτου Γερονικολοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Παπαβασιλείου, φοιτητήν ἀρχιεκτονικῆς, ἐκ Σκωτίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἐγκαίνια φωτογραφικῆς ἐκθέσεως τῆς Εὐγεν. κ. Ebru Bilun Akyıldız, ἐν τῇ ἐν Γαλατᾷ ἕδρᾳ τῶν Μεβλεβίδων, τήν Πέμπτην, 14ην  Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 11ην Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, παρέστη εἰς τά θυρανοίξια τῆς ἐπισκευασθείσης ἐν Γαλατᾷ Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς «Neve Şalom», κατόπιν τῶν σημειωθεισῶν ζημιῶν ἐκ τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως τῆς 15ης Νοεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους 2003.

Τό δέ ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Α´    Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀνδρέου Σοφιανοπούλου, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Taksim Ξενοδοχείῳ «The Marmara», παρατεθέν ὑπό τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ποδοσφαιρικῶν Ὁμάδων «Galatasaray» καί «ΑΕΚ».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Ἰωάννην, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βράτσης κ. Καλλίνικον, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Δ. Κάλτσεφ, Ὑπουργοῦ ἄνευ Χαρτοφυλακίου τῆς Βουλγαρίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, ἐντεῦθεν.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτροπρεσβύτερον κ. Νικόλαν Ἀλεξανδρῆν, ἐκ Καναδᾶ.
Τά μέλη τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμάδος «ΑΕΚ», ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους (Ντέμη) Νικολαΐδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Σερέτην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, ἐκ Καναδᾶ.
Τό παράρτημα τῆς περιοχῆς Ἑλληνικοῦ τῆς Πανελληνίου Ὀργανώσεως Γυναικῶν «Παναθηναϊκή», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Σαββίδου.
Κλιμάκιον τῆς Βουλγαρικῆς Τηλεοράσεως «New Television-Antenna Group», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Silva Zourleva, εἰς ἥν ἔδωκε συνέντευξιν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ ἐντός τοῦ τρέχοντος μηνός εἰς Βουλγαρίαν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου μέ θέμα: «Kalkınma Politikalarında Suyun Önemi-Ἡ σημασία τοῦ ὕδατος εἰς τάς ἀναπτυξιακάς πολιτικάς», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has», τήν Δευτέραν, 11ην Ὀκτωβρίου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Pinhas Avivi, Πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ ἐν Ἀγκύρᾳ, ἔκθεσιν φωτογραφιῶν μέ θέμα: «Ἡ Ἱερουσαλήμ ὑπό τήν Κυριαρχίαν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας», ἐν τῷ ἐν Harbiye Στρατιωτικῷ Μουσείῳ, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη :
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, ἐπανακάμψαντας ἐκ τοῦ εἰς τοῦ ἐξωτερικόν  ἐπ᾿ ἀδείᾳ ταξιδίου αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιον Γκουτζίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαράλαμπον Ἐλμαλόγλου, ἐκ τῆς Ἰ. Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον Λάμπρον Φωτόπουλον ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Θεοδώρας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Χριστόδουλον Μπίθαν μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Δεσποίνης, ἐκ τῆς Ἱ Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Θεόφιλον Προυσαλίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἀρσένιον Βλιαγκόφτην ἐκ τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἀρσενίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσινάλην, Δημ. Ὑπάλληλον.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Κατσούλα, συνεργάτιδα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Yusuf Örnek καί Armin Vielhaber, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Τούρκων καί Γερμανῶν ἐπιχειρηματιῶν ἐν τῷ χώρῳ τοῦ τουρισμοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Harun Tokak, Cemal Uşak καί Salih Yaylacı, ἐκ τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Βερμίσογλου, Φοιτητήν τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Πόλεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Ἐρευνήτριαν, ἐκ Στρασβούργου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Χαλεπίδην, Σύμβουλον Ο.Ε.Υ. καί Ἀναστάσιον Μέμμον, Γραμματέα Β´ Ο.Ε.Υ., ἐπί τῷ διορισμῷ αὐτῶν εἰς τό Ἐμπορικόν Γραφεῖον τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Σταυρίδη, Γραμματέως Α´  Ο.Ε.Υ.


Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν δοθεῖσαν ἐν τῇ ἐν Harbiye αἰθούσῃ συναυλιῶν Cemal Reşit Rey συναυλίαν, ὑπό τῆς Συμφωνικῆς ὀρχήστρας τῆς Πόλεως, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς 81ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως αὐτῆς  ἀπό τάς ξένας κατοχικάς δυνάμεις, τήν Τετάρτην, 6ην Ὀκτωβρίου.

Ἐπί τῇ γενομένῃ βομβιστικῇ ἐπιθέσει ἐναντίον τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου περί τό μεσονύκτιον τῆς 6/7 τ.μ. Ὀκτωβρίου ἐξέφρασαν τήν συμπάθειαν αὐτῶν ἐγγράφως ἤ τηλεφωνικῶς ·
- Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. Ἰγνάτιος.
- Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος μετά τῆς συνεδριαζούσης Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
- Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος.
- Οἱ Ἐξοχ. Ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν καί Ἐσωτερικῶν τῆς Τουρκίας κ.κ. Abdullah Gül καί Abdülkadir Aksu.
- Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
- Ὁ Ἐξοχ. κ. Eric Edelman, Πρέσβυς τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ.
- Ὁ Νομάρχης Λέσβου Ἐξοχ. κ. Παῦλος Βογιατζῆς καί πλεῖσται ἄλλαι προσωπικότητες.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη :
Τούς Ὁσιολ. Ἱερομονάχους κ. Φιλόθεον Κολλιόπουλον καί κ. Βαρθολομαῖον Τᾶκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Τσακρέτου μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Τυροβόλη, ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἰμβρίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κροκίδαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Κικιδέλλην μετά τῆς Εὐλαβ. πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Bernhard Vogel, πρ. Πρωθυπουργόν τοῦ Γερμανικοῦ Κρατιδίου Thüringen – Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος Conrad Adenauer, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Paul Rickett, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης.
140μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρίας WYETH, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ζερβουδάκη, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς ὡς ἄνω Ἑταιρείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μποζάν Γκιουλτζοῦ μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Στεφανίας Σαρρῆ, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. π. Silviu State, Ἱ. Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ρουμανικῆς Παροικίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hagu Gheorghie, Τεχνικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμάδος Galatasaray, καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μελόης κ. Φιλοθέου, παρέστη καί ὡμίλησε κατά τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου τελετήν πρός τιμήν τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κ. Κωνσταντινιᾶς Ματζάρη, ἐπί τῇ λήξει τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας αὐτῆς, τήν Δευτέραν, 4ην τ.μ..

