Bulletin patriarcal

Ὀκτώβριος 2013

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μποτίνη, οἰκείων καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Αἰμιλιανόν Μπογιάννου, Γραμματέα τοῦ ἐν Βρυξέλλαις Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Τhomas Welbers, μεθ'ὁμίλου  ΡΚαθολικῶν Πρεσβυτέρων, ἐκ Los Angeles.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Λογοθέτην, Ἄρχοντα Καστρίνσιον, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Γεώργιον Θεοδοσόπουλον, Θεολόγον ἐκ  Ξάνθης, ὑποβαλόντα ἀντίτυπον τῆς ἐπί διδακτορίᾳ διατριβῆς αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στίς Η.Π.Α.». 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σιδέρην, Διευθυντήν τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἰ. Σιδέρης», καί τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Κούκην, Φιλόλογον-Διευθυντήν τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Δούκα»,  ἐξ Ἀθηνῶν, μετά μελῶν τῆς Πλατφόρμας Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου «KADİP» καί τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων Τουρκίας, παρουσιάσαντας Αὐτῷ τό νεοεκδοθέν βιβλίον τοῦ κ. Fethullah Gülen «Ἀγάπη καί Ἀνεκτικότητα».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 29ην λήγοντος μηνός, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ τῆς Πόλεως κ. Hüseyin Avni Mutlu,  ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ἐπί τῇ 90ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ τῇ καί Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς Χώρας.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου,  κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω Ἐθνικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ξενοδοχείῳ WOW τήν Τρίτην, 29ην Ὀκτωβρίου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, συναυλίαν, ἐπ᾽εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συναυλιῶν Cemal Reşit Rey, τήν Δευτέραν, 28ην Ὀκτωβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Κυριάκοβα, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαμασκηνόν Κιαμέτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, καί κ.  Σεραφείμ Κοντακτσῆν, καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρῖστον Χαχαμίδην, ἐκ Βόλου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 25ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον, ὡς καί τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, καί ηὐχήθη αὐτοῖς τά εἰκότα.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμβρόσιος Χοροζίδης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος  Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 26ην Ὀκτωβρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου¬-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός  Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ὀκτωβρίου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 27ην Ὀκτωβρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Θεολόγου Κωστάκη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας¬ Βοσπόρου, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός  Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί τήν Δοξολογίαν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τήν Κυριακήν, 27ην ἰδίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τά ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίνια ἐκθέσεως μέ τίτλον «Ἔργα Ἑλλήνων καί Κυπρίων Ναΐφ Ζωγράφων ἀπό τήν συλλογή Χρήστου καί Πόλης Κολλιαλῆ», τήν Παρασκευήν, 25ην ἰδίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κυριακοῦ Σενίκογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, τό Σάββατον, 26ην ἰδίου.   
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Βασιλείου Ἰωαννίδου καί Κορίνης Βηθλεέμ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τήν Κυριακήν, 27ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 24ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Π. ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν Θεσσαλονίκης ἔνθα ἐπεφύλαξαν Αὐτῷ θερμήν ὑποδοχήν  ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος, ἐπικεφαλῆς τῶν Καθηγητῶν αὐτῆς καί οἱ σπουδασταί.

Παρέστησαν δέ οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, Συμεών Κεδίκογλου, Ὑφυπουργοί Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καί Ἀθανάσιος Κυριαζῆς , Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου. Ὁ Παναγιώτατος προσεκύνησεν εἰς τόν ἐν τῷ περιβόλῳ τῆς Σχολῆς Ἱ. Ναόν, ἀφιερωμένον εἰς ἅπαντας τούς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἁγίους, ἔνθα ἀνεπέμφθη δέησις, καί ἀκολούθως ὡμίλησε πρός τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς καί τούς σπουδαστάς ἐν τῆ αἰθούσῃ τελετῶν, ξεναγηθείς ἐνωρίτερον εἰς τά πλήρως ἐξοπλισμένα ἐργαστήρια συντηρήσεως ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων.

Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς τό Ἱ. Γυναικείον Ἡσυχαστήριον τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης γενόμενος δεκτός μετ᾽εὐλαβείας καί τιμῆς ὑπό τῆς ὑπό τήν Καθηγουμένην Ὁσιωτ. Μοναχήν Φιλοθέην Ἀδελφότητος, ἀφοῦ πρό τῆς ἀφίξεώς Του ἐκεῖσε καθ᾽ ὁδόν ηὐλόγησε τούς Διδασκάλους καί μαθητάς τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἀριστοτέλειο Κολλέγιο» καί «Ἀπόστολος Παῦλος».

Εἶτα, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Γυναικείαν Μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος καί προέστη τῆς δοξολογίας ἐν τῷ καθολικῷ αὐτῆς. Ὡς καί εἰς τό ὡς ἄνω Ἱ. Ἡσυχαστήριον, ἐγένετο προσφώνησις τῆς Καθηγουμένης, Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μελάνης καί ἀντιφώνησις τοῦ Παναγιωτάτου, ἐτελέσθη ὑπ᾽ Αὐτοῦ ὁ ἁγιασμός τοῦ χώρου καλλιεργείας βιολογικῶν προϊόντων καί τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ἀειμνήστου Ἡγουμένης Φεβρωνίας. Ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς τήν παρατεθεῖσαν μοναστηριακήν τράπεζαν. Πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη καί ηὐλόγησε τόν ἐν τῇ Μονῇ ἀναρρωνύοντα Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Καψάνην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης μετά συνοδῶν Του ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐντιμ. κ. Tuğrul Biltekin, Γεν. Πρόξενον τῆς Τουρκίας εἰς Θεσσαλονίκην ἐν τῆ ἕδρᾳ αὐτοῦ, ὑφ᾽ οὗ καί τῶν συνεργατῶν του ἐξεναγήθη εἰς τήν παρακειμένην οἰκίαν ἔνθα ἐγεννήθη ὁ Κεμάλ Ἀτατούρκ, καί ἀκολούθως μετέβη εἰς τήν Ἱ. ἀνδρῴαν Μονήν Ἁγ. Θεοδώρας γενόμενος δεκτός ὑπό τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδίτου κ. Δαυίδ Τζουμάκα, Ἀδελφότητος, καί προέστη Δοξολογίας ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων λόγων.

Ἐπηκολούθησαν τά ἀποκαλυπτήρια ταφικοῦ μνημείου τῆς Ἁγίας Θεοδώρας εἰς τό πραύλιον τῆς Μονῆς καί τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν τῇ Μονῇ στεγαζομένου Κέντρου  Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», κατά τά ὁποία ὡμίλησεν ὁ Ἐλλογ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί Διευθυντής τοῦ Κέντρου. Ἐν  συνεχείᾳ ἐγένετο σύναξις  τῆς Ἀδελφότητος κατά τήν ὁποίαν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν εἰς τά μέλη αὐτῆς λόγον περί τῆς σημασίας τοῦ μοναστικοῦ βίου.