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη :
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Εὐάγγελον Χάρλαν καί Ἰάκωβον Ναυπλιώτην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
42μελῆ ὅμιλον Κυπρίων προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Τσίκκου, Γενικοῦ Ἐφόρου τοῦ Σώματος Προσκόπων Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἐκδότην τῆς ἐφημερίδος " Ἠχώ ", μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Διδασκαλίσσης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Γ. Μιχαηλίδου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἀρχισυντάκτην τῆς ἐφημερίδος " Ἀπογευματινή ", ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Σανταλτζίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, τήν Τρίτην, 5ην Ὀκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης θ. λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, τήν Δευτέραν, 4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 2αν ἀρξαμένου μηνός Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 13ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Ὀκτωβρίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 3ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θ. Λειτουργίαν.
Τόν θ. λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 3ην Ὀκτωβρίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί τά ἑόρτια συγχαρητήρια. Τήν προτεραίαν ἡ Α. Θεοφιλία ἐξῃτήσατο τάς εὐχάς τοῦ Πατριάρχου καί ὑπέβαλε τά σέβη αὐτῆς, συμφώνως πρός τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ἰατροῦ, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Κολιομιχάλη, Ἰατροῦ, Προέδρου τοῦ Συλλόγου τῶν φίλων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας, καί Λάμπρου Κωστάκη, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας κ. Σεραφείμ.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μελόης κ. Φιλόθεον, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Βαρθολομαῖον Βογιατζόγλου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐπανωσήφη Ἡρακλείου Κρήτης, κ. Μεθόδιον Κυριακοῦ καί κ. Παΐσιον Λαρεντζάκην ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον Ἰωάννην Μωραΐτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμφιλόχιον Στεργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Νέστορα Γρηγοριάτην.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα υἱικά σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.     
Τούς Ἐξοχ.    κ. Νικόλαον Δενδιάν καί κ. Νόραν Κατσέλη, Βουλευτάς Ν.Δ. καί Π.Α.Σ.Ο.Κ., ἀντιστοίχως, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Κοτίδου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Ρίζου, Ζωγράφον, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μιχαηλίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐρασμίας, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, φοιτητήν ἐν Λονδίνῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τούνταν, Δήμαρχον Γαλατσίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σταυρούλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γερασιμίδην, Ἀντιδήμαρχον Ἰωαννίνων.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Τάσον Μπουλμέτην καί Σάββαν Μελόπουλον, Σκηνοθέτας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Cengiz Özbulgan, Λογαχόν, Εὐάγγελον Τσιλιγαρίδην, Ἀντισυνταγματάρχην (Ο)-Διευθυντήν οἰκονομικοῦ SEEBRIG,    Πέτρον Ἐλεμέν, Συνταγματάρχην, καί Giovanni Sulis, Διευθυντήν SEEBRIG.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Λαφτσίδην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Μάριον Λευκαρίτην, Πλοιοκτήτην, καί Κυριακόν Τρεππίδην, Λογιστήν, μετά τῶν συζύγων αὐτῶν, καί τάς Εὐγεν. κ. Ἄνναν Μαρκάκη, Διευθύντριαν ἐν τῷ Ὑπουργείῳ Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος-Ἐπιχειρηματίαν, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μ. Ἠλιάδου μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Δανάης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γ. Πατέραν, Ἐφοπλιστήν, καί τάς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνην Φαφαλιοῦ, Σοφίαν Χρ. Στράτου καί Μελπομένην Κ. Λεμοῦ, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σαρίογλου, Ἐκδότην-Μεταφραστήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης, Φιλολόγου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Salih Çoruh, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Ataköy.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν-Ἄνναν Κορομηλᾶ, Ἀρχαιολόγον-Ἱστορικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.         
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας-Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας, τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Καθηγητοῦ αὐτῶν Ἐλλογ. κ. Παρασκευᾶ Κονόρτα.
Τόν Καθηγητικόν Σύλλογον τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Διευθυντοῦ αὐτοῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν εἰς ἐνίσχυσιν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους.
15μελῆ ὅμιλον Γερμανῶν Δημοσιογράφων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ.κ. D. Frank καί Dieter Freilling.
66μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Γεφύρας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μπεμπέκη, Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω χωρίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Selçuk Erez, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Στασινάκην, Πρόεδρον τῆς διεθνοῦς Ἑταιρίας φίλων τοῦ Νίκου Καζαντζάκη, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ    Ἐλλογ. κ. Ἀριστοκλέους Ὑφαντίδου, Συμβούλου ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
15μελῆ ὅμιλον Ἑλλήνων καί Γερμανῶν Καθηγητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γ. Φυτᾶ, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαρκουλάκην, ἠθοποιόν, μετά τῆς Εὐγεν. Δίδος Ἔρσης Ξενάκη, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀθηνῶν.
     
Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ἐρμιάογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μουράτ Γκιόνκεσερ καί Ρέας Σ. Μπούρτζη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἀρμενικῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Balıkpazar, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.

Ὑπό τῶν Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Αἰμιλιανοῦ Μπογιάννου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reiner Möckelmann, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ    ἐθνικῇ ἑορτῇ τής χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Κυριακήν, 3ην Ὀκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου, μέ θέμα « Πίστις καί εἰρήνη εἰς τήν ζωήν, ἐν τῷ πολυπολιτισμικῷ κόσμῳ », ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ἱδρύματος διά τήν Ἐπιστήμην καί τόν Πολιτισμόν, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.

*  *  *