Ἡ ἑσπέρα ἔκλεισεν διά τῆς ὑπ᾽ Αὐτοῦ εὐλογηθείσης μοναστηριακῆς τραπέζης.
Ὁ Πατριάρχης πρός τῆς ἐπιστροφῆς Του εἰς τό ξενοδοχεῖον ἐπεσκέφθη ἐν τῷ νοσοκομείῳ «Ἅγιος Λουκᾶς»  τῆς πόλεως τόν ἐν αὐτῷ νοσηλευόμενον Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ζωγραφείου Λυκείου, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀποθεραπείαν.

*  *  *

Ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς παρουσίας τῆς Α. Θ. Π. εἰς τήν. Ἱ. Μητρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 22ας Ὀκτωβρίου, τελευταίας ἡμέρας τῆς παραμονῆς Του εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Συμμαχικόν Κοιμητήριον Ζέϊτενλικ ἔνθα ἀναπαύονται χιλιάδες θυμάτων τοῦ Α´ Παγκοσμίου πολέμου, ἐξ ὧν πλεῖστοι Σέρβοι, καί ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεώς των. Παρέστησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μεθόδιος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίω Ὄρει Ἱ. Μονῆς Χιλανδαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, Ὑφυπουργός Παιδείας, ὁ ἐν Θεσσαλονίκη Γεν. Πρόξενος τῆς Σερβίας Ἐντιμ. κ. Sinisa Pavic καί ὁ Ἀντιστράτηγος κ. Θεοχάρης Πανόπουλος, Διοικητής τῆς Ἀνωτάτης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ὑποστηρίξεως Στρατοῦ (Α.Σ.Δ.Υ.Σ.), ἐνῶ στρατιωτικόν ἄγημα ἀπέδωσε τάς προβλεπομένας τιμάς.   

᾽Εν συνεχεία, ἐπεσκέφθη τό ἐν Εὐκαρπίᾳ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. (Γεν. Στρατιωτικόν Νοσοκομεῖον Ἐκπαιδεύσεως), ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ ὁποίου Τόν ὑπεδέχθησαν  οἱ Ἐντιμ. κ .κ. Μιχαήλ Τσελεντάκης, Ταξίαρχος, Διευθυντής τοῦ Νοσοκομείου, καί Ἰορδάνης Ἀθανασιάδης, Συνταγματάρχης, Ὑποδιευθυντής. Ἐπηκολούθησαν ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ ὁμιλίαι τοῦ κ. Διευθυντοῦ, ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν ἑκατονταετῆ ἱστορίαν τοῦ Ἱδρύματος, καί τοῦ Πατριάρχου, εὐχαριστήσαντος διά τήν συχνάκις νοσηλείαν ἐν αὐτῷ κληρικῶν καί μοναχῶν, Ἀκολούθως ἐπεσκέφθη τήν οὐρολογικήν καί ὀγκολογικήν κλινικήν.

Ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τόν πλησίον τοῦ Νοσοκομείου Παπανικολάου εὑρισκόμενον νέον ξενῶνα «Φιλοξενία», προοριζόμενον νά ὑποδέχεται συνοδούς ἀσθενῶν, καί ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων. Εἶτα μετέβη εἰς Χορτιάτην, ἔνθα ἐπεσκέφθη τόν ἀπό τοῦ 12ου αἰῶνος Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί ἐτέλεσεν ἐνώπιον τοῦ ἀνεγερθέντος μνημείου τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπό τῶν Ναζί καέντων 149  κατοίκων τοῦ χωρίου τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 1944• ἐκεῖ ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰγνάτιος Καϊτετζίδης, Δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης καί ὁ Πατριάρχης. Παρέστη ἡ Εὐγεν. κ. Anita Englert Zerbin, Ἀναπληρώτρια Γεν. Πρόξενος τῆς Γερμανίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.           

Τήν μεσημβρίαν, ἐπηκολούθησε Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱ. Γυναικείαν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτη, πρό τῆς εἰσόδου τῆς ὁποίας ἐγένετο ὑποδοχή τῆς ἐκ τοῦ ἐνοριακοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου μεταφερθείσης ἱ. εἰκόνος τῆς Παναγίας Χορταΐτου, τοποθετηθείσης εἰς τό καθολικόν τῆς Μονῆς. Ἐπηκολούθησε Δέησις καί προσφώνησις τῆς Καθηγουμένης, Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χριστοδούλης καί ἀντιφώνησις τοῦ Πατριάρχου, ἐπιδαψιλεύσαντος τήν εὐλογίαν Του εἰς τήν ἀδελφότητα καί εὐχηθέντος εἰς τήν ἑορτάσασαν τήν προτεραίαν τά ὀνομαστήριά της Καθηγουμένην.
       
Μετά ταῦτα, μετέβη εἰς τήν γνωστήν Βιομηχανίαν μπισκότων « Παπαδοπούλου,»  ἔνθα προϋπήντησεν Αὐτόν ἡ Εὐγεν. κ. Ἰωάννα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος τῆς Ἐπιχειρήσεως, μετά τοῦ υἱϊοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου, καί ἔσχεν ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἐργαζομένων, ξεναγηθείς εἰς τάς παραγωγικάς μονάδας αὐτῆς.

Ἡ παραμονή τοῦ Πατριάρχου εἰς Νεάπολιν καί Σταυρούπολιν ἔληξε διά τῆς ὑπ᾽Αὐτοῦ εὐλογίας τοῦ ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Les Lazaristes» παρατεθέντος γεύματος, ἔνθα συνέφαγε μετά τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί ἀπηύθυνε πατρικούς καί ἐνθαρρυντικούς λόγους διά τήν συνέχισιν καί ἐνίσχυσιν τῆς διακονίας αὐτῶν.

Ἡ Α.  Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ἀφίχθη εἰς τόν προαύλιον χῶρον τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προερχόμενοι κυρίως ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν τῶν Νέων Χωρῶν, κλῆρος καί λαός, αἱ  πολιτικαί καί στρατιωτικαί ἀρχαί τῆς πόλεως μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Καράογλου, Ὑπουργόν Μακεδονίας Θρκης. Εἶτα, προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Ναῷ ἔνθα μετεφέρθη ἐνωρίτερον ἀντίγραφον τῆς ἱ. εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τριχερούσης, φυλασσομένης εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν. Τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ. Ἄνθιμος, ὅστις ηὐχήθη εἰς Αὐτόν τά δέοντα ἐπί τῇ 22ᾳ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἀντεφώνησεν δ᾽Οὗτος εὐχαριστήσας καί ἀναφερθείς εἰς τήν μακραίωνα ἱστορίαν τῆς Θεσσαλονίκης καί τήν χριστιανικήν κληρονομίαν της.
       
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εἰς ἥν παρευρέθησαν αἱ ἀρχαί τοῦ τόπου καί ὁ ἱ. κλῆρος καί δεῖπνον εἰς τό ξενοδοχεῖον «Μακεδονία Παλάς», ἐν τῷ ὁποίῳ καί κατέλυσεν ὁ Παναγιώτατος καί οἱ σύν Αὐτῷ.
       
Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 23ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱ. Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῶν Βλατάδων ἔνθα ὑπεδέξαντο Αὐτόν ὁ Καθηγούμενος, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικηφόρος Ψυχλούδης, ἀδελφοί τῆς Μονῆς καί μέλη τοῦ ἐν αὐτῇ στεγαζομένου Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Εἶτα, προέστη τῆς ἐν τῷ καθολικῷ τελεσθείσης Δοξολογίας, ἐτέλεσε τήν ρασοφορίαν τοῦ Ὁσιωτ. νέου Μοναχοῦ κ. Παντελεήμονος, ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πανοσιολ. Ἡγουμένου, ἐτέλεσε τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ εἰς τόν περίβολον τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένου ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰκονίου κυροῦ Ἰακώβου, Σχολάρχου Αὐτοῦ ἐν Χάλκ  καί ἐπεσκέφθη τόν ἐν αὐτῇ διαμένοντα Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Προηγούμενον.
       
Ἐπηκολούθησε ἡ τελετή ἀπονομῆς τῆς εἰδικῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ ἐμβλήματος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, καθ᾽ἥν προσεφώνησε τόν τιμώμενον ὁ Καθηγητής Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανις. Ἐπηκολούθησε ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου μέ θέμα « Κρίσις καί Ἐπίκρισις» καί μουσικόν πρόγραμμα ἐκτελεσθέν ὑπό τῆς Κρατικῆς Ὀρχήστρας Θεσσαλονίκης ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀλεξάνδρου Μυράτ.
       
Τήν μεσημβρίαν, ἐτέλεσεν τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Μουσείῳ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Ἡ τιμή τοῦ Ἁγίου Μάμαντος στήν Μεσόγειον-Ἕνας Ἀκρίτας Ἅγιος ταξιδεύει», καθ᾽ἥν ὡμίλησαν ἡ Ἐλλογ. κ. Ἀγαθονίκη Τσιλιπάκου, Διευθύντρια τοῦ Μουσείου, ὁ Ἐξοχ. κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπος Πίττας, Δήμαρχος Μόρφου, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τό γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ τοῦ Μουσείου, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ Μακεδονίας - Θράκης.
       
Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Πανεπιστήμιον «Μακεδονία» ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ Ἐλλογ. κ. κ. Ἰωάννης Χατζηδημητρίου, Πρύτανις αὐτοῦ, καί Δημήτριος Κυρκιλῆς, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Βαλκανικῶν, Σλαβικῶν καί Ἀνατολικῶν Σπουδῶν μετά τῶν Ἀντιπρυτάνεων καί πολλῶν Καθηγητῶν.  Εἰς τήν πραγματοποιηθεῖσαν πανηγυρικήν τελετήν ὁ Πατριάρχης ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος καί ὡμίλησε μέ θέμα: «Διαχρονικὰ καὶ οἰκουμενικὰ μηνύματα  τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου».
       
Τό ἑσπέρας, ἐπεκέφθη τήν ἕδραν  τῆς Περιφερείας  διά Κεντρικῆς Μακεδονίας, ἔνθα Τόν προσεφώνησεν ὁ Περιφερειάρχης Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, ἀπηύθυναν δ᾽Αὐτῶ τόν λόγον καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῶ Περιφερειακῶ Συμβουλίω λοιπῶν παρατάξεων. Ἀπήντησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐν συνεχεία παρηκολούθησε  τήν ἐν τῷ Μουσικῷ Μεγάρῳ Θεσσαλονίκης πραγματοποηθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν ὑπό τόν τίτλον «Καβάφης ὁ Ἑλληνικός», εἰς ἥν συμμετέσχεν ἡ χορωδία τῆς ἐνορίας Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Θεσσαλονίκης καί πλεῖστοι καλλιτέχναι.

Ἡ ἡμέρα ἔκλεισε διά τοῦ ὑπό τῆς οἰκογενείας Φουντᾶ παρατεθέντος ἐν τῶ καταλύματι τοῦ Πατριάρχου δείπνου, καθ᾽ὅ ὡμίλησαν ὁ ἐν Θεσσαλονίκη Γεν. Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. Ἐντιμ. κ. Robert Sanders, ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Περιβάλλοντος  Ἐξοχ. κ. Σταῦρος Καλαφάτης, ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἐ. Παπαδοπούλου, ἁρμοδία ἐν τῆ UNESCO , διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα,καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ἀναφερθέντες εἰς τήν ὑψηλήν Πατριαρχικήν διακονίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί εὐχηθέντες Αὐτῶ διά τήν 22αν ἐπέτειον τῆς ἐκλογῆς Του, ὁ δέ Πατριάρχης ἀπήντησεν εὐχαριστήσας καί διαζωγραφήσας τήν κενωτικήν διακνίαν καί προσφοράν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τονον χῶρον τῆς θρησκείας καί τοῦ παγκοσμίου γίγνεσθια.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ἐτέλεσε τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Δάκου, ἰατροῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 22ας Ὀκτωβρίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου  Πριγκήπου, τήν Τετάρτην,  23ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Levent πολιτιστικῷ κέντρῳ İş Sanat δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gábor Kiss, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας ἰδίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως  κατά:
Τήν ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικήν Κατοικίαν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 21ης ἰδίου.
Tήν ἐν τῷ ἐν Τζιβαλίῳ Πανεπιστημίῳ «Kadir Has» πραγματοποιηθεῖσαν διημερίδα μέ θέμα «Ἡ σύγχρονος πραγματικότης τῶν Τουρκο-Ἑλληνικῶν σχέσεων», τήν Τρίτην, 22αν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Ὀκτωβρίου, καί
β) τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσσίας καί ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
40μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Μπακάκου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν. 
Τήν Πετοσφαιρικήν Ὁμάδα τοῦ Ἀθλητικοῦ Σωματείου «Ἀνόρθωσις», ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀδάμου Κοντοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρέλην, ἐκ Λέσβου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως  κατά:
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ «Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίου Τσιμουρῆ, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, μέ τίτλον «Ἴμβριοι: Φυγάδες ἀπό τόν τόπον μου ὅμηροι εἰς τήν πατρίδα», τήν Τετάρτην, 16ην Ὀκτωβρίου. 
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παντελεήμονος Καγιάντελεν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ τρίτη ἡμέρα τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 21ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀμπελοκήπων, ἔνθα οἱ πολυάριθμοι συγκεντρωθέντες πιστοί ἐπεφύλαξαν Αὐτῷ θερμοτάτην ὑποδοχήν. Μετά τούς ἀπευθυνθέντας πρός αὐτούς  Πατριαρχικούς λόγους Οὗτος ἐτέλεσε τόν ἀγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ κοινωνικοῦ ἰατρείου τῆς Μητροπόλεως «Ὑγεία» καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τό κατάστημα ἐνδυμάτων «Ὁ Χιτών» καί τό κοινωνικόν παντοπωλεῖον «Ἡ Ἀγάπη», προοριζόμενα νά θεραπεύσουν τάς ὑλικάς ἀνάγκας τῶν ἐνδεῶν πιστῶν. 
       
Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Μενεμένης, ἔνθα προσεκύνησε καί ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας πιστούς μετά τήν σύντομον προσφώνησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἀναφερθέντος εἰς τά ἀντιμετωπιζόμενα προβλήματα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ταύτης, ὧν ἡ πλειονότης προέρχεται ἐκ τῆς Κοινότητος τῶν Ρομά. Ἀκολούθως ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ παρακειμένου Δημοτικοῦ σχολείου Μενεμένης τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Ὑφυπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λαζάρου Κυρίζογλου, Δημάρχου Ἀμπελοκήπων-Μενεμένης, οἵτινες ὡμίλησαν καταλλήλως.
       
Μετά ταῦτα, μετέβη εἰς τό Γεν. Νοσοκομεῖον Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», εἰς τά προπύλαια τοῦ ὁποίου ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Ἐξοχ. κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, Ὑπουργός Ὑγείας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἱδρυτής τοῦ Νοσοκομείου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Παππᾶς, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, οἵτινες προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην πρό τῆς ὁμιλίας Αὐτοῦ πρός τούς συγκεντρωθέντας εἰς τό ἀμφιθέατρον ἰατρούς καί λοιπόν νοσηλευτικόν προσωπικόν, ἐνῶ ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν ὀγκολογικήν κλινικήν τοῦ Νοσοκομείου καί ηὐλόγησε τούς ἐν αὐτῇ νοσηλευομένους.
       
Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Διοικήσεως καί τῶν Διευθυντῶν τῶν κλινικῶν  τοῦ ὡς ἄνω Νοσοκομείου καθώς καί τοῦ ««424 Γεν. Στρατιωτικοῦ Ν. Ἐκπαιδεύσεως», τοῦ «Γεν. Ν. Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου» καί τοῦ Ψυχιατρικοῦ. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός καί ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν σπουδαιότητα τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήματος.
       
Τό ἑσπέρας, μετέβη εἰς τήν «Μονήν Λαζαριστῶν» ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μένη Λυσαρίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τοῦ Κρατικοῦ Θεάτρου Βορείου Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Δοῦρος, Ἠθοποιός-Καλλιτεχνικός Διευθυντής, καί ἄλλα μέλη αὐτοῦ, καί ἐξεναγήθη εἰς τήν ἔκθεσιν φωτογραφίας «Ἡ ἐκτός τῶν τειχῶν Θεσσαλονίκη». Ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε τήν ἀφιερωθεῖσαν εἰς τήν ἱστορικήν διαδρομήν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της ἔως τῆς σήμερον ἐκδήλωσιν ὑπό τόν τίτλον «40 Χρόνια Ἱστορία», καθ᾽ἥν ἐξετελέσθη πλούσιον μουσικόν καί καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ὑπό τῶν νέων τῶν ἐνοριῶν αὐτῆς. Ἡ ἐκδήλωσις κατεκλείσθη διά ὁμιλίας τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί ἐκτενοῦς τοιαύτης τοῦ Πατριάρχου μέ θέμα τήν ἐλευθερίαν. Ἐν συνεχείᾳ παρετέθη δεῖπνον εἰς τό Πατριαρχικόν κατάλυμα πρός τιμήν τῶν νέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καθ᾿ὅ ὡμίλησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ὁ  ἐν τῷ μεταξύ ἀφιχθείς εἰς Θεσσαλονίκην διά νά ἀποτελέσῃ μέλος τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

*  *  *

Ἡ δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πατριάρχου
εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.

Τήν Κυριακήν, 20ήν τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκοπίου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Δράμας κ. Παύλου καί Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, καί πλήθη πιστῶν. Πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως καί τοῦ Πατριάρχου καθώς καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου πρώτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κυροῦ Διονυσίου πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ τάφου αὐτοῦ καί ἀπεκάλυψε προτομήν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου καταθέσας στέφανον ἐκ δάφνης. Μετά ταῦτα ἔσχε συνάντησιν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Les Lazaristes» γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Σταῦρος Καλαφάτης, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Μπαλτᾶκος, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, καί ἄλλαι προσωπικότητες τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Εἰς τό τέλος ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύωνος καί τοῦ Παναγιωτάτου. 

Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Πάντων Ξηροκρήνης, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν πλήθη πιστῶν πληρωσάντων τάς πέριξ τοῦ Ναοῦ ὁδούς, καί ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου «Σταθμός Ἀγάπης» ἐν τῷ ὁποίῳ στεγάζονται συσσίτιον, νεανικόν κέντρον, αἴθουσα ἐκμαθήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, κοινωνικόν φροντιστήριον σπουδῶν καί ξενών φοιτητῶν.

Ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησεν εἰς τό ξενοδοχεῖον «Grand Palace» ἐκδήλωσιν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν συνεργατῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱ Μητροπόλεως, καθ᾽ ἥν ἡ γυναικεία χορῳδία αὐτῆς «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος» ἐξετέλεσε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. Ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Βαρνάβας ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τό ἐπιτελούμενον ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως φιλανθρωπικόν ἔργον, καί  ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας διά τήν προσγενομένην Αὐτῷ τιμήν.

Τό ἑσπέρας ἐπεσκέφθη τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Εὐόσμου ἔνθα καθώς καί εἰς τάς πέριξ ὁδούς Τόν ὑπεδέχθησαν πλήθη πιστῶν ἐν μέσῳ ζωηρῶν ἐκδηλώσεων ἀγάπης καί σεβασμοῦ, εἰς τούς ὁποίους ἀπηύθυνεν Οὗτος πατρικούς λόγους ἀναφερθείς καί εἰς τάς ἐξ ὧν προέρχονται πολλοί ἐξ αὐτῶν προγονικάς ἑστίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀκολούθως ηὐλόγησε τό παρατεθέν εἰς τήν «κατακόμβην» τοῦ Ναοῦ δεῖπνον, εἰς τό ὁποῖον συνέφαγε μετά τῶν σιτιζομένων ἐν αὐτῷ. Νέοι τῆς ἐνορίας ἐξετέλεσαν σύντομον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ἐκ παραδοσιακῶν χορῶν καί ᾀσμάτων.

*  *  *

Ἡ Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου
εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀφίχθη εἰς Νεάπολιν Θεσσαλονίκης καί κατέλυσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον «Les Lazaristes», τό δέ ἑσπέρας ἐγένετο ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή Αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Νεαπόλεως-Συκεῶν, ἔνθα ἀνέμενον Αὐτόν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος, Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Δράμας κ. Παῦλος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς και Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελέημων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος, ὁ ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ἄλλοι ἐπίσημοι, καί πλῆθος πιστῶν. Κατά τήν ὑποδοχήν ταύτην, ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Συμεών Δανιηλίδης, Δήμαρχος Νεαπόλεως-Συκεῶν, καί οἱ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑπουργός Μακεδονίας-Θράκης, ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καί κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ, Οὗτος μετέβη ἐν πομπῇ εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἔμπροσθεν τοῦ ὁποίου ἐγένετο ἡ ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, κομισθείσης ἐκ τῆς ἐν Βερμίῳ ὄρει Ἠμαθείας ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. Ἐπηκολούθησε Δοξολογία ἐν τῷ Ναῷ, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Πατριάρχου. Μετά ταῦτα, ἐπηκολούθησεν ἡ τελετή ἀποκαλυπτηρίων τοῦ ἐντοιχισθέντος εἰς τόν Ἱ. Ναόν ψηφιδωτοῦ μνημείου πρός τιμήν τῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας προερχομένων προσφύγων καί ἐγκατασθέντων εἰς τήν περιοχήν, καθ᾽ἥν ἐξετελέσθη μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελέημονος Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Ἐπηκολούθησεν ἀνεπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ, μεθ᾿ ὅ ὁ Παναγιώτατος ἔσχε συνάντησιν ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, Προέδρου τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., συνοδευομένου ὑπό συνεργατῶν του.

*  *  *

Ἄφιξις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἅγιον Ὄρος

Ὡς ἤδη ἐλέχθη, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 15ης Ὀκτωβρίου, ἡ ΑΘΠ ὁ Πατριάρχης μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἀφίκετο εἰς τό ἀεροδρόμιον Μακεδονία τῆς Θεσσαλονίκης, ἔνθα ὑπεδέξαντο Αὐτόν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος, οἱ Ἐξοχ. Ὑπουργός Μακεδονίας-Θρᾴκης κ. Θεόδωρος Καράογλου καί κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀφοῦ ὁ Παναγιώτατος προέβη εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἀνεχώρησε δι᾿ Ἅγιον Ὄρος.
Εἰς τόν λιμένα τῆς Δάφνης, ὁ Πατριάρχης ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ Πανοσιώτ. Πρωτεπιστάτου Στεφάνου Χιλανδαρινοῦ, ἐπικεφαλῆς Ἁγιορειτῶν Πατέρων καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀρίστου Κασμίρογλου, Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τόν Παναγιώτατον προσεφώνησαν ὁ Πανοσιώτ. Πρωτεπιστάτης καί ὁ Ἐξοχ. κ. Κασμίρογλου, ἀντεφώνησε δέ Οὗτος καταλλήλως.

Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς Καρυάς, ὅπου ἀνέμενον Αὐτόν οἱ Ὁσιολ. Καθηγούμενοι τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῶν μετά τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι Ἀντιπροσώπων καί ἱκανόν πλῆθος προσκυνητῶν. Ἐκ τῆς πλατείας τῶν Καρυῶν ὁ Παναγιώτατος ὡδηγήθη ἐν πομπῇ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τοῦ Πρωτάτου, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐψάλη Δοξολογία, μετά δέ τό πέρας αὐτῆς ὡμίλησαν ὁ Ὁσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Χιλανδαρίου κ. Μεθόδιος καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τό ἑορταζόμενον γεγονός τοῦ ἱεροῦ Ψηφίσματος τῆς Ἑνώσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετά τῆς Ἑλλάδος. Ἐπηκολούθησε πανηγυρική τράπεζα εἰς τόν ξενῶνα τῆς Ἱ. Κοινότητος, εἰς τόν ὁποῖον κατέλυσεν ὁ Παναγιώτατος καί ἡ τιμία Αὐτοῦ συνοδεία.

Τήν ἑπομένην, Τετάρτην 16ην Ὀκτωβρίου ἡ Α.Θ.Παναγιότης προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ Πρωτάτῳ Θεῖας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου καί τῶν Πανοσιολ. Καθηγουμένων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερῶν Μονῶν. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς πνευματικοῦ κέντρου ἀσκήσεως καί εἰς τό ἑορταζόμενον γεγονός.
Πρό τῆς ἀπολύσεως, ἐτελέσθη Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ὑπογραψάντων τό Ψήφισμα τοῦ ἔτους 1913 καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο πέριξ τοῦ Πρωτάτου ἡ λιτάνευσις τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τοῦ «Ἄξιόν Ἐστιν».

Εἶτα ἐπραγματοποιήθη πανηγυρική Διπλή Ἱερά Σύναξις ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Ἱ. Κοινότητος, καθ᾿ ἥν προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου κ. Πέτρος, ἀνεγνώσθη τό Πρακτικόν τῆς Συνεδρίας καί τό κείμενον τοῦ Ψηφίσματος τοῦ ἔτους 1913, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος κατέκλεισε διά καταλλήλου τῇ περιστάσει Ὁμιλίας ἀναφερθείς πέραν τῆς ἐπετείου καί εἰς τά ἀπασχολοῡντα τόν Ἰερόν Τόπον σήμερον ζητήματα.

Ἐπηκολούθησε πανηγυρική τράπεζα, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος κ. Γαβριήλ καί ὁ  Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό ἐν Καρύαις Κουτλουμουσιανόν κελλίον τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Φουρνᾶ καί τό Χιλανδαρινόν κελλίον τῶν Ἀρχαγγέλων, τυχών θερμῆς υἱϊκῆς ὑποδοχῆς παρά τῶν κελλιωτῶν πατέρων.

Τήν ἑπομένην, Πέμπτην 17ην Ὀκτωβρίου ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καί προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Σκέπης Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ. Μετά τήν ἀπόλυσιν  ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Μονῆς Ὁσιολ. Ἱερομόναχος Κυρίων, ἐκ προσώπου τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Ἱερεμίου, προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, Οὗτος δέ ἁντεφώνησε καταλλήλως, διά πνευματικῶν λόγων, προτρεψάμενος τούς πατέρας τῆς Μονῆς νά συνεχίσουν τούς μοναχικούς καί ἀσκητικούς  ἀγῶνας των, φυλάττοντες  τά Ἁγιορειτικά θέσμια μακράν κοσμικῶν μεριμνῶν καί ἐρίδων. Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης εὑρεθείς ἀπέναντι τοῦ τόπου ὅπου συνέβη πρό ἐτῶν τό τραγικόν δυστύχημα τῆς πτώσεως τοῦ ἑλικοπτέρου ὅπερ μετέφερεν εἰς Ἅγιον Ὅρος τόν μακαριστόν Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας Πέτρον μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἔψαλε τρισάγιον δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν ἐν χώρᾳ ζώντων.

Μετά τήν μοναστηριακήν τράπεζαν και τήν ἀνταλλαγήν δώρων ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἱς Καρυάς, ὅπου ἀργότερον ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν Πανοσιολ. Προηγούμενον Ἰβήρων κ. Βασίλειον Γοντικάκην, μετ᾿ αὐτοῦ δέ καί τοῦ νῦν Ἡγουμένου Ἰβήρων Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ναθαναήλ μετέβη εἰς τό Ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου καί προέστη Δοξολογίας  ἀπαντήσας ἐν κατακλεῖδι εἰς τήν ἐμπεριστατωμένην προσφώνησιν τοῦ νέου Ἡγουμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου, ἀναφερθέντος, ὡς καί τοῦ Πατριάρχου, εἰς τό εἰσέτι ἐν ἐκκρεμότητι τελοῦντος θέματος τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἐπηκολούθησε τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τάφου τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος Ἡγουμένου ἀειμνήστου Ἀρχιμ. Κυροῦ Χρυσοστόμου Κατσουλιέρη τελεσθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ηὐλόγησε καί τήν μοναστηριακήν τράπεζαν, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὡμίλησεν ὁ Προηγούμενος Ἰβήρων κ. Βασίλειος διά τό ὡς ἄνω θέμα τῆς Ἱ. Μονῆς ἀλλά καί γενικώτερον διά τό φρόνημα καί τό ἧθος τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκφραζόμενον ὑπό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τό δεῖπνον ὁ Παναγιώτατος ἔσχεν ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς, ἥν καί παρεμύθησεν ἐπί τῇ ἀπωλείᾳ τοῦ πατρός και ἡγουμένου αὐτῆς καί προέβη εἰς συμβουλάς πρός τά μέλη αὐτῆς διά τήν περαιτέρῳ πνευματικήν πορείαν αὐτῶν ὑπό τόν νέον Ἡγούμενόν των.

Τήν Παρασκευήν, 18ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου καί προέστη Δοξολογίας, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐψάλη Τρισάγιον εἰς μνήμην Βαρθολομαίου Ἱερομονάχου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἱμβρίου, μετά τό πέρας δέ ὁ Πανοσιολ. Ἡγούμενος κ. Χριστόδουλος προσεφώνησε τόν Πατριάρχην καί Οὗτος ἀντεφώνησε καταλλήλως, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν τοῦ κεκοιμημένου ἱερομονάχου.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς ὁποίας προέστη Δοξολογίας, ἀνέγνω δέ Τρισάγιον εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ναθαναήλ διατελέσαντος Σχολάρχου καί Μελετίου ἱερομονάχου, Καθηγητοῦ τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ Πατριάρχης ἀπήντησεν εἰς τήν συγκινητικήν προσφώνησιν τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Παπαξάφη. Ἐπηκολούθησε τράπεζα, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ἐκ μέρους τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος Βαρνάβας Βατοπαιδινός καθώς καί ὁ Διευθυντής τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Χαλκιδικῆς Ἐλλογιμ. κ. Θεόδουλος Ταπανίδης. Εἶτα ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους εἰς τούς ἱεροσπουδαστάς, εὐλογήσας ἕνα ἔκαστον.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Σιμωνοπετριτικό κελλίον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τό Διονυσιατικό κελλίον τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ψαρρᾶ, τυχών θερμῆς ὑποδοχῆς παρά τῶν κελλιωτῶν πατέρων, μετέβη δέ καί εἰς τήν περιοχήν τοῡ Ἀντιάθωνος. Μετά ταῦτα, ἐδέξατο εἱς ἀκρόασιν εἰς τό ἐν Καρυαῖς κατάλυμά του τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἑλλάδι κ. Βλαδίμηρον Σκουρώφ μετά συνεργατῶν του, καί τούς Πανοσιολ. Ἡγουμένους τῶν Ἱ. Μονῶν Δοχειαρίου κ.Γρηγόριον καί Παντοκράτορος κ. Γαβριήλ.

Ἡ λῆξις τοῦ προσκυνήματος
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς Ἅγιον Ὄρος

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 19ης Ὀκτωβρίου, ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἀποχαιρετιστήριον συνάντησιν μετά τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Νικόδημος Λαυριώτης, ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ τούτου σώματος, ἐκφράσας τήν υἱϊκήν εὐγνωμοσύνην των ἐπί τῇ νέᾳ ἐπισκέψει τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν Ἄθωνα, ὁ δέ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικόν χαιρετισμόν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναχωρήσει Αὐτοῦ, εὐχαριστήσας διά την ἐπιδαψιλευθεῖσαν Αὐτῷ καί τῇ συνοδείᾳ Του θερμήν φιλοξενίαν. Ἀκολούθως, συνοδευόμενος ὑπό τῶν ὡς ἄνω, μετέβη εἰς Δάφνην, προπεμφθείς μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν, ἐκεῖθεν δέ διεπεραιώθη εἰς Οὐρανούπολιν, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί τοῦ προστεθέντος εἰς τὴν συνοδείαν Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, καί Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ  Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 13ης Ὀκτωβρίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Bozuluk καί Sorochin κ. Ἀλέξιος, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ Γερμανίας καί ἀλλαχόθεν.

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Βενιαμίν τοῦ Διακόνου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Βενιαμίν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Bozuluk καί Sorochin κ. Ἀλέξιον, μεθ'ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. κ. Johanes Spengler καί Klaus Wyrwoll, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ  Ἁννοβέρου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Tόν Ἐντιμ. κ. Gianluka Alberini, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί τῆς Ἐλλογ. κ. Alessandra Ricci, Καθηγητρίας Ἀρχαιολογίας καί Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Koç. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθηναῖον Φλωρίνην, πρ. Βουλευτήν, ἐκ Νέων Μουδανίων, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ξενάκην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Ἀρπατζῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀθανασιάδην, ἐκ Ξάνθης, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ δίδος Ἀλεξάνδρας, Φοιτητρίας.
Tήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἐντεῦθεν, καί κλιμακίου τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ MEGA, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Λαζαρίδην καί κ. Μιχαήλ Δαρδανελιώτην, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως  κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Ataşehir χώρῳ σταθμεύσεως πραγματοποιηθεῖσαν παράδοσιν νέων λεωφορείων, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ.  Recep Tayyip Erdoğan, τό Σάββατον, 12ην Ὀκτωβρίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Harbiye Αἰθούσῃ Συναυλιῶν δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱδρύματος Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐνημερώσεως τῆς πόλεως Mardin (ΜΑREV), αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τήν  Τρίτην, 8ην Ὀκτωβρίου, διεξήχθησαν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Metropolitan Palace
συνομιλίαι μεταξύ τῆς ὑπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Ἀντιπροσωπείας καί τῶν Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου,  Μητροπολίτου Βαρσοβίας καί πάσης Πολωνίας κ. Σάββα καί  Σεβ. Μητροπολίτου Ὀλομούτς καί Μπρνό κ. Συμεών, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Σερβίας κ. Τomislav Nikolić, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Dragica, ἐπεσκέφθησαν ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί ηὐχαρίστησαν Αὐτῷ διότι ἐλάμπρυνε διά τῆς αὐτοπροσώπου παρουσίας Του τούς ἑορτασμούς διά τήν ἐπέτειον τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, προσειπόντες ὅτι ἡ συμμετοχή Αὐτοῦ ἔσχεν εὐρεῖαν ἀπήχησιν παρά τῷ οὕτωσι εὐλογηθέντι ὑπ' Αὐτοῦ Σερβικῷ λαῷ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων Προκαθημένων καί Ἱεραρχῶν, παρέστησαν κατά τήν ἐν τῷ Ἐθνικῷ Θεάτρῳ τοῦ Βελιγραδίου δοθεῖσαν παράστασιν τῆς ὄπερας «In hoc signo», ἀναφερομένης εἰς τόν βίον τοῦ Μ. Κωνσταντίνου. Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν ἑστιατορίῳ τῆς Πόλεως.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. González Aller, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Pablo Benavides, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῇ ἐν Bαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 9ης Ὀκτωβρίου.


*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, Πέργης κ. Εὐάγγελον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Σασίμων κ. Γεννάδιον καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Οἰκονόμου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως  κατά:
α) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Παντελεήμονος καί Μπέτση-Ἐλισάβετ Φαρασοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 6ην Ὀκτωβρίου,
β) τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Ραββίνου Moşe Benveniste, ἐκ τῆς ἐν Γαλατᾷ Συναγωγῆς «Neve Şalom», τήν Δευτέραν, 7ην ἰδίου, καί
γ)  τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu καί τοῦ Ἱδρύματος Τουρκικῆς Μουσικῆς συνδιοργανωθεῖσαν συναυλίαν, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 7ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν Μόσχας κ. Κυρίλλου καί Σερβίας κ. Εἰρηναίου καί τῶν Μακ. Προκαθημένων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Βαρσοβίας κ. Σάββα καί Τιράνων κ. Ἀναστασίου καί τῶν ἄλλων Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεραρχῶν-ἐκπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί Ἀρχιερέων τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μετέβησαν ἐν πομπῇ εἰς τόν ἐν Podgorica περικαλλῆ Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἐν τῷ ὁποίῳ ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τῶν Ἐγκαινίων καί προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων τῶν ὡς ἄνω Προκαθημένων καί Ἱεραρχῶν, καθ'ἥν παρέστησαν ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τοῦ Μαυροβουνίου κ. Φίλιππος Βουγιάνοβιτς, μετ' ἄλλων κρατικῶν καί πολιτικῶν ἀρχῶν καί πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τόν Ναόν καί τόν πέριξ αὐτοῦ χῶρον. 

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, ἐκφράσας εὐχαριστίας διά τήν παρουσίαν τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος. Ἡ Α.Θ.Παναγιότης προσέφερεν εἰς τόν ἐγκαινιασθέντα ναόν ἀργυροῦν δισκοπότηρον. Οἱ Προκαθήμενοι ἐξερχόμενοι τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἀπηλευθέρωσαν λευκάς περιστεράς ἐντός ἀτμοσφαίρας ἐνθουσιασμοῦ καί μεγάλης χαρᾶς τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 
Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ διαμορφωθέντα χῶρον, καθ'ὅ παρέστησαν οἱ Μακ. Προκαθήμενοι καί Ἱεράρχαι, ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς χώρας, πλεῖστοι Ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσεως, ἄλλοι ἐπίσημοι, ὡς καί πλῆθος προσκεκλημένων, καί ὡμίλησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης, ἐκφράσας εὐχαριστίας εἰς τούς ποικιλοτρόπως προσενεγκόντας εἰς τήν ἀνέγερσιν καί ἀποπεράτωσιν τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἐπίσης, κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος, παρουσιάσθη πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, ὁμοῦ μετά τῶν Μακ. Προκαθημένων καί ἄλλων Ἱεραρχῶν, ἐπεσκέψαντο τόν Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας  Milo Đukanović, ὅστις προσεφώνησεν ἐγκαρδίως τούς σεβασμίους ἐπισκέπτας του ἀναφερθείς καί εἰς τό ὑπάρχον ἐν Μαυροβουνίῳ σχίσμα. Ἐκ μέρους πάντων τῶν παρόντων ἀπήντησεν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, καταδικάσας τά σχίσματα καί εὐχηθείς τήν ἐπιστροφήν τῶν ὑπαιτίων εἰς τήν κανονικήν Ἐκκλησίαν. Ἐπίσης, ἐξ ἀφορμῆς  καί τῆς παρουσίας ΡΚαθολικῶν καί Μουσουλμάνων, ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τούς διεξαγομένους σήμερον διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους, προσέφερε δέ εἰς τόν κ. Πρωθυπουργόν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἀγιογραφηθεῖσαν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.

Εἶτα ἅπαντες μετέβησαν εἰς τήν ἐν Cetinje Ἱ. Μονήν τοῦ Ἀγίου Πέτρου, ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐτελέσθη Δοξολογία καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης ὑπεδέξατο τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους διά καταλλήλου προσλαλιᾶς, τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἀντιφωνησάσης καταλλήλως. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, ἐν συνεχείᾳ δέ ἅπαντες ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς εἰς Βελιγράδιον.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, καθ᾽ ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ὁ Ἐξοχ. κ. Andrew P. W. Bennet, Πρέσβυς, ἐκ Καναδᾶ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ποντόλσκ  κ. Τύχωνα, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Βλασίου Ἡρακλείου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Γιακουμάκη.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Λέανδρον Φωκᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Χρῆστον Παππᾶν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Τατάκη, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως  κατά:
α) τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 4ης  Ὀκτωβρίου,
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μιχαήλ Χαννούτογλου καί Φιλιῶς Γιρμῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου, καί
γ) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σωκράτους καί Σοφίας Κυροπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τύχωνος, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σταυρονικήτα, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἐκ τοῦ ἐν Καρυαῖς Ἁγίου Ὄρους Ἱ. Ναοῦ τοῦ «Πρωτάτου», τό Σάββατον, 5ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ. Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνεχίζων τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψίν Του εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας, τό Σάββατον, 5ην Ὀκτωβρίου, ὁμοῦ μετά τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, Μόσχας κ. Κυρίλλου καί τῶν Μακ. Προκαθημένων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Βαρσοβίας κ. Σάββα καί Τιράνων κ. Ἀναστασίου καί τῶν ἄλλων Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεραρχῶν-ἐκπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μετέβησαν εἰς τόν ἐν Βελιγραδίῳ Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί παρέστησαν κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν Δοξολογίαν,  προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος προσεφώνησε τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους αὐτοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἥτις καί ἀντεφώνησε καταλλήλως ἐξ ὀνόματος τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημος δεξίωσις ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Μεγάρῳ.

Ἐν συνεχείᾳ, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τῆς Σερβίας, ἔνθα συνηντήθησαν μετά τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου κ. Τomislav Nikolić, ὁ ὁποῖος παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου προσεφώνησε τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας αὐτοῦ, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τοῦ ἑορταζομένου γεγονότος, καί ἀντεφώνησαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, οἱ Μακ. Προκαθήμενοι καί οἱ Ἱεράρχαι-ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν ὡς ἄνω Μακ. Προκαθημένων, ἀνεχώρησαν ὁδικῶς διά τήν πόλιν Niš (Ναϊσσός), γενέθλιον πόλιν τοῦ Ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ Ποιμενάρχης τῆς ὁποίας, Πανιερ. Ἐπίσκοπος κ. Ἰωάννης ὑπεδέξατο αὐτούς μετά τοῦ ὑπ'αὐτόν Ἱ. Κλήρου ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἅπαντες οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Tami Residence, ἐν τῷ ὁποίῳ παρετέθη δεῖπνον, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου παρουσιάσθη ὑπό παραδοσιακοῦ μουσικοῦ συνόλου καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν λοιπῶν Μακ. Προκαθημένων καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί Ἱεραρχῶν τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἀξιοσημείωτος καί συγκινητική ἦτο ἡ συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων μετέλαβον τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε διά μακρῶν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τοῦ Διατάγματος τοῦ Μ. Κωνσταντίνου καί εἰς τήν ἱστορικήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον μέ σημαντικάς, δυστυχῶς, παρεκκλίσεις ἐκ τοῦ πνεύματος καί τοῦ γράμματος τοῦ Ἐδίκτου τῶν Μεδιολάνων οὐχί μόνον ἐξ ἀλλοθρήσκων καί ἑτεροδόξων, ἀλλά καί ἐξ ὁμοδόξων ἡγετῶν καί Κυβερνήσεων. Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, καί κ. Πρωθυπουργός καί πλεῖστοι Ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σερβίας, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος Niš καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἐπίσης παρέστη ἡ Α.Β.Υ., ὁ Διάδοχος τῆς Σερβίας Ἀλέξανδρος μετά τῆς Πριγκηππίσης Αἰκατερίνης. 

Κατά τό ἐπακολουθῆσαν γεῦμα ἤγειραν προπόσεις  οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῆς Σερβίας καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ αὐτοῦ καί ἐκείνων.

Ἀκολούθως ἅπαντες μετέβησαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Μαυροβουνίου Podgorica, ἔνθα ὑπεδέχθησαν αὐτούς ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Σεβ. Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιος καί οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Mehmet Niyazi Tanılır καί Ἠλίας Φωτόπουλος. Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου,  ἔνθα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προέβη εἰς δηλώσεις πρός τήν τοπικήν τηλεόρασιν, οἱ ἀφιχθέντες ὡδηγήθησαν εἰς τόν πρό τοῦ νεοδμήτου χώρου ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως χῶρον καί παρηκολούθησαν πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, προηγηθεισῶν πανηγυρικῶν ὁμιλιῶν τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ Μαυροβουνίου κ. Φιλίππου Βουγιάνοβιτς.

Τήν ἑσπέραν τοῦ Σαββάτου ἡ ἐκ Φαναρίου Ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἔσχε διμερεῖς συνομιλίας μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἐν Podgorica μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, εἰς ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις διά τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί δι'ἄλλα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐπί προαγωγῇ τῆς Πανορθοδόξου ἑνότητος καί συνεργασίας ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ.

*  *  *

Ἡ ἄφιξις τοῦ Πατριάρχου εἰς Βελιγράδιον

Ὡς ἤδη ἐλέχθη, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 4ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀφίχθη, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, εἰς τόν διεθνῆ ἀερολιμένα τοῦ Βελιγραδίου Nicolas Tesla, ἔνθα ἐγένετο δεκτός μετά πολλῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου, περιστοιχιζομένου ὑπό Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, ὡς καί τῶν Ἐξοχ. κ. Ivan Mrkić, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας, καί κ. Κωνσταντίνου Οἰκονομίδου, νέου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Βελιγραδίῳ, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων ἐπισήμων τῆς χώρας.

Κατά τήν εἴσοδον τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν αἴθουσαν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου ὅμιλος κληρικῶν ἔψαλε τό «Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακ. Προκαθήμενος τῆς κατά Σερβίαν Ἐκκλησίας ἐχαιρέτισε διά λίαν ἐνθέρμων λόγων τήν παρουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν χώραν καί τήν ὑψηλήν συμμετοχήν Αὐτοῦ εἰς τούς ἑορτασμούς τῶν 1700 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκδόσεως τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, εἰς τούς ὁποίους, ὡς ἐτόνισεν ὁ Μακαριώτατος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προσδίδει οἰκουμενικόν χαρακτῆρα, ὁ δέ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πατρικόν χαιρετισμόν ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν Σερβικόν λαόν καί τήν φιλόξενον χώραν αὐτῶν. Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ὡδηγήθη εἰς τό ξενοδοχεῖον Metropol Palace, ἔνθα καί κατέλυσε μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.               

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐπηκολούθησαν ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς συνεργασίας συναντήσεις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῆς συνοδείας Αὐτῆς μετά τῶν Μακ. Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου καί Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Οἱ Προκαθήμενοι ἀντήλλαξαν ἀπόψεις ἐπί διμερῶν θεμάτων τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν, ὡς καί ἐπί θεμάτων διορθοδόξου καί εὐρυτέρου ἐνδιαφέροντος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Radu Onofrei, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Andrew P. W. Bennet, Πρέσβυν, ἐκ Καναδᾶ, Ὑπεύθυνον διά θέματα Θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ.  κ. Philippe Tremblay, Συμβούλου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Övül Örcün Ezeroğlu, Διερμηνέως.
Τόν Μουσικολ. κ. Δημήτριον Πιπερτζῆν, ἐκ Σερρῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Ὀκτωβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν.  κ. Jutta Wolke, Γεν. Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 23ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 1ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας  τά ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθέντα ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ περιοδικοῦ «Φάρος» ἐκθέσεως τοῦ Ἀρμενίου ζωγράφου Shmavon Shmavonyan, μέ τίτλον: «ἡ Χαρά τῆς Φύσεως».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν νοσηλευόμενον ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του πρός ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς διακονίας τοῦ ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη, τήν Τετάρτην, 2αν  Ὀκτωβρίου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ 22ᾳ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ.  Διακόνου κ. Ἐλευθερίου Κωνσταντινίδου, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Charles F. Hunter, νέον Γενικόν Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα,  συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ.  Paul Palmer καί Patrick Hanish, συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Michael D. Percy, Στέλεχος τῆς Ἀμερικανικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, διακονοῦντα ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Gökoğlan, Συνδέσμου μετά τῆς ὡς ἄνω Ἀμερικανικῆς ὑπηρεσίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίαν Ἀρπατζῆ, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ξενάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λαφιατῆν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἴμβρου.
 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρμενίου Ἀρχιεπισκόπου Şahan Sıvacıyan, ἐκ τοῦ ἐν Σκουτάρει Ἀρμενικοῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Τρίτην , 1ην Ὀκτωβρίου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ τεμένους  Süleymaniye πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἑβδομάδος τῶν τεμένων καί τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν, τήν Τρίτην, 1ην ἰδίου.

*  *  